Geotieteiden kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Alempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
180+120 opintopistettä, 5 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika
20.3.2019 - 3.4.2019

Bottom content

Koulutus

Miksi maa järisee Japanissa? Milloin mammutit katosivat? Mistä saadaan litiumia älypuhelimiin?

Maapallo elää murroksessa. Luonnon resurssit, niiden kestävä käyttö ja vaihtoehtoiset käyttöratkaisut, ympäristön tila sekä ihmisen toiminnan vaikutus siihen ovat tulevaisuuden yhteiskunnan suuria haasteita. Geotieteiden kandiohjelma Helsingin yliopistossa vastaa näihin haasteisiin ja tarjoaa alan laajimman koulutusohjelman Suomessa. Geotieteiden kandiohjelmassa opiskellaan geologiaa ja geofysiikkaa, jotka tutkivat maankamaran rakennetta, koostumusta ja kehitystä. Tavoitteena on ymmärtää prosesseja, jotka tekevät maapallosta ainutlaatuisen ja monimuotoisen. Geologi mm. jäljittää litosfäärilaattojen liikkeitä ja niiden muinaisia törmäyksiä, kartoittaa jääkausien jälkiä sekä tutkii elämän syntyä ja kehittymistä maapallolla. Geotieteiden kandidaatin näkökulma ajankohtaisiin kysymyksiin on omintakeinen ja tuore. Koulutuksen päämääränä on tuottaa ammattilaisia, jotka hallitsevat teorian ja osaavat soveltaa oppimaansa monipuolisesti erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Geotieteiden kandiohjelma voi johtaa niin pohjavesigeologin, kallioperätutkijan, malmigeologin, ympäristögeologin, kiinteän maan geofyysikon kuin muinaisen elämän tutkijan tai ilmastotutkijan uralle.

Valmistuttuaan geotieteiden kandidaatti:

 • hahmottaa maapallon ja elämän kehityshistorian 4,5 miljardin vuoden ajalta
 • ymmärtää kotiplaneettaamme jatkuvasti muokkaavia prosesseja laattojen liikkeistä, maanjäristyksistä, tulivuorista ja jääkausista aina veden ja alkuaineiden kiertoon
 • osaa hyödyntää geotieteiden periaatteita, fysiikan/kemian perusteita sekä laskennallisia ja kokeellisia menetelmiä luonnontieteellisissä kysymyksissä
 • osaa liikkua maastossa, tehdä geologisia ja geofysikaalisia havaintoja sekä kerätä ja käsitellä geologisia näytteitä
 • hahmottaa perusteet geologisten aineistojen käsittelystä ja mallintamisesta (ml. 3D -visualisointi)
 • tietää tieteellisen kirjoittamisen perusteet ja ymmärtää myös alan englanninkielistä tutkimuskirjallisuutta
 • osaa esittää perusteltuja mielipiteitä ja toimia osana monitieteistä työyhteisöä
 • tunnistaa geotieteiden osa-alueet ja pystyy niiden perusteella valitsemaan itseään kiinnostavimman maisteriohjelman ja opintosuunnan

Geotieteiden kandidaatin tutkinto antaa valmiudet maisteriohjelmiin, kuten geologian ja geofysiikan maisteriohjelmaan hakeutumiselle.  Geologit ja geofyysikot työskentelevät monipuolisesti erilaisissa luonnontieteelliseen alaan liittyvissä asiantuntijatehtävissä ja alan työllisyysnäkymät ovat hyvät, luonnontiedealojen parhaimmistoa.

Katso lisätietoja opinnoista ohjelman verkkosivuilta

Kandiohjelman opetuskieli on suomi, mutta osa kursseista opetetaan myös englanniksi. Opintosuorituksia voi tehdä suomen tai ruotsin kielellä. Koska alan yleiskieli on englanti, oppimateriaali on suurelta osin englanninkielistä.

Geotieteiden kandidaattina saat aivan uudenlaisen näkökulman ympäröivään luontoon: näkemämme luonto on geologisten prosessien muodostamaa ja muokkaamaa. Kenttäopetus onkin geotieteiden opetuksen kivijalka.

Perus- ja aineopinnoissa opit perusasiat maapallon prosesseista, koostumuksesta, rakenteesta ja historiasta, opit tunnistamaan mineraaleja, kivilajeja, maalajeja sekä fossiileja ja ymmärtämään niiden merkityksen. Kandidaatin tutkinnon aikana opiskelet myös muita aineita (esim. kemia, fysiikka, matematiikka ja tilastotiede), jotka antavat tarvittavan taustatuen geotieteiden opinnoille. Luentosalien lisäksi opintoja toteutetaan monenlaisissa ympäristöissä, kuten opetuslaboratorioissa, kenttäkursseilla tutkimusasemilla tai opintomatkoilla muille mantereille. Opinnot sisältävätluentojen lisäksi runsaasti itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä, erilaisia harjoituksia sekä työelämään valmentavaa sisältöä.

Geotieteiden opiskelijat muodostavat tiiviin ja aktiivisesti toimivan yhteisön, jonka keskiössä ovat geologian opiskelijajärjestö Vasara ry ja geofysiikan opiskelijajärjestö Geysir.

Geotieteiden kandiohjelman kolmivuotiset opinnot ovat yhteisiä kaikille, minkä jälkeen valmistut luonnontieteiden kandidaatiksi (LuK), eli kandiohjelman sisällä ei ole opintosuuntia. Kun saat opinto-oikeuden kandiohjelmaan, sinulla on automaattisesti opinto-oikeus myös ylempään maisterin tutkintoon. Geotieteiden kandiohjelmasta vie opintopolkuja useampaan maisteriohjelmaan, kuten geologian ja geofysiikan maisteriohjelmaan, jonka sisällä on edelleen valittavissa neljä eri opintosuuntaa. Erikoistuminen eri maisteriohjelmiin tai niiden opintosuuntiin tapahtuu muiden aineiden valinnaisten opintojen kautta. Kaikki kandiohjelman opiskelijat lukevat 15 op kemiaa ja 15 op menetelmätieteitä (mm. GIS, tilastokurssi ja ohjelmointikurssi).

Mitä opintoja sinun tulee ottaa muista aineista ja miten se vaikuttaa maisteriohjelmiin pääsyyn? Alla on lueteltu geotieteiden kandiohjelman opintopolkuja maisteriohjelmiin ja niiden vaatimuksia muiden aineiden opinnoista:

Geologian ja geofysiikan maisteriohjelman opintosuunnat: (automaattinen opinto-oikeus)

 • hydrogeologia ja ympäristögeologia: vapaasti valittavia opintoja 30 op matematiikka/fysiikka/kemia/tilastotiede/tietojenkäsittelytiede/opinnoista
 • kiinteän maan geofysiikka: fysiikkaa min. 25 op ja kiinteän maan geofysiikan peruskurssi 5 op
 • paleontologia ja globaali muutos: vapaasti valittavia opintoja 30 op matematiikka/fysiikka/kemia/tilastotiede/tietojenkäsittelytiede/biologia opinnoista
 • petrologia ja taloudellinen geologia: vapaasti valittavia opintoja 30 op matematiikka/fysiikka/kemia/tilastotiede/tietojenkäsittelytiede/opinnoista

Ympäristönmuutos ja globaali kestävyys (haku ilmoittautumisen kautta)

 • ei erityisiä muiden aineiden opintovaatimuksia kandidaatin tutkinnossa

Geotieteiden kandiohjelma koostuu pääaineessa perus- (25 op) ja aineopinnoista (60 op) sekä muista opinnoista, joiden jälkeen valmistutaan luonnontieteiden kandidaatiksi (LuK, 180 op). Geotieteiden pääaineopinnot ovat yhteiset kaikille opiskelijoille luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon saakka. Kandidaatin tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle vankka perusta luonnontieteelliseen ajatteluun sekä laaja yleisnäkemys geologian ja kiinteän maan geofysiikan eri osa-alueilta. Opintojen rakenne on seuraava:

 • Geotieteiden perusopinnot, 25 op
 • Geotieteiden aineopinnot, 60 op (sis. kandidaatintutkielma 6 op)
 • Kemian opintokokonaisuus 15 op TAI Matemaattiset apuneuvot I-III, 15 op (kiinteän maan geofysiikan maisterilinjalle suuntaavalle)
 • Geotieteiden menetelmäkokonaisuus 15 op (sis. geoinformatiikka eli paikkatieto, tilasto- ja ohjelmointiopintoja)
 • 30 op muita luonnontieteitä (kuten fysiikkaa, kemiaa, matematiikkaa, tilastotiedettä, tietojenkäsittelytiedettä, biologiaa) suuntautumisen mukaisesti.
 • Kieliopinnot 10 op (sis. luku-, kirjoitus- ja suullisen viestinnän taitoja äidinkielellä, toisella kotimaisella ja yhdellä vieraalla kielellä)
 • Työelämävalmiuksia 10 op
 • 5 op sisältäen tieto- ja viestintätekniikan ja tiedonhallinnan perusvalmiudet sekä akateemiset taidot
 • 10 op vapaasti valittavia opintoja

LuK-tutkinnon laskennallinen tavoitesuoritusaika on kolme vuotta.

Ennen syventävien opintojen aloittamista opiskelijalla tulee olla suoritettuna LuK-tutkinto tai vastaavat opinnot.

Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluu kandidaatintutkielma, jonka laajuus on 6 opintopistettä. Kandidaatintutkielma on opintojen loppuvaiheessa suoritettava itsenäinen opinnäytetyö, jonka yhteydessä syvennetään valitun aihepiirin osaamista. Kandidaatintutkielman tavoitteena on kehittää kykyä itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittelyyn ja kriittiseen arviointiin sekä soveltamiseen. Tutkielmaan voi sisältyä kirjallisuuteen perustuvan osion lisäksi aineistopohjainen kokeellinen tai kenttätyöosa.

Kandidaatin tutkinnon suoritettuasi osaat soveltaa oppimaasi geologista ja geofysikaalista tietoa ja tutkimusmenetelmiä perus- ja soveltavan tutkimuksen eri aloilla sekä avustavissa asiantuntijatehtävissä. Geotieteiden kandidaattina voit työskennellä mm. konsulttiyrityksissä tai tutkimusapulaisena tutkimuskeskuksissa. Moniin geologin ja geofyysikon työtehtäviin vaaditaan kuitenkin maisterin tutkinto.

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto antaa sinulle kelpoisuuden hakea maisterivaiheen opintoihin myös ulkomaille.  Geotieteiden kandiohjelman opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opintojesi aikana vaihtoon joko Eurooppaan tai kauemmas, Yhdysvaltoja, Kanadaa tai Australiaa myöten. Opetusta antavasta henkilökunnasta osa on ulkomailta, joten heidän opetuksensa kautta saat valmiuksia toimia englannin kielellä kansainvälisessä tiedeyhteisössä.

Kandiohjelman geotieteiden opinnoissa perehdyt laajasti geotieteiden tutkimuskenttään ja tutustut laitoksen tutkimusryhmien aihealueisiin esim. kandityösi kautta.

Saadessasi suoritusoikeuden alempaan korkeakoulututkintoon saat automaattisesti oikeuden suorittaa myös filosofian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa. Kanditutkinnon suoritettuasi voit jatkaa maisterivaiheen opintoihin yhdessä tai useammassa vaihtoehtoisessa maisteriohjelmassa. Kandiohjelmassa suoritetut muiden aineiden opinnot vaikuttavat maisteriohjelmaan hakeutumiseen, sillä osa maisteriohjelmista määrittelee, että tiettyjen opintojen tulee olla suoritettuna kanditutkinnossa. Osaan maisteriohjelmista on erillinen haku. Halutessasi voit kanditutkinnon suoritettuasi hakea maisteriohjelmaan myös muualle Suomeen tai ulkomaille.

Mahdollisia maisteriohjelmia geotieteiden kandiohjelman jälkeen Helsingin yliopistossa ovat esim. Geologian ja geofysiikan maisteriohjelma, Maantieteen maisteriohjelma ja Ympäristönmuutos ja globaali kestävyys -maisteriohjelma.

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Luonnontieteellinen osaaminen on Suomessa kansainvälistä huippua. Helsingin yliopistossa matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opetus ja tutkimus on keskittynyt matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan Kumpulan tiedekampukselle, joka on Pohjoismaiden suurin ja monipuolisin luonnontieteellisen osaamisen keskittymä.

Tiedekunnassa toimii viisi ainelaitosta:

 • fysiikan laitos
 • geotieteiden ja maantieteen laitos
 • kemian laitos
 • matematiikan ja tilastotieteen laitos
 • tietojenkäsittelytieteen laitos.

Tiedekunnan korkeatasoinen opetus perustuu tutkimukseen, jonka tekijät ovat tunnettuja ja kansainvälisesti arvostettuja luonnontieteilijöitä. Kampuksella toimii monitieteellisiä, kansainvälisiä tutkimusverkostoja, joiden kokeellinen ja teoreettinen tutkimus muodostavat vahvan perustan opetukselle, jonka keskiössä ovat muun muassa globaalit kestävään kehitykseen ja tietoyhteiskuntaan liittyvät haasteet.

Tutkinnoissa otetaan huomioon työelämän sekä tutkimuksen ja jatkokoulutuksen tarpeet. Tiedekunnan sivuainemahdollisuudet ovat monipuoliset, ja voit liittää tutkintoosi opintoja myös ulkomailla.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voit opiskella suomen kielen lisäksi myös ruotsin ja englannin kielellä.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on tutkimuksellisesti korkeatasoinen, kansainvälinen ja monitieteinen oppimisympäristö. Tiedekunnan modernit tilat ja huippuvarustellut opetuslaboratoriot tarjoavat opiskelijoille dynaamisen ympäristön, jossa pääset perehtymään luonnontieteisiin monipuolisesti. Opetuksessa hyödynnetään niin uusinta teknologiaa kuin pajaoppimisen periaatteita. Lisäksi opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus osallistua Helsingin yliopiston tutkimusasemilla järjestettäville kenttäkursseille ja tutkimusprojekteihin ympäri maailman. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia, tutkimusmenetelmiä hyvin taitavia asiantuntijoita työelämän eri sektoreille.

Kumpulan kampuskirjaston keskeinen sijainti kampuksella sekä Helsingin yliopiston kirjaston sähköiset palvelut takaavat sen, että kurssikirjat, tietokannat ja tieteelliset julkaisut ovat helposti kaikkien opiskelijoiden saatavilla.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.