Bottom content

Koulutus

Maapallo on meidän yhteinen asuinpaikkamme. Voidaksemme ylläpitää kasvavaa väestöä tällä dynaamisella planeetalla tarvitsemme syvällistä ymmärrystä maapallon geologisista ja geofysikaalisista prosesseista sekä niiden vuorovaikutuksesta ilmakehän, vesikehän ja eliöstön kanssa. Geologian ja geofysiikan maisteriohjelmassa koulutetaan geotieteilijöitä, jotka pystyvät vastaamaan polttaviin kysymyksiin kotiplaneettamme kehityksestä, sen merkityksestä modernin yhteiskuntamme tarvitsemien raaka-aineiden lähteenä sekä ympäristön tilasta ja muutoksista. Erityisen tärkeitä kysymyksiä ovat esimerkiksi seuraavat:

Miten voimme tulkita kiviä ja kerrostumia ymmärtääksemme paremmin maapallon kuoren ja vaipan miljardeja vuosia kestänyttä kehitystä?

Miten kehitämme luonnonvarojen tutkimuksesta ja louhinnasta kestävämpää, ympäristöä säästävämpää ja ekologisempaa?

Miten maapallon historian tunteminen voi auttaa meitä ennustamaan ilmastomuutoksen vaikutuksia?

Minne on turvallista rakentaa voimaloita tai varastoida ydinjätettä?

Maisteriohjelmaan kuuluu neljä erikoistumissuuntaa: kallioperägeologia  ja taloudellinen geologia, hydrogeologia ja ympäristögeologia, paleontologia ja globaali muutos sekä kiinteän maan geofysiikka.

Tutkinnon suoritettuasi olet hankkinut (erikoistumisalasi mukaan) monenlaisia tieteellisiä taitoja ja asiantuntijaosaamista:

 • Osaat arvioida geologisia materiaaleja ja luonnonvaroja (mineraaleja, kivilajeja, kallioperää, pohjavesiä).
 • Olet perehtynyt mineraalisten hyödykkeiden syntyyn ja kestävään kulutukseen.
 • Ymmärrät, mitä ympäristön kestävä käyttö tarkoittaa geotieteiden näkökulmasta.
 • Olet perehtynyt paleontologiaan ja globaalimuutoksen mallinnukseen geologisten arkistojen avulla.
 • Olet perehtynyt maapallon fyysiseen kehitykseen (laattatektoniikkaan, vaipan ja kuoren vuorovaikutukseen).
 • Kykenet itsenäiseen ja ryhmässä tehtävään projektitutkimukseen.
 • Osaat kirjoittaa laadukasta tieteellistä tekstiä (maisterintutkielma ja siihen liittyvät työt).
 • Pystyt esittämään tieteellisiä tuloksia tutkijoille, opiskelijoille ja suurelle yleisölle.

Katso lisätietoja opinnoista maisteriohjelman verkkosivuilta: www.helsinki.fi/en/programmes/master/geology-and-geophysics

Helsingin yliopistossa otetaan käyttöön lukuvuosimaksut 1.8.2017 tai sen jälkeen alkavissa englanninkielisissä ja monikielisissä maisteriohjelmissa. Lukuvuosimaksun suuruus on 15 000 euroa. EU/ETA – alueen ulkopuolelta tulevat hakijat, joilla ei ole pysyvää oleskelulupaa alueella, ovat velvoitettuja maksamaan lukuvuosimaksun. Tarkista Opintopolun Usein kysyttyä –sivulta (englanniksi), oletko maksuvelvollinen.

Kaikki opetus on englanninkielistä, paitsi Hydrogeologian ja ympäristögeologian opintosuunnalla, jossa jotkut kurssit ovat vain suomeksi. Tenttiä voit myös suomeksi ja ruotsiksi, ja maisterintutkielman voit kirjoittaa suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

Syventävien opintojen alussa opiskelijat tutustuvat tieteenalan keskeisiin tutkimusmenetelmiin. Tämä tapahtuu käytännön harjoituskursseilla intensiivisen pienryhmäoppimisen kautta, erikoistumiskursseilla ohjatun laboratoriotyöskentelyn avulla ja räätälöidyillä tiiviskursseilla suomalaisten ja ulkomaisten asiantuntijoiden ohjauksessa. Lukuisilla kenttäkursseilla ja opintomatkoilla (sekä Suomessa että ulkomailla) opiskelijat voivat lisäksi perehtyä tutkimusaiheisiin niiden luonnollisessa ympäristössä.

Kaikki opiskelijat valitaan geologian ja geofysiikan maisteriohjelmaan, jossa he voivat vapaasti valita yhden neljästä erikoistumisalasta:

 • Kallioperägeologia ja taloudellinen geologia perustuvat kivilajien ja mineraalien sekä kivi-vesi-vuorovaikutuksen tutkimukseen. Kohteina ovat niin mikroskooppiset (ja submikroskooppiset) kohteet kuin kokonaiset mantereet. Erikoistumisalalla keskitytään magmaattisten systeemien (vulkaaniitit ja plutoniitit) evoluutioon; kallioperän koostumukseen, litologiaan ja rakenteeseen; mannerkuoren ja vaipan kehitykseen; sekä kivilajeista saatavien taloudellisesti arvokkaiden hyödykkeiden alkuperään ja arviointiin.
 • Hydrogeologiassa ja ympäristögeologiassa tarkastellaan maapallon pintaosien geologiaa, kuten 3D-sedimenttiympäristöjä, pohjavesiä ja matalien lämpötilojen geokemiaa. Erikoistumisalalla painotetaan käytännön harjoittelua, jonka toteutuksessa hyödynnetään kehittyneitä tutkimusmenetelmiä ja huippuluokan analyysitiloja yhteistyössä teollisuuden ja viranomaisten kanssa. Perustutkimuksen lisäksi alalla pyritään tuottamaan nyky-yhteiskunnan tarpeita vastaavaa asiantuntemusta.  
 • Paleontologian ja globaalin muutoksen erikoistumisalalla käsitellään maapallon muuttuvia olosuhteita ja elämän evoluutiota. Tutkimuskohteina ovat muinaiset nisäkkäät ja niiden ympäristö viimeisten 25 miljoonan vuoden aikana, alkuihmisten ympäristö ja kehitys Afrikassa sekä ilmastomuutoksen ja ekosysteemien historia viimeisten 100 000 vuoden aikana. Ihmiskunnan vaikutus biosfääriin on kaikkia aihealueita yhdistävä kysymys.
 • Kiinteän maan geofysiikassa tutkitaan maapallon sisärakennetta ja sen kehitykseen liittyviä fyysisiä prosesseja geologian ja geofysiikan keinoin. Nämä ovat keskeisiä aiheita paitsi maanjäristysten ja laattatektoniikkaan liittyvän vulkaanisen toiminnan selvittämisessä myös mm. luonnonvarojen kartoittamisessa, ympäristöopinnoissa ja insinööritieteissä.

Geologian ja geofysiikan maisteriohjelma on laajuudeltaan 120 opintopistettä (op), ja sen voi suorittaa päätoimisesti opiskellen kahdessa vuodessa. Tutkintoon vaaditaan:

 • erikoistumissuunnan syventävät opinnot (60–70 op)
 • erikoistumissuuntaan liittyviä yhteisiä opintoja (25–30 op)
 • maisterintutkielma (30 op).

Kaikki maisteriohjelman opiskelijat kirjoittavat maisterintutkielman. Tutkielmaa tehdessäsi voit perehtyä syvällisemmin sinua kiinnostavaan, omaan erikoistumisalaasi liittyvään aiheeseen. Lisäksi tutkielmaprosessi harjaannuttaa tutkimustaitojasi, kuten tieteellistä kirjoittamista ja kirjallisuuskatsausten tekemistä, sekä syventää alan osaamistasi. Tutkielmaan kuuluu yleensä katsaus ajankohtaiseen kirjallisuuteen, maastossa ja laboratoriossa tehtäviä kokeita ja geologisen tai geofysikaalisen tiedon analysointia. Tutkielma kirjoitetaan itsenäisesti, mutta opiskelijoille nimetään vähintään yksi ohjaaja erikoistumissuunnan henkilöstöstä.

Geotieteiden osaajille on kysyntää monenlaisissa työtehtävissä sekä Suomessa että ulkomailla. Viime vuosina valmistuneet opiskelijat ovat jatkaneet uraansa mm.:

 • kaivosteollisuuden ja mineraalien etsintää harjoittavan teollisuuden palveluksessa
 • ympäristö- ja pohjavesitutkijoina yksityisellä ja julkisella sektorilla
 • geotieteiden tai geofysiikan jatko-opiskelijoina Suomessa tai ulkomailla
 • Suomen geologian tutkijoina Geologian tutkimuskeskuksen palveluksessa
 • insinöörigeologian ja sovelletun mineralogian asiantuntijoina.

Noin 20 prosenttia ohjelman professoreista on rekrytoitu Suomen ulkopuolelta, ja laitoksen kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden lukumäärät ovat kasvaneet tasaisesti viimeisen vuosikymmenen aikana.

Geotieteiden ja maantieteen laitos tekee yhteistyötä yksityisten tutkijoiden, valtion tutkimuslaitosten tutkijoiden ja yliopistotutkijoiden kanssa sekä Suomessa että ulkomailla. Merkittävistä yhteistyökumppaneista mainittakoon Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE). Kiinteän maan geofysiikka -erikoistumisala järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen kanssa.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on käynnissä useita poikkitieteellisiä tutkimusprojekteja, joihin sisältyy aktiivista yhteistyötä niin Kumpulan tiedekampuksen tutkimuslaitosten kuin muiden tiedekuntien, yliopistojen ja yksityisen sektorin kanssa.

Tutkimuksemme painopisteet kattavat monia haaroja geotieteiden laajasta alasta. Tällä hetkellä kiinnostuksen kohteina ovat erityisesti pohjavesiin ja pilaantuneeseen maahan liittyvät ympäristökysymykset, plutonisten ja vulkaanisten magmakivien synty, fossiilisiin hampaisiin perustuva nisäkkäiden evoluutiopaleontologia sekä mannerkuoren rakenne ja kehitys. Pyrimme keskittymään modernin ja monipuolisen laboratorioinfrastruktuurin avulla tehtyyn tieteelliseen tutkimukseen, joka edesauttaa geologisten prosessien ja maapallon rakenteen ymmärtämistä.

Hakeminen
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Luonnontieteellinen osaaminen on Suomessa kansainvälistä huippua. Helsingin yliopistossa matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opetus ja tutkimus on keskittynyt matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan Kumpulan tiedekampukselle, joka on Pohjoismaiden suurin ja monipuolisin luonnontieteellisen osaamisen keskittymä.

Tiedekunnassa toimii viisi ainelaitosta:

 • fysiikan laitos
 • geotieteiden ja maantieteen laitos
 • kemian laitos
 • matematiikan ja tilastotieteen laitos
 • tietojenkäsittelytieteen laitos.

Tiedekunnan korkeatasoinen opetus perustuu tutkimukseen, jonka tekijät ovat tunnettuja ja kansainvälisesti arvostettuja luonnontieteilijöitä. Kampuksella toimii monitieteellisiä, kansainvälisiä tutkimusverkostoja, joiden kokeellinen ja teoreettinen tutkimus muodostavat vahvan perustan opetukselle, jonka keskiössä ovat muun muassa globaalit kestävään kehitykseen ja tietoyhteiskuntaan liittyvät haasteet.

Tutkinnoissa otetaan huomioon työelämän sekä tutkimuksen ja jatkokoulutuksen tarpeet. Tiedekunnan sivuainemahdollisuudet ovat monipuoliset, ja voit liittää tutkintoosi opintoja myös ulkomailla.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voit opiskella suomen kielen lisäksi myös ruotsin ja englannin kielellä.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on tutkimuksellisesti korkeatasoinen, kansainvälinen ja monitieteinen oppimisympäristö. Tiedekunnan modernit tilat ja huippuvarustellut opetuslaboratoriot tarjoavat opiskelijoille dynaamisen ympäristön, jossa pääset perehtymään luonnontieteisiin monipuolisesti. Opetuksessa hyödynnetään niin uusinta teknologiaa kuin pajaoppimisen periaatteita. Lisäksi opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus osallistua Helsingin yliopiston tutkimusasemilla järjestettäville kenttäkursseille ja tutkimusprojekteihin ympäri maailman. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia, tutkimusmenetelmiä hyvin taitavia asiantuntijoita työelämän eri sektoreille.

Kumpulan kampuskirjaston keskeinen sijainti kampuksella sekä Helsingin yliopiston kirjaston sähköiset palvelut takaavat sen, että kurssikirjat, tietokannat ja tieteelliset julkaisut ovat helposti kaikkien opiskelijoiden saatavilla.

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Helsingin yliopiston verkkosivuilta.

PL 64
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Käyntiosoite:
12
Puhelin: 02941 24140