Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
120 opintopistettä, 2 vuotta
Opetuskieli
englanti, suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
15000 €
Hakuaika
3.12.2018 - 11.1.2019

Bottom content

Koulutus

Miten geenit säätelevät solujen, kudosten ja eliöiden kehitystä ja toimintaa? Miten molekyylit, solut ja kudokset toimivat ja viestivät keskenään, ja miten niiden toimintaa tutkitaan? Nämä kysymykset ovat keskeisiä, kun halutaan ymmärtää molekyyli- ja solutason mekanismeja, joiden häiriintyminen voi vaikuttaa esimerkiksi erilaisten tautitilojen syntyyn ja etenemiseen. Genetiikan, genomiikan, solu- ja kehitysbiologian, biokemian ja rakennebiologian sekä terveyden biotieteiden tutkijat pyrkivät löytämään vastauksia näihin kysymyksiin.

Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma antaa valmiudet moniin asiantuntijatehtäviin yrityksissä, yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa ja julkishallinnossa.

Suoritettuasi tutkinnon genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelmassa:

 • Sinulla on syvälliset tiedot genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden luonteesta ja kokeellisista menetelmistä.
 • Ymmärrät geenien ja biomolekyylien ominaisuudet ja toiminnan solu-, kudos- ja organismitasolla.
 • Osaat analysoida tieteellistä tietoa kriittisesti ja välittää sitä eteenpäin erilaisille kohderyhmille.
 • Sinulla on valmius tuottaa uutta tieteellistä tietoa geenien, biomolekyylien ja solujen ominaisuuksista kokeellisen tutkimuksen avulla.
 • Osaat hyödyntää olemassa olevaa tutkimustietoa ja biologisia tietokantoja.
 • Tunnet hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja osaat toimia niiden mukaisesti.
 • Sinulla on valmiudet itsenäiseen projektinhallintaan ja ongelmanratkaisuun sekä oman asiantuntijuutesi ylläpitämiseen ja kehittämiseen.
 • Sinulla on valmiudet toimia monitieteisissä, moniammatillisissa ja monikulttuurisissa yhteisöissä.

Lisätietoja opinnoista maisteriohjelman verkkosivuilta.

EU/ETA – alueen ulkopuolelta tulevat opiskelijat jotka suorittavat tutkintonsa englanniksi ja joilla ei ole pysyvää oleskelulupaa alueella, ovat velvoitettuja maksamaan lukuvuosimaksun. Tarkista Opintopolun Usein kysyttyä –sivulta (englanniksi), oletko maksuvelvollinen.

Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma on aidosti kansainvälinen ohjelma, jossa suomalaiset ja eri maista tulevat opiskelijat työskentelevät yhdessä. Opetus on pääsääntöisesti englanninkielistä: pakolliset opintojaksot sekä monet valinnaiset kurssit opetetaan englanniksi ja oppimateriaalit ovat englanninkielisiä. Valinnaisia opintojaksoja on tarjolla myös kotimaisilla kielillä. Koska ohjelma on monikielinen, voit tehdä valintasi mukaan tentit, työselostukset ja maisterintutkielman englanniksi, suomeksi tai ruotsiksi.

Maisteriohjelmalla on vahva tieteellinen ja perustutkimuksellinen pohja. Ohjelmassa saat modernin genetiikan ja molekyylibiotieteiden tiedot ja taidot, joita voit syventää valitsemassasi opintosuunnassa. Koulutus integroituu tiiviisti Helsingin yliopistossa tehtävään kokeelliseen genetiikan, genomiikan, biokemian, rakennebiologian sekä solu- ja kehitysbiologian perustutkimukseen. Opintojaksoja yhdistelemällä muodostat laaja-alaisen ymmärryksen biologisista ilmiöistä ja terveyteen vaikuttavista molekyyleistä sekä niiden vuorovaikutuksista, tehtävistä ja merkityksestä solu-, kudos- ja yksilötasolla.

Opintojaksoissa käytetään erilaisia työskentelytapoja: seminaarit, luennot, laboratoriotyöskentely, suulliset ja kirjalliset esitykset, projektityöskentely pienryhmissä, itsenäinen opiskelu ja opintopiirit. Opetuksessa hyödynnetään digitaalisia oppimisympäristöjä.

Monipuoliset opetusmenetelmät edellyttävät sinulta aktiivista toimintaa ja kehittävät kykyäsi tiedon etsintään, jäsentämiseen ja esittämiseen sekä johtopäätösten tekemiseen. Tutustut uuden tiedon hankinnan ja käytännön tutkimustyön periaatteisiin ja menetelmiin laboratorioharjoituksissa, tutkimusryhmä­harjoittelussa ja maisterintutkielmassa. Tieteellisen asiaosaamisen lisäksi omaksut yleisiä työelämätaitoja kuten tiedonhaku, ongelmanratkaisu, viestintä, projektinhallinta ja tiimityöskentely. Saat valmiudet sekä jatko-opintoihin tohtoriohjelmassa että asiantuntijatehtäviin heti maisterivaiheen jälkeen.

Maisteriohjelmassa voit oman mielenkiintosi mukaan valita neljän opintosuunnan välillä:

 • biokemia ja rakennebiologia
 • genetiikka ja genomiikka
 • solu- ja kehitysbiologia
 • molekulaariset ja analyyttiset terveyden biotieteet

Maisterin tutkintoon tarvitset 120 opintopistettä (op). Tutkintoon sisältyy henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa tarkemmin kuvattavat opinnot seuraavasti:

 • 80 op syventäviä opintoja maisteriohjelman alalta, joihin sisältyy maisterintutkielma (30 op)
 • 40 op muita opintoja joko omasta tai muiden koulutusohjelmien tarjonnasta (esim. translationaalisen lääketieteen, mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan tai neurotieteen maisteriohjelmasta)

Maisteriopinnot on mahdollista suorittaa kahdessa lukuvuodessa. Tutkintoon sisältyy aina henkilökohtainen opintosuunnitelma sekä työelämäorientaatiota, urasuunnittelua ja mahdollisesti työelämä- tai kansainvälistymisjakso. Biologian aineenopettajaksi opiskelevilla 60 op tutkinnon laajuudesta muodostuu opettajan pedagogisista opinnoista.

Lisätietoa tutkintorakenteesta ohjelman verkkosivuilla.

Maisterintutkielman tavoitteena on kehittää valmiuksiasi tieteelliseen ajatteluun, käytännön tutkimustyöhön, tieteelliseen kirjoittamiseen ja projektinhallintaan. Opinnäytetyössä perehdyt oman alasi tutkimusprojektin suunnitteluun, toteutukseen sekä kirjalliseen ja suulliseen raportointiin. Opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä, josta noin puolet on kokeellista tutkimustyötä. Opinnäytetyön vaatimat teoreettiset ja menetelmälliset valmiudet saat maisteriohjelman aiemmilla kursseilla sekä laboratorioharjoittelujaksojen aikana.

Opinnäytetyötä tehdessäsi toimit tutkimusryhmän jäsenenä Helsingin yliopistossa tai muualla, ja projektisi liittyy ryhmässä tehtävään tutkimukseen. Opinnäytetyöllesi nimetään yksi tai useampi ohjaaja, joka osallistuu työn suunnitteluun, ohjaa sen toteutusta ja antaa palautetta.

Valmistuttuasi filosofian maisteriksi genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelmasta sinulla on hyvät valmiudet siirtyä joko suoraan työelämään tai jatkaa opintojasi tohtorivaiheeseen (ks. jatko-opintomahdollisuudet). Tohtoriopinnot ovat edellytyksenä mm. tutkijaksi haluaville.

Filosofian maisteri (FM) on yleistutkinto, joka antaa valmiudet työskennellä perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen tehtävissä sekä toimia asiantuntijana julkishallinnossa, yksityisellä sektorilla ja bioalan yrityksissä. Opintosuuntavalintasi ja valinnaisten opintojesi avulla voit profiloida omaa osaamistasi haluamaasi suuntaan työelämää silmällä pitäen. Voit valita opintojaksoja sekä omasta maisteriohjelmastasi että muista koulutusohjelmista (ks. yhteistyö muiden toimijoiden kanssa). Opintoja on mahdollista suorittaa myös muissa yliopistoissa tai ulkomailla.

Molekyylibiotieteiden alalta valmistuneiden ammattinimikkeitä ovat mm. vanhempi tutkija, yrittäjä, rikoskemisti, tuotekehityskemisti, tuotepäällikkö, ylitarkastaja, toimittaja ja aineenopettaja, joten tulevaisuuden ammattisi voi olla yhtä yksilöllinen kuin sinä itse. Saamasi opetus perustuu ajankohtaisimpaan tutkimukseen, ja oppimasi asiat liittyvät kiinteästi tulevaisuuden nouseviin aloihin kuten biotalous, nanoteknologia, yksilöity terveydenhoito ja biologiset lääkkeet. Biotekniikan nousevia kehityskohteita ovat puolestaan uusiutuva energia ja ympäristöteknologia. Nämä alat tulevat tarvitsemaan uudenlaisia asiantuntijoita, joiden tehtävissä laaja-alainen biotieteellinen molekyylien ja mekanisminen ymmärtäminen on keskeistä. Valmistuttuasi voit toimia esimerkiksi terveyden biotieteiden asiantuntijana, laatu- tai laboratorioasiantuntijana, tiedeviestijänä, lääketutkimusten valvojana, toimittajana tai hallinnon asiantuntijatehtävissä.

Lisätietoa uramahdollisuuksista: blogs.helsinki.fi/molekyylibiotieteet/mika-minusta-tulee-isona

Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelmassa valmistut filosofian maisteriksi. Vaikka monet tämän maisteriohjelman opiskelijat jatkavat opintojaan tohtoriohjelmissa (FT), maisteriohjelma antaa sinulle pätevyyden myös asiantuntijatehtäviin yliopistojen ja tutkimuslaitosten ulkopuolella, esimerkiksi biotekniikan teollisuudessa ja yrityksissä. Sinulla on myös mahdollisuus hakea aineenopettajakoulutukseen, jolloin saat aineenopettajan kelpoisuuden ylemmän korkeakoulututkinnon (maisteriohjelma) suorittamisen yhteydessä. Tällöin sinun tulee kuitenkin sisällyttää opetettavien aineiden opinnot jo alempaan korkeakoulututkintoon eli suorittaa ne kandiohjelmassa (biologia ja toinen opetettava aine, esim. kemia, matematiikka tai maantiede). Aineenopettajan pedagogiset opinnot suoritat osana maisterivaiheen opintoja. Genetiikan ja genomiikan opintosuunta antaa sinulle edellytykset jatkaa sairaalageneetikon jatkotutkintoon, mikäli opintovalintasi sen sallivat.

Lisätietoa aineenopettajan koulutuksen rakenteesta ja opetussuunnitelmasta.

Aineenopettajaksi valmistuvien koulutus on rakennettu siten, että sekä kandidaatin- että maisterintutkinnon Helsingin yliopistossa suorittavat hakevat oikeuden pedagogisiin opintoihin kandidaatintutkinnon suoritusaikana. Ne, jotka vuonna 2019 valitaan suorittamaan pelkkää maisterintutkintoa, eivät voi hakea tutkinnonsuoritusaikana opettajan pedagogisiin opintoihin. Maisterintutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea oikeutta suorittaa opettajan pedagogiset opinnot maksuttomina erillisinä opintoina.

Lisätietoa sairaalageneetikon erikoistumisohjelmasta.

Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelmaan kytkeytynyt laaja-alainen ja kansainvälinen opetushenkilöstö ja tutkimusympäristö antavat sinulle erinomaiset mahdollisuudet luoda tieteenalojen rajat ja valtionrajat ylittäviä kontakteja, joilla on suuri merkitys sekä tutkijan että asiantuntijan uralla. Maisteriohjelma mahdollistaa osallistumisesi kansainväliseen tutkimustoimintaan heti opintojesi alusta alkaen. Ohjelmassa harjaannut viestimään englannin kielellä, mikä mahdollistaa sujuvan siirtymisen kansainvälisten tutkimus- ja asiantuntijaympäristöjen välillä.

Koulutusohjelmaan sisältyvät tutkimusjaksot ja työharjoittelu on mahdollista toteuttaa ulkomailla. Sinulla on myös mahdollisuus suorittaa osa maisterin opinnoista vaihto-opiskelijana ulkomaisissa yhteistyöyliopistoissa.

Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma toteutetaan yhteistyönä useiden Helsingin yliopiston yksiköiden kesken. Päävastuussa on Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta 

Opetusta antavat myös tutkijat ja opettajat seuraavissa yksiköissä:

Lisäksi voit suorittaa kursseja muissa Suomalaisissa yliopistoissa ns. JOO-opintoina.

Lisätietoa JOO-opintomahdollisuuksista.

Maisteriohjelman painotukset noudattelevat Helsingin yliopiston, bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan ja Biotekniikan instituutin tutkimuksen strategisia painoalueita. Life sciences -alueella näihin sisältyvät mm.

 • Genetiikka ja genomiikka
 • Solu- ja kehitysbiologia
 • Biotekniikka ja molekyylibiologia
 • Rakennebiologia ja biofysiikka
 • Terveyden molekulaarinen perusta

Maisterin tutkinto antaa sinulle jatko-opintokelpoisuuden. Ohjelman voimakas tutkimuspohjaisuus luo erinomaiset edellytykset suuntautua tutkijanuralle hakeutumalla tohtoriohjelmiin joko Suomessa tai ulkomailla. Helsingin yliopistossa näitä ovat mm.

 • Integroivien biotieteiden tohtoriohjelma
 • Biolääketieteellinen tohtoriohjelma
 • Lääketutkimuksen tohtoriohjelma
 • Kasvitieteen tohtoriohjelma
 • Mikrobiologian ja biotekniikan tohtoriohjelma
 • Luonnonvaraisten eliöiden tutkimuksen tohtoriohjelma
 • Aivot ja mieli -tohtoriohjelma

Tutustu tohtoriohjelmiin Helsingin yliopiston Tohtorikoulutus-sivuilla.

Genetiikan ja genomiikan opintosuunta antaa sinulle edellytykset jatkaa sairaalageneetikon jatkotutkintoon, mikäli opintovalintasi sen sallivat.

Lisätietoa sairaalageneetikon erikoistumisohjelmasta: www.helsinki.fi/biotieteet/perinnollisyystiede/sairaalageneetikko/

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Bio- ja ympäristöalan osaajia tarvitaan monipuolisesti yhteiskunnan eri alueilla. Bio- ja ympäristötieteellisellä tiedolla on keskeinen merkitys mm. terveydenhuollossa ja lääketieteessä, luonnonvarojen kestävässä hyödyntämisessä, ratkaisujen löytämisessä ympäristöongelmiin, elintarviketuotannossa sekä monilla teollisuuden aloilla.

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta on keskeinen osa Viikin kampuksen tutkimus- ja opetuskeskittymää. Tiedekunta ja sen lähiyksiköt muodostavat Suomen laajimman bio- ja ympäristötieteellisen tutkimuksen ja opetuksen kokonaisuuden. Tiedekunnan vahvuutena on tutkimuksen korkea laatu sekä monipuoliset ja vetovoimaiset tutkimus- ja opetusalat. Tavoitteena on kouluttaa työmarkkinoilla kilpailukykyisiä bio- ja ympäristötieteellisen alan asiantuntijoita, joilla on kansainvälisen akateemisen asiantuntijan tiedot ja taidot.

Tiedekuntaan kuuluu biotieteiden ja ympäristötieteiden laitokset.

Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa opetus annetaan pääosin Viikin kampuksen moderneissa tutkimus- ja opetustiloissa. Lisäksi Lahden yliopistokampuksella on ympäristöalan tutkintokoulutusta. Opetusta annetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Opiskelu on monimuotoista. Luentojen ja pienryhmätyöskentelyn lisäksi on laboratorio- ja maastokursseja. Pääosa maastokursseista pidetään tiedekunnan kenttäasemilla Lammilla, Kilpisjärvellä ja Tvärminnessä. Useissa pääaineissa opinnot sisältävät myös opinto- ja tutkimusretkiä ulkomaille. Työ- ja tutkimusharjoittelua on mahdollista tehdä kotimaassa ja ulkomailla. Maisterivaiheen lopputyön kokeellisen osuuden aineistoa voit kerätä tai suorittaa lopputyön kokeellisen osuuden valitsemassasi tutkimusympäristössä. Myös tiedekunnan piirissä toimivissa tutkimusryhmissä on runsaasti ulkomaisia tutkijoita. Tutkimusryhmissä ilmapiiri on kansainvälinen ja työkielenä käytetään englantia.

Opetuksessa yhdistyvät usein luento- ja verkko-opetus. Luento- ja muuta opiskelumateriaalia on saatavana virtuaalisilla oppimisalustoilla. Eliöiden ja elinympäristöjen lajintunnistukseen on kehitetty erillinen verkko-oppimisympäristö.

Viikissä on kampuksen oma tiedekirjasto. Sen yhteydessä on myös kaupunginkirjaston Viikin toimipiste. Lahden yliopistokampuksella on alueella toimivien korkeakoulujen yhteinen tiedekirjasto.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Helsingin yliopistolla on yli 500 vaihtokohdetta ympäri maailman. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Tutustu ulkomailla opiskeluun, Helsingin yliopiston vaihtokohteisiin sekä vaihtokokemuksiin.

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.