Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Alempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
180+120 opintopistettä, 5 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika

Bottom content

Koulutus

Fysikaaliset tieteet tutkivat kaikkia olemassa olevia mittakaavoja pienimmistä alkeishiukkasista koko maailmankaikkeuden skaalaan. Opinnot Helsingin yliopiston fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa perustuvat Suomen laajimpaan ja korkeimmalle kansainväliselle tasolle rankattuun tutkimukseen. Opinnot voivat johtaa niin fyysikon, meteorologin, geofyysikon, kuin tähtitieteilijänkin uralle. Koulutuksen päämääränä on kehittää ammattilaisia, jotka hallitsevat teorian, laitteistojen sekä matemaattisten ja tietoteknisten välineiden monipuolisen ja tehokkaan käytön. Fysikaalisten tieteiden kandiohjelman suorittanut:

 • tuntee yliopistofysiikan ja tutkimuksen perustan ja ymmärtää sen merkityksen yhteiskunnassa
 • osaa soveltaa fysiikan periaatteita, matematiikkaa ja laskennallisia ja/tai kokeellisia menetelmiä luonnontieteellisiin ongelmiin
 • ymmärtää tieteenalansa erityispiirteet
 • osaa yhdistellä fysiikan eri osa-alueiden tietoja ja soveltaa oppimaansa todellisiin ongelmiin
 • osaa toimia ryhmän jäsenenä esim. projektityössä tai tutkimusryhmässä
 • ymmärtää englanninkielistä tutkimuskirjallisuutta
 • osaa analysoida ja tuottaa tietoa omalta alaltaan ja viestiä sitä suullisesti ja kirjallisesti äidinkielellään

Opintojen alkupuolella opiskelija valitsee opintosuunnan (fysiikka, fysiikan laaja-alainen kandi, fysikens studieinriktning, teoreettinen fysiikka, tähtitiede tai meteorologia), joka mahdollistaa erikoistumisen opiskelijaa kiinnostavalle alalle.

Fysikaalisten tieteiden kandi- ja maisteriohjelmista valmistuneet työskentelevät monipuolisesti erilaisissa luonnontieteelliseen alaan liittyvissä asiantuntijatehtävissä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Alan työllisyysnäkymät ovat hyvät.

Katso lisätietoja opinnoista ohjelman verkkosivuilla.

Kandiohjelman opintosuunnista fysiikan, fysiikan laaja-alaisen kandin, teoreettisen fysiikan, tähtitieteen ja meteorologian opintosuunnat ovat suomenkieliset. Osassa valinnaisista kursseista opetus saatetaan järjestää englannin kielellä, mutta opintosuorituksissa (harjoitukset ja tentit) on aina mahdollista käyttää suomen tai ruotsin kieltä, ellei suorituskieleksi ole erikseen määritelty englannin kieltä.

Fysiikan opintosuunnan voi suorittaa myös kokonaan ruotsinkielisenä. Muissa opintosuunnissa voi suorittaa kaksikielisen tutkinnon (suomi/ruotsi). Tällöin vähintään 60 opintopistettä tutkinnosta suoritetaan toisella kotimaisella kielellä.

Koulutusohjelmaan kuuluu laajasti fysiikan ja matematiikan tai muiden luonnontieteiden opintoja. Kaikille yhteisiä ovat mekaniikan, sähkömagnetismin ja säteilykenttien kurssit laboratoriotöineen, matemaattisia työvälineitä opettavat kurssit sekä tieteellisen laskennan ja data-analyysin kurssit. Opintokokonaisuudet koostuvat kurssipaketeista.

Kursseilla on tyypillisesti luentoja ja laskuharjoituksia. Osalla kursseista on myös laboratoriotöitä tai muita harjoitustöitä. Laskuharjoitukset ovat tärkeä osa fysiikan opintoja, ja niitä suoritetaan sekä ohjatusti että itsenäisesti tai vapaamuotoisissa pienryhmissä. Opintoja on mahdollista nopeuttaa kursseja tenttimällä, mutta pääsääntöisesti opiskelu tapahtuu luentokursseilla, joihin kuuluu harjoituksia pienryhmissä. Monet ohjelman opettajista ovat saaneet tunnustuksia opetustaidoistaan, ja ohjelman opetusta on kehitetty fysiikan opetuksen uusimpaan tutkimustietoon perustuen.

Kandiohjelmaan kuuluvat seuraavat opintosuunnat:

 • Fysiikka
 • Fysiikan laaja-alainen kandi
 • Fysikens studieinriktning
 • Teoreettinen fysiikka
 • Tähtitiede
 • Meteorologia

Opintosuunnan voi valita opintojen aluksi, mutta opinnot alkavat eriytyä vasta toisena opiskeluvuotena. Opintosuunta vaikuttaa maisteriohjelmaan hakeutumiseen, sillä osa maisteriohjelmista määrittelee, että tietyt opinnot on oltava suoritetut kanditutkinnossa. Jokaisesta opintosuunnasta voi hakea useaan maisteriohjelmaan.

Kaikki opiskelijat opiskelevat menetelmäkokonaisuuden, johon sisältyy tarvittava perusmatematiikka, data-analyysitaitoja ja tieteellisen laskennan taitoja. Tietyissä opintosuunnissa on pakollisia kokonaisuuksia muista luonnontieteistä.

Fysikaalisten tieteiden opinnot Helsingin yliopistossa koostuvat kursseista, jotka ryhmitellään aihealueittain kurssipaketeiksi. Kandiohjelman laajuus on 180 opintopistettä (op), johon sisältyy:

Tieteenalakohtaiset opinnot

 • fysiikan perusopinnot 25 op
 • matemaattisten ja laskennallisten menetelmien opintokokonaisuus 25 op
 • opintosuunnan pakolliset aineopinnot 36-96 op, joihin sisältyy tutkielma 6 op
 • fysikaalisten tieteiden valinnaisten aineopintojen kurssipaketti 0-25 op

Muiden tieteenalojen opinnot

 • muiden koulutusohjelmien opintokokonaisuuksia 0-75 op
  • jokaiseen opintosuuntaan kuuluu joko muiden opintosuuntien kurssipaketteja tai muiden koulutusohjelmien opintokokonaisuuksia

Koulutusohjelman yhteiset opinnot

 • työelämä- ja asiantuntijuusopinnot 10 op
 • TVT-opinnot ja opiskelutaidot 5 op
 • Viestintä- ja kieliopinnot 10 op

Luonnontieteiden kandidaatintutkintoon kuuluu kandidaatin tutkielma, jonka laajuus on 6 op. Tutkielma on luonteeltaan kirjallisuuskatsaus, mutta siihen voi sisältyä lisäksi data-analyysia, mallinnusta tai kokeellista työtä. Tutkimuksellisen osan voi suorittaa osana tutkimusprojektia, jossa opiskelijalla on selvästi osoitettava ja arvioitava itsenäinen osuus. Opiskelija tekee kirjallisen tutkielman itsenäisesti.

Fysikaalisten tieteiden kandi on luonnontieteellisen alan perustutkinto. Kandidaatteina työelämään siirtyvillä on usein hyvät ohjelmointitaidot ja he työskentelevät poikkeuksetta yksityisellä sektorilla.

Kandidaatintutkinnon opintosuunta valmistaa opiskelijaa maisterivaiheen erikoistumisaloille. Useimmat työelämään sijoittuvat fyysikot ovat suorittaneet maisterin tutkinnon, ja hyvin merkittävä osa myös tohtorin tutkinnon. Moniin tehtäviin (esim. meteorologin tehtäviin) vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, ja osaan (esim. tutkimustehtävät yliopistossa, sairaalafyysikon tehtävät) jatkotutkinto. Fysikaalisten tieteiden kandi antaa valmiudet jatkaa maisteriopintoihin suomalaisissa ja ulkomaisissa yliopistoissa.

Työelämässä fyysikot sijoittuvat hyvin monipuolisiin tehtäviin. Fyysikot työllistyvät hyvin sekä yksityiselle sektorille, esimerkiksi teollisuuteen (erityisesti korkean teknologian yrityksiin) ja konsulttitoimistoihin, että yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin (esim. Ilmatieteen laitos, VTT, CERN ja muut kansainväliset hiukkas- ja ydinenergiatutkimuslaitokset, ESA ja NASA) Suomessa ja ulkomailla. Tehtävät ovat tutkimus-, palvelu-, tuotekehitys- ja muita asiantuntijatehtäviä, ja tyypillisesti fyysikon työnkuvaan kuuluu tehtäviä, jotka vaativat luonnontieteellisen alan asiantuntemusta ja kykyä itsenäiseen työhön. Omaa uraa voi suunnitella jo kandivaiheessa. Jokaiseen opintosuuntaan sisältyy useamman suuntauksen tai kandiohjelman kurssipaketteja, joten tutkinto on mahdollista suunnitella yksilöllisesti omien kiinnostuksenkohteiden mukaan.

Kanditutkinto (luonnontieteiden kandidaatti) on alempi korkeakoulututkinto. Sen suoritettuasi voit suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon (filosofian maisteri). Jos haluat pätevöityä aineenopettajaksi, tutustu Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandi- ja maisteriohjelmiin.

Halutessasi voit hakea opiskelijavaihtoon. Perinteisten lukukauden ja lukuvuoden mittaisten vaihtojen lisäksi monet kansainväliset tutkimuslaitokset kuten CERN ja ESRF tarjoavat kesäharjoittelupaikkoja kandiopiskelijoille.

Fysiikan tutkimus on luonteeltaan hyvin kansainvälistä, ja kaikki tutkimusryhmät tekevät yhteistyötä myös ulkomaisten tahojen kanssa. Osa opinnäytteistä tehdään kansainvälisissä projekteissa. Fysiikan laitoksen henkilökunnasta merkittävä osa on muita kuin suomen- tai ruotsinkielisiä. Englanninkielinen opetus on kuitenkin pääsääntöisesti keskitetty maisteriopintoihin.

Fysikaalisten tieteiden opiskelijana voit suorittaa opintoja muissa Helsingin yliopiston tiedekunnissa sekä hakea suoritusoikeutta muiden yliopistojen opintojaksoille (JOO-opinnot).

Fysiikan osastolla ja Ilmakehätutkimuksen keskuksella on aktiivista tutkimusyhteistyötä sekä yksityisten toimijoiden että muiden Helsingin yliopiston osastojen, tiedekuntien ja muiden yliopistojen, erityisesti Aalto-yliopiston kanssa. Esimerkiksi ilmakehätieteiden, biologisen fysiikan ja lääketieteellisen fysiikan tutkimus on lähtökohtaisesti poikkitieteellistä. Fysiikan perustutkimukseen kuuluu valtiorajat ylittävä yhteistyö: infrastruktuurit, kuten tutkimuslaitokset CERN ja ESRF, ovat kansainvälisesti rahoitettuja ja projektit toteutetaan usein yhteistyössä muiden tutkimusryhmien kanssa.

Osastojen tutkimusyhteistyö on erittäin laajaa ja kattaa kaikki maanosat Etelänapamannerta myöten. Tämä näkyy myös kanditason opiskelijoille ajankohtaisten tutkimusesimerkkien sisällyttämisessä opetukseen ja mahdollisuudessa osallistua vierailevien tutkijoiden pitämiin seminaareihin. Maisteri- ja tohtoriohjelmissa opetukseen sisältyy myös ulkomaisten vierailevien luennoitsijoiden pitämiä intensiivikursseja.

Tutkimusryhmien tutkimusalat näkyvät myös perusopetuksessa. Helsingin yliopistossa tehdään huippututkimusta muun muassa ilmakehätieteiden, hiukkasfysiikan, kosmologian, tähtitieteen ja materiaalifysiikan aloilla. Osaan näistä (esim. ilmakehätieteet, tähtitiede) voit alkaa erikoistua jo kandivaiheessa, osaan (esim. materiaalifysiikka, hiukkasfysiikka) erikoistutaan maisteriopinnoissa, jolloin kandivaiheessa luodaan teoreettinen pohja.

Saadessasi suoritusoikeuden alempaan korkeakoulututkintoon saat automaattisesti oikeuden suorittaa myös maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa. Kanditutkinnon suoritettuasi voit jatkaa maisterivaiheen opintoihin. Fysikaalisiin tieteisiin liittyvät Alkeishiukkasfysiikan ja astrofysikaalisten tieteiden maisteriohjelma, Datatieteiden maisteriohjelma, Geologian ja geofysiikan maisteriohjelma, Ilmakehätieteiden maisteriohjelma, Materiaalitutkimuksen maisteriohjelma sekä Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma. Kandiohjelman opintosuunta vaikuttaa maisteriohjelmaan hakeutumiseen, sillä osa maisteriohjelmista määrittelee, että tietyt opinnot pitää olla suoritettuna kanditutkinnossa.

Edellä mainittujen maisteriohjelmien lisäksi voit kandin jälkeen hakeutua Helsingin yliopiston muihin maisteriohjelmiin. Luontevia vaihtoehtoja ovat muiden luonnontieteiden maisteriohjelmat. Osaan ohjelmista on erillinen haku. Halutessasi voit kanditutkinnon suoritettuasi hakea maisteriohjelmaan myös muualle Suomeen tai ulkomaille.

Hakeminen
Tiedekunnat

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Luonnontieteellinen osaaminen on Suomessa kansainvälistä huippua. Helsingin yliopistossa matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opetus ja tutkimus on keskittynyt matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan Kumpulan tiedekampukselle, joka on Pohjoismaiden suurin ja monipuolisin luonnontieteellisen osaamisen keskittymä.

Tiedekunnassa toimii viisi ainelaitosta:

 • fysiikan laitos
 • geotieteiden ja maantieteen laitos
 • kemian laitos
 • matematiikan ja tilastotieteen laitos
 • tietojenkäsittelytieteen laitos.

Tiedekunnan korkeatasoinen opetus perustuu tutkimukseen, jonka tekijät ovat tunnettuja ja kansainvälisesti arvostettuja luonnontieteilijöitä. Kampuksella toimii monitieteellisiä, kansainvälisiä tutkimusverkostoja, joiden kokeellinen ja teoreettinen tutkimus muodostavat vahvan perustan opetukselle, jonka keskiössä ovat muun muassa globaalit kestävään kehitykseen ja tietoyhteiskuntaan liittyvät haasteet.

Tutkinnoissa otetaan huomioon työelämän sekä tutkimuksen ja jatkokoulutuksen tarpeet. Tiedekunnan sivuainemahdollisuudet ovat monipuoliset, ja voit liittää tutkintoosi opintoja myös ulkomailla.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voit opiskella suomen kielen lisäksi myös ruotsin ja englannin kielellä.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on tutkimuksellisesti korkeatasoinen, kansainvälinen ja monitieteinen oppimisympäristö. Tiedekunnan modernit tilat ja huippuvarustellut opetuslaboratoriot tarjoavat opiskelijoille dynaamisen ympäristön, jossa pääset perehtymään luonnontieteisiin monipuolisesti. Opetuksessa hyödynnetään niin uusinta teknologiaa kuin pajaoppimisen periaatteita. Lisäksi opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus osallistua Helsingin yliopiston tutkimusasemilla järjestettäville kenttäkursseille ja tutkimusprojekteihin ympäri maailman. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia, tutkimusmenetelmiä hyvin taitavia asiantuntijoita työelämän eri sektoreille.

Kumpulan kampuskirjaston keskeinen sijainti kampuksella sekä Helsingin yliopiston kirjaston sähköiset palvelut takaavat sen, että kurssikirjat, tietokannat ja tieteelliset julkaisut ovat helposti kaikkien opiskelijoiden saatavilla.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.