Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutus farmaseuteille

Proviisoreille ja farmaseuteille suunnattu teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutus tarjoaa erinomaisen väylän oman työn ja työyhteisön kehittämiseen.

Tässä sivulla on tietoa teollisuusfarmasian erikoistumisopinnoista niille farmaseuteille, jotka ovat aloittaneet opinnot ennen vuotta 2016.  Seuraa ajankohtaista tietoa blogista.

 

Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutuksen opinnot ennen vuotta 2016 aloittaneille opiskelijoille. Kurssikuvaukset löytyvät WebOodista.

Koulutuksen rakenne:

 • Teollisuusfarmasian pääaineopinnot 22 op
 • Valinnaiset opinnot 15 op
 • Tutkielma ja seminaariesitelmä 8 op
 • Työskentely lääketeollisuudessa 1 vuosi

Opiskelijan tulee laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) valinnaisista opinnoista ennen opintojen aloittamista. Suunnitelma käydään läpi teollisuusfarmasian opetushenkilökunnan kanssa ennen opintojen aloittamista. Valinnaiset opinnot tulee suunnitella siten, että ne muodostavat mielekkään, opiskelijan tarpeita palvelevan kokonaisuuden teollisuusfarmasian alueelta.

Toiseen tutkintoon sisällytettäviä tai sisällytettyjä opintoja ei lasketa erikoistumiskoulutukseen kuuluviksi opintosuorituksiksi.

Tutkielmaa voi ryhtyä kirjoittamaan opintojen missä tahansa vaiheessa. Tutkielma tehdään yksin.

Tutkielman tekemiseen saa tukea mm. ohjatuista pienryhmätapaamisista sekä tapaamisista oman ohjaajan kanssa. Tutkielma on mahdollista tehdä myös omassa aikataulussa itsenäisesti. Ilmoittaudu Teollisuusfarmasian professorille. Olisi hyvä, jos jokainen olisi ehtinyt pohtia tutkielman aihetta ennen tapaamista.

Tutkielma esitetään seminaarissa.

Opiskelijan tulee toimia vähintään yhden vuoden ajan yliopiston hyväksymässä lääketeollisuuden toiminnossa joko Suomessa tai ulkomailla. Työskentely voi jakaantua useampaan osaan. Lyhin hyväksyttävä jakso on kaksi kuukautta.

Opiskelijan on toimitettava yliopistoon todistukset työskentelystä lääketeollisuudessa. Lisäksi opiskelijan on toimitettava teollisuusfarmasian professorille erikseen sovitun mukainen kuvaus työtehtävistään työskentelyn ajalta.

Aikaisempi työkokemus farmaseuttina lääketeollisuudessa voidaan hyväksyä takautuvasti sopimuksen mukaan.

Hakemus farmasian erikoistumiskoulutuksen opintoajan jatkamiseksi

Tällä e-lomakkeella haet farmasian tiedekunnalta lisäaikaa erikoistumiskoulutuksen loppuun saattamiseksi.

Hakemus koskee opintonsa ennen vuotta 2016 aloittaneita erikoistumiskoulutuksen opiskelijoita (tämän jälkeen opintonsa aloittaneiden ohjeistus HY+). Hae opintoajan jatkoa hyvissä ajoin sinä lukukautena, jolloin opintoaikasi on päättymässä (opintoaikasi voimassaolon näet WebOodista).

 

 

Farmaseutin tutkinnon Qualified Person –kelpoisuus lääketeollisuudessa
(Farmasian tiedekunnan tiedekuntaneuvoston päätös 21.4.2005)

EU-direktiivin (Dir 2001/83/EC artikla 49) mukaan Qualified Personilta (QP) vaaditaan vähintään neljän vuoden yliopistollisen opinto-ohjelman suorittamista (alana farmasia, lääketiede, eläinlääketiede, kemia, farmaseuttinen kemia, farmaseuttinen teknologia tai biologia) sekä vähintään kahden vuoden työkokemusta lääketeollisuudessa soveltuvissa tehtävissä. Lääkelaitoksen tulkinnan mukaan mahdollisuus saada QP -kelpoisuus voi siten olla myös farmaseutin tutkinnon, teollisuusfarmasian erikoistumisopintojen ja työkokemuksen perusteella. Tällöin syntyy tarve päättää myös aiempien asetusten mukaisten, alle kolmivuotisten farmaseutin tutkintojen kelpoisuudesta ja mahdollisesta täydentämis-tarpeesta.

Koulutuksen keston lisäksi tulee EU-direktiivin mukaan QP -kelpoisuuteen johtavan opinto-ohjelman sisältää teoreettisia ja käytännön opintoja vähintään seuraavissa perusoppiaineissa:

 • sovellettu fysiikka
 • yleinen ja epäorgaaninen kemia
 • orgaaninen kemia
 • analyyttinen kemia
 • farmaseuttinen kemia, mukaan lukien lääkeaineanalytiikka
 • yleinen ja sovellettu biokemia (lääketieteellinen)
 • fysiologia
 • mikrobiologia
 • farmakologia
 • farmasian teknologia
 • toksikologia
 • farmakognosia

Vanhojen asetusten (v. 1980, 1973 ja 1961) mukaisten farmaseutin tutkintojen kelpoisuudesta on neuvoteltu Fimean lääkealan toimijoiden valvontaprosessin johtajan kanssa.

Lääkelaitoksen valvontaosaston tulkinnan mukaisesti vuoden 1980 tai sitä uudempien asetusten (v. 1994 tai v. 2004) mukaiset farmaseutin tutkinnot täydennettynä teollisuusfarmasian erikoistumisopinnoilla voidaan katsoa direktiivin mukaisiksi QP -kelpoisuuteen johtaviksi opinnoiksi.

Vuosien 1973 ja 1961 asetusten mukaisia farmaseutin tutkintoja on sen sijaan täydennettävä ennen kuin opinnot voidaan katsoa riittäviksi QP -kelpoisuutta varten.

Lisätietoja:
EU-direktiivi Dir 2001/83/EC artikla 49
Lisätietoja Qualified Person -kelpoisuudesta antaa Fimea