Ennen vuotta 2016 erikoistumisopintonsa aloittaneiden ohjeet
Ohjeet opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet farmasian erikoistumisopinnot ennen vuotta 2016.
Sairaala- ja terveyskeskusfarmasian erikoistumiskoulutus farmaseuteille

Farmaseutin tutkintoa voidaan täydentää sairaala- ja terveyskeskusfarmasian erikoistumiskoulutuksella. Opinnot on suunniteltu siten, että ne suoritetaan kolmen vuoden aikana päätoimisen työn ohessa.

Koulutusohjelma ei ole tutkintoon johtava, mutta koulutusohjelman suorittaneiden farmaseuttien on koulutuksen jälkeen mahdollista käyttää opetusministeriön suosittelemaa Farmaseutti (sairaala- ja terveyskeskusfarmasian erikoistumiskoulutus) -nimikettä. Helsingin yliopisto myöntää todistuksen suoritetuista opinnoista.

 • Henkilökohtainen opinto- ja kehittymissuunnitelma, 2 op
 • Kliininen farmasia ja potilaan lääkehoito sairaalassa, 8 op
 • Lääkitysturvallisuus, 6 op
 • Sairaala- ja terveyskeskusfarmasian työvaihtojakso, 4 op
 • (tutkinto edellyttää kahden vuoden ohjattua työkokemusta sairaala- tai terveyskeskusfarmasiasta, joista vähintään 4 viikkoa toisessa työyksikössä)
 • Projektityö, 8 op

Toinen seuraavista:

 • Lääkevalmisteet sairaalassa, 6 op
 • Lääkeinformaatio ja lääkeinformaatiopalvelut sairaalassa, 4 op
   

Sairaala- ja terveyskeskusfarmasian erikoistumiskoulutuksen opinto-opas 2015

Sovitaan yksilöllisesti henkilökohtaisten tavoitteiden mukaan.

Opintoihin voi sisällyttää esimerkiksi sairaala- tai teollisuusfarmasian opintojaksoja, farmasian tiedekunnan oppiaineiden sekä muiden tiedekuntien ja korkeakoulujen opintojaksoja. Opintojaksojen tulee tukea opiskelijan henkilökohtaisia tavoitteita.

 

Sairaala- ja terveyskeskusfarmasian erikoistumiskoulutus proviisoreille

Sairaala- ja terveyskeskusfarmasian erikoistumiskoulutus proviisoreille tarkoittaa ammatilliseen lisensiaattitutkintoon johtavaa koulutusta.

Opinnot on suunniteltu siten, että aineopinnot on mahdollista suorittaa kolmen lukuvuoden aikana. Lisensiaattitutkimus mukaan lukien opintojen tavoiteaika on neljä vuotta.  Koulutusohjelma johtaa farmasian lisensiaatin tutkintoon. Sairaala- ja terveyskeskusfarmasian opintojen kokonaislaajuus lisensiaattitutkintoa suorittaville proviisoreille on 60 opintopistettä sekä lisäksi lisensiaattityö, jota ei opintopisteytetä.

 • Henkilökohtainen opinto- ja kehittymissuunnitelma, 2 op
 • Kliininen farmasia ja potilaan lääkehoito sairaalassa, 8 op
 • Lääkitysturvallisuus, 6 op
 • Lääkehuollon tutkimus- ja arviointimenetelmät, 8 op
 • Lääkehoidon tuloksellisuuden arviointi ja rationaalinen lääkehoito, 2 op
 • Sairaala- ja terveyskeskusfarmasian työvaihtojakso, 4 op (tutkinto edellyttää kahden vuoden ohjattua työkokemusta sairaala- tai terveyskeskusfarmasiasta, joista vähintään 4 viikkoa toisessa työyksikössä)
 • Lisensiaatintutkimus, 0 op

vähintään kaksi seuraavista:

 • Lääkevalmisteet sairaalassa, 6 op
 • Lääkeinformaatio ja lääkeinformaatiopalvelut sairaalassa, 4 op
 • Terveyden- ja lääkehuollon hallinto ja talous, 8 op

Sairaala- ja terveyskeskusfarmasian erikoistumiskoulutuksen opinto-opas 2015

Sovitaan yksilöllisesti henkilökohtaisten tavoitteiden mukaan.

Opintoihin voi sisällyttää esimerkiksi sairaala- tai teollisuusfarmasian opintojaksoja, farmasian tiedekunnan oppiaineiden, muiden tiedekuntien ja korkeakoulujen opintojaksoja sekä Farmasian tutkijakoulun ja muiden tutkijakoulujen kursseja. Opintojaksojen tulee tukea opiskelijan henkilökohtaisia tavoitteita.
Lisäopinnot lisensiaatin tutkinnosta mahdolliseen farmasian tohtorin tutkintoon (8 op)

 • Alkukuulustelu, 4 op
 • Tutkimuksen esittely, 2 x 2 op 

Tämä ohje niitä koskee opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet sairaala- ja terveyskeskusfarmasian erikoistumisopintonsa ennen vuotta 2016 ja joilla on farmasian tohtorin tutkinnon opinto-oikeus Helsingin yliopistossa.

Farmasian erikoistumiskoulutuksen suoritustavat tohtoriopiskelijoille

 

Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutus farmaseuteille

Seuraa ajankohtaista tietoa Industrial Pharmacy blogista.

 

Proviisoreille ja farmaseuteille suunnattu teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutus tarjoaa erinomaisen väylän oman työn ja työyhteisön kehittämiseen.

Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutuksen opinnot ennen vuotta 2016 aloittaneille opiskelijoille. 

Koulutuksen rakenne:

 • Teollisuusfarmasian pääaineopinnot 22 op
 • Valinnaiset opinnot 15 op
 • Tutkielma ja seminaariesitelmä 8 op
 • Työskentely lääketeollisuudessa 1 vuosi

Opiskelijan tulee laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) valinnaisista opinnoista ennen opintojen aloittamista. Suunnitelma käydään läpi teollisuusfarmasian opetushenkilökunnan kanssa ennen opintojen aloittamista. Valinnaiset opinnot tulee suunnitella siten, että ne muodostavat mielekkään, opiskelijan tarpeita palvelevan kokonaisuuden teollisuusfarmasian alueelta.

Toiseen tutkintoon sisällytettäviä tai sisällytettyjä opintoja ei lasketa erikoistumiskoulutukseen kuuluviksi opintosuorituksiksi.

Tutkielmaa voi ryhtyä kirjoittamaan opintojen missä tahansa vaiheessa. Tutkielma tehdään yksin.

Tutkielman tekemiseen saa tukea mm. ohjatuista pienryhmätapaamisista sekä tapaamisista oman ohjaajan kanssa. Tutkielma on mahdollista tehdä myös omassa aikataulussa itsenäisesti. Ilmoittaudu Teollisuusfarmasian professorille. Olisi hyvä, jos jokainen olisi ehtinyt pohtia tutkielman aihetta ennen tapaamista.

Tutkielma esitetään seminaarissa.

Opiskelijan tulee toimia vähintään yhden vuoden ajan yliopiston hyväksymässä lääketeollisuuden toiminnossa joko Suomessa tai ulkomailla. Työskentely voi jakaantua useampaan osaan. Lyhin hyväksyttävä jakso on kaksi kuukautta.

Opiskelijan on toimitettava yliopistoon todistukset työskentelystä lääketeollisuudessa. Lisäksi opiskelijan on toimitettava teollisuusfarmasian professorille erikseen sovitun mukainen kuvaus työtehtävistään työskentelyn ajalta.

Aikaisempi työkokemus farmaseuttina lääketeollisuudessa voidaan hyväksyä takautuvasti sopimuksen mukaan.

Hakemus farmasian erikoistumiskoulutuksen opintoajan jatkamiseksi

Tällä e-lomakkeella haet farmasian tiedekunnalta lisäaikaa erikoistumiskoulutuksen loppuun saattamiseksi.

Hakemus koskee opintonsa ennen vuotta 2016 aloittaneita erikoistumiskoulutuksen opiskelijoita (tämän jälkeen opintonsa aloittaneiden ohjeistus HY+). Hae opintoajan jatkoa hyvissä ajoin sinä lukukautena, jolloin opintoaikasi on päättymässä (opintoaikasi voimassaolon näet WebOodista).

 

Farmaseutin tutkinnon Qualified Person –kelpoisuus lääketeollisuudessa
(Farmasian tiedekunnan tiedekuntaneuvoston päätös 21.4.2005)

EU-direktiivin (Dir 2001/83/EC artikla 49) mukaan Qualified Personilta (QP) vaaditaan vähintään neljän vuoden yliopistollisen opinto-ohjelman suorittamista (alana farmasia, lääketiede, eläinlääketiede, kemia, farmaseuttinen kemia, farmaseuttinen teknologia tai biologia) sekä vähintään kahden vuoden työkokemusta lääketeollisuudessa soveltuvissa tehtävissä. Lääkelaitoksen tulkinnan mukaan mahdollisuus saada QP -kelpoisuus voi siten olla myös farmaseutin tutkinnon, teollisuusfarmasian erikoistumisopintojen ja työkokemuksen perusteella. Tällöin syntyy tarve päättää myös aiempien asetusten mukaisten, alle kolmivuotisten farmaseutin tutkintojen kelpoisuudesta ja mahdollisesta täydentämis-tarpeesta.

Koulutuksen keston lisäksi tulee EU-direktiivin mukaan QP -kelpoisuuteen johtavan opinto-ohjelman sisältää teoreettisia ja käytännön opintoja vähintään seuraavissa perusoppiaineissa:

 • sovellettu fysiikka
 • yleinen ja epäorgaaninen kemia
 • orgaaninen kemia
 • analyyttinen kemia
 • farmaseuttinen kemia, mukaan lukien lääkeaineanalytiikka
 • yleinen ja sovellettu biokemia (lääketieteellinen)
 • fysiologia
 • mikrobiologia
 • farmakologia
 • farmasian teknologia
 • toksikologia
 • farmakognosia

Vanhojen asetusten (v. 1980, 1973 ja 1961) mukaisten farmaseutin tutkintojen kelpoisuudesta on neuvoteltu Fimean lääkealan toimijoiden valvontaprosessin johtajan kanssa.

Lääkelaitoksen valvontaosaston tulkinnan mukaisesti vuoden 1980 tai sitä uudempien asetusten (v. 1994 tai v. 2004) mukaiset farmaseutin tutkinnot täydennettynä teollisuusfarmasian erikoistumisopinnoilla voidaan katsoa direktiivin mukaisiksi QP -kelpoisuuteen johtaviksi opinnoiksi.

Vuosien 1973 ja 1961 asetusten mukaisia farmaseutin tutkintoja on sen sijaan täydennettävä ennen kuin opinnot voidaan katsoa riittäviksi QP -kelpoisuutta varten.

Lisätietoja:
EU-direktiivi Dir 2001/83/EC artikla 49
Lisätietoja Qualified Person -kelpoisuudesta antaa Fimea

Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutus proviisoreille

Seuraa ajankohtaista tietoa Industrial Pharmacy blogista.

Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutukseen proviisoreille kuuluu 60 opintopisteen laajuiset teollisuusfarmasian opinnot sekä lääketeollisuuden ohjattu työkokemus, siten kuin opiskelijan jatko-opintosuunnitelmassa sovitaan sekä lisensiaatintutkimus.

Pakolliset opinnot (28 op)

Kirjallisen raportin perustana on vähintään vuoden työkokemus lääketeollisuuteen liittyvissä tehtävissä (lyhin hyväksyttävä jakso 2 kk, työkokemus voidaan hyväksyä myös takautuvasti).

Kirjallisen raportin perustana on vähintään vuoden työkokemus lääketeollisuuteen liittyvissä tehtävissä (lyhin hyväksyttävä jakso 2 kk, työkokemus voidaan hyväksyä myös takautuvasti).

Lisäopinnot lisensiaatin tutkinnosta teollisuusfarmasian tohtorin tutkintoon (10 op)

Lisätietoja jatko-opinnoista farmasian tiedekunnassa.