Farmaseutin koulutusohjelma, farmaseutti (3 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Alempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
180 opintopistettä, 3 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika
20.3.2019 - 3.4.2019

Bottom content

Koulutus

Kiinnostaako sinua lääkkeet, terveys ja ihmisen hyvinvointi? Farmasian opinnoissa opitaan lääkealan monipuolisia tietoja ja taitoja. Lääkkeitä käytetään ja tarvitaan varmasti myös tulevaisuudessa, joten alalla on erittäin hyvät työllisyysnäkymät.

Farmaseutin tutkinnon tavoitteena on kouluttaa farmaseuttisia asiantuntijoita terveydenhuollon kaikkien osa-alueiden farmaseuttisiin tehtäviin sekä antaa valmiudet ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen.  Tavoitteena on saavuttaa alla kuvatut yleiset valmiudet.

Tiedolliset osaamistavoitteet

Tutkinnon suoritettuasi

 • Osaat soveltaa luonnontieteiden ja biolääketieteen perustietoja farmaseuttisissa tehtävissä
 • Hallitset lääkehoidon kokonaisuuden lääkkeiden valmistuksesta lääkkeiden turvalliseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön
 • Käsität farmasian alan kokonaisuuden mukaan lukien alan työllistymismahdollisuudet, farmasian roolin ja merkityksen yhteiskunnassa ja terveydenhuollossa Suomessa ja kansainvälisesti
 • Hallitset farmaseuttisissa asiantuntijatehtävissä tarvittavat kieli- ja viestintätaidot 
 • Ymmärrät yrityksen toiminnan ja terveydenhuollon yhteiskunnallisten toimintojen taloudellisia perusperiaatteita

Taidolliset osaamistavoitteet

Tutkinnon suoritettuasi

 • Olet muodostanut oman ammatti-identiteettisi ja käsität oman asiantuntijaroolisi ja tehtäväsi osana terveydenhuoltoa
 • Kykenet kriittiseen ajatteluun eli arvioimaan tietoa sekä soveltamaan tutkimustietoa omaan työhösi
 • Omaat hyvät ongelmanratkaisutaidot ja epävarmuudensietokyvyn sekä osaat ottaa selvää asioista itsenäisesti
 • Ymmärrät elinikäisen oppimisen välttämättömyyden, olet motivoitunut itsesi kehittämiseen ja osaat toimia itseohjautuvasti, luovasti, eettisesti ja vastuullisesti sekä kestävän kehityksen periaatteita noudattaen
 • Osaat viestiä ja toimia vuorovaikutuksellisesti sekä asiakastilanteissa että moniammatillisessa ryhmässä

Helsingin yliopisto on kaksikielinen yliopisto. Opetus- ja tutkintokielenä ovat suomi ja ruotsi. Opiskelijana voit käyttää äidinkieltäsi, suomea tai ruotsia, opintojesi kuluessa. Farmaseutin koulutusohjelmassa pääasiallinen opetuskieli on kuitenkin suomi. Opetuskielestä huolimatta voit saada tenttikysymykset ruotsin kielellä ja tenteissä ja kirjallisissa töissä voit käyttää äidinkieltäsi. Lisäksi voit sisällyttää tutkinnon valinnaisiin opintoihin ruotsin- tai englanninkielisiä opintoja yliopiston laajasta opintotarjonnasta.

Farmasian opinnoissa perehdytään lääke- ja apuaineiden kemiaan, lääkkeiden valmistukseen, biolääketieteelliseen farmasiaan, lääkehoitoon sekä lääkkeisiin yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

Farmaseutin koulutusohjelman teoriaopinnot sekä harjoitustyöt laboratoriossa ja pienryhmissä on aikataulutettu suoritettaviksi tiiviisti kolmessa vuodessa. Luento-opetuksen lisäksi kuuluu opintoihin laboratorio- ja pienryhmätyöskentelyä ja monia muitakin vaihtelevia opetusmuotoja kuten itsenäisiä tehtäviä ja projektitöitä.  Farmasian opiskelu on hyvin laaja-alaista sillä opintoihin sisältyy perusteet kaikista tiedekunnan farmaseuttisista oppiaineista.

Teoriaopintoja sovelletaan käytäntöön kahdessa kolmen kuukauden mittaisessa (palkallisessa) harjoittelujaksossa apteekissa tai sairaala-apteekissa. Toisen jaksoista voi halutessaan tehdä myös ulkomailla. Harjoittelujaksojen aikana pääset käyttämään tietotaitoasi tosielämän ongelmanratkaisussa, terveysneuvonnassa ja asiakaspalvelutilanteissa.

Valinnaisilla oman tai jonkun muun tiedekunnan kursseilla voit täydentää tietojasi itseäsi kiinnostavista aiheista.

Farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto ja tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Farmaseutin tutkintoon johtava koulutus järjestetään siten, että kokopäiväopiskelija voi suorittaa tutkinnon kolmessa lukuvuodessa. Farmaseutin tutkinnossa on käytössä juonnemalliin perustuva opetussuunnitelma, jossa opinnot on ryhmitelty monitieteellisiin ja oppiaineiden yhteistyönä toteutettaviin opetuskokonaisuuksiin eli juonteisiin. Juonnemallin tavoitteena on integroida opinnot läpi tutkinnon kulkeviin laajempiin kokonaisuuksiin. Koulutus koostuu neljästä juonteesta, joihin sisältyy lopputyö ja kaksi kolmen kuukauden pituista apteekkiharjoittelujaksoa.

Farmaseutin tutkintoon sisältyvät seuraavat perus- ja aineopintojen kokonaisuudet (juonteet):

Juonne 1: Tieteellinen ajattelu ja ammatillinen kasvu 50 op

Juonne 2: Potilas ja lääkehoito 55 op

Juonne 3: Farmaseuttiset luonnontieteet 55 op

Juonne 4: Valinnaiset opinnot 20 op

Valinnaisiin opintoihin voi sisällyttää yhden tai kaksi seuraavista farmaseuttisista opintopoluista:

a) Kliininen farmasia
b) Lääketeollisuus ja viranomaistyö
c) Tutkimustyö ja tieteellinen ajattelu

Farmaseutin lopputyö on laajuudeltaan kuuden opintopisteen opinnäytetyö, joka suoritetaan pääsääntöisesti farmaseutin tutkinnon loppuvaiheessa.

Farmaseutin lopputyö laaditaan annetusta tai valitusta farmasian tieteenalaan liittyvästä aiheesta. Muodoltaan lopputyö on joko kirjallisuuskatsaus tai pienimuotoinen tutkimus, joka tehdään joko itsenäisesti tai parityönä.

Farmaseutin lopputyöt esitellään vuosittain tiedekunnan yhteisessä lopputyösymposiumissa, jossa opiskelijat pääsevät harjoittelemaan tieteellisen esitelmän pitoa ja tutkimustulosten esittämistä. Lopputyön tekeminen itsessään harjoittaa opiskelijan taitoja tieteellisessä kirjoittamisessa, tutkimustulosten argumentoinnissa sekä rakentavan palautteen antamisessa ja vastaanottamisessa.

Farmasian tutkinnon suorittaneet toimivat lääkealan asiantuntijoina erilaisissa lääkehuollon tehtävissä. Perinteinen farmasian alan työpaikka on apteekki, jossa suurin osa farmaseuteista työskentelee asiakaspalvelu- ja lääkeneuvontatehtävissä.

Apteekkien lisäksi farmaseuteilla on useita muitakin mahdollisia urapolkuja. Farmaseuttina voit työllistyä lääketeollisuudessa ja lääketukkuliikkeissä muun muassa lääkekehityksen, lääkkeen valmistuksen, laadunvarmistuksen, lääketurvan ja markkinoinnin tehtäviin, terveydenhuollon viranomais- ja koulutustehtäviin sekä sairaaloihin ja terveyskeskuksiin lääkehuollon asiantuntijoiksi.

Farmasian alan työllisyystilanne on erittäin hyvä sekä tällä hetkellä että oletettavasti myös tulevaisuudessa. Lääkkeiden kysyntä on tasaista ja apteekkipalveluiden tarve kasvaa etenkin väestön ikääntymisen myötä. Tästä syystä vaaditaan myös apteekkien ja terveydenhuollon jatkuvaa kehittymistä potilaan hoidon onnistumiseksi.

Farmaseutti on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, eli ammattia saa harjoittaa itsenäisesti vain asianmukaisen koulutuksen saanut, valvovan viranomaisen rekisteröimä henkilö. Kun valmistut farmaseutiksi, sinun tulee anoa oikeutta harjoittaa farmaseutin ammattia. Ammatinharjoittamisoikeuden myöntää Sosiaali ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Yliopisto tarjoaa sinulle hyvät mahdollisuudet kansainvälistymiseen jo opintojen aikana:

 • Luontevimmin kansainvälistyt lähtemällä opiskelijavaihtoon. Opiskelijavaihdolla tarkoitetaan ulkomailla opiskelua, joka voidaan lukea hyväksi suoritettavaan tutkintoon. Helpointa opiskelijavaihtoon lähteminen on vaihto-ohjelmien kautta. Niihin sisältyy yleensä vapautus lukukausimaksuista ja opiskelustipendi. Stipendin lisäksi vaihtoon lähtevä opiskelija saa opintotukea.
 • Farmasian tiedekunnan opiskelijat voivat kansainvälistyä esimerkiksi lähtemällä vaihto-opiskelijaksi muihin Pohjoismaihin, muualle Eurooppaan tai Euroopan ulkopuolelle.
 • Kansainvälistyä voi myös esimerkiksi suorittamalla osan työharjoittelusta ulkomailla.
 • Voit osallistua tiedekunnan englanninkieliseen opetukseen.
 • Voit toimia tuutorina kansainvälisille opiskelijoille.
 • Sinulla on mahdollisuus ainejärjestöjen tai ylioppilaskunnan kansainvälisiin tehtäviin.
 • Lisäksi voit kehittää kielitaitoasi ja kulttuurintuntemusta osallistumalla Helsingin yliopiston kielikeskuksen kielikursseille.

Farmasian tiedekunnan tarjoamien opintojen lisäksi voit sisällyttää tutkintoon myös muiden tiedekuntien tarjoamia opintoja. Joustava opinto-oikeus (JOO) liikuttaa myös tarvittaessa muihin Suomen korkeakouluihin opiskelemaan.

Yhteydet työelämään ovat tärkeässä osassa opintojen joka vaiheessa. Tiedekunnalla on monenlaista yhteistyötä sekä muiden tiedekuntien ja yliopistojen että alan työelämän edustajien eli sidosryhmien kanssa sekä tutkimuksen että opetuksen saralla. Apteekkiharjoittelua kehitetään yhteistyössä Yliopiston Apteekin sekä yksityisten apteekkien kanssa. Farmasian opintojen aikana voivat opiskelijat osallistua myös alan tutkimushankkeisiin eli olla mukana konkreettisessa tutkimustyössä. Myös pro gradu -tutkielman laatiminen yhteistyössä yritysten kanssa on yleistä ja suosittu keino alan työelämään tutustumiseen.

Farmasian tiedekunnan tutkimus kattaa laajan alueen lääketutkimusta. Alan tutkimuksessa suositaan monitieteistä lähestymistapaa, jossa ongelmia analysoidaan niin soveltavien luonnontieteiden kuin terveystieteiden ja yhteiskuntatieteiden näkökulmasta.

Farmasian tehtävänä on kehittää lääkeaineille fysikaalisesti ja biologisesti käyttökelpoisia lääkemuotoja, sekä niiden valmistukseen tarvittavia teknologioita. Keskeistä on myös lääkkeiden farmakologisten, toksikologisten ja terapeuttisten ominaisuuksien selvittäminen. Myös lääkkeiden käytön tutkiminen yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta näkökulmasta kuuluu farmasian tutkimuksen piiriin.

Tiedekunnan tutkimuksen painoaloja ovat:

 1. Prekliininen lääketutkimus ja lääkekehityksen menetelmät
 2. Lääke- ja lääkitysturvallisuus
 3. Farmaseuttinen mikro- ja nanoteknologia

Lääkkeiden vaikutuksiin liittyvässä tutkimuksessamme mielenkiinnon kohteena ovat mm. rappeuttaviin aivosairauksiin, kuten Parkinsonin tautiin liittyvä lääkehoito sekä sydämen vajaatoiminnan molekyylitason tapahtumien tutkimus.

Lääkkeenkeksimiseen liittyvä tutkimuksemme kokoaa innovatiivisesti yliopistomme lääkeainekemian, synteettisen orgaanisen kemian ja kemiallisen biologian osaajat tietoineen, taitoineen, tekniikoineen ja menetelmineen omaksi ryhmäkseen. Keksimme, tunnistamme, löydämme, suunnittelemme ja valmistamme uusia yhdiste- ja antibioottiaihioita syöpää, tarttuvia tauteja (keuhkoklamydia, sairaalainfektiot) ja laiminlyötyjä trooppisia tauteja (leishmaniaasi, malaria) vastaan.

Potilas- ja lääkitysturvallisuuteen liittyen tavoitteenamme on kehittää menetelmiä ja käytäntöjä lääkehoitojen riskienhallintaan terveydenhuollon eri toimintaympäristöissä.

Farmaseuttisten mikro- ja nanotieteiden tutkimuksemme kohdistuu niukkaliukoisten lääkeaineiden liukoisuuden parantamiseen, kohdennettuun ja yksilöityyn lääkeaineen annosteluun sekä kuvantamiseen.

Voit hakeutua tiedekuntaan opiskelemaan joko pelkästään farmaseutiksi tai saada opinto-oikeuden kerralla sekä farmaseutin että proviisorin tutkintoon. Proviisoriopintoihin voi hakea myös farmaseutin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka suoritettuasi voit hakea myös johonkin muuhun lähialan maisteriohjelmaan.

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Farmasian tiedekunta

Farmasian opiskelu yliopistossa on vaihtelevaa ja monialaista. Opiskelijoista valmistuu lääkealan asiantuntijoita, jotka voivat työskennellä monissa mielenkiintoisissa tehtävissä lääkkeen kehityksestä lääkealan viranomaistehtäviin ja potilaslähtöiseen apteekki- ja sairaalatyöhön. He oppivat lääkeaineiden kemiasta, kulkeutumisesta elimistössä ja vaikutusmekanismeista sekä lääkkeiden valmistuksesta, käytöstä ja lääkehoidosta niin potilaan kuin yhteiskunnankin kannalta.

Farmasian tiedekunnan tehtävänä on korkeatasoinen, kansainvälisesti arvostettu monitieteinen lääkealan tutkimus sekä siihen perustuva asiantuntijoiden ja tutkijoiden koulutus kotimaisiin ja kansainvälisiin tehtäviin. Tieteenalana farmasiassa yhdistyvät soveltavat luonnontieteet, terveystieteet ja yhteiskuntatieteet. Farmasian opetusta antavat tiedekunnan kolme osastoa:

 • Farmakologian ja lääkehoidon osasto
 • Farmaseuttisen kemian ja teknologian osasto
 • Farmaseuttisten biotieteiden osasto

Farmasian perustutkinnot – kolmivuotinen farmaseutin tutkinto ja sitä seuraava kaksivuotinen proviisorin tutkinto – antavat farmasian tiedekunnasta valmistuneille hyvät työllistymismahdollisuudet. Farmaseutti ja proviisori ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, eli ammattia saa harjoittaa itsenäisesti vain asianmukaisen koulutuksen saanut, valvovan viranomaisen rekisteröimä henkilö. Vain proviisorit voivat Suomessa omistaa apteekin. Tiedekunnasta valmistuu vuosittain keskimäärin 150 farmaseuttia, 50 proviisoria ja 15 tohtoria asiantuntijoiksi, tutkijoiksi ja johtajiksi lääkekehityksen ja terveydenhuollon eri sektoreille. Tutkinnoilla on hyvä työelämävastaavuus ja valmistuneet opiskelijat työllistyvät hyvin.

Farmasian tiedekunta sijaitsee Viikin vihreällä kampuksella noin yhdeksän kilometrin päässä Helsingin keskustasta. Viikin monitieteiseltä kampukselta löytyy farmasian tiedekunnan lisäksi myös eläinlääketieteellinen, bio- ja ympäristötieteellinen ja maatalous-metsätieteellinen tiedekunta.

Farmasian opinnoissa yhdistetään monipuolisesti teoriaa ja käytäntöä. Opintoihin sisältyykin luento-opetuksen lisäksi runsaasti pienryhmäopetusta, laboratorioharjoitustöitä sekä puolen vuoden apteekkiharjoittelu. Tiedekunta kehittää opetustaan jatkuvasti; opetuksen kehittämistyön laatua kuvastavat tiedekunnan opettajien saamat tunnustukset opetustyöstään sekä tiedekunnan saamat opetuksen laatupalkinnot. Tiedekunnan vahvuutena ovat kiinteät suhteet työelämään ja tutkintojen työelämävastaavuus.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Helsingin yliopistolla on yli 500 vaihtokohdetta ympäri maailman. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Tutustu Helsingin yliopiston vaihtokohteisiin sekä vaihtokokemuksiin.

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.