Bottom content

Koulutus

Valmistuttuasi kasvatustieteen maisteriksi erityispedagogiikan koulutuksesta:

  • olet erityispedagogiikan ja erityisopetuksen asiantuntija
  • ymmärrät erityispedagogiikan merkityksen osana opetusta ja oppimista sekä osana yhteiskuntaa
  • voit toimia laaja-alaisena erityisopettajana, jos olet suorittanut erityisopettajan suuntautumisopinnot (ks. pätevyys)

Erityispedagogiikan koulutuksessa tarkastellaan oppimisvaikeuksia ja niiden ennaltaehkäisyä sekä erityisryhmien koulutuksellista tasa-arvoa.

Erityispedagogiikan opinnoissa tarkastellaan esimerkiksi sitä, miten ratkaistaan tilanteita, joissa lapsen tai oppilaan kehitys ei etene, vaikeutuu tai jopa taantuu. Koulutuksessa etsitään ratkaisuja siihen, mitä voidaan tehdä oppimisen ja opettamisen edistämiseksi tällaisissa tilanteissa. Erityispedagogiikan koulutuksessa tarkastellaan myös miten kielen, kommunikaation, matematiikan tai ajattelun omaksumista voidaan edistää.

Erityisopettajan suuntautumisvaihtoehdossa maisterin tutkinnon suorittanut saa kelpoisuuden antaa laaja-alaista eli osa-aikaista erityisopetusta. Laaja-alainen erityisopetus tarkoittaa sellaista erityisopetusta, jota annettaan yksilö- ja ryhmäopetuksena oppilaille, jotka muuten ovat tavallisessa luokkaopetuksessa. Näillä oppilailla on haasteita yleisesti oppimisessa tai jossakin oppiaineessa. Tällöin erityisopetus on oppilaalle osa-aikaista erityisopetusta, eikä hän ole erityisopetuksessa kokopäiväisesti.

Erityispedagogiikan koulutuksen opetuskieli on suomi.

Erityispedagogiikan opinnoissa perehdytään lapsen kehitykseen sekä siihen, millaisia poikkeamia kehityksessä voi olla. Opinnoissa keskeistä on kehitysvaiheiden ja kehitysvaiheeseen liittyvien oppimisedellytysten tunnistaminen. Opintoihin sisältyy myös opetuksen suunnittelun opintoja erityisesti erityisoppilaiden näkökulma huomioiden. Koulutuksessa huomioidaan kokonaisvaltaisesti kodin, koulun ja muun yhteiskunnan osuus lapsen kehityksessä ja koulunkäynnissä.

Erityispedagogiikan koulutuksessa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa:

1) Asiantuntijuus: opiskelija suorittaa kandidaatin ja maisterin tutkintonsa erityispedagogiikka pääaineena. Hän saa valmiudet erityispedagogiikan asiantuntijuutta vaativiin ammattitehtäviin mutta ei erityisopettajan kelpoisuutta. Valinnaisina opintoina opiskelija voi sisällyttää tutkintoihinsa opettajan pedagogiset opinnot, jotka suuntautuvat aikuiskoulutukseen. Oikeuden pedagogisiin opintoihin hän voi saada soveltuvuuskokeen perusteella.

Erityispedagogiikan asiantuntijat työskentelevät suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä järjestöissä, tutkimuslaitoksissa, julkishallinnossa, sairaaloissa tai kuntoutuslaitoksissa.

2) Erityisopettajan suuntautuminen: Opiskelija suorittaa kandidaatin ja maisterin tutkinnot siten, että niihin sisältyvät erityisopettajan kelpoisuuteen vaadittavat opinnot. Erityisopettajan kelpoisuuteen vaadittavia pakollisia opintoja ovat erityisopetuksen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (erityisopettajan opinnot) ja opettajan pedagogiset opinnot, jotka suuntautuvat perusopetukseen. Opiskelija suorittaa lisäksi äidinkielen ja matematiikan erityisopetusta tukevia opintoja. Oikeuden erityisopettajan suuntautumisen opintoihin voi saada soveltuvuuskokeen perusteella.

Erityispedagogiikan koulutuksessa suoritettavan kasvatustieteen maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Tutkinto suoritetaan kahdessa vuodessa.

KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO 120 OP

  • Viestintä- ja orientoivat opinnot 5 op
  • Erityispedagogiikan syventävät opinnot 80 op (sisältää pro gradu- tutkielman)
  • Sivuaineopinnot ja muita opintoja 35 op

Erityisopettajan suuntautumisvaihtoehdossa opiskelija suorittaa pakollisina sivuaine- ja muina opintoina:

  • Kasvatustieteen aineopinnot (opettajan pedagogisten opintojen aineopinnot) 35 op

Maisterin tutkinnon lopputyö on pro gradu -tutkielma. Pro gradu -tutkielma on yksilötyö. Pro gradu -tutkielma voi olla aiheeltaan itsenäinen tai sen voi tehdä osana tutkimusprojektia. Pro gradu-tutkielmassa opiskelija osoittaa, että on perehtynyt syvällisesti tutkittavaan ilmiöön ja osaa itsenäisesti käyttää tieteellisiä tutkimusmenetelmiä ja raportoida tutkimuksesta.

Pro gradu -tutkielma kehittää kykyä itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittelyyn ja kriittiseen arviointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen.

Erityispedagogiikan koulutuksesta valmistuneet työllistyvät varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen tehtäviin. Lisäksi työpaikkoina voivat olla erilaiset hallinto- ja tutkimustehtävät esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhoitoalalla. Valmistuttuaan opiskelijalla on valmiudet toimia koulutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa, erityisesti erityispedagogisia näkökohtia huomioon ottaen. Erityisopettajan suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneet toimivat erityisopettajan tehtävissä ja erityisopetuksen suunnittelun tehtävissä.

Erityisopettajan suuntautumisvaihtoehdossa maisterin tutkinnon suorittanut saa kelpoisuuden antaa laaja-alaista eli osa-aikaista erityisopetusta. Laaja-alainen erityisopetus tarkoittaa sellaista erityisopetusta, jota annettaan yksilö- ja ryhmäopetuksena oppilaille, jotka muuten ovat tavallisessa luokkaopetuksessa. Näillä oppilailla on haasteita yleisesti oppimisessa tai jossakin oppiaineessa. Tällöin erityisopetus on oppilaalle osa-aikaista erityisopetusta, eikä hän ole erityisopetuksessa kokopäiväisesti.

Vaihto-opiskelun lisäksi voit kansainvälistyä myös osallistumalla tiedekunnan englanninkieliseen opetukseen, toimimalla tuutorina kansainvälisille opiskelijoille ja opiskelemalla vieraita kieliä Helsingin yliopiston Kielikeskuksessa. Lisäksi tiedekunnassa käy paljon kansainvälisiä ryhmiä tutustumassa erityisesti suomalaiseen opettajankoulutukseen.

Voit suorittaa sivuaineopintoja ja vapaasti valittavia opintoja myös muissa Helsingin yliopiston tiedekunnissa tai muissa suomalaisissa korkeakouluissa.

Yhteydet työelämään ovat tärkeässä osassa kaikissa opintojen vaiheissa. Työharjoittelujen lisäksi opiskelijat pääsevät tutustumaan työelämään työelämäkurssien ja työelämätapahtumien kautta.

Opetusharjoittelut, suoritetaan harjoittelukouluissa ja kenttäkouluissa. Harjoittelukoulut ja kenttäkoulut toimivat kontaktina yliopiston ja koulumaailman välillä, jota kautta koulutukset saavat palautetta opintojen toimivuudesta.

Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri

(suomalainen koulu ja koulutuspolitiikka, kasvatus ja koulutus, työ, organisaatiot ja kehittäminen, toiminta, toimijuus ja osallisuus, tasa-arvo, sukupuoli ja globaali vastuu, taidot, design ja taide muuttuvinamuotoina).

Oppiminen ja vuorovaikutus

(opetussuunnitelma, oppiminen, opettaminen, oppimisympäristöt, oppimaan oppiminen, oppimisvaikeudet, kehittyminen, vuorovaikutus tilanteissa, innovatiiviset menetelmät, asiantuntijuus ja ainedidaktiikka, yhteisöjen oppiminen ja asiantuntijuus).

Ruotsinkielisen luokanopettajan opintosuunnan tutkimus keskittyy erityisesti monikielisyyteen, moninaisuuteen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen.

Maisterin tutkinnon suorittanut voi hakea tieteelliseen jatkokoulutukseen suorittamaan tohtorin tutkintoa tai lisensiaatin tutkintoa. Tohtorin tutkinnossa tehdään väitöskirja ja lisensiaatin tutkinnossa lisensiaatin työ.

Lisäksi käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa erillisinä opintoina opettajan kelpoisuuteen kuuluvia opintoja, esimerkiksi aineenopettajanopintoja ja luokanopettajan koulutuksen monialaiset opinnot, jotka antavat erityisopettajaksi valmistuvalle myös erityisluokanopettajan kelpoisuuden. Opintoihin haetaan erillisellä valintakokeella.

Hakeminen
Alla on lista koulutusohjelman eri hakuvaihtoehdoista.
Tiedekunnat

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Kiinnostus inhimilliseen kasvuun, kehitykseen, käyttäytymiseen ja oppimiseen yhdistää Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoita, tutkijoita ja opettajia. Tiedekunnasta valmistuneet ovat oman alansa ammattilaisia, jotka työllistyvät erittäin hyvin yhteiskunnan eri aloille. Valmistuneiden asiantuntemus perustuu korkeatasoiseen opetukseen, jossa korostuu kriittinen ajattelu, monitieteisyys ja käytännön läheisyys. Kasvatustieteellinen tiedekunta tunnetaankin innovatiivisista opetuskokeiluista ja uudenlaisten opetustapojen kehittämisestä. Opetus perustuu uusimpaan tiedekunnassa tehtyyn kansainväliseen ja korkeatasoiseen tutkimukseen, jonka ansiosta valmistuneet ovat alansa huippuasiantuntijoita.

Kasvatustieteellinen tiedekunta sijaitsee Helsingin Kruununhaassa "Siltavuorenpenkereen minikampuksella". Kaikki opiskelijat viettävät suurimman osan opinnoistaan Siltavuorenpenkereellä, sillä minikampuksella järjestetään paljon opetusta ja lisäksi alueelta löytyvät kaikki opiskelijoille tärkeät palvelut, kuten kirjasto, opiskelijaravintola Olivia sekä itsenäiseen opiskeluun tarkoitettuja tiloja.

Tiedekunnan opiskelijoita ja henkilökuntaa varten on remontoitu Siltavuorenpenkereen tunnelmallisia vanhoja rakennuksia, jotka ovat ennen olleet esimerkiksi anatomian laitoksen tiloina. Näiden lisäksi Siltavuorenpenkereelle on rakennettu Oppimiskeskus Minerva, josta löytyy uusi Minerva-toriksi nimetty uudenlainen oppimisympäristö.

Tiedekunnan tilat ovat avoinna arkisin kaikille kiinnostuneille, joten voit tulla tutustumaan tulevaan opiskelupaikkaasi jo etukäteen! Voit vaikka tulla kuuntelemaan mielenkiintoista luentoa, sillä luennot ovat kaikille avoimia tilaisuuksia.

Tiedekunnan omat sivut: https://www.helsinki.fi/fi/kasvatustieteellinen-tiedekunta

 

Tiedekunnassa kehitetään uudenlaisia oppimisympäristöjä. Minerva-tori on oppimisympäristö, jossa käytetään uusinta tieto- ja viestintätekniikkaa. Opetuksessa on käytössä mm. iPadejä ja SmartBoard-kosketustauluja. Minerva-torilla opettajat ja opiskelijat pääsevät yhdessä kehittelemään uudenlaisia opetus- ja oppimiskäytäntöjä.  

Siltavuorenpenkereellä opiskellaan pienryhmätiloissa ja luentosaleissa sekä monenlaisissa itsenäiseen opiskeluun tarkoitetuissa tiloissa. Lisäksi opiskellaan oppiaineiden opettamiseen tarkoitetuissa tiloissa, kuten kotitaloustieteen koulutuksen opetuskeittiöissä sekä tekstiilityön ja teknisen työn tiloissa. Siltavuorenpenkereellä on myös monia opiskelijoiden virkistäytymiseen tarkoitettuja tiloja.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

  • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
  • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
  • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Helsingin yliopiston verkkosivuilta http://www.helsinki.fi/uudet-opiskelijat.