Hakeminen

Erilliset erityisopettajan opinnot, EO (opetus suomeksi)

Haku
Haku erillisiin erityisopettajan opintoihin, kevät 2019 (Helsingin yliopisto)
Hakuaika
13.12.2018, 08:0011.1.2019, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
15 (0)

Hakukelpoisuus

Voit hakea, jos täytät seuraavat ehdot:

EO Hakuryhmä 1

 1. Sinulla on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu opettajan pedagogiset opinnot (60 op/35 ov), tai tutkinto, joka antaa kelpoisuuden luokanopettajan tehtäviin.
 2. Sinulla on vähintään 18 kuukautta opettajakokemusta päätoimisessa opetustehtävässä päiväkodissa, esi-, perus- tai lukio-opetuksessa, toisen asteen koulutuksessa tai opettajana aikuiskoulutuksessa. (*)
 3. Olet suorittanut vähintään 25 opintopisteen (15 ov) laajuisen erityispedagogiikan tai erityisopetuksen yliopistollisten perusopintojen opintokokonaisuuden. Hakuedellytyksenä olevan perusopintokokonaisuuden tulee olla koottuna ja siitä tulee olla kokonaisarvosana (kokonaisuuteen sisältyvien irrallisten opintojaksojen suorittaminen ei riitä). Kokonaisuuden rekisteröintiä pyydetään siitä paikasta, jossa opinnot on suoritettu.

TAI

EO Hakuryhmä 2

 1. Sinulla on Opetushallituksen antama erityisopettajan kelpoisuutta koskeva ehdollinen päätös, jossa todetaan, että ulkomailla suoritettuun tutkintoon sisältyvät erityispedagogiset opinnot rinnastetaan Suomessa suoritettaviin vähintään 60 opintopisteen laajuisiin erityisopettajan opintoihin (erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot) sen jälkeen, kun henkilö on suorittanut täydentävinä opintoina Suomessa erillisiin erityisopettajan opintoihin kuuluvat 15 opintopisteen laajuiset opinnot, joihin sisältyy opetusharjoittelu. Tällaiselta hakijalta ei edellytetä 25 opintopisteen laajuista erityispedagogiikan perusopintokonaisuutta eikä 60 opintopisteen laajuista opettajan pedagogisten opintojen suoritusta.
 2. Sinulla on vähintään 18 kuukautta opettajakokemusta päätoimisessa opetustehtävässä päiväkodissa, esi-, perus- tai lukio-opetuksessa, toisen asteen koulutuksessa tai opettajana aikuiskoulutuksessa. (*)

(*) Opettajakokemuksena huomioidaan hakuajan päättymiseen mennessä kertyneet vähintään 2 kuukautta yhtäjaksoisesti kestäneet päätoimiset opettajakokemukset (18 kk = 2 lukuvuotta, päätoimisuus = vähintään 16 tuntia opetusta viikossa). Kesäloma-aikaa ei lasketa mukaan määriteltäessä opettajakokemuksen pituutta eli 1 lukuvuosi on 9 kk opettajakokemusta siten, että syyslukukauden pituudeksi lasketaan 4 kk ja kevätlukukauden pituudeksi 5 kk. Työ useammalle työnantajalle samanaikaisesti yhdistetään laskettaessa päätoimisuutta. Työsopimus tai virkamääräys ei riitä opettajakokemuksen osoittamiseen. Työkokemukseen lasketaan mukaan hakuajan päättymiseen 11.1.2019 mennessä kertynyt työkokemus.

Va­li­tuk­si tu­le­mi­sen vä­him­mäi­seh­dot

Sinut voidaan valita vain, jos

 • osoitat hakukelpoisuutesi annettuun määräaikaan mennessä
 • täytät hakemuksen Opintopolussa hakuajan (13.12.2018–11.1.2019) puitteissa ja toimitat tarvittavat liitteet 25.1.2019 kello 15.00 mennessä.
 • sinulla on riittävä suomen tai ruotsin kielen taito. Kielitaidon osoittamisesta kerrotaan tarkemmin kohdassa ”Tarvittavat liitteet”.

Valintamenettely

Erityisopettajan (EO) valintaryhmässä voidaan valita enintään 15 uutta opiskelijaa erillisiin erityisopettajan opintoihin. Näistä 5 paikkaa varataan matematiikan tai äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyyden hankkineille. Jos tämä kiintiö ei tule täyteen, se voidaan täyttää muilla hakijaryhmän hakijoilla.

Valintamenettely perustuu kirjalliseen valintakokeeseen.

Voidaksesi tulla hyväksytyksi, sinun tulee saada valintakokeesta

 • vähintään 20/60 pistettä ja
 • vähintään 60 % kokeessa erityisopettajan (EO) valintaryhmässä parhaiten menestyneen hakijan pistemäärästä.

Vähimmäisehdot täyttäneet hakijat asetetaan keskinäiseen paremmuusjärjestykseen kokeen raakapistemäärän perusteella.

Saman kokonaispistemäärän saaneiden keskinäinen hyväksymisjärjestys ratkaistaan seuraavien kriteerien perusteella:

 1. Ensimmäisenä etusijalle asetetaan hakija, joka on suorittanut hakuedellytyksenä olevan erityispedagogiikan perusopintokokonaisuuden parhaalla kokonaisarvosanalla.
 2. Toisena etusijalle asetetaan hakija, joka on suorittanut erityispedagogiikan aineopinnot. Jos tasapistetilanteessa on useampi hakija, jolla on suoritettuna erityispedagogiikan aineopinnot, etusijalle asetetaan hakija, jolla on opintokokonaisuudesta paras kokonaisarvosana.
 3. Kolmantena etusijalle asetetaan hakija, jolla on korkein arvosana pro gradu –tutkielmasta.

Käytettävä muunto- ja vertailutaulukko kokonaisarvosanoille (hyväksytty – hylätty asteikolla arvosana ”hyväksytty” rinnastetaan arvosanaan 3 asteikolla 1 – 5):

5

erinomainen

3–  3  3+

erinomainen

l, e

4

kiitettävä

2,5   2+

 

m

3

hyvä

2     2-

hyvä

n, c

2

tyydyttävä

1,5   1+     1

tyydyttävä

b, a

1

välttävä

1-

   

Haettaessa useampaan erillisten erityisopettajan hakukohteeseen (EO, ELO, VEO) tässä haussa, hakukohteet on asetettava suosiojärjestykseen. Mikäli hakija voisi tulla valittavaksi useampaan hakukohteeseen, hänet valitaan vain siihen hakukohteeseen, joka on hakemuksessa suosiojärjestyksessä korkeimmalla.

Va­lin­nan tu­los

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 19.2.2019 Oma Opintopolku -palvelussa. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksesta lisäksi sähköpostilla ja opintoihin hyväksytyille toimitetaan lisäksi ohjeet opiskelupaikan vastaanottamista ja opintojen aloitusta varten.

Opintoihin hyväksytyn on ilmoitettava opiskeluoikeuden käyttämisestä viimeistään keskiviikkoon 5.3.2019 kello 15.00 mennessä, muussa tapauksessa hän menettää opinto-oikeutensa.

Myön­net­tä­vä opin­to-oi­keus

Jos sinut valitaan, sinulle myönnetään opinto-oikeus erillisten erityisopettajan opintojen suorittamiseen Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Opinto-oikeus on voimassa 2 vuotta.

Erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytylle uudelle opiskelijalle hakijapalvelut voi myöntää erillisestä hakemuksesta oikeuden siirtää opintojen aloitusta yhdellä lukuvuodella (= opintojen lykkäys). Lykkäystä voidaan myöntää ainoastaan yliopistolaissa 2009/558 mainituista syistä eli asevelvollisuuden, vapaaehtoisen asepalveluksen, raskauden, äitiys- tai vanhempainvapaan, sairauden tai poikkeustapauksessa muun hyväksyttävän syyn perusteella. Asiasta tiedotetaan tarkemmin hyväksymiskirjeessä.

Ti­las­tot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Valintakoe

Erillisten erityisopettajan opintojen valintamenettely perustuu kirjalliseen valintakokeeseen, joka järjestetään tiistaina 5.2.2019 klo 13-15 (Porthania, sali PI, Yliopistonkatu 3, Helsinki). Kirjalliseen kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Kokeeseen osallistuvien on varattava mukaansa henkilöllisyystodistus (esim. passi tai ajokortti) sekä kirjoitusvälineet. Koe sisältää monivalintatehtäviä.

Valintakoemateriaali

Kirjallinen koe perustuu ennakkoon opiskeltavaan materiaaliin, joka julkaistaan Helsingin yliopiston verkkosivuilla perjantaina 4.1.2019.

Valintakoevastausten pisteyttäminen

Kirjallisen kokeen pisteytys: Kirjallisesta kokeesta voi saada enintään 60 pistettä. Oikeasta vastauksesta saa 1.0 pluspistettä ja väärästä vastauksesta saa 0.5 miinuspistettä. Vastaamatta jättäminen tulkitaan vääräksi vastaukseksi.

Valintakoetehtävien kieli ja koevastausten kieli

Valintakokeen kysymykset on mahdollista saada suomen lisäksi ruotsin kielellä. Mikäli hakija haluaa valintakokeen kysymykset myös ruotsiksi, tulee asiasta ilmoittaa hakemuksen yhteydessä.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Erityisjärjestelyjä terveydellisistä syistä haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, joka lähetetään hakijapalveluihin. Hakemuksesta on käytävä täsmällisesti ilmi, millaisia erityisjärjestelyjä haetaan.

Valintakoe voidaan järjestää erillisessä tilassa, tai kokeessa voidaan käyttää tarvittaessa erityismateriaalia tai apuvälineitä. Kokeeseen voidaan myöntää myös lisäaikaa.

Hakemukseen on liitettävä lääkärin lausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyn tarve. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi tarvitaan erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Todistukseksi erityisjärjestelyjen tarpeesta hyväksytään myös Ylioppilastutkintolautakunnan antama erityisjärjestelypäätös.

Erityisjärjestelyhakemuksen on oltava perillä Helsingin yliopiston hakijapalveluissa viimeistään hakuajan päättymiseen 11.1.2019 klo 15 mennessä. Kyseisen ajankohdan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että hakija osoittaa tarpeen erityisjärjestelyihin syntyneen edelle mainitun erityisjärjestelyjen hakuajan päättymisen jälkeen eikä tarve ole ollut ennakoitavissa ennen sitä.

Valintakoesuoritusten arvostelu tapahtuu yliopiston ohjeiden mukaisesti ja kokeen arvostelussa hakijaan sovelletaan samoja periaatteita kuin muihin hakijoihin. Lääkärintodistuksia ei liitetä koesuoritukseen eikä tietoa vammasta välitetä kokeen tarkastajalle.

Aika
5.2.2019, 13:0015:00
Paikka
Porthania, sali PI, Yliopistonkatu 3
00100 HELSINKI
Lisätietoja

Tarvittavat liitteet: EO Hakuryhmä 2

Vaadittujen todistusten tulee olla päivätty viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä 11.1.2019. Muita kuin pyydettyjä liitteitä ei huomioida, eikä niitä tule liittää hakemukseen.

Lähettävien liitteiden tulee olla kopioita pyydetyistä dokumenteista. Kopioiden ei tarvitse olla virallisesti oikeaksi todistettuja, sillä alkuperäiset asiakirjat tai niiden virallisesti oikeaksi todistetut kopiot tarkistetaan opintoihin hyväksytyiltä opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.

Vaaditut liitteet voi toimittaa hakijapalveluihin sähköisen hakemuksen liitteinä pdf-muodossa tai paperisina postitse. Jos lähetät asiakirjat postitse tai tuot asiakirjat hakijapalveluiden postilaatikkoon, merkitse kuoreen "EO haku". Katso lisätietoja liitteiden toimittamisesta täältä.

Sinun tulee toimittaa viimeistään 25.1.2019 kello 15.00 mennessä seuraavat liitteet:

 1. Kopio opetushallituksen antamasta erityisopettajan kelpoisuutta koskevasta ehdollisesta päätöksestä.
 2. Päätoimisen opetuskokemuksen osoittavat työtodistukset. Todistuksissa tulee näkyä selvästi opettajatoimen tai -viran tarkka nimike, työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärä sekä päätoimisuus. Työsopimus tai virkamääräys ei riitä todistukseksi.
 3. Mahdollinen todistus erityispedagogiikan aineopintojen suorittamisesta. Todistusta voidaan tarvita tasapistetilanteessa. Todistukseksi käy esimerkiksi opintosuoritusote tai tutkintotodistus, josta näkyy opintokokonaisuuden suorituspäivä.
 4. Todistus kielitaidosta. Katso ohjeet kielitaidon osoittamisesta suomen tai ruotsin kielessä.
Toimitettava viimeistään 25.1.2019, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Tarvittavat liitteet: EO Hakuryhmä 1

Vaadittujen todistusten tulee olla päivätty viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä 11.1.2019. Muita kuin pyydettyjä liitteitä ei huomioida, eikä niitä tule liittää hakemukseen.

Lähettävien liitteiden tulee olla kopioita pyydetyistä dokumenteista. Kopioiden ei tarvitse olla virallisesti oikeaksi todistettuja, sillä alkuperäiset asiakirjat tai niiden virallisesti oikeaksi todistetut kopiot tarkistetaan opintoihin hyväksytyiltä opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.

Vaaditut liitteet voi toimittaa hakijapalveluihin sähköisen hakemuksen liitteinä pdf-muodossa tai paperisina postitse. Jos lähetät asiakirjat postitse tai tuot asiakirjat hakijapalveluiden postilaatikkoon, merkitse kuoreen "EO haku". Katso lisätietoja liitteiden toimittamisesta täältä.

Sinun tulee toimittaa viimeistään 25.1.2019 kello 15.00 mennessä seuraavat liitteet:

 1. Kopio pohjatutkinnon tutkintotodistuksesta.
 • Lisäksi sinun on toimitettava todistus opettajan pedagogisista opinnoista, mikäli niistä ei ole mainintaa tutkintotodistuksessa.
 • Mikäli haet matematiikan tai äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajien kiintiössä, sinun on toimitettava opetettavan aineen vastaavuustodistus. Vastaavuustodistus voi olla erillinen todistus tai tutkintotodistukseen lisätty vastaavuuslauseke.
 • Päätoimisen opetuskokemuksen osoittavat työtodistukset. Todistuksissa tulee näkyä selvästi opettajatoimen tai -viran tarkka nimike, työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärä sekä päätoimisuus. Työsopimus tai virkamääräys ei riitä todistukseksi.
 • Todistus erityispedagogiikan tai erityisopetuksen vähintään 25 opintopisteen (15 opintoviikon) laajuisen yliopistollisen perusopintokokonaisuuden suorittamisesta. Todistus voi olla erillisinä opintoina suoritetusta kokonaisuudesta tai osana yliopiston tutkintotodistusta, jos perusopinnot on sisällytetty tutkintoon sivuaineena. Mikäli opintokokonaisuuden suorituspäivä ja sen kokonaisarvosana ei näy tutkintotodistuksessa, liitä mukaan myös opintosuoritusote.
 • Mahdollinen todistus erityispedagogiikan aineopintojen suorittamisesta. Todistusta voidaan tarvita tasapistetilanteessa. Todistukseksi käy esimerkiksi opintosuoritusote tai tutkintotodistus, josta näkyy opintokokonaisuuden suorituspäivä.
 • Todistus kielitaidosta. Katso ohjeet kielitaidon osoittamisesta suomen tai ruotsin kielessä.
 • Toimitettava viimeistään 25.1.2019, 15:00
  Toimitusosoite
  Helsingin yliopiston hakijapalvelut
  PL 3
  00014 HELSINGIN YLIOPISTO

  Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset ja opiskelua koskevat edellytykset

  Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

  Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen. Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa. Jos opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon opiskeluoikeuden peruuttamisesta koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi, yliopisto voi peruuttaa opiskeluoikeuden.

  Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

  Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

  Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).