Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2018 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
120 opintopistettä, 2 vuotta
Opetuskieli
englanti, suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
13000 €

Bottom content

Koulutus

Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelmassa kasvatat osaamistasi aihepiireissä, joita usein opetetaan omina opinto-ohjelminaan, eli englannin kielessä ja kielitieteessä, englanninkielisessä kirjallisuudessa ja englannin kielen opetuksessa. Englannin kielen taitosi kehittyy erittäin hyväksi, ja opiskelu innostavassa ilmapiirissä etevien tutkijoiden ja opettajien seurassa edesauttaa sinua kehittämään työelämässä hyödyllisiä esiintymis- ja projektinhallintataitoja sekä kykyä työskennellä niin itsenäisesti kuin ryhmän jäsenenä.  

Filosofian maisterin tutkinto englannin kielessä ja kirjallisuudessa antaa valmiudet toimia erilaisissa tehtävissä. Ohjelmasta valmistuneet ovat sijoittuneet hyvin työelämään. Jos suoritat myös opettajilta vaaditut pedagogiset opinnot, saat valmistuttuasi pätevyyden toimia kielten opettajana. Työtehtäviä löytyy myös media- ja julkaisualalta, liiketoiminnasta ja kansainvälisistä järjestöistä, joissa tarvitaan kielitaitoa. Englantia käytetään maailmanlaajuisesti tieteessä, kulttuurissa, liiketoiminnassa ja turismissa, minkä vuoksi englannin kielen osaajia tarvitaan kaikilla näillä aloilla.

Lisätietoja opinnoista maisteriohjelman verkkosivuilta.

EU/ETA – alueen ulkopuolelta tulevat opiskelijat jotka suorittavat tutkintonsa englanniksi ja joilla ei ole pysyvää oleskelulupaa alueella, ovat velvoitettuja maksamaan lukuvuosimaksun. Tarkista Opintopolun Usein kysyttyä –sivulta (englanniksi), oletko maksuvelvollinen.

Opinnot suoritetaan englannin kielellä, jota käytetään myös ensisijaisena opetuskielenä. Opettajan pedagogiset opinnot voi suorittaa joko suomen tai englannin kielellä.

Englannin kielen ja kirjallisuuden kursseilla keskitytään englannin kieleen, englanninkieliseen kirjallisuuteen ja englannin kielen opetukseen liittyviin kysymyksiin.

Englannin kielen ja kirjallisuuden opiskelijana osallistut luennoille, minkä lisäksi työskentelet yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa, osin digitaalisissa opiskeluympäristöissä. Oppimisen arviointiin käytetään mm. tenttejä, esseitä ja oppimispäiväkirjoja. Opinto-ohjelmassa kehitetään myös suullisia taitoja ja viestintätaitoja.

Opintojesi aikana voit:

 • syventää osaamistasi kielitieteessä ja kirjallisuudessa sekä valita kiinnostuksesi mukaisia kursseja
 • vahvistaa ymmärrystäsi valitsemasi alan teoriasta
 • vahvistaa kielitaitoasi, esiintymistaitojasi ja valmiuksiasi tieteellisessä viestinnässä
 • osallistua tutkimusprojekteihin
 • osallistua graduseminaariin, jonka aikana kirjoitat maisterintutkielmasi
 • suorittaa opintoja ulkomailla vaihto-oppilaana (jollet jo aiemmin ole tehnyt niin)
 • suorittaa työharjoittelun (esimerkiksi sijaisopettajana tai muuna harjoittelijana).

Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelmassa on kolme suuntautumisvaihtoehtoa: kielitiede, kirjallisuus ja soveltava kielitiede. Kiinnostuksesi mukaan voit yhdistellä useammankin aihepiirin kursseja. Kielitieteen suuntautumisvaihtoehdossa käsitellään englannin kielen rakennetta ja käyttöä sekä kielen vaihtelua ja muutosta, sosiolingvistiikkaa ja korpustutkimusta. Kirjallisuuden suuntautumisvaihtoehto tarjoaa kursseja englanninkielisen kirjallisuuden eri lajeissa, joita tarkastellaan narratiivisesta, kognitiivisesta, postkoloniaalisesta ja ekokriittisestä näkökulmasta. Soveltavan kielitieteen kurssit on räätälöity tulevien kieltenopettajien tarpeisiin. Opettajiksi suuntaavien on suoritettava pedagogiset opinnot ja läpäistävä erillinen hakuprosessi. (päivitetty 21.12.2017)

Maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä, ja siihen kuuluvat seuraavat opinnot:

 • oppiaineen syventävät opinnot (60–120 op)
 • tarvittaessa muita opintoja tutkinnon vähimmäislaajuuden saavuttamiseksi (yhteensä 120 op).

Tutkinnon voi suorittaa kahdessa lukuvuodessa päätoimisesti opiskellen.

Maisterinopintojesi aikana keskityt erikoistumissuuntaasi ja syvennät osaamistasi suorittamalla kursseja ja kirjoittamalla pro gradu -tutkielmasi. Erikoistumissuunnan syventäviin opintoihin sisältyy työelämäopintoja, jotka yleensä suoritetaan harjoittelun merkeissä.

Kiinnostuksesi mukaan voit sisällyttää maisterin tutkintoosi valinnaisia opintoja ja muita tutkintoasi tukevia opintoja.

Opintojesi alussa laadit henkilökohtaisen opintosuunnitelman, joka helpottaa järjestelmällistä etenemistä opinnoissa. Saat tähän tukea etenkin maisteriohjelman henkilöstöltä, mutta myös tiedekunnan ja yliopiston hallintohenkilökunnalta.

Maisteriopintojen päätteeksi opiskelijat kirjoittavat pro gradu -tutkielman, joka on itsenäinen tieteellinen työ. Tutkielman tavoitteena on kehittää tutkimustyön perusvalmiuksia, joista tärkeimpiä ovat kyky itsenäiseen tiedonhakuun, kyky olemassaolevan tiedon kriittiseen analysointiin ja arviointiin ja kyky itsenäiseen tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen. Lisäksi tutkielman kirjoittaminen kehittää projektinhallinnan taitojasi ja laajojen tiedollisten kokonaisuuksien hallintaa

Englannin kielen ja kirjallisuuden opinto-ohjelmassa tutkielma kirjoitetaan englanniksi.

Pro gradu -tutkielman laadittuasi:

 • osaat määritellä tutkimusongelman alalla aiemmin tehdyn tutkimuksen valossa
 • osaat hankkia tietoa itsenäisesti ja arvioida sitä kriittisesti
 • hallitset työssäsi tarpeelliset teoriat ja tutkimusmenetelmät
 • osaat analysoida tutkimusdataa
 • kykenet kertomaan kohdeyleisölle tuloksistasi kirjallisesti ja ymmärrettävästi.

Tutkielman laajuus ja monipuolisuus auttavat sinua kehittämään tutkimus- ja projektinhallintataitojasi, joista on hyötyä monessa ammatissa.

Englannin kielen ja kirjallisuuden opinnot valmistavat sinua toimimaan liiketoiminnan, kulttuurin, julkishallinnon ja koulutuksen aloilla.

 • Tarkkaan harkitut, tutkintoa tukevat kurssivalinnat helpottavat työn löytämistä valtionhallinnosta, media- ja kirjastoalalta, muista kulttuurilaitoksista sekä kansallisista ja kansainvälisistä järjestöistä ja matkailualalta.
 • Aineenopettajan pedagogiset opinnot antavat sinulle pätevyyden opettaa englantia peruskoulussa ja lukiossa sekä aikuiskoulutuksessa.
 • Maisterin tutkinnon jälkeen voit hakea jatko-opiskelijaksi ja myöhemmin rakentaa uraa yliopistotutkijana tai -opettajana.

Helsingin yliopiston oppiainevalikoima on Suomen laajin. Voit helposti valita tulevaisuuden työllistymistäsi parhaiten tukevan erikoistumissuunnan ja muut opinnot sekä vapaasti sisällyttää tutkintoosi sinua kiinnostavia ja hyödyttäviä opintoja.

Englannin kielen ja kirjallisuuden alalta valmistuneiden uratarinoihin voit tutustua osoitteessawww.toissa.fi/.

Opettajan pedagogisiin opintoihin yhdistettynä maisterintutkinto englannin kielessä ja kirjallisuudessa antaa sinulle pätevyyden toimia kieltenopettajana.

Voidaksesi toimia englannin opettajana sinulta vaaditaan:

 • alempi ja ylempi korkeakoulututkinto englannin oppiaineessa (120 op) ja usein myös toisen opetettavan (kieli)aineen opinnot (60 op)
 • pedagogiset opinnot (60 op)
 • maisterintutkinto.

Opintojesi aikana voit kansainvälistyä monin tavoin sekä ulkomaisissa yliopistoissa että kotiyliopistossasi. Jos et osallistunut kansainväliseen opiskelijavaihtoon kandiopintojesi aikana, voit hakeutua vaihtoon maisteriopintojesi yhteydessä.

Vaihdossa suoritat osan tutkintoon kuuluvista opinnoistasi ulkomaisessa yliopistossa. Hyvin suunniteltu ja ajoitettu opiskelijavaihto tarjoaa mahdollisuuden monipuolistaa tutkintoa ja löytää uusia näkökulmia omiin opintoihin.

Voit hankkia vaihtopaikan joko jonkin vaihto-ohjelman kautta tai itsenäisesti. Kaikkiin yliopiston vaihto-ohjelmiin kuuluu stipendi tai apuraha, jonka suuruus riippuu ohjelmasta, vaihdon kestosta ja kohdemaasta. Itsenäisesti hankittuun vaihtopaikkaan voi hakea matka-apurahaa. Ulkomailla voi suorittaa myös maisterintutkintoon kuuluvan työharjoittelun.

Myös Helsingin yliopisto tarjoaa mahdollisuuksia kansainvälistymiselle. Voit esimerkiksi toimia tuutorina ulkomaisesta yliopistosta tulleelle vaihto-opiskelijalle. Humanistisessa tiedekunnassa ja englantilaisen filologian oppiaineessa on lukuisia taustaltaan kansainvälisiä opetus- ja tutkimushenkilökunnan jäseniä, jotka tuovat kansainvälistä näkökulmaa opiskeluun.

Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelma tekee yhteistyötä useiden muiden maisteriohjelmien kanssa mm. vieraissa kielissä, kirjallisuudessa ja suomen kielessä. Opinto-ohjelmien yhteisillä kursseilla hyödyt opettajien ammattitaidosta ja muiden maisteriohjelmien opiskelijoiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Englantilaisen filologian oppiaineessa toteutetaan useita erilaajuisia tutkimusprojekteja, jotka liittyvät niin kielitieteeseen kuin kirjallisuuteen ja joihin maisteriopiskelijat voivat osallistua opintojensa aikana. Pro gradu -tutkielman kirjoittaminen tällaisen projektin aiheesta on hyvä tapa perehtyä tutkimuksen maailmaan.

Helsingin yliopiston englantilaisen filologian oppiaine tunnetaan maailmalla etenkin englannin kielen historiasta, vaihtelusta ja muutoksesta kiinnostuneiden parissa. Helsingissä työskentelevät tutkijat ovat luoneet nimeä erityisesti tutkimustarpeisiin luoduilla digitaalisilla tekstikokoelmilla (korpuksilla). Lisätietoa tutkijoita kiinnostavista tutkimusaiheista löytyy VARIENG-tutkimusyksikön sivustolta.

Oppiaineen kielitieteilijöitä kiinnostavat myös englanti globaalina kielenä ja lingua francana, tieteellinen diskurssi ja tieteellinen viestintä sekä digitaalinen ja tietokonevälitteinen diskurssi. Aiheita tutkitaan mm. pragmatiikan, sosiolingvistiikan ja diskurssianalyysin menetelmillä.

Oppiaineessa tehdään myös aktiivista tutkimusta kirjallisuuden alalla: henkilökunnan jäsenet tutkivat englanninkielisen kirjallisuuden lajeja laajasti 1500-luvulta nykypäivään. Keskeisiä aihepiirejä ovat anglomerikkalainen kaunokirjallisuus, postkoloniaalinen kirjallisuus, Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen kirjallisuus, renessanssiajan draama ja runous, tieteiskirjallisuus ja fantasiakirjallisuus. Pääasiallisina lähteinä käytetään romaaneja, novelleja, runoja ja näytelmiä, ja menetelminä puolestaan narratologisia, postkoloniaalisia ja kognitiivisia lähestymistapoja.

Filosofian maisterin tutkinnon jälkeen voit hakea oikeutta suorittaa filosofian tohtorin tutkinto, joka on tieteellinen jatkotutkinto. Yleensä opiskelijat hakevat oikeutta siinä oppiaineessa, jossa he ovat suorittaneet maisterintutkintonsa.

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on Suomen johtava humanistisen tutkimuksen keskus. Tiedekunta on vahvasti tutkimuspainotteinen, ja tiedekunnassa tehtävä tutkimus on monella alalla sekä eurooppalaista että kansainvälistä huipputasoa.

Suoritettuasi filosofian maisterin tutkinnon voit tietyin edellytyksin hakea oikeutta suorittaa tutkintoa täydentäviä opintoja ja myöhemmässä vaiheessa erillisiä opintoja. Yleensä opiskelijat suorittavat tutkintoa täydentäviä ja erillisiä opintoja valinnaisissa opinnoissa, joiden opinnot he ovat aloittaneet ja päättäneet aiempien opintojen yhteydessä tai joita he eivät ole opiskelleet lainkaan aiemmin.

Hakeminen
Alla on lista koulutusohjelman eri hakuvaihtoehdoista.
Tiedekunnat

Humanistinen tiedekunta

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on merkittävä kansainvälinen tutkimus-, koulutus- ja kulttuuriyhteisö. Se on Suomen suurin ja vanhin humanistisen opetuksen ja tutkimuksen yksikkö. Tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan se on Suomen monipuolisin tiedekunta.

Humanistisessa koulutuksessa yhdistyy kansainvälisyys, kielellinen vuorovaikutus, ajattelun taidot ja laaja-alainen sivistys, sekä jatkuva halu uuden oppimiseen ja ihmisen ymmärtämiseen.

Tiedekunta ja sen laitokset sijaitsevat Helsingin keskustassa Senaatintorin lähellä. Kaikki muu opintoihin tarvittava kirjastoista liikuntatiloihin ja oppimiskeskuksiin löytyy läheltä.

Humanisteilla on keskeinen merkitys yhteiskunnan eri alueilla: perinteisillä humanistisilla aloilla koulutuksen ja hallinnon piirissä, mutta myös talouden ja tekniikan maailmassa.

Lue lisää: www.helsinki.fi/hum

Humanistinen tiedekunta sijaitsee keskellä Helsinkiä ja opiskelijoille keskeisen Helsingin yliopiston Kaisa-kirjaston sekä oppimiskeskus Aleksandrian välittömässä läheisyydessä Uudenaikaiset opiskelutilat ja kirjaston palvelut ovat helposti opiskelijoiden saatavilla. Myös Kansalliskirjasto, jossa on humanistisen alan laajin ja merkittävin kirjastokokoelma, sijaitsee keskustakampuksen alueella.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät verkkosivuiltamme.