Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2020 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
120 opintopistettä, 2 vuotta
Opetuskieli
englanti, suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
13000 €
Hakuaika
3.12.2019 - 10.1.2020

Bottom content

Koulutus

Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelmassa syvennät asiantuntemustasi aihepiireissä, joita usein opetetaan omina opinto-ohjelminaan, eli englannin kielessä ja kielitieteessä, englanninkielisessä kirjallisuudessa ja englannin kielen opetuksessa. Opiskelu innostavassa ilmapiirissä etevien tutkijoiden ja opettajien seurassa edesauttaa sinua kehittämään työelämässä hyödyllisiä esiintymis- ja projektinhallintataitoja sekä kykyä työskennellä niin itsenäisesti kuin ryhmän jäsenenä.  

Filosofian maisterin tutkinto englannin kielessä ja kirjallisuudessa antaa valmiudet toimia monissa erilaisissa tehtävissä, ja ohjelmasta valmistuneet ovat sijoittuneet hyvin työelämään. Jos suoritat englannin opintojen lisäksi opettajilta vaaditut pedagogiset opinnot, saat pätevyyden toimia kielten opettajana. Työtehtäviä löytyy myös media- ja julkaisualalta, liiketoiminnasta ja kansainvälisistä järjestöistä, joissa tarvitaan kielitaitoa. Englantia käytetään maailmanlaajuisesti tieteessä, kulttuurissa, liiketoiminnassa ja turismissa, minkä vuoksi englannin kielen osaajia tarvitaan kaikilla näillä aloilla.

Lisätietoja opinnoista maisteriohjelman verkkosivuilta.

EU/ETA – alueen ulkopuolelta tulevat opiskelijat jotka suorittavat tutkintonsa englanniksi ja joilla ei ole pysyvää oleskelulupaa alueella, ovat velvoitettuja maksamaan lukuvuosimaksun. Tarkista Opintopolun Usein kysyttyä –sivulta (englanniksi), oletko maksuvelvollinen.

Maisteriohjelman kurssien opetuskieli on englanti. Myös kurssitehtävät tehdään englanniksi.

Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelmaan kuuluu laaja kirjo kursseja kielitieteen, kirjallisuudentutkimuksen ja englannin kielen opetuksen aloilta. Voit opintojesi aikana joko keskittyä yhteen näistä tai valita kursseja vapaasti kaikilta kolmelta alalta. Vuosittain ohjelmamme tarjoaa jopa 25 valinnaista erikoistumiskurssia. Näiden lisäksi voit valita omaan aiheeseesi sopivan seminaarin, joka tukee sinua maisteritutkielman kirjoittamisessa. Voit myös valita osaksi tutkintoasi opintojaksoja ja -kokonaisuuksia muista humanistisen tiedekunnan ohjelmista, mm. kielellisen diversiteetin ja digitaalisten metodien tai kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelmista.

Kielitieteen erikoiskursseilla käsitellään englannin kielen rakennetta ja käyttöä sekä kielen vaihtelua ja muutosta, sosiolingvistiikkaa, diskurssintutkimusta ja korpustutkimusta. Kirjallisuuden linja tarjoaa kursseja englanninkielisen kirjallisuuden eri lajeista, joita tarkastellaan esimerkiksi narratologian menetelmin tai kognitiivisesta, postkoloniaalisesta tai ekokriittisestä näkökulmasta. Soveltavan kielitieteen kurssit on räätälöity tulevien kieltenopettajien tarpeisiin. 

Englannin kielen ja kirjallisuuden opiskelijana osallistut luennoille, minkä lisäksi osallistut ryhmätyöskentelyyn muiden opiskelijoiden kanssa, osin digitaalisissa opiskeluympäristöissä. Oppimisen arviointiin käytetään mm. tenttejä, esseitä, oppimispäiväkirjoja ja ryhmäprojekteja. Opinto-ohjelmassa kehität myös englannin kielen suullisia taitoja ja esiintymistaitoja.

Opintojesi aikana:

 • syvennät osaamistasi kielentutkimuksessa tai kirjallisuudentutkimuksessa
 • syvennät ymmärrystäsi valitsemasi alan teorioista ja metodeista
 • vahvistat kielitaitoasi, esiintymistaitojasi ja valmiuksiasi tieteellisessä viestinnässä
 • osallistut halutessasi tutkimusprojektien toimintaan
 • osallistut tutkielmaseminaariin, jonka aikana kirjoitat maisterintutkielmasi

Voit myös suorittaa osan opinnoistasi ulkomailla opiskelijavaihdon kautta.

Voit valita erikoistumisalaksesi joko kielitieteen, kirjallisuustieteen tai soveltavan kielitieteen suuntautumisvaihtoehdon.

Maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä, ja siihen kuuluvat seuraavat opinnot:

 • oppiaineen syventävät opinnot (75–120 op)
 • kursseja tai kokonaisuuksia muista koulutusohjelmista (0–45 op)

Tutkinnon voi suorittaa kahdessa lukuvuodessa päätoimisesti opiskellen.

Maisterinopintojesi aikana keskityt erikoistumisalaasi ja syvennät osaamistasi suorittamalla kursseja ja kirjoittamalla pro gradu -tutkielmasi. Kiinnostuksesi mukaan voit sisällyttää maisterin tutkintoosi valinnaisia opintoja ja muita tutkintoasi tukevia opintoja.

Opintojesi alussa laadit henkilökohtaisen opintosuunnitelman, joka helpottaa järjestelmällistä etenemistä opinnoissa. Saat tähän tukea maisteriohjelman henkilöstöltä sekä opiskelijapalveluiden henkilökunnalta.

Tutkintorakenne (2017-2020)

Maisteriopintojen päätteeksi opiskelijat kirjoittavat pro gradu -tutkielman, joka on itsenäinen tieteellinen työ. Pro gradu -tutkielman laadittuasi:

 • osaat määritellä tutkimusongelman alalla aiemmin tehdyn tutkimuksen valossa
 • osaat hankkia tietoa itsenäisesti ja arvioida sitä kriittisesti
 • hallitset työssäsi tarpeelliset teoriat ja tutkimusmenetelmät
 • osaat analysoida tutkimusaineistoja
 • kykenet kertomaan kohdeyleisölle tuloksistasi kirjallisesti ja englanninkieliselle akateemiselle yleisölle ymmärrettävässä muodossa.

Tutkielman laajuus ja monipuolisuus auttavat sinua kehittämään tutkimus- ja projektinhallintataitojasi, joista on hyötyä monessa ammatissa.

Englannin kielen ja kirjallisuuden opinto-ohjelmassa tutkielma kirjoitetaan englanniksi.

Englannin kielen ja kirjallisuuden opinnot valmistavat sinua toimimaan kulttuurin, julkishallinnon, koulutuksen ja liiketoiminnan aloilla.

 • Tarkkaan harkitut, tutkintoa tukevat kurssivalinnat helpottavat työn löytämistä valtionhallinnosta, media- ja kirjastoalalta, muista kulttuurilaitoksista sekä kansallisista ja kansainvälisistä järjestöistä ja matkailualalta.
 • Aineenopettajan pedagogiset opinnot (60 op) yhdistettynä englannin syventäviin opintoihin antavat sinulle pätevyyden opettaa englantia peruskoulussa ja lukiossa sekä aikuiskoulutuksessa.
 • Maisterin tutkinnon jälkeen voit hakea jatko-opiskelijaksi ja myöhemmin rakentaa uraa yliopistotutkijana tai -opettajana.

Helsingin yliopiston oppiainevalikoima on Suomen laajin. Voit valita laajasta opintotarjonnasta tulevaisuuden työllistymistäsi parhaiten tukevan erikoistumisalanja muut opinnot sekä sisällyttää tutkintoosi sinua kiinnostavia ja hyödyttäviä opintoja.

Tutustu englannin kielen ja kirjallisuuden alalta valmistuneiden uratarinoihin.

Opettajan pedagogisiin opintoihin yhdistettynä maisterintutkinto englannin kielessä ja kirjallisuudessa antaa sinulle pätevyyden toimia kieltenopettajana.

Voidaksesi toimia englannin opettajana sinulta vaaditaan:

 • perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot englannin oppiaineessa (120 op) ja usein myös toisen opetettavan aineen opinnot (60 op)
 • pedagogiset opinnot (60 op; erillinen hakuprosessi)
 • maisterintutkinto.

Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelmaan hyväksytyt opiskelijat eivät voi hakea tutkinnonsuoritusaikana opettajan pedagogisiin opintoihin. Opinto-oikeutta on kuitenkin mahdollista hakea maisterintutkinnon valmistuttua (ns. erilliset opinnot).

Opintojesi aikana voit kansainvälistyä monin tavoin sekä ulkomaisissa yliopistoissa että kotiyliopistossasi. Jos et osallistunut kansainväliseen opiskelijavaihtoon kandiopintojesi aikana, voit hakeutua vaihtoon maisteriopintojesi yhteydessä.

Voit hankkia vaihtopaikan joko jonkin vaihto-ohjelman kautta tai itsenäisesti. Kaikkiin yliopiston vaihto-ohjelmiin kuuluu stipendi tai apuraha, jonka suuruus riippuu ohjelmasta, vaihdon kestosta ja kohdemaasta. Itsenäisesti hankittuun vaihtopaikkaan voi hakea matka-apurahaa. Ulkomailla voi suorittaa myös maisterintutkintoon kuuluvan työharjoittelun.

Myös Helsingin yliopisto tarjoaa mahdollisuuksia kansainvälistymiselle. Voit esimerkiksi toimia tuutorina ulkomaisesta yliopistosta tulleelle vaihto-opiskelijalle.

Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelma tekee yhteistyötä useiden muiden opinto-ohjelmien, esimerkiksi kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien maisteriohjelman ja kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelman kanssa. Opinto-ohjelmien yhteisillä kursseilla hyödyt opettajien ammattitaidosta ja muiden maisteriohjelmien opiskelijoiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Englantilaisen filologian oppiaineessa on käynnissä useita tutkimusprojekteja, jotka liittyvät niin kielitieteeseen kuin kirjallisuuteen ja joihin maisteriopiskelijat voivat osallistua opintojensa aikana. Pro gradu -tutkielman kirjoittaminen tällaisen projektin aiheesta on hyvä tapa perehtyä tutkimuksen maailmaan.

Helsingin yliopiston englantilaisen filologian oppiaine tunnetaan maailmalla etenkin englannin kielen historiasta, vaihtelusta ja muutoksesta kiinnostuneiden parissa. Helsingissä työskentelevät tutkijat ovat luoneet nimeä erityisesti tutkimustarpeisiin luoduilla digitaalisilla tekstikokoelmilla (korpuksilla). Oppiaineen kielitieteilijöitä kiinnostavat myös englanti globaalina kielenä ja lingua francana, tieteellisen kirjoittamisen tutkimus sekä digitaalinen ja tietokonevälitteinen kielenkäyttö. Aiheita tutkitaan mm. pragmatiikan, sosiolingvistiikan ja diskurssianalyysin menetelmillä.

Oppiaineessa tehdään myös aktiivista tutkimusta kirjallisuuden alalla: opettajasi tutkivat englanninkielisen kirjallisuuden lajeja laajasti 1500-luvulta nykypäivään. Keskeisiä aihepiirejä ovat angloamerikkalainen kaunokirjallisuus, postkoloniaalinen kirjallisuus, Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen kirjallisuus, renessanssiajan draama ja runous, tieteiskirjallisuus ja fantasiakirjallisuus. Pääasiallisina lähteinä käytetään romaaneja, novelleja, runoja ja näytelmiä, ja menetelminä puolestaan narratologisia, kognitiivisia ja postkoloniaalisia lähestymistapoja.

Filosofian maisterin tutkinnon jälkeen voit hakea oikeutta suorittaa filosofian tohtorin tutkinto, joka on tieteellinen jatkotutkinto. Yleensä opiskelijat hakevat oikeutta siinä oppiaineessa, jossa he ovat suorittaneet maisterintutkintonsa.

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on Suomen johtava humanistisen tutkimuksen keskus. Tiedekunta on vahvasti tutkimuspainotteinen, ja tiedekunnassa tehtävä tutkimus on monella alalla sekä eurooppalaista että kansainvälistä huipputasoa.

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Humanistinen tiedekunta

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on merkittävä kansainvälinen tutkimus-, koulutus- ja kulttuuriyhteisö. Se on Suomen suurin ja vanhin humanistisen opetuksen ja tutkimuksen yksikkö. Tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan se on Suomen monipuolisin tiedekunta.

Humanistisessa koulutuksessa yhdistyy kansainvälisyys, kielellinen vuorovaikutus, ajattelun taidot ja laaja-alainen sivistys, sekä jatkuva halu uuden oppimiseen ja ihmisen ymmärtämiseen. Humanistina osaat vertailla eri näkökantoja, arvioida niitä kriittisesti ja muodostaa oman perustellun kantasi. Kykenet myös esittämään käsityksesi argumentoiden vakuuttavasti ja ymmärrettävästi.

Humanistisessa tiedekunnassa koulutetaan avaraan ja kriittiseen ajatteluun kykeneviä ja päteviä tieteentekijöitä sekä sivistyneitä opettajia erilaisiin oppilaitoksiin ja muita asiantuntijoita ammatillisiin tehtäviin muun muassa kirjastoihin, tiedotusvälineisiin, taide- ja kulttuurilaitoksiin, kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin ja organisaatioihin sekä yritysmaailmaan.

Humanistinen tiedekunta ja sen laitokset sijaitsevat Helsingin keskustassa Senaatintorin lähellä. Aivan Helsingin sydämessä sijaitseva monitieteinen keskustakampus on Helsingin yliopiston suurin kampus. Opiskelijoille keskeinen Helsingin yliopiston Kaisa-kirjasto sekä oppimiskeskus Aleksandria ovat keskustakampuksen välittömässä läheisyydessä. Uudenaikaiset opiskelutilat ja kirjaston palvelut ovat helposti opiskelijoiden saatavilla.

Kampuksella on myös Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston toimipiste sekä Helsingin yliopiston kielikeskus. Myös Kansalliskirjasto, jossa on humanistisen alan laajin ja merkittävin kirjastokokoelma, sijaitsee keskustakampuksen alueella. Keskustakampuksella tehdään myös paljon tiedekuntarajat ylittävää yhteistyötä niin opiskelussa kuin tutkimuksessakin.

Lue lisää keskustakampuksen tiloista ja palveluista.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Tutustu ulkomailla opiskeluun, Helsingin yliopiston vaihtokohteisiin sekä vaihtokokemuksiin.

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.