Elintarviketieteiden maisteriohjelma, elintarviketieteiden maisteri (2 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
120 opintopistettä, 2 vuotta
Opetuskieli
englanti, suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
15000 €
Hakuaika
3.12.2018 - 11.1.2019

Bottom content

Koulutus

Haluatko olla mukana vaikuttamassa siihen, mitä tulevaisuudessa syödään ? Haluatko tietää miten  kasvi- ja eläinkunnan raaka-aineista tehdään maittavaa ruokaa ottaen huomioon raaka-aineiden koostumus, ruoanvalmistuksen teknologia, terveellisyys,  turvallisuus sekä ekologisuus ja etiikka.  Oletko kiinnostunut raaka-aineiden hyödyntämisestä uusina innovaatioina kuten nyhtökauran valmistus tai miten hyönteisistä saa tehtyä ruokaa ? Tule opiskelemaan elintarviketieteitä.  

Elintarvikeala on merkittävä työllistäjä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Elintarvikealalla tarvitaan jatkuvasti asiantuntemukseen perustuvia osaajia. Elintarviketieteiden maisteri toimii esimerkiksi elintarviketeollisuudessa tai kaupan alalla, elintarvike-, maatalous- tai ympäristöalan valvontalaboratoriossa, opettajana, tutkijana, yrittäjänä,  tai asiantuntijana ministeriöissä tai muissa asiantuntijaorganisaatioissa.  

Elintarviketieteiden maisterina saat työkalut elintarvikealan kehittämiseen ja uudistamiseen, sillä tunnet  ja hallitset:

 • valmistusaineet ja -prosessit sekä niiden teoreettiset perusteet
 • elintarvikkeiden eri ainesosat ja niiden vaikutuksen elintarvikkeiden laatuun
 • elintarvikkeiden laadun ja turvallisuuden osatekijät

Elintarviketieteiden maisterin opintoihin voit jatkaa, mikäli sinulla on kandidaatin tutkinto elintarviketieteissä tai molekyylibiotieteissä.  Voit myös hakea elintarviketieteiden maisterin opintoihin, mikäli sinulla on vastaava luonnontieteellinen kandidaatin tutkinto suomalaisesta tai ulkomaisesta tiedeyliopistosta. Myös elintarvikealan tai muun luonnontieteellisen alan ammattikorkeakoulututkinto voi soveltua elintarviketieteiden maisterin opintojen perustaksi.

Maisterin opinnot tarjoavat sinulle kattavan kokonaisuuden elintarviketieteissä, kuten opintoja elintarvikkeiden koostumuksesta ja prosessoinnista, elintarvikkeen proteiinien, lipidien ja hiilihydraattien rakenteesta ja kemiallisista reaktioista sekä elintarvikelainsäädännöstä ja lisäaineiden turvallisuudesta.

Lisätietoja opinnoista maisteriohjelman verkkosivuilla.

EU/ETA – alueen ulkopuolelta tulevat opiskelijat jotka suorittavat tutkintonsa englanniksi ja joilla ei ole pysyvää oleskelulupaa alueella, ovat velvoitettuja maksamaan lukuvuosimaksun. Tarkista Opintopolun Usein kysyttyä –sivulta (englanniksi), oletko maksuvelvollinen.

Opetuskieli on englanti, mutta koulutusohjelman voi suorittaa myös suomen tai ruotsin kielellä.

Viikin elintarviketieteet on kansallisesti ainutlaatuinen ja vahva kokonaisuus, joka kattaa koko elintarvikeketjun alkutuotannosta valmistuksen kautta kuluttajille. Kansainvälisesti elintarviketieteet on arvostettu koulutusala ja Helsingin yliopiston elintarviketieteiden tutkimus sijoittuu oman alansa kärkeen.

Elintarviketieteiden maisterintutkinnossa etenet syvälle elintarviketieteissä, mikä mahdollistaa uudet ja innovatiiviset ratkaisut elintarvikkeiden tuotantoketjussa:

 • opiskelet kattavan kokonaisuuden elintarviketieteitä luennoilla ja pienemmissä ryhmissä siten, että teoria ja soveltaminen kulkevat rinnakkain
 • hankit tietoa elintarvikkeiden koostumuksesta, prosessoinnista ja rakenteesta sekä elintarvikelainsäädännöstä
 • syvennät tietämystäsi ruoan eri ainesosien reaktioista, valmistusprosessien ja pakkaamisen vaikutuksesta eläin- ja kasviperäisten elintarvikkeiden rakenteeseen, aistittavaan laatuun, terveellisyyteen ja turvallisuuteen
 • opit laboratoriotyöskentelytaitoja ja -toimintatapoja
 • hankit työelämätaitoja harjoittelemalla esim. alan teollisuudessa

Voit itse vaikuttaa siihen, millainen elintarvikealan asiantuntija sinusta tulee. Voit suunnata tutkintoasi valitsemalla elintarvikekemian, elintarviketeknologian, liha-, maito- tai viljatieteen ja -teknologian opintoja.

Elintarviketieteiden osaamistasi voit täydentää myös esimerkiksi elintarvikkeiden tuotekehityksen, turvallisuuden, tutkimuksen ja analytiikan, ekonomian, markkinoinnin, ruokaketjun kestävän kehityksen, mikrobiologian, biotekniikan tai ravitsemustieteen opinnoilla.

Maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä (op). Teet henkilökohtaisen opintosuunnitelman, joka sisältää:

 • 60 op syventäviä elintarviketieteiden opintoja sisältäen maisterintutkielman
 • oman alan erikoistumisopintoja
 • opintoja oman tai muiden koulutusohjelmien tarjonnasta
 • valinnaisia opintoja

Opintoihin voi sisältyä urasuunnittelua, työelämään tutustumista ja opintoja ulkomailla.

Tutkintoon sisältyy maisterintutkielma (30 op), joka koostuu kirjallisuusosasta ja kokeellisesta osasta. Elintarviketieteissä maisterintutkielma tehdään usein jonkin tutkimusryhmän projektissa tai yhteistyössä alan yritysten kanssa.

Maisterintutkielman kysymyksenasettelulla pyritään ilmiön ymmärtämiseen ja ongelman ratkaisemiseen, ja siihen voi liittyä myös käytännöllinen teknologian tai tuotteiden kehittämistavoite. Metodisesti tutkielmat voivat perustua kemiallisiin, fysikaalisiin, teknologisiin, biokemiallisiin, mikrobiologisiin tai aistinvaraisen laatututkimuksen menetelmiin. Tutkielmaa tehdessä harjaannut tieteelliseen ajatteluun, ongelmien analysointiin ja selitysmallien ja hypoteesien luomiseen, koesuunnitteluun ja laboratoriotyöskentelyyn ja mahdollisiin pilot-kokeisiin sekä tulosten selkeään esittämiseen ja niiden kriittiseen pohdintaan.

Elintarviketieteiden maisteri voi toimia esimerkiksi tuotekehitys- tai laatupäällikkönä elintarviketeollisuudessa tai kaupan alalla, tarkastajana elintarvike-, maatalous- tai ympäristöalan valvontalaboratoriossa, yrittäjänä,  opettajana, tutkijana yliopistoissa tai tutkimuslaitoksissa tai asiantuntijana ministeriöissä tai muissa asiantuntijaorganisaatioissa.   

Opiskelijat tarttuivat kameraan ja tekivät videon opiskelustaan Viikin monitieteisellä kampuksella. Katso video. 

www.maistuvaammatti.fi

Elintarviketieteiden opiskelijana sinulla  on hyvät mahdollisuudet kansainväliseen opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun, ja  osan tutkinnostasi voit suorittaa ulkomaisissa yliopistoissa. Maisteriohjelman englanninkielinen opetus, Viikin kampuksen monet kansainväliset opiskelijat sekä tutkimusryhmien kansainväliset tutkijat tuovat kansainvälisyyden osaksi opiskelijoiden arkea.

Lisätietoja kansainvälistymisestä: www.helsinki.fi/mmtdk/opiskelu/kansainvalisyys

Viikin biotieteiden kampus tarjoaa sinulle monia mahdollisuuksia rikastuttaa tutkintoasi.  Opetus ja tutkimus kattavat elintarviketuotantoketjun eri osat pellolta pöytään. Osaamistasi voit myös syventää muilla Helsingin yliopiston tieteenaloilla.

Elintarviketieteet toimivat tiiviissä yhteistyössä alan tutkimuslaitosten ja elintarviketeollisuuden kanssa. Tärkeitä yhteistyötahoja ovat mm. VTT, Evira, Tullilaboratorio, LUKE Luonnonvarakeskus ja ympäristökeskukset

Elintarviketieteellinen tutkimus on  kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettua ja monitieteistä. Tutkimuksen painoalat ovat:

Lisätietoa tutkijoista ja tutkimuksesta: www.helsinki.fi/en/programmes/master/food-sciences/people

Maisterin tutkinto antaa sinulle valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen (tohtorin tutkinto) elintarviketieteissä tai lähitieteissä. Lisätietoja: www.helsinki.fi/fi/tutkimus/tohtorikoulutus

Food Chain and Health doctoral programme

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Opiskele uusiutuvien luonnonvarojen vastuullisen käytön asiantuntijaksi!

Opinnot maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa antavat sinulle valmiuksia ratkoa maapallon tulevaisuuden kannalta tärkeitä kysymyksiä. Globaalit haasteet kuten ruoan turvallisuus ja riittävyys, ympäristön puhtaus, ilmastonmuutos sekä metsien monimuotoisuus ja kestävä käyttö koskettavat meitä kaikkia. Niiden ratkaisemiseksi tarvitaan monitieteistä lähestymistapaa.

Tieteenalamme ovat elintarvike-, maatalous-, metsä- ja ympäristötieteet sekä sovellettu taloustiede. Meillä pääset soveltamaan kemiaa, fysiikkaa, biologiaa ja matematiikkaa käytännön ongelmien ratkaisemiseen. Opinnoissa harjaannut myös sovittamaan yhteen talous- ja ympäristönäkökohtia.

Opetuksemme perustuu aina viimeisimpään tieteelliseen tutkimukseen. Oppia voit monenlaisin menetelmin ja eri ympäristöissä: niin metsässä, pellolla, laboratoriossa kuin verkossakin. Täällä et kuluta pelkästään kirjaston tai luentosalin penkkejä!

Johtajaksi tai asiantuntijaksi – Suomeen tai ulkomaille

Tiedekunnasta valmistuu monipuolisia bioalan ja liiketoiminnan osaajia yritysten ja muun yhteiskunnan tarpeisiin. Alamme monitieteisyys, koulutuksen kansainvälisyys sekä kiinteät työelämäkontaktimme avaavat meiltä valmistuneille ovia kiinnostaviin työtehtäviin Suomessa ja ulkomailla. Lue lisää sijoittumismahdollisuuksista sekä uratarinoita verkkosivuiltamme.

Monialainen tiedekunta

Maatalous-metsätieteellinen on Helsingin yliopiston neljänneksi suurin tiedekunta. Tiedekunnassa on neljä laitosta:

 • elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
 • maataloustieteiden laitos
 • metsätieteiden laitos
 • taloustieteen laitos

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta sijaitsee vihreällä Viikin kampuksella, joka on merkittävimpiä bioalan keskittymiä Euroopassa. Kampuksella toimii neljän tiedekunnan lisäksi bioalan tutkimuslaitoksia, virastoja ja yrityksiä. Viikissä, yhdeksän kilometriä Helsingin keskustasta, olet maalla keskellä kaupunkia. Täällä on tarjolla opiskelija-asuntoja ja -ravintoloita, yliopistoliikunnan palvelut, tiedekirjasto sekä muita opiskelijana tarvitsemiasi palveluita.

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetus tukee kasvamistasi asiantuntijaksi. Verkko- ja lähiopetus tukevat toisiaan tarjoten monipuolisia mahdollisuuksia opiskeluun. Opiskelumenetelmät haastavat kehittämään yksilöllistä osaamista, yhteistyötaitoja sekä tiedon tuottamisen ja soveltamisen valmiuksia. Oppimista tuetaan ja opetusta kehitetään opiskelijapalautteen perusteella.

Tiedekunta tarjoaa aitoja oppimisympäristöjä. Viikistä löytyvät tiedekunnan kasvihuoneet, Viikin opetus- ja tutkimustila peltoineen ja navettoineen http://www.helsinki.fi/maataloustieteet/tila, lukuisa määrä laboratorioita (esimerkiksi aistinvaraisen arvioinnin laboratorio, kemian ja mikrobiologian laboratorioita, teknologialaboratorioita), lihateknologian koetehdas, koeleipomo ja pienoismeijeri. Lisäksi Hyytiälän metsäasemaa hyödynnetään erityisesti metsäalan opiskeluun.

Uusien opiskelijoiden tukena ovat osaavat tuutorimme, jotka auttavat opintojen alkuvaiheessa yhdessä ohjaavien opettajien kanssa. Aktiiviset opiskelijajärjestömme tarjoavat vilkkaan ja vaikuttavan verkoston tiedekunnan opiskelijoille.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.