Tutkintotaso
Alempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2018 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
180+120 opintopistettä, 5 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €

Bottom content

Koulutus

Hyvä ruoka ja ravitsemus ovat laadukkaan elämän edellytyksiä.  Ruoan pitää olla turvallista, ravitsevaa ja maittavaa, ja sen tuotannon ja kulutuksen tulee olla kestävää.  Monesti ruoan pitää olla myös helposti käytettävää ja hyvin säilyvää.  Ruoka ja ravitsemus ovat tutkimuskohteina elintarviketieteissä, joka on monitieteinen, kemiaa, fysiikkaa ja biologiaa soveltava luonnontieteellinen ala.

Kiinnostaako sinua:

 • Miten elintarvikkeiden valmistusaineet ja -menetelmät vaikuttavat ruoan laatuun ja ravintosisältöön?
 • Mitä aineksia elintarvikkeisiin käytetään? Miksi käytetään lisäaineita?  
 • Miten elintarvike ja sen nautittavuus sekä mikrobiologinen ja ravitsemuksellinen laatu saadaan säilymään?
 • Mitä reaktioita ruoassa tapahtuu ja mikä merkitys niillä on?

Elintarviketieteiden kandidaattiopinnoissa opit vastaamaan näihin kysymyksiin tieteellisen tiedon perusteella. Viikin kampus monipuolisine biotieteineen luo maassamme ainutlaatuiset puitteet opiskella elintarviketieteitä.

Elintarviketieteiden kandidaattina

 • tunnet elintarvikkeiden tuotantoketjun raaka-aineista kulutukseen
 • ymmärrät elintarvikkeiden ravintoarvoon, laatuun ja kemialliseen sekä mikrobiologiseen turvallisuuteen vaikuttavien tekijöiden luonnontieteellisen perustan
 • osaat soveltaa luonnontieteellistä tietoa elintarvikkeisiin
 • osaat työskennellä erilaisissa laboratorioympäristöissä.

Elintarvikeala on tärkeä työllistäjä sekä Suomessa että kansainvälisesti tarjoten monipuoliset työmahdollisuudet. Pääosa hakeutuu työelämään maisterina.  Tutkinto antaa kelpoisuuden maisteriopintoihin  elintarviketieteiden,  ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen sekä mikrobitieteiden ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelmissa. Voit pyrkiä myös muihin maisteriohjelmiin Suomessa tai ulkomailla.

Kandidaattivaiheen opetus on suomenkielistä, mutta valinnaisia opintoja on tarjolla myös englanninkielisinä. Suuri osa opetusmateriaalista on englanninkielistä. Kaikki tentit ja opinnäytteet voit kuitenkin tehdä joko suomeksi tai ruotsiksi.

Mitä opiskelet elintarviketieteiden kandidaatin tutkinnossa?

 • Opiskelet elintarviketieteitä ja niitä tukevia luonnontieteitä (kuten kemiaa, biologiaa ja fysiikkaa) luennoilla ja pienryhmissä siten, että teoria ja soveltaminen kulkevat rinnakkain.
 • Perusopinnoissa saat tuntumaa elintarvikekemiaan ja -teknologiaan, mikrobiologiaan ja ravitsemustieteeseen.
 • Aineopinnoissa etenet pidemmälle elintarviketieteisiin. Tutuiksi tulevat elintarvikkeiden laatuun vaikuttavat tekijät, aistittavat, kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet sekä pakkaaminen ja prosessointi.
 • Opit laboratoriotyöskentelytaitoja ja -toimintatapoja erityyppisillä työkursseilla.

Valinnaisissa opinnoissa voit suuntautua elintarvikekemiaan ja -teknologiaan, mikrobiologiaan tai ravitsemustieteeseen. Voit lisäksi valita opintoja esim. molekyylibiotieteistä,  taloustieteistä ja ympäristötieteistä. Voit perehtyä myös mm.  ruoan perustuotantoon sekä  kuluttaja- ja kehitysmaakysymyksiin.

Lisäksi osana opiskelua  

 • kehität kykyä tunnistaa ja ratkaista keskeisiä alan ongelmia
 • perehdyt elintarviketeollisuuteen ja muihin alan toimijoihin sekä alalla tapahtuviin muutoksiin
 • kehität asiantuntijuuteen liittyviä viestintä- ja kielitaitoja sekä tieteellistä ajattelua ja kriittisyyttä.

Tutkinnossa ei ole opintosuuntia, vaan pääosa kandidaatin opinnoista on kaikille yhteisiä. Tutkinnossa on kuitenkin tilaa valinnaisille opinnoille. Niiden avulla voit suuntautua kohti toivomaasi maisteriohjelmaa.

Elintarviketieteiden kandidaatin tutkinto (ETK) on  laajuudeltaan 180 op. Teet henkilökohtaisen opintosuunnitelman, johon sisältyy:

Tieteenalakohtaiset opinnot

 • Elintarviketieteiden perusopinnot 25 op
 • Elintarviketieteiden aineopinnot   38 op (sisältää tutkielman 6 op)  

Luonnontieteellistä pohjaa tukevat opinnot   52 op

 • perusopinnot: fysiikka, tilastotiede, matematiikka 
 • kemian opintokokonaisuus
 • mikrobiologia, biokemia

Vaihtoehtoiset ja valinnaiset opinnot 42 op

Asiantuntijatehtäviin valmentavat opinnot 5 op

Työelämäjakso 5 op

Viestintä- ja kieliopinnot 10 op

Tieto- ja viestintätekniikan ja tiedonhallinnan perusteet 3 op

Kandidaatintutkielmassa perehdyt johonkin sinua kiinnostavaan elintarviketieteen aiheeseen, opit laatimaan tieteellisen kirjallisen esityksen äidinkielelläsi ja käyttämään lähdeaineistoja kriittisesti.

Kandidaatin tutkinnon lähtökohtana on antaa hyvät valmiudet maisteriopintoihin Suomessa ja kansainvälisesti. Pääosa opiskelijoista jatkaakin maisterin tutkintoon saakka.  Maisterin tutkinnon suorittaneilla on hyvät työllistymismahdollisuudet elintarviketeollisuudessa ja elintarvikealan tutkimus-, kehitys-, opetus- ja  valvontatehtävissä.

www.helsinki.fi/elintarvike-ja-ymparisto/opiskelijaksi/tyoelamaan.html

www.maistuvaammatti.fi/

www.youtube.com/watch?v=GvRqMBMoC_M

www.youtube.com/watch?v=JAV9UTokw_w

www.agronomiliitto.fi/opiskelijat/tietoa-opinnoista/elintarviketieteet/

Elintarviketieteiden opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Osa tutkinnosta on mahdollista opiskella ulkomaisissa yliopistoissa. Myös maisteriohjelmien eri maista tulevat opiskelijat sekä kansainväliset tutkijat tuovat kansainvälisyyden osaksi opiskelijoiden arkea.

Lisätietoja kansainvälistymisestä:

www.helsinki.fi/fi/opiskelu/yhteystiedot/liikkuvuuspalvelut

Viikin biotieteiden kampus tarjoaa monia mahdollisuuksia rikastuttaa opiskeluasi ja tutkintoasi.  Opetus ja tutkimus kattavat elintarviketuotantoketjun eri osat. Voit myös syventää osaamistasi hyödyntäen Helsingin yliopiston muuta opetusta.

Elintarviketieteet toimivat tiiviissä yhteistyössä alan tutkimuslaitosten ja teollisuuden kanssa. Voit tutustua niiden toimintaan ja työpaikkamahdollisuuksiin suorittaessasi harjoittelua ja opinnäytetöitäsi. Opintoihin kuuluu myös ekskursioita. Alan opiskelijana sinulla on mahdollisuus osallistua aktiiviseen järjestötoimintaan.

www.helsinki.fi/mmtdk/opiskelu/perustutkintoopiskelijat/ainejarjestot.html.

Laitoksen tutkimus on  kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettua ja monitieteistä. Sen painoalat ovat:

Tutkinnonsuoritusoikeus tässä kandiohjelmassa mahdollistaa hakeutumisen seuraaviin maisteriohjelmiin ilman erillistä valintaa: elintarviketieteiden maisteriohjelma,  mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelma sekä ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma.

Voit myös hakea erillisessä haussa muihin Helsingin yliopiston maisteriohjelmiin. Voit hakea myös muiden suomalaisten tai ulkomaisten yliopistojen maisteriohjelmiin.

Hakeminen
Tiedekunnat

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Opiskele uusiutuvien luonnonvarojen vastuullisen käytön asiantuntijaksi!

Opinnot maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa antavat sinulle valmiuksia ratkoa maapallon tulevaisuuden kannalta tärkeitä kysymyksiä. Globaalit haasteet kuten ruoan turvallisuus ja riittävyys, ympäristön puhtaus, ilmastonmuutos sekä metsien monimuotoisuus ja kestävä käyttö koskettavat meitä kaikkia. Niiden ratkaisemiseksi tarvitaan monitieteistä lähestymistapaa.

Tieteenalamme ovat elintarvike-, maatalous-, metsä- ja ympäristötieteet sekä sovellettu taloustiede. Meillä pääset soveltamaan kemiaa, fysiikkaa, biologiaa ja matematiikkaa käytännön ongelmien ratkaisemiseen. Opinnoissa harjaannut myös sovittamaan yhteen talous- ja ympäristönäkökohtia.

Opetuksemme perustuu aina viimeisimpään tieteelliseen tutkimukseen. Oppia voit monenlaisin menetelmin ja eri ympäristöissä: niin metsässä, pellolla, laboratoriossa kuin verkossakin. Täällä et kuluta pelkästään kirjaston tai luentosalin penkkejä!

Johtajaksi tai asiantuntijaksi – Suomeen tai ulkomaille

Tiedekunnasta valmistuu monipuolisia bioalan ja liiketoiminnan osaajia yritysten ja muun yhteiskunnan tarpeisiin. Alamme monitieteisyys, koulutuksen kansainvälisyys sekä kiinteät työelämäkontaktimme avaavat meiltä valmistuneille ovia kiinnostaviin työtehtäviin Suomessa ja ulkomailla. Lue lisää sijoittumismahdollisuuksista sekä uratarinoita verkkosivuiltamme.

Monialainen tiedekunta

Maatalous-metsätieteellinen on Helsingin yliopiston neljänneksi suurin tiedekunta. Tiedekunnassa on neljä laitosta:

 • elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
 • maataloustieteiden laitos
 • metsätieteiden laitos
 • taloustieteen laitos

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta sijaitsee vihreällä Viikin kampuksella, joka on merkittävimpiä bioalan keskittymiä Euroopassa. Kampuksella toimii neljän tiedekunnan lisäksi bioalan tutkimuslaitoksia, virastoja ja yrityksiä. Viikissä, yhdeksän kilometriä Helsingin keskustasta, olet maalla keskellä kaupunkia. Täällä on tarjolla opiskelija-asuntoja ja -ravintoloita, yliopistoliikunnan palvelut, tiedekirjasto sekä muita opiskelijana tarvitsemiasi palveluita.

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetus tukee kasvamistasi asiantuntijaksi. Verkko- ja lähiopetus tukevat toisiaan tarjoten monipuolisia mahdollisuuksia opiskeluun. Opiskelumenetelmät haastavat kehittämään yksilöllistä osaamista, yhteistyötaitoja sekä tiedon tuottamisen ja soveltamisen valmiuksia. Oppimista tuetaan ja opetusta kehitetään opiskelijapalautteen perusteella.

Tiedekunta tarjoaa aitoja oppimisympäristöjä. Viikistä löytyvät tiedekunnan kasvihuoneet, Viikin opetus- ja tutkimustila peltoineen ja navettoineen http://www.helsinki.fi/maataloustieteet/tila, lukuisa määrä laboratorioita (esimerkiksi aistinvaraisen arvioinnin laboratorio, kemian ja mikrobiologian laboratorioita, teknologialaboratorioita), lihateknologian koetehdas, koeleipomo ja pienoismeijeri. Lisäksi Hyytiälän metsäasemaa hyödynnetään erityisesti metsäalan opiskeluun.

Uusien opiskelijoiden tukena ovat osaavat tuutorimme, jotka auttavat opintojen alkuvaiheessa yhdessä ohjaavien opettajien kanssa. Aktiiviset opiskelijajärjestömme tarjoavat vilkkaan ja vaikuttavan verkoston tiedekunnan opiskelijoille.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Helsingin yliopiston verkkosivuilta.