Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2018 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
120 opintopistettä, 2 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €

Bottom content

Koulutus

Ruoka, kulutus, liiketoiminnan johtaminen, yrittäjyys ja markkinointi – tervetuloa Helsingin yliopistoon opiskelemaan teemoja, jotka ovat yhteiskunnassa aina ajankohtaisia ja merkittäviä!

Maisteriohjelmassa kehityt asiantuntijaksi, joka ymmärtää, jäsentää ja ratkaisee elintarviketalouden järjestelmään, liiketoimintaan ja kulutukseen liittyviä ongelmia. Valmiina maisterina:

 • sinulla on liiketoiminta-, kulutus- ja markkinointiosaamista sekä yrittäjyysvalmiuksia
  • hallitset liiketaloustieteen keskeiset käsitteet ja teoriat
  • osaat käyttää liiketoiminnan johtamiseen ja markkinointiin liittyviä työkaluja
  • ymmärrät kulutustutkimuksen teorioita, kulutusyhteiskuntaa ja kuluttajuutta
 • sinulla on syvällistä elintarvike-alan ja/tai kuluttaja-alan tuntemusta
  • ymmärrät elintarviketalouden järjestelmän koko laajuuden (mm. maatalous, elintarviketeollisuus, kauppa, ruokapalvelut, kulutus ja muu yhteiskunta sekä näihin liittyvät kytkökset) Suomessa ja globaalisti
  • ymmärrät kulutuksen taloudellisen ja yhteiskunnallisen merkityksen hyvinvoinnin rakentajana
 • sinulla on työelämässä tarvittavia akateemisia asiantuntijataitoja sekä valmiudet suuntautua halutessasi tutkijanuralle.

Maisteriohjelma yhdistää elintarvike-ekonomian, kuluttajaekonomian, yrittäjyyden ja markkinoinnin näkökulmia. Ohjelmasta valmistuu elintarviketieteiden maisteriksi (ETM) tai maatalous- ja metsätieteiden maisteriksi (MMM) riippuen aiemmin suoritetusta tutkinnosta ja opintojen sisällöstä. Tutkinnon monipuolisuus mahdollistaa toimimisen myös muilla toimialoilla.

Elintarviketaloutta ja kulutusta voi opiskella Suomessa vain Helsingin yliopiston Viikin kampuksella, jossa opiskelee suuri joukko muitakin maatalous-, elintarvike- ja ympäristöalan tulevaisuuden osaajia. Tämä tarjoaa sinulle erinomaisen verkostoitumismahdollisuuden jo opiskeluaikana.

Katso lisätietoja opinnoista ohjelman verkkosivuilta: www.helsinki.fi/fi/programmes/maisteri/elintarviketalouden-ja-kulutuksen-maisteriohjelma

Opetus tapahtuu pääasiallisesti suomen kielellä. Vastauksissa ja harjoitustöissä voi käyttää myös ruotsin kieltä. Oppimateriaalit ovat usein englanninkielisiä.

Maisteriohjelmassa omaksut talouden näkökulman elintarvikealan liiketoimintaan ja kulutukseen. Ohjelma antaa perusvalmiudet liiketoiminnan johtamisen, markkinoinnin ja kulutustutkimuksen teoriaperinteisiin sekä niiden soveltamiseen. Opiskelija syventää osaamistaan valitsemalla tutkintoonsa joko elintarviketalouteen tai kulutukseen liittyviä tieteenalaopintoja tai hän voi halutessaan yhdistää molempien tieteenalojen opintoja tutkintoonsa. Osaamista voi syventää  valitsemalla tutkintoonsa kiinnostavia valinnaisia opintoja Helsingin yliopiston laajasta tarjonnasta tai muista kotimaisista tai ulkomaisista tiedekorkeakouluista.

Maisteriohjelman keskeisiä teemoja ovat kestävyys, vastuullisuus liiketoiminnassa, digitalisoituminen, ruoan kulutus ja kulutuksen merkityksen ymmärtäminen.
Yhteiskuntatieteellisiin tutkimusmenetelmiin ja niiden käyttöön perehdyttävät opinnot vahvistavat tutkijantaitojasi. Samalla omaksut työelämässä tarvittavia akateemisia asiantuntijataitoja kuten tieteellisen tiedon hakua, kriittistä arviointia ja tulkintaa, ongelmanratkaisukykyä, uuden tiedon tuottamista sekä tiedon raportointia ja soveltamista. Opinnot kehittävät itseohjautuvuutta sekä kannustavat elinikäiseen oppimiseen ja luovuuteen.
Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmassa opintojaksot sisältävät monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä. Ohjelmassa opiskelu kehittää kieli-, viestintä-, ryhmätyö- ja verkostoitumistaitoja, joita myös työelämässä toimiminen edellyttää.

Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmassa tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op). Tutkinto rakentuu seuraavasti:

 • Elintarviketalouden, liiketoiminnan ja kulutuksen syventävät tieteenalanopinnot (60 op), jotka sisältävät mm.
  • elintarvikealaan sovellettuja liikkeenjohdon strategisia kysymyksiä
  • elintarvikkeiden markkinointiin ja markkinoihin liittyviä kysymyksiä
  • kuluttajuuden ja kulutusyhteiskunnan ymmärtämistä
   Maisterintutkielma (30 op)
 •  Tutkijantaitoja kehittävät tutkimusmenetelmäopinnot (väh. 10 op), jotka sisältävät mm.
  o    kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia tutkimusmenetelmäopintoja
  o    seminaarityöskentelyä
 • Vaihtoehtoiset tieteenalanopinnot 30 op valitaan elintarviketalouden ja kulutuksen ohjelmasta sekä vapaaehtoiset opinnot (30 op) joka omasta ja/tai muiden koulutusohjelmien tarjonnasta. Lisäksi opiskelija voi valita kieliopintoja sekä täydentää liiketalouden ja/tai elintarviketieteen opintoja.
 • Elintarviketieteen maisterintutkintoon (ETM) vaaditaan vähintään 15 opintopistettä elintarviketalouden opintoja.

Maisteriohjelman toisena lukuvuotena kirjoitat maisterintutkielman (30 op), joka on akateeminen tutkimusraportti. Tutkielmassa:

 • perehdyt johonkin yhteiskunnallisesti ja teoreettisesti mielenkiintoiseen elintarviketalouden tai kulutuksen kysymykseen eli tutkimusongelmaan,
 • harjaannut tekemään itsenäistä tutkimustyötä ja opit käyttämään tarvittavia tutkimusmenetelmiä,
 • perehdyt ohjatusti aikaisempaan tieteelliseen tutkimustietoon, itsenäiseen oman tietoaineiston keräämiseen, sen analysointiin sekä siitä tehtävien johtopäätösten tekoon.

Tutkielman tekemistä tukevat tutkimusmenetelmiin liittyvät opinnot, graduohjaus sekä seminaarityöskentely. Tutkielmaa tehdessäsi syvennät asiantuntemustasi, kehityt tieteellisessä ajattelussa ja opit viestimään ajattelusi tuloksia muille. Opit myös hallitsemaan tutkimusprojektia. Näitä taitoja tarvitset myös käytännön työelämässä ja monelle gradu on ponnahduslauta tuleviin työtehtäviin. Opinnäytetyön aikana kehittyneet hyvät akateemiset tutkijan tiedot ja taidot antavat sinulle myös mahdollisuuden edetä jatko-opintoihin.

Ohjelmasta valmistuneiden maistereiden työllistymismahdollisuudet ovat varsin laajat. He toimivat tyypillisesti

 • elintarvike- ja maatalousalan sekä muiden toimialojen yrityksissä,
 • järjestöjen ja julkishallinnon tehtävissä,
 • vaativissa asiantuntijatehtävissä erilaisissa organisaatioissa esimerkiksi kansainvälisissä kehitysyhteistyötehtävissä,
 • yrittäjinä,
 • opetus- ja tutkimustehtävissä.

Maisterintutkinto antaa myös mahdollisuuden työskentelyyn ulkomailla.

Opintoihin liittyvillä omilla valinnoilla ja harjoittelun aikana saadulla työkokemuksella voit suunnata osaamistasi niihin työtehtäviin ja toimialoihin, jotka sinua eniten kiinnostavat. Suuntautumalla tutkimukseen voit jatkaa opintojasi tohtorintutkintoon Helsingin yliopiston tai muiden yliopistojen tohtoriohjelmissa.

Opintojen aikana opiskelija voi kansainvälistyä monin tavoin sekä ulkomaisissa yliopistoissa että kotiyliopistossa.

 • Ulkomainen opiskelijavaihto: voit halutessasi liittää tutkintoosi ulkomailla vaihdossa suoritettuja opintoja. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta. Tarjolla on useita Helsingin yliopiston vaihto-ohjelmia. Vaihtoon lähteminen on vapaaehtoista.
 • Työharjoittelu ulkomailla: kansainvälinen kokemus on suureksi hyödyksi myös työmarkkinoilla.

Myös kotimaassa voit kansainvälistyä. Helsingin yliopistolla on ulkomaisia vaihto- sekä jatko-opiskelijoita ja laitoksella vierailee usein myös ulkomaisia tutkijoita. Tutkimusyhteistyökumppaneiden vierailut tarjoavat näkökulmia kansainväliseen tutkimusmaailmaan.

Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmassa on monenlaista opetukseen ja tutkimukseen liittyvää yhteistyötä eri kandidaatti-, maisteri- ja tohtoriohjelmien kesken omalla Viikin kampuksella sekä Helsingin yliopiston muilla kampuksilla. Lisäksi opetus- ja tutkimusyhteistyötä tehdään muiden kotimaisten sekä ulkomaisten tiedekorkeakoulujen kanssa.

Opetuksessa ylläpidetään aktiivisesti yhteyksiä alan keskeisiin elinkeinoelämän ja julkishallinnon toimijoihin sekä alan tutkijoihin. Alan tutkimuslaitosten, yritysten, etujärjestöjen ja viranomaisten edustajat ovat usein nähtyjä asiantuntijavieraita kursseilla, ja näiden vierailujen kautta monelle konkretisoituvat tulevat uramahdollisuudet. Opiskelijat voivat saada näiltä tahoilta myös työharjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja yhteisten projektien kautta.

Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmaan liittyviä keskeisiä tutkimusteemoja ovat:

 • elintarvikemarkkinoiden kehittäminen,
 • kuluttajien ruokavalinnat ja niiden ymmärtäminen,
 • maatalouden ja yritysten liiketaloudelliset toimintaedellytykset,
 • palveluliiketoiminta ja palvelujen kuluttaminen,
 • vastuullisuuskysymykset,
 • erilaiset kulutuskulttuurit ja -yhteisöt,
 • yrittäjyys.

Mahdollisuus jatkaa opintoja tohtorin tutkintoon edellyttää sinulta vähintään hyvää opintosuoritustasoa maisterin opinnoissa. Ohjelmasta valmistuneena maisterina voit hakea jatko-opiskelijaksi Helsingin yliopiston tutkijakouluihin ja tohtoriohjelmiin tutkimusaiheesta riippuen.

Viikin kampuksella toimii Ympäristö-, elintarvike- ja biotieteelliseen tutkijakoulu (YEB), jossa mm.

 • Ruokaketjun ja terveyden tohtoriohjelma (FoodHealth)
 • Uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön tohtoriohjelma (AGFOREE).

Keskustakampuksella on Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkijakoulu (HYMY), jossa mm.

 • Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelma (PYAM).

Voit myös hakeutua jatko-opiskelijaksi muiden kotimaisten sekä ulkomaisten yliopistojen tohtoriohjelmiin. 

Hakeminen
Tiedekunnat

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Opiskele uusiutuvien luonnonvarojen vastuullisen käytön asiantuntijaksi!

Opinnot maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa antavat sinulle valmiuksia ratkoa maapallon tulevaisuuden kannalta tärkeitä kysymyksiä. Globaalit haasteet kuten ruoan turvallisuus ja riittävyys, ympäristön puhtaus, ilmastonmuutos sekä metsien monimuotoisuus ja kestävä käyttö koskettavat meitä kaikkia. Niiden ratkaisemiseksi tarvitaan monitieteistä lähestymistapaa.

Tieteenalamme ovat elintarvike-, maatalous-, metsä- ja ympäristötieteet sekä sovellettu taloustiede. Meillä pääset soveltamaan kemiaa, fysiikkaa, biologiaa ja matematiikkaa käytännön ongelmien ratkaisemiseen. Opinnoissa harjaannut myös sovittamaan yhteen talous- ja ympäristönäkökohtia.

Opetuksemme perustuu aina viimeisimpään tieteelliseen tutkimukseen. Oppia voit monenlaisin menetelmin ja eri ympäristöissä: niin metsässä, pellolla, laboratoriossa kuin verkossakin. Täällä et kuluta pelkästään kirjaston tai luentosalin penkkejä!

Johtajaksi tai asiantuntijaksi – Suomeen tai ulkomaille

Tiedekunnasta valmistuu monipuolisia bioalan ja liiketoiminnan osaajia yritysten ja muun yhteiskunnan tarpeisiin. Alamme monitieteisyys, koulutuksen kansainvälisyys sekä kiinteät työelämäkontaktimme avaavat meiltä valmistuneille ovia kiinnostaviin työtehtäviin Suomessa ja ulkomailla. Lue lisää sijoittumismahdollisuuksista sekä uratarinoita verkkosivuiltamme.

Monialainen tiedekunta

Maatalous-metsätieteellinen on Helsingin yliopiston neljänneksi suurin tiedekunta. Tiedekunnassa on neljä laitosta:

 • elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
 • maataloustieteiden laitos
 • metsätieteiden laitos
 • taloustieteen laitos

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta sijaitsee vihreällä Viikin kampuksella, joka on merkittävimpiä bioalan keskittymiä Euroopassa. Kampuksella toimii neljän tiedekunnan lisäksi bioalan tutkimuslaitoksia, virastoja ja yrityksiä. Viikissä, yhdeksän kilometriä Helsingin keskustasta, olet maalla keskellä kaupunkia. Täällä on tarjolla opiskelija-asuntoja ja -ravintoloita, yliopistoliikunnan palvelut, tiedekirjasto sekä muita opiskelijana tarvitsemiasi palveluita.

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetus tukee kasvamistasi asiantuntijaksi. Verkko- ja lähiopetus tukevat toisiaan tarjoten monipuolisia mahdollisuuksia opiskeluun. Opiskelumenetelmät haastavat kehittämään yksilöllistä osaamista, yhteistyötaitoja sekä tiedon tuottamisen ja soveltamisen valmiuksia. Oppimista tuetaan ja opetusta kehitetään opiskelijapalautteen perusteella.

Tiedekunta tarjoaa aitoja oppimisympäristöjä. Viikistä löytyvät tiedekunnan kasvihuoneet, Viikin opetus- ja tutkimustila peltoineen ja navettoineen http://www.helsinki.fi/maataloustieteet/tila, lukuisa määrä laboratorioita (esimerkiksi aistinvaraisen arvioinnin laboratorio, kemian ja mikrobiologian laboratorioita, teknologialaboratorioita), lihateknologian koetehdas, koeleipomo ja pienoismeijeri. Lisäksi Hyytiälän metsäasemaa hyödynnetään erityisesti metsäalan opiskeluun.

Uusien opiskelijoiden tukena ovat osaavat tuutorimme, jotka auttavat opintojen alkuvaiheessa yhdessä ohjaavien opettajien kanssa. Aktiiviset opiskelijajärjestömme tarjoavat vilkkaan ja vaikuttavan verkoston tiedekunnan opiskelijoille.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Helsingin yliopiston verkkosivuilta.