Tutkintotaso
Alempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2018 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
180+180 opintopistettä, 6 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €

Bottom content

Koulutus

Yhteensä kuusivuotinen eläinlääketieteen koulutus tarjoaa sekä monipuolisen eläinlääketieteellis-biologisen peruskoulutuksen (eläinlääketieteen kandiohjelma) että eläinlääkärin ammattiin johtavan tutkinnon (eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma). Koulutus mahdollistaa hyvin monenlaisia työuria sekä eläinten että ihmisten terveydestä kiinnostuneille. One Health (Yhteinen terveys) -ajattelu on vahvasti mukana kautta opintojen: eläinten, ihmisten ja ympäristön terveys liittyvät toisiinsa ja eläinlääkäreillä on merkittävä rooli tässä kokonaisuudessa. Eläinlääketieteen kandidaatin opinnoissa opiskelija tutustuu kaikkiin eläinlääkärin työn kannalta tärkeisiin aihealueisiin.

Eläinlääketieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneella opiskelijalla on

 • kokonaisvaltainen käsitys eri eläinlajien elimistön rakenteesta ja toiminnasta molekyylitasolta elävään eläimeen
 • perustiedot kotieläintuotannosta sekä kotieläinten hyvinvoinnista ja niihin vaikuttavista tekijöistä
 • kattavat tiedot taudinaiheuttajista, niiden aiheuttamista muutoksista elimistössä, leviämisen estämisestä ja lääkinnästä sekä näihin liittyvästä lainsäädännöstä
 • ymmärrys siitä, miten eläinten, ihmisten ja ympäristön terveys liittyvät toisiinsa
 • perusvalmiudet eläinlääketieteelliseen diagnostiikkaan, tutkimustyöhön sekä kliiniseen työskentelyyn
 • kyky toimia osana erilaisia ryhmiä
 • monipuoliset tiedonhankinta- ja -hallintataidot
 • hyvät valmiudet suulliseen ja kirjalliseen viestintään
 • eettisen ja näyttöön perustuvan päätöksenteon perusteiden tuntemus
 • kyky tunnistaa oma osaamisensa ja sijaintinsa eläinlääketieteen opintopolulla sekä näkemys eläinlääkärin monipuolisesta tehtäväkentästä ja uravaihtoehdoista

Eläinlääketieteen opetuskieli on pääosin suomi. Opetusta on jonkin verran ruotsiksi ja englanniksi. Huomattava osa kurssikirjallisuudesta on englanniksi. Opiskelija saa halutessaan tehdä kirjalliset työt, tentit, osan harjoitteluista ruotsiksi. Myös tutkielmien ohjausta on mahdollisuus saada ruotsin kielellä.

Eläinlääketieteen kandidaatin ja lisensiaatin opinnot muodostavat jatkumon, jonka sisältöjä ja toteutusta ohjaavat kansallisten säädösten lisäksi EU-direktiivit ja alan kansainväliset linjaukset. EU-direktiivien ja eurooppalaisten linjausten toteutumista valvoo European System of Evaluation of Veterinary Training, joka muutaman vuoden välein arvioi koulutuksen sisällön, toteutuksen ja laadunvarmistuksen.

Opintojen alkuvaiheessa opiskelijalle hahmottuu kokonaiskuva terveen elimistön rakenteesta, elintoiminnoista ja kehityksestä – molekyyli- ja geenitasolta kotieläinten pitoon, tuotantoympäristöön ja hyvinvointiin edeten. Perehtyminen taudinaiheuttajiin, niiden aiheuttamiin muutoksiin elimistössä ja leviämisen estämiseen antaa pohjan ymmärtää sekä sairauksia että elintarvikkeisiin liittyviä turvallisuusriskejä. Johdantojaksot kliiniseen eläinlääketieteeseen antavat valmiuksia tulevaan potilastyöhön.

Opinnot etenevät valmiin lukujärjestyksen mukaisesti, mutta edellyttävät opiskelijalta omaa vastuunottoa, ajanhallintataitoja ja sitoutumista. Opinnoissa on paljon läsnäoloa vaativia osioita. Opetus sisältää luentojen lisäksi käytännön harjoituksia ja pienryhmätyöskentelyä sekä tiedekunnan ulkopuolella suoritettavia harjoittelujaksoja.

Eläinlääketieteen kandiohjelmassa suurin osa opinnoista on kaikille yhteisiä eikä siinä ole opintosuuntia.

Eläinlääketieteen kandiohjelman laajuus on 180 opintopistettä (op), johon sisältyy

 • perusopintoja. Perusopinnot sisältävät (kieliopintoja, tieto- ja viestintätekniikan opintoja, etiikkaan, eläinsuojeluun, eläinlääketieteelliseen tutkimukseen sekä henkilökohtaiseen kehittymiseen ja tulevaan työnkuvaan liittyviä opintoja).
 • kaikille yhteisiä aineopintoja
 • valinnaisia aineopintoja omasta koulutusohjelmasta tai muista koulutusohjelmista
 • työelämäjakso: maatilaharjoittelu sekä lihantarkastukseen painottuva tarkastuseläinlääkäriharjoittelu
 • opinnäytetyö (6 op): eläinlääketieteen kandidaatin tutkielma
 • asiantuntijatehtäviin valmentavia osuuksia on integroituna sekä perus- että aineopintoihin

Eläinlääketieteen kandidaatin tutkintoon kuuluu 6 op laajuinen kandidaatin tutkielma. Kyseessä on pienimuotoinen kirjallisuuskatsaus, joka tehdään vuorovaikutuksessa opettajan kanssa. Tutkielma kirjoitetaan kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä ja tutkielma toimii samalla kypsyysnäytteenä. Opiskelija esittää työnsä seminaaritilaisuudessa havaintomateriaalia käyttäen.

Opinto-oikeus myönnetään samalla kertaa sekä kandiohjelmaan että eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmaan. Eläinlääkärin ammatinharjoitusoikeuden saamiseksi tulee suorittaa molemmat tutkinnot.

Kandiohjelma ei pätevöitä eläinlääkärin tehtäviin.

Eläinlääketieteen kandiohjelmassa opiskelija voi kansainvälistyä monin eri tavoin:

 • Yleisin tapa on lähteä vaihto-opiskelijaksi tiedekunnan tai yliopiston vaihtokohteeseen.
 • Suorittamalla työharjoittelua ulkomailla, esimerkiksi vapaaehtoistyössä kehitysmaassa tai yksityisellä eläinklinikalla. Myös maatilaharjoittelun ja tarkastuseläinlääkäriharjoittelun voi suorittaa ulkomailla.
 • Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys (EKY) ja International Veterinary Students’ Association Finland (IVSA) järjestävät kansainvälistä toimintaa Suomessa ja matkoja ulkomaille tapaamaan muiden maiden eläinlääketieteen opiskelijoita.
 • Kielitaitoa voi kehittää osallistumalla Helsingin yliopiston kielikeskuksen kielikursseille, kieliklubeihin tai kielikaveriohjelmaan.

Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa tehtävä tutkimus on monialaista ja kansainvälisesti korkeatasoista. Tiedekunnan tutkimuksen painoaloina ovat kaksi laajaa, toisiaan täydentävää tutkimusaluetta:

 • Elintarviketurvallisuus ja ihmisten terveys
 • Kliininen ja translationaalinen eläinlääketiede sekä eläinten terveys ja hyvinvointi

Opiskelija pääsee tutustumaan eläinlääketieteelliseen tutkimustyöhön jo opintojen alkuvaiheessa. Tutkimustyöstä kiinnostuneilla on mahdollisuus päästä tekemään lisensiaatin tutkielmaa tutkimusryhmissä heti kandidaatin tutkielman valmistuttua. Monelle avautuu tätä kautta uusi ja mielenkiintoinen maailma ja jopa työura joko tiedekunnassa tai muussa eläinlääketieteellistä tutkimusta tekevässä tutkimuslaitoksessa.

Eläinlääketieteen kandiohjelma muodostaa jatkumon eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelman kanssa; opinto-oikeus myönnetään samalla kertaa sekä kandiohjelmaan että eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmaan.

Hakeminen
Alla on lista koulutusohjelman eri hakuvaihtoehdoista.
Tiedekunnat

Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta on Suomen ainoa eläinlääkäreitä kouluttava yksikkö. Tiedekunta vastaa eläinlääkäreiden peruskoulutuksesta, eläinlääketieteellisestä tutkimuksesta, huolehtii alan tieteellisestä jatko- ja täydennyskoulutuksesta sekä kehittää käytännön eläinlääkintää ja siihen liittyvää palvelutoimintaa siten, että eläinten ja ihmisten terveys ja hyvinvointi tulevat turvatuiksi.

Tiedekunta toimii pääosin Helsingissä Viikin kampuksella. Tiedekuntaan kuuluu neljä osastoa ja Yliopistollinen eläinsairaala. Eläinsairaala toimii opetussairaalana tuleville eläinlääkäreille. Tuotantoeläinsairaala ja pääosa kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osastosta sijaitsee Mäntsälässä Saarella. Hevos- ja pieneläinsairaala sijaitsevat Viikissä.

Tiedekunnan koulutus on arvioitu kansainvälisesti korkeatasoiseksi. Opiskelu tapahtuu suurimmaksi osaksi Viikin kampuksella. Tuotantoeläinlääketieteen käytännön taitojen osalta erityisesti viidentenä lukuvuonna opiskellaan myös Saarella. Lisäksi opintoihin kuuluu jonkin verran tiedekunnan ulkopuolella suoritettavaa harjoittelua esimerkiksi maatilalla ja teurastamossa.

Eläinlääketieteen koulutusohjelma koostuu eläinlääketieteen kandidaatin ja lisensiaatin tutkinnoista. Ammatillisena jatkotutkintona tiedekunnassa voi suorittaa erikoiseläinlääkärin tutkinnon ja tieteellisenä jatkotutkintona eläinlääketieteen tai filosofian tohtorin tutkinnon. Tiedekunnassa on yhteensä noin 800 opiskelijaa, joista eläinlääketieteen koulutusohjelmassa opiskelee noin 470. Henkilökunnan määrä on noin 330.

Tiedekunnan sivut: www.helsinki.fi/fi/elainlaaketieteellinen-tiedekunta

Eläinlääketieteellinen tiedekunta Facebookissa: https://www.facebook.com/eltdk/

Eläinsairaalan sivut:  elainsairaala.helsinki.fi/

Eläinsairaala Facebookissa: www.facebook.com/elainsairaala/

Tiedekunta toimii pääosin Viikin kampuksella moderneissa tutkimus- ja opetustiloissa. Tuotantoeläinlääketieteen opetus ja tutkimus tapahtuu osittain Mäntsälässä. Opintoihin kuuluu myös paljon laboratorioharjoittelua, johon Eläinlääke- ja elintarviketieteiden talo (EE-talo) Viikin kampuksella tarjoaa hyvät mahdollisuudet. EE-talossa sijaitsee myös oppimiskeskus, jossa on mahdollisuus itseopiskeluun tai ryhmätöiden tekemiseen. Oppimiskeskuksessa on myös atk-luokka, jota opiskelijat voivat hyödyntää halutessaan myös iltaisin ja viikonloppuisin. Yliopistollinen eläinsairaala muodostaa uniikin opiskeluympäristön, jossa opiskelijat harjoittelevat potilastyötä ja päivystystä aidoissa tilanteissa. Luentomateriaalit ovat saatavana pääosin sähköisesti kurssin oppimisalustalla ja monella kurssilla myös tehtävien palautus sähköisesti onnistuu.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Helsingin yliopiston verkkosivuilta http://www.helsinki.fi/uudet-opiskelijat.