Tohtoriopiskelijan seurantaryhmä

Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa jokaisella jatko-opiskelijalla on seurantaryhmä. Seurantaryhmään kuuluu 1 tai useampi ulkopuolinen asiantuntija, joilla on riittävä tieteellinen pätevyys arvioida väitöskirjatyön etenemistä ja jotka ovat sekä väitöskirjatyön ohjaajan tai ohjaajien että jatko-opiskelijan suhteen riippumattomia seurantaryhmän nimitysvaiheessa.

Väitöskirjatyön valvova professori tekee ehdotuksen seurantaryhmän jäsenistä ja se tulee kirjata jatko-opinto -oikeushakemukseen.

Ainakin yhden seurantaryhmän jäsenistä tulee omata dosentin pätevyys tai vastaavat tieteelliset ansiot. Seurantaryhmää valittaessa on hyvä huomioida, että toinen esitarkastajista voi olla seurantaryhmän jäsen, mutta toisen on oltava seurantaryhmän ulkopuolelta.

Seurantaryhmän jäsenet voivat olla Helsingin yliopiston ulkopuolelta, mutta erityisesti jos väitöskirjatyö tehdään suureksi osaksi yliopiston tai tiedekunnan ulkopuolella (esim. jokin valtion tutkimuslaitoksessa tai ulkomailla), on yhden jäsenen hyvä olla tiedekunnan piiristä.

Seurantaryhmä on jatko-opiskelijan tukena jatko-opiskelijan pyrkiessä valmistumaan siihen tarkoitetussa ajassa. Seurantaryhmän tehtävänä on antaa rakentavaa palautetta jatko-opintojen ja tutkimuksen edistymisestä, keskustella opiskelijan kanssa tämän tutkimussuunnitelmasta, tehdä suosituksia tutkimusta tukevista opinnoista sekä tarvittaessa tehdä suosituksia työn jatkamisesta tai keskeyttämisestä.

Seurantaryhmä, jatko-opiskelija sekä ohjaaja(t) kokoontuvat vuosittain opiskelijan tai ohjaajan kutsusta. Tapaaminen voi tapahtua myös sähköisen yhteyden välityksellä. Kokoontumisen pohjaksi opiskelija toimittaa seurantaryhmälle selvityksen tutkimuksen taustoista ja etenemisestä.

Tapaamisessa opiskelija esittää tutkimuksensa nykytilanteen sekä tulevaisuuden suunnitelmat seurantaryhmälle. Tapaamisen muoto on muutoin vapaa, mutta jatko-opiskelijalle on varattava aikaa keskustella seurantaryhmän kanssa ilman ohjaajan tai ohjaajien läsnäoloa. Tiedekunta ei myönnä rahoitusta tapaamisten järjestämiseen.

Vuosittaisten tapaamisten lisäksi opiskelija voi ottaa yhteyttä seurantaryhmäänsä tarpeen vaatiessa.

Tutkijakoululla tai tohtoriohjelmalla voi olla omia ohjeita seuranryhmätapaamisten järjestämisestä ja raportoinnista, joita opiskelijan tulee tiedekunnan ohjeiden lisäksi noudattaa.

On suositeltavaa, että opiskelija päivittää itselleen jatko-opintosuunnitelmansa seurantaryhmän tapaamisen pohjalta vuosittain.

Jatko-opintojen loppuvaiheessa seurantaryhmä tarkastaa, että opiskelija on seurantaryhmän alustavan arvion mukaan saavuttanut

  • väittelijältä vaaditun perehtyneisyyden omaan tutkimusalaansa ja kyvyn harjoittaa itsenäistä tieteellistä tutkimustyötä, sekä
  • tieteelliset tulokset, jotka riittävät väitöskirjaksi.