Hae jatko-opiskelijaksi

Yhteinen terveys (One Health) on tiedekunnan tutkimuksen uusi  painopiste. Kaksi aiempaa painoalaa, eläinten ja ihmisten terveys, hyvinvointi sekä translationaalinen eläinlääketiede, sulautuvat näin yhdeksi vahvaksi tutkimuksen painopisteeksi. Tiedekunnan monialainen tutkimustoiminta mahdollistaa alojen välisen tutkimusyhteistyön sekä tiedekunnan sisällä että ulkopuolella. Tohtorikoulutettavat työskentelevät usein tutkimusryhmissä, jotka saavat rahoituksensa sekä yliopistolta että ulkopuolisilta rahoittajilta.

Tieteellisen jatkokoulutuksen perustana on suomalainen ylempi korkeakoulututkinto tai ulkomaalainen koulutus, joka antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.  Vain poikkeustapauksessa tohtorikoulutettavaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on muulla tavalla saavuttanut valmiudet suorittaa jatko-opintoja. (Yliopistolaki 558/2009, §37).

Eläinlääketieteen tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, joka on hyväksytty suorittamaan eläinlääketieteen lisensiaatin tutkintoa Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa.

 

Syksystä 2017 alkaen hakukohteena on tohtoriohjelma. Hakemus jätetään sähköiseen järjestelmään eikä paperista hakulomaketta oteta vastaan tai käsitellä tiedekunnassa. Hakuohjeet löytyvät Helsingin yliopiston tohtorikoulutussivuilta.

Hakemuksessa tarvittavia tietoja:

 1. Tutkimussuunnitelma
 2. Opintosuunnitelma, tohtoriohjelman tutkintovaatimusten mukainen
 3. Ohjaaja(t)
  Opintosuunnitelmaan sisältyy myös ohjausjärjestelyt eli ohjaajien nimet ja yhteystiedot. Ohjaajista vähintään yhden tulee olla professori, dosentti tai hänellä tulee olla vastaavat tieteelliset ansiot. Muiden ohjaajien tulee olla vähintään tohtorin tutkinnon suorittaneita.
 4. Todistus maisterin tutkinnosta (tai vastaavasta)
  Mikäli hakijan maisterintutkinto (tai vastaava) on suoritettu Helsingin yliopiston ulkopuolella, hakemukseen liitetään myös virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusotteesta.
 5. Kielitaitotodistus
  Hakijan, joka on suorittanut maisterin tutkintonsa muussa maassa kuin Suomessa, on todennettava kielitaitonsa taso suomen-, ruotsin- tai englanninkielen taidosta.
  Kielitaito suomen, ruotsin tai englannin kielessä osoitetaan Helsingin yliopiston opiskelijavalintoja koskevien yleisten linjausten mukaisesti. Englanninkielessä taitotaso kielitestillä mitattuna on opiskelutaso (academic level).

Suomi
Ruotsi (ruotsiksi)
Svenska
English

Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä useita samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistavaksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto (ns. artikkeliväitöskirja) tai monografiaväitöskirja. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja.

Ennen 1.8.2017 aloittaneiden tohtorikoulutettavien teoreettisten opintojen määrä on filosofian tohtorin tutkinnossa 60 opintopistettä ja eläinlääketieteen tohtorin tutkinnossa 40 opintopistettä.

1.8.2017 aloittaneiden tai uusiin tutkintovaatimuksiin siirtyneiden tohtorikoulutettavien teoreettisten opintojen määrä on 40 opintopistettä. Tutkintovaatimukset löytyvät tohtoriohjelmien sivuilta.

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan jatkotutkintoja ovat eläinlääketieteen tohtori (ELT) ja filosofian tohtori (FT).

Eläinlääketieteen tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, joka on:

 • suorittanut eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnon Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa (tai eläinlääketieteellisessä korkeakoulussa)
 • suorittanut soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin,
 • hyväksytty Helsingin yliopiston eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan suorittamaan eläinlääketieteen lisensiaatin tutkintoa

tai

 • jolla Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta on todennut muutoin olevan riittävät eläinlääketieteen tiedot ja valmiudet eläinlääketieteen tohtorin tutkinnon suorittamista varten.

Filosofian tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, joka on joko:

 • suorittanut suomalaisessa korkeakoulussa ylemmän korkeakoulututkinnon,
 • suorittanut soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

tai

 • jolla eläinlääketieteellinen tiedekunta on todennut muuten olevan edellä mainittua tutkintoa vastaavat tiedot ja valmiudet.

Tohtoriohjelma käsittelee hakemukset ja tekee tiedekuntaan ehdotuksen valittavista hakijoista perusteluineen. Tohtoriohjelma arvioi hakijan sopivuutta tohtoriohjelmaan ja tohtorikoulutettavaksi hakijan opintomenestyksen, tutkimussuunnitelman ja osaamisen perusteella sekä ottaen huomioon ohjaus- ja seurantaryhmäjärjestelyjen ja tutkimussuunnitelman toteutumiselle olennaisten resurssien riittävyyden. Tohtoriohjelman lausunto voi olla puoltava tai kielteinen. Puoltamatta jättäminen perustellaan kirjallisesti.

Päätösesitys valmistellaan tiedekunnassa ja tiedekunnan dekaani tekee päätöksen tutkinnonsuoritusoikeuden myöntämisestä tai myöntämättä jättämisestä. Päätös tehdään tohtoriohjelman lausuntojen perusteella.

Hakijoille lähetetään tieto hakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä sähköpostitse heidän hakemuksessa ilmoittamaansa osoitteeseen. Päätökseen tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua dekaanilta 14 päivän kuluessa ja seuraavaksi hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on lähetetty tiedoksi. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti ja siinä on tarkasti yksilöitävä, mihin ja millä perusteella muutosta haetaan.

Tohtorikoulutettavaksi hakeva laatii yhdessä valvovan professorin ja ohjaajan tai ohjaajien kanssa tutkimus- ja opintosuunnitelman.

Tutkimussuunnitelma

Valvovan professorin hyväksymä tutkimussuunnitelma laaditaan sähköiselle hakemuslomakkeelle. Tutkimussuunnitelman voi laatia suomen-, ruotsin- tai englanninkielisenä.

Opintosuunnitelma

Tohtoriohjelman tutkintovaatimusten mukainen opintosuunnitelma laaditaan sähköiselle hakemuslomakkeelle. Tohtorintutkinnon opintojen laajuus on 40 op, joka jakautuu tieteenalaopintoihin (30 op) ja yleisten valmiustaitojen opintoihin (10 op). Yleis- ja tieteenalakohtaiset opinnot kirjataan mahdollisimman tarkasti.

Ohjaajat

Jokaisella tohtorikoulutettavalla tulee olla jo hakuvaiheessa yksi tai kaksi ohjaajaa jonka lisäksi hänelle nimetään valvova professori. Valvovan professorin tulee olla eläinlääketieteellisen tiedekunnan toistaiseksi nimitetty tai määräaikainen professori. Valvova professori voi toimia myös ohjaajana. Ohjaajista vähintään yhden tulee olla professori, dosentti tai hänellä tulee olla vastaavat tieteelliset ansiot. Muiden ohjaajien tulee olla vähintään tohtorin tutkinnon suorittaneita.

Tiedekunnan hyväksymiä ohjaussuhteita ei voi muuttaa ilman uutta anomusta. Mikäli valvojaa tai ohjaussuhteita halutaan muuttaa, anomus osoitetaan perusteluineen eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan, tutkimuksen ja tieteellisten jatkotutkintojen toimikunnalle. Anomuksesta tulee käydä ilmi kaikkien asianosaisten (valvojan, ohjaajan/ohjaajien sekä tohtorikoulutettavan) kannat esitetyn muutoksen suhteen. Tutkimuksen ja tieteellisten jatkotutkintojen toimikunnan puoltaessa anomusta, uudet valvoja ja ohjaaja/ohjaajat nimetään.