Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoistumiskoulutus
Erikoiseläinlääkärikoulutuksen tavoitteena on perehdyttää eläinlääkäri erikoisalansa tieteelliseen tietoon ja antaa hänelle valmiudet alansa erikoiseläinlääkärin tehtäviin, ammattitaidon ylläpitämiseen ja erikoisalansa kehittämiseen sekä toimimiseen erikoiseläinlääkärinä eläinlääkintähuollossa ja muissa erityisosaamista edellyttävissä tehtävissä. 

Ni­mi­ke

Tuotantoeläinten erikoiseläinlääkäri
Specialistveterinär i hälso- och sjukvård för produktionsdjur
Veterinary Specialist in Production Animal Medicine

Ta­voit­teet

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää eläinlääkäri syvällisesti erikoisalansa tieteelliseen tietoon sekä alan käytännön valmiuksiin. Tavoitteena on, että tuotantoeläinten hoitoon erikoistuneella eläinlääkärillä on laaja-alaiset tiedot ja taidot eläintuotannon muodoista, suunnitelmallisesta terveydenhuollosta tuotantoyksiköissä, tuotantoympäristöstä ja ruokinnasta, sairauksien ehkäisystä sekä yksilösairaanhoidosta. Erikoistuneella eläinlääkärillä on myös valmiudet ammattitaitonsa ylläpitämiseen elinikäisen oppimisen periaatteella sekä erikoisalansa kehittämiseen.

Koulutukseen hakeminen

Erikoiseläinlääkärikoulutukseen voi hakea henkilö, jolla on oikeus toimia laillistettuna eläinlääkärinä Suomessa. Suositeltavaa on, että hakija on työskennellyt vähintään vuoden (12 kuukautta) erikoistumisalaan soveltuvissa tehtävissä eläinlääkäriksi valmistumisen jälkeen. Tämä työkokemus voidaan hyväksilukea osaksi koulutusta (ks. koulutuksen yleisosa).

Koulutusvaatimukset

Erikoiseläinlääkärikoulutuksen yleiset ja koulutusohjelmakohtaiset koulutusvaatimukset ovat voimassa 1.1.2022 alkaen. Opinto-oikeuden 1.1.2022 tai sen jälkeen saaneet erikoistuvat eläinlääkärit suorittavat opintonsa näiden koulutusvaatimusten mukaisesti. 

Koulutuksen sisältö

Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon koulutuksessa keskeisiä alueita ovat terveydenhuollon epidemiologiset menetelmät ja käytännön terveydenhuollon suunnittelu tiloilla, tuotantoympäristön ja muiden sairauksille altistavien tekijöiden merkitys, tuotantorakennusten suunnittelu, sekä tuotantoeläinten etologia ja hyvinvointi. Alkutuotannon osuus ja merkitys eläinperäisten elintarvikkeiden laatuketjussa ovat tärkeitä opiskelukohteita. Tuotantosairauksien etiologia, hoito, ehkäisy ja sairausekonomia, sekä tarttuvien tautien diagnostiikka, epidemiologia, hoito ja vastustus kuuluvat koulutuksen sisältöön. Lainsäädäntöön ja hallintoon liittyvät asiat, tuotantoeläinten lääkintä ja lääkejäämät, sekä asiakasviestintä ovat myös tärkeitä osa-alueita. Yksilösairaanhoito käsittää yksilötasolla tärkeiden sairauksien, kuten erilaisten sisätautien, lisääntymishäiriöiden ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien diagnostiikan, hoidon ja ehkäisyn. Päivystystyö kuuluu myös erikoistumiskoulutukseen. Erikoistujan osallistuminen seminaareihin ja muihin vastaaviin tilaisuuksiin itse esiintyen kuuluu koulutukseen. Koulutusta voi painottaa eläinlaji- tai asiasisällöllisesti, esimerkiksi nauta- tai sikatalouteen, kirurgiaan tai lisääntymistieteeseen.

Yleisosa

Yleisosa suoritetaan heti koulutuksen alussa ennen koulutuksen muiden osien aloittamista. Yleisosa muodostuu vuoden (12 kk) kokoaikaisesta työskentelystä tuotantoeläinpraktiikassa tai muissa tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvissä tehtävissä. Yleisosan työskentely voi olla koko- tai osa-aikaista. Jos työ on ollut osa-aikaista, vaadittu työaika pidentyy vastaamaan 12 kk:n kokoaikaista työkokemusta. Yleisosa voidaan hyväksilukea eläinlääkäriksi valmistumisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen alkua hankitun ja edellä esitetyt vaatimukset täyttävän työkokemuksen perusteella.

Perusosa, 124 op

Perusosan opinnot alkavat henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisella. Tämän erikoistuja työstää yhteistyössä ohjaajansa kanssa, ja toimittaa hyväksyttäväksi tuotantoeläinerikoistumisen ohjausryhmälle 6 kk:n kuluessa ohjatun käytännön työpaikkakoulutuksen alkamisesta. Erikoistuja voi muuttaa suunnitelmaansa erikoistumisen edetessä, kunhan sopii tästä ohjaajansa kanssa ja päivittää muutokset opintosuunnitelmaan.

Perusosan työskentelyjaksot voivat sisältää kliinistä eläinlääkärintyötä tuotantoeläinpraktiikassa, Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa tai vastaavassa ulkomaisessa laitoksessa. Työskentelyjaksot voivat sisältää monipuolista työskentelyä teurastamojen, meijerien, neuvontajärjestöjen tai tutkimuslaitosten palveluksessa. Koulutukseen voi sisältyä työskentelyä tarkastuseläinlääkärinä, alkutuotannon valvonnassa, maa- ja metsätalousministeriössä tai aluehallinnossa, kussakin enintään kaksi kuukautta.

 • Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) (2 op)
 • Ohjattu käytännön työpaikkakoulutus (20 kk, 120 op)
 • Ohjaus- ja arviointikeskustelut (2 op)

Syventävä osa, 116 op

Tämän koulutusosuuden aikana erikoistuja syventää tietojaan ja taitojaan yleisesti sekä valitsemallaan erikoistumisalan osa-alueella, työskentelee erikoistumista tukevissa työtehtävissä, osallistuu koulutukseen ja kursseille ja työstää koulutukseen kuuluvia kirjallisia opintosuoritteita.

Ohjattujen työskentelyjaksojen aikana erikoistuja työskentelee opintosuunnitelmansa mukaisesti ohjausryhmän hyväksymissä, erikoistumisalalle soveltuvissa työtehtävissä. Osuuteen sisältyy noin 6 kk (minimi 3 kk) työskentelyä kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osastolla. Tämän lisäksi soveltuvia työskentelypaikkoja ovat esimerkiksi ulkomaiset eläinlääketieteelliset tiedekunnat ja korkeakoulut, alan tutkimuslaitokset, neuvontajärjestöt, teurastamot ja teollisuus.

Koulutuksen sisältyvän kurssimuotoisen koulutuksen tulee olla koulutuskokonaisuuteen soveltuvaa. Eläinlääkäriksi laillistumisen jälkeen tai yleisosan suorittamisen aikana suoritettuja kursseja voidaan erityistapauksissa hyväksyä kurssimuotoiseen koulutukseen perustelluista syistä.

 • Ohjattu käytännön työpaikkakoulutus 10 kk (60 op)
 • Kurssimuotoinen koulutus (20 op)
 • Ohjaus- ja arviointikeskustelut (1 op)
 • Kirjalliset suoritteet
  • Potilaskirjanpito (2 op)
  • Potilaskertomukset, 5 kpl (2 op)
  • Leikkauskertomukset, 3 kpl (1 op)
  • Farmakologian raportit, 3 kpl (3 op)
  • Terveydenhuoltoraportit, 5 kpl (5 op)
 • Portfoliotyöskentely ja näyttöportfolio (2 op)
 • Tieteellisen julkaisun kirjoittaminen (10 op)
 • Kuulustelu (10 op)

Koulutukseen hyväksyttävät kansainväliset tutkinnot

Todistuksen saa, kun on ilmoittautunut erikoistujaksi ja esittää ohjaajalle hyväksyttävän portfolion suoritettuaan muuten kuin de facto -tunnustuksella jonkun seuraavista:

 • European College of Bovine Health Management ECBHM
 • European College of Porcine Health Management ECPHM
 • European College of Poultry Veterinary Science ECPVS
 • European College of Small Ruminant Health Management ECSRHM

Muista kansainvälisistä erikoistumistutkinnoista voidaan hyväksyä tuotantoeläimiä käsitteleviä osia tapauskohtaisesti.

Erikoistujan ohjaus

Erikoistujalle määrätään eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta pääohjaaja ennen ohjatun erikoistumiskoulutuksen aloittamista. Erikoistujalla voi olla myös yksi tai useampi ohjatun käytännön työpaikkakoulutuksen lähiohjaaja. Erikoistumiseen liittyvien työskentelyjaksojen aikana erikoistuja pitää säännöllisesti yhteyttä ohjaajiinsa. Hän sopii pääohjaajansa kanssa vähintään kerran vuodessa tapahtuvasta ohjauskeskustelusta, minkä yhteydessä opintojen edistymistä seurataan portfolion työstämisen ja rekisteröityjen opintosuoritusten avulla.

Tutkinnon suorittaminen

Suoritettuaan tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoistumiskoulutuksen hyväksytysti eläinlääkäri voi käyttää nimikettä tuotantoeläinten erikoiseläinlääkäri.