Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
120 opintopistettä, 2 vuotta
Opetuskieli
englanti, suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
15000 €
Hakuaika
3.12.2018 - 11.1.2019

Bottom content

Koulutus

Ekologia ja evoluutiobiologia tarjoaa laajan näkökulman biologiaan geenitasolta eliöyhteisötasolle.

Maisteriohjelmassa voi perehtyä monipuolisesti ekologiaan, evoluutiobiologiaan ja luonnonsuojelubiologiaan. Opintoja voi valita kaikkien osa-alueiden ja myös muiden maisteriohjelmien tarjonnasta. Tavoitteemme on, että opiskelu on innostavaa ja opettaa työskentelemään oman tieteenalan asiantuntijana. Ohjelman opetus on monimuotoista ja monitieteellistä: luento-, laboratorio- ja tietokonekursseja, vuorovaikutteisia seminaareja, opintoretkiä ja kenttäkursseja. Lukuisilla kenttäkursseillamme voi tutustua luontoon ja sen tutkimukseen aina Kilpisjärveltä trooppisiin sademetsiin.

Laaja-alainen asiantuntemuksemme ulottuu molekyyliekologiasta populaatio- ja yhteisöbiologiaan. Yliopistomme tutkimuksen huippuyksiköistä Metapopulaatiobiologian ja Biologisten vuorovaikutusten huippuyksiköt sijaitsevat osastollamme.

Koulutuksemme tarjoaa kiinnostavia vaihtoehtoja monenlaisille opiskelijoille: evoluutiobiologiasta tai perinnöllisyystieteestä kiinnostuneille ekologisen genetiikan ja genomiikan osaamista sekä mahdollisuuden hyödyntää laadukasta Molekyyliekologian ja systematiikan laboratoriota, luonnonsuojelubiologiasta kiinnostuneille eväitä ratkoa niin globaaleja kuin kotimaisia ympäristöongelmia, ja laskennallisesta biologiasta kiinnostuneille vahvaa ekologisen mallintamisen osaamista. Koulutuksemme tarjoaa myös käyttäytymisekologian osaamista.

Maisteriohjelman suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee ekologian ja evoluutiobiologian keskeiset teoriat ja menetelmät sekä osaa soveltaa niitä käytännön ongelmiin
 • osaa lukea kriittisesti tieteellistä kirjallisuutta ja hyödyntää alan tietoa eri tehtävissä
 • hallitsee projekti- ja ryhmätyöskentelyn
 • voi saada pätevyyden biologian aineenopettajaksi
 • saa valmiudet ja kelpoisuuden tieteelliseen jatkokoulutukseen
 • osaa suunnitella ja toteuttaa tieteellisen tutkimuksen
 • osaa toimia työelämässä erikoisalansa asiantuntijana
 • esiintyy sujuvasti ja kirjoittaa hyvää asiakieltä sekä äidinkielellä että englanniksi

Katso lisätietoja opinnoista maisteriohjelman verkkosivuilla.

EU/ETA – alueen ulkopuolelta tulevat opiskelijat jotka suorittavat tutkintonsa englanniksi ja joilla ei ole pysyvää oleskelulupaa alueella, ovat velvoitettuja maksamaan lukuvuosimaksun. Tarkista Opintopolun Usein kysyttyä –sivulta (englanniksi), oletko maksuvelvollinen.

Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma on aidosti kansainvälinen ohjelma, jossa suomalaiset ja eri maista tulevat opiskelijat työskentelevät yhdessä. Opetus on pääsääntöisesti englanninkielistä: pakolliset opintojaksot sekä monet valinnaiset kurssit opetetaan englanniksi. Valinnaisia opintojaksoja on tarjolla myös kotimaisilla kielillä. Koska ohjelma on monikielinen, tentit, työselostukset, maisterintutkielman jne. voit tehdä valintasi mukaan englanniksi, suomeksi tai ruotsiksi. Kotimaisia kieliä voidaan käyttää tilanteen mukaan pienryhmätyöskentelyssä ja ohjauksessa.

Maisteriohjelma sisältää ekologian, evoluutiobiologian ja luonnonsuojelubiologian opintoja. Opetus koostuu moduuleihin järjestetyistä opinnoista. Opiskelija voi vaikuttaa opintojen sisältöön henkilökohtaisen opintosuunnitelman avulla. Opiskelija voi suorittaa seuraavista teemoista yksittäisiä opintojaksoja tai laajempia kokonaisuuksia:

 • Ekologiassa tarkastellaan millaisia ilmiöitä liittyy eläinten, kasvien, mikrobien ja niiden elinympäristön välisiin vuorovaikutussuhteisiin ja perehdytään niitä sääteleviin mekanismeihin molekyylitasolta ekosysteemitasolle. Esim. populaatioekologiassa paneudutaan eliöpopulaatioiden runsauden säätelyyn vaikuttaviin tekijöihin ja yhteisöekologiassa perehdytään eliöyhteisöjen rakenteeseen ja lajien runsaussuhteita ja niiden vaihtelua selittäviin mekanismeihin. Ekologian keskeinen kysymys on miksi jotkut lajit kykenevät valtaamaan uusia elinympäristöjä syrjäyttäen paikalliset lajit? Mitkä lajit kykenevät sopeutumaan ympäristönmuutokseen tai siirtymään esim. muuttuvan ilmaston mukana, ja mitkä häviävät?
 • Evoluutiobiologia tutkii niitä prosesseja joiden tuloksena on luonnon monimuotoisuus sen eri tasoilla (geenit – yksilöt – populaatiot – lajit – ekosysteemit). Opinnoissa tutustutaan evoluutioteorian teoreettiseen taustaan ja populaatiogeneettisten ja –genomisten menetelmien käyttöön evolutiivisten kysymysten tutkimuksessa.
 • Luonnonsuojelubiologiassa perehdytään luonnon monimuotoisuuden hupenemiseen ja sen syihin ja seurauksiin, opitaan soveltamaan ekologista teoriaa käytännön suojeluongelmiin, arvioimaan suojelukeinojen vaikuttavuutta sekä ratkaisemaan suojeluun liittyviä ongelmia mm. erilaisin laskennallisin menetelmin. Koulutuksessa saa hyvän yleiskäsityksen monitieteisyyden merkityksestä suojelubiologian alalla.

Maisteritutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op). Tutkinto on mahdollista suorittaa kahdessa lukuvuodessa. Tutkintoon sisältyvät henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa tarkemmin kuvattavat

 • 60 op syventäviä opintoja, joihin sisältyy maisterintutkielma (30 op) sekä sitä tukevat opinnot
 • 60 op valinnaiset opintoja

Valinnaisiin opintoihin voi sisältyä esimerkiksi

 • perehtyminen  ekologiaan, evoluutiobiologiaan ja luonnonsuojelubiologiaan tai muiden maisteriohjelmien opintoihin  
 • työelämäorientaatiota ja urasuunnittelua
 • kansainvälistymisjakso

Biologian aineenopettajaksi opiskelevilla 60 op tutkinnon laajuudesta muodostuu opettajan pedagogisista opinnoista.

Opintojen lopputyönä tehdään ohjattu maisterintutkielma (pro gradu-tutkielma), jonka laajuus on 30 opintopistettä. Tutkielmassa opiskelija osoittaa, että hän pystyy tieteelliseen ajatteluun, hallitsee alan tutkimusmenetelmät, on perehtynyt tutkielman aiheeseen kirjallisuuden avulla sekä osaa kirjoittaa hyvää asiatekstiä. Tutkielman voi tehdä itsenäisesti tai osallistumalla tutkimusprojektiin, jossa opiskelijalla on selkeä ja itsenäinen osuus. Tutkielma on kuitenkin kirjoitettava itsenäisesti.

Yleensä opiskelija kerää tutkielmaansa varten luonnossa tai laboratoriossa aineiston, analysoi sen tilastollisesti ja arvioi sitä kriittisestä tutkielman aiheeseen liittyvän kirjallisuuden valossa.

Maisterintutkielman voi tehdä oppiaineen tutkimusryhmissä. Jos opiskelee aineenopettajaksi, voi tutkielma käsitellä biologian opetusta tai oppimista.

Ekologian ja evoluutiobiologian maisterintutkinto antaa erinomaiset valmiudet yliopistojen opetus- ja tutkimustehtäviin, monenlaisiin asiantuntija- tai hallinnollisiin tehtäviin eri tutkimuslaitoksissa, yrityksissä, julkishallinnon alalla (esim. YK, EU, valtion- ja maakuntahallinto, kaupungit, kunnat), kansainvälisissä ja kansallisissa järjestöissä ja tiedotusvälineiden palveluksessa. Tutkinto antaa myös pätevyyden tieteelliseen jatkokoulutukseen biologian eri osa-alueilla.

Maisteriohjelmasta voi valmistua biologian ja toisen peruskoulussa ja/tai lukiossa opetettavan aineen aineenopettajaksi.

Suoritettuaan tutkinnon opiskelija voi saada biologian aineenopettajan pätevyyden. Tämä edellyttää, että opiskelija on hyväksytty aineenopettajakoulutukseen. Opetettavien aineiden opinnot tulee olla suoritettuina kandidaatintutkinnossa (biologia sekä toisena aineena maantiede, kemia, fysiikka, matematiikka tai terveystieto). Maisteriohjelmassa aineenopettajaksi valmistuva suorittaa valinnaisina opintoinaan pedagogiset opinnot (60 op).

Aineenopettajaksi valmistuvien koulutus on rakennettu siten, että sekä kandidaatin- että maisterintutkinnon Helsingin yliopistossa suorittavat hakevat oikeuden pedagogisiin opintoihin kandidaatintutkinnon suoritusaikana. Ne, jotka vuonna 2019 valitaan suorittamaan pelkkää maisterintutkintoa, eivät voi hakea tutkinnonsuoritusaikana opettajan pedagogisiin opintoihin. Maisterintutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea oikeutta suorittaa opettajan pedagogiset opinnot maksuttomina erillisinä opintoina.

Osa tutkinnosta on mahdollista opiskella ulkomaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa kansainvälisen opiskelijavaihdon tai työharjoittelun puitteissa. On myös mahdollista toimia tutorina kansainvälisille opiskelijoille tai toimia ainejärjestöjen ja ylioppilaskunnan kansainvälisissä tehtävissä ja saada näin arvokasta kokemusta kansainvälisten ja monikulttuuristen yhteisöjen kohtaamisessa.

Ekologia ja evoluutiobiologia –oppiaineen tutkijat ovat kansainvälisesti tunnettuja ja arvostettuja toimijoita. Heidän tutkimusryhmissään työskentelee ja vierailee paljon kansainvälisiä tutkijoita ja niissä on myös paljon ulkomaalaisia jatko-opiskelijoita, mikä osaltaan luo oppiaineeseen kansainvälisen ilmapiirin.

Oppiaineen tutkijat ja opettajat tekevät monipuolista yhteistyötä mm. Luonnontieteellisen keskusmuseon (LUOMUS), Biotekniikan Instituutin,  Suomen muiden yliopistojen sekä Metsähallituksen, Luonnonvarakeskuksen (LUKE) sekä Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) tutkijoiden kanssa. Nämä tahot sekä omat tutkimusryhmämme työllistävät merkittävästi valmistuvia opiskelijoita.

Tutkimus-ja opetustoimintaa on  myös Helsingin yliopiston tutkimusasemilla Tvärminnessä, Lammilla ja Kilpisjärvellä.

Ekologian ja evoluutiobiologian osastossa on useita vahvoja kansainvälisesti tunnettuja tutkimusryhmiä seuraavilta painopistealoilta:

 • metapopulaatiotutkimus
 • populaatioekologia
 • luonnonsuojelubiologia
 • evoluutiobiologia
 • ekologinen genetiikka ja genomiikka  

Tutkimuksen yksityiskohtia voi tarkastella maisteriohjelman verkkosivuilta.

Ylemmän korkeakoulututkinnon suoritettuaan opiskelija voi hakea tohtorikoulutukseen niin Helsingin yliopistoon kuin muihin kansainvälisiin huippuyliopistoihin.

Ekologian ja evoluutiobiologian maisterin tutkinto antaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin, joiden päämääränä on filosofian tohtorin tutkinto. Jatko-opintoihin kuuluvat 40 opintopisteen opinnot ja väitöskirja.

Valtaosa oppiaineen jatko-opiskelijoista kuuluu LUOVA-nimiseen tohtoriohjelmaan (Doctoral Program in Wildlife Biology Research).

Muita ensisijaisesti mahdollisia Helsingin yliopiston omia tohtoriohjelmia ovat

Laajemmin tohtoriohjelmista Helsingin yliopiston Tohtorikoulutus-sivuilla.

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Bio- ja ympäristöalan osaajia tarvitaan monipuolisesti yhteiskunnan eri alueilla. Bio- ja ympäristötieteellisellä tiedolla on keskeinen merkitys mm. terveydenhuollossa ja lääketieteessä, luonnonvarojen kestävässä hyödyntämisessä, ratkaisujen löytämisessä ympäristöongelmiin, elintarviketuotannossa sekä monilla teollisuuden aloilla.

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta on keskeinen osa Viikin kampuksen tutkimus- ja opetuskeskittymää. Tiedekunta ja sen lähiyksiköt muodostavat Suomen laajimman bio- ja ympäristötieteellisen tutkimuksen ja opetuksen kokonaisuuden. Tiedekunnan vahvuutena on tutkimuksen korkea laatu sekä monipuoliset ja vetovoimaiset tutkimus- ja opetusalat. Tavoitteena on kouluttaa työmarkkinoilla kilpailukykyisiä bio- ja ympäristötieteellisen alan asiantuntijoita, joilla on kansainvälisen akateemisen asiantuntijan tiedot ja taidot.

Tiedekuntaan kuuluu biotieteiden ja ympäristötieteiden laitokset.

Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa opetus annetaan pääosin Viikin kampuksen moderneissa tutkimus- ja opetustiloissa. Lisäksi Lahden yliopistokampuksella on ympäristöalan tutkintokoulutusta. Opetusta annetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Opiskelu on monimuotoista. Luentojen ja pienryhmätyöskentelyn lisäksi on laboratorio- ja maastokursseja. Pääosa maastokursseista pidetään tiedekunnan kenttäasemilla Lammilla, Kilpisjärvellä ja Tvärminnessä. Useissa pääaineissa opinnot sisältävät myös opinto- ja tutkimusretkiä ulkomaille. Työ- ja tutkimusharjoittelua on mahdollista tehdä kotimaassa ja ulkomailla. Maisterivaiheen lopputyön kokeellisen osuuden aineistoa voit kerätä tai suorittaa lopputyön kokeellisen osuuden valitsemassasi tutkimusympäristössä. Myös tiedekunnan piirissä toimivissa tutkimusryhmissä on runsaasti ulkomaisia tutkijoita. Tutkimusryhmissä ilmapiiri on kansainvälinen ja työkielenä käytetään englantia.

Opetuksessa yhdistyvät usein luento- ja verkko-opetus. Luento- ja muuta opiskelumateriaalia on saatavana virtuaalisilla oppimisalustoilla. Eliöiden ja elinympäristöjen lajintunnistukseen on kehitetty erillinen verkko-oppimisympäristö.

Viikissä on kampuksen oma tiedekirjasto. Sen yhteydessä on myös kaupunginkirjaston Viikin toimipiste. Lahden yliopistokampuksella on alueella toimivien korkeakoulujen yhteinen tiedekirjasto.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Helsingin yliopistolla on yli 500 vaihtokohdetta ympäri maailman. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Tutustu ulkomailla opiskeluun, Helsingin yliopiston vaihtokohteisiin sekä vaihtokokemuksiin.

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.