Datatieteen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
120 opintopistettä, 2 vuotta
Opetuskieli
englanti, suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
15000 €
Hakuaika
3.12.2018 - 11.1.2019

Bottom content

Koulutus

Datatiede on tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen nykyaikainen yhdistelmä, joka ratkoo erilaisten aineistojen analysointiin ja käyttöön liittyviä ongelmia niin teollisuudessa, hallinnossa kuin tutkimuksessa. Datatieteen ammattilaiset, datatieteilijät, auttavat organisaatioita jäsentämään ja hyödyntämään niiden hallussa olevaa dataa. Datatietelijöiden kysyntä kasvaa, kun datan keruu ja analysointi yleistyy kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Esimerkiksi digitaalinen humanismi ja esineiden internet synnyttävät datan analysoinnille monia uusia haasteita ja mahdollisuuksia.

Datatieteen maisteriohjelmassamme hankit syvällisen osaamisen datatieteessä käytetyistä menetelmistä. Opit ymmärtämään menetelmien toimintaperiaatteet, jolloin pystyt niiden soveltamisen lisäksi luomaan ratkaisuja datatieteen uusiin haasteisiin. Datatieteen maisteriohjelmassa voit myös keskittyä jollekin tieteenalalle tyypillisiin ongelmiin ja yhdistää alakohtaista osaamista data-analyysin viimeisimpiin menetelmiin ja työkaluihin. Maisteriohjelman opettajat ovat itse aktiivisia datatieteen tutkijoita ja ohjelma pohjautuu vahvasti tutkimukseen.

Datatieteen maisteriohjelmasta valmistuttuasi olet perehtynyt syvällisesti datatieteen keskeisiin käsitteisiin, teorioihin ja tutkimusmenetelmiin sekä oppinut soveltamaan taitojasi. Olet erityisesti oppinut

 • ymmärtämään laskennallisia ja todennäköisyyspohjaisia periaatteita, jotka muodostavat perustan modernille koneoppimiselle, tekoälylle ja tiedonlouhinta-algoritmeille,
 • soveltamaan laskennallisia ja tilastotieteellisiä menetelmiä tieteellisen ja liiketoiminnallisen datan analysoinnissa,
 • arvioimaan eri menetelmien soveltuvuutta datan keruussa ja käytössä,
 • toteuttamaan edistyksellisiä koneoppimisen ja tekoälyn sovelluksia tehokkaiden laskenta-alustojen avulla,
 • toimimaan luovasti ja tuottamaan uutta tietoa tekemällä systemaattisia selvityksiä ja kokeita,
 • raportoimaan tuloksista selkeästi ja ymmärrettävästi
 • tukemaan uusien sovellusten suunnittelua ja päätöksentekoa analysoimalla tieteellistä ja teollista dataa.

Datatieteen maisteriohjelman toteutuksesta vastaavat tietojenkäsittelytieteen osasto, matematiikan ja tilastotieteen osasto sekä fysiikan osasto. Lisäksi ohjelmaan osallistuvat Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT ja Fysiikan tutkimuslaitos HIP. Kaikki osastot ja laitokset sijaitsevat Kumpulan tiedekampuksella. Soveltaviin datatieteen opintoihin voi myös sisällyttää monitieteisiä opintoja muista maisteriohjelmista esimerkiksi digitaalisen humanismin, luonnontieteiden ja lääketieteen alalla.

Lisää tietoa datatieteen maisteriohjelmasta ohjelman verkkosivuilta.

EU/ETA – alueen ulkopuolelta tulevat opiskelijat jotka suorittavat tutkintonsa englanniksi ja joilla ei ole pysyvää oleskelulupaa alueella, ovat velvoitettuja maksamaan lukuvuosimaksun. Tarkista Opintopolun Usein kysyttyä –sivulta (englanniksi), oletko maksuvelvollinen.

Kaikki opetus annetaan englannin kielellä. Voit suorittaa tentit ja kirjoittaa maisterintutkielmasi ja muut kirjalliset työt myös suomeksi tai ruotsiksi.

Datatieteen maisteriohjelma yhdistää tietojenkäsittelytiedettä ja matemaattisia tieteitä. Opit monipuolisesti mm. koneoppimista, hajautettuja järjestelmiä ja tilastollisia menetelmiä. Jonkin soveltavan tieteenalan erityisosaaminen saattaa myös osoittautua hyödylliseksi tulevaisuuden uraasi ajatellen. Etenkin jos alempaan korkeakoulututkintoosi ei sisälly muiden aineiden opintoja, kannattaa harkita niiden sisällyttämistä maisteriopintoihisi.

Datatieteen maisteriohjelmaan kuuluu sekä teoreettisia että käytännönläheisiä osia. Koulutuksessa käytetään eri opiskelumenetelmiä, kuten luentoja, harjoitustöitä, projekteja, seminaareja, itsenäistä opiskelua ja ryhmätöitä. Varsinkin datatieteen projekteissa hyödynnetään ongelmalähtöisiä oppimismenetelmiä, jotka tutustuttavat opiskelijat elävän elämän ongelmiin. Akateemisia taitoja, kuten tieteellistä kirjoittamista ja suullisia esityksiä, harjaannutetaan läpi opintojen. Opiskelijoita kannustetaan myös hankkimaan alan käytännön kokemusta sisällyttämällä tutkintoon työharjoittelua.

Valinnaiset opinnot laajentavat käsitystäsi datatieteestä. Voit sisällyttää tutkintoosi opintoja datatieteen sovellusalueilta (kuten fysiikka tai humanistiset tieteet), datatiedettä tukevista aineista (kuten kieliteknologia) tai datatieteessä tarvittavista menetelmätieteistä (kuten tietojenkäsittelytiede, tilastotiede ja matematiikka).

Maisteriohjelmassa voit erikoistua joko datatieteen ydinalueisiin – algoritmeihin, järjestelmiin ja tilastotieteeseen – tai niiden soveltamiseen. Valintasi mukaan voit siis keskittyä joko datatieteen uusien menetelmien ja mallien kehittämiseen, jota tukee Helsingin yliopistossa jatkuvasti tehtävä datatieteen tutkimus, tai kouluttautua datatieteen asiantuntijaksi jollakin sovellusalueella liittämällä toisen oppiaineen opintoja tutkintoosi.

Datatieteen maisteriohjelman (120 op) voi suorittaa kokopäiväisesti opiskellen kahdessa vuodessa. Ohjelmaan kuuluu

 • datatieteen yhteiset opinnot,
 • koneoppimisen, tilastotieteen, järjestelmien, algoritmien ja tekoälyn kokonaisuuksia,
 • seminaareja ja projekteja,
 • akateemisia taitoja käsitteleviä kursseja,
 • mahdollinen työharjoittelu tutkimusryhmässä tai yrityksessä,
 • mahdollisia sovellusalueen opintoja
 • maisterintutkielma (30 op).

Opintoihin kuuluu pakollinen maisterintutkielma, jossa voit pureutua johonkin datatieteen ongelmaan ja ratkaista sen soveltamalla maisteriohjelmassa hankkimaasi osaamista. Olipa käsittelemäsi aihe teoreettinen tai käytännöllinen, tutkielmasi tulee pohjautua tieteeseen ja siihen tulee sisältyä tutkimusosio. Maisterintutkielma on laajuudeltaan 30 opintopistettä, mikä vastaa noin yhden lukukauden päätoimista opiskelua.

Maisterintutkielmassa osoitat kykysi tieteelliseen ajatteluun ja tutkimusmenetelmien käyttöön, perehtyneisyytesi tutkielman aihepiiriin sekä kykysi kirjoittaa tieteellistä tekstiä. Tutkielmaan sisältyy tutkimusongelman määrittäminen, aihepiiriin liittyvä kirjallisuuskatsaus sekä teoreettinen, konstruktiivinen tai empiirinen osio, jossa muotoilet vastauksia tutkimusongelmaasi. 

Sinulle nimetään tutkielmaa varten ohjaaja, joka järjestää kanssasi säännöllisiä tapaamisia tutkielmanteon sujuvan ja aikataulun mukaisen etenemisen varmistamiseksi.

Tutkielma on itsenäinen työ, mutta sen voi usein kirjoittaa osana tutkimusryhmän toimintaa. Tutkielman voi myös tehdä yritykselle, kunhan työ täyttää yllä kuvatut akateemiset vaatimukset. Näistä asioista voit keskustella ohjaajasi kanssa.

Teollisuudessa ja tieteessä kamppaillaan datamassojen ja niiden tehokkaan hyödyntämisen kanssa. Datatieteen asiantuntijoille on polttava tarve ja työmahdollisuudet lisääntyvät vauhdilla. Tässä monitieteisessä datatieteen maisteriohjelmassa perehdyt dataintensiivisillä teollisuuden- ja tieteenaloilla tarvittaviin menetelmiin ja hankit monimutkaisten data-analyysiongelmien ratkaisemisessa tarvittavia tietoja ja taitoja.

Datatieteen ydinalueisiin keskittyvät opiskelijat työllistyvät usein tutkijoiksi tai asiantuntijoiksi – varsinkin, jos ovat suorittaneet tietojenkäsittelytieteen tai tilastotieteen tohtorintutkinnon syventääkseen alan ja tutkimusmenetelmien osaamistaan. Datatieteen soveltamiseen keskittyvät opiskelijat puolestaan löytävät tyypillisesti töitä teollisuuden tai muiden tieteenalojen, kuten fysiikan, digitaalisen humanismin, biologian tai lääketieteen, parissa.

Maisterin tutkinto antaa kelpoisuuden virkoihin ja tehtäviin, jotka edellyttävät ylempää korkeakoulututkintoa.

Datatieteen maisteriohjelma on kansainvälinen niin opiskelijoiltaan kuin tutkimusympäristöltään. Kaikki ohjelmaan osallistuvat laitokset ovat saaneet kansainvälistä tunnustusta tutkimuksestaan ja merkittävä osuus opetus- ja tutkimushenkilökunnasta on kotoisin Suomen ulkopuolelta.

Laitokset osallistuvat kansainvälisiin vaihto-ohjelmiin, joiden kautta voit liittää ulkomailla suorittamiasi vaihto-opintoja tutkintoosi. Datatiede on itsessään kansainvälinen ala ja ohjelmasta valmistuneet voivat hakea työtä kaikkialta maailmassa.

Ohjelman kaikkien kurssien opetuskielenä käytetään englantia. Kielten opiskelusta kiinnostuneille yliopiston Kielikeskus tarjoaa laajan kurssivalikoiman eri kielissä.

Ohjelman monitieteisessä koulutuksessa yhdistyy tietojenkäsittelytieteen laitoksen, matematiikan ja tilastotieteen laitoksen, fysiikan laitoksen, Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT:n ja Fysiikan tutkimuslaitos HIP:n asiantuntemus. Helsingin yliopistolla on tarjolla laaja valikoima valinnaisia aineita, joilla voit täydentää datatieteen osaamistasi. Voit valita kursseja esimerkiksi Life Science Informatics -maisteriohjelmasta. HIIT:n ja HIP:n kautta toteutettu yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa tuo lisämahdollisuuksia opintoihin.

Opetus perustuu ohjelmasta vastaavien laitosten tekemään tutkimukseen, jota tehdään usein yhdessä muiden tieteenalojen ja teollisuuden kanssa. Esimerkiksi hiukkasfysiikan data-analyyseissä yhteistyökumppanina on CERN; teollisesta yhteistyöstä mainittakoon esimerkkinä Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Nokian yhdessä perustama Nokia Center for Advanced Research ‑tutkimuskeskus.

Datatieteen maisteriohjelman opetuksesta vastaavien laitosten tutkimustyö kattaa monipuolisesti hyvinkin erilaisia datatieteen osa-alueita. Yleisellä tasolla tutkimuksen painopisteitä ovat

 • koneoppiminen ja tiedonlouhinta,
 • hajautetut järjestelmät ja laskentaympäristöt sekä
 • tilastollinen mallinnus ja analyysi.

Ohjelman opinnot liittyvät läheisesti ohjelmaan osallistuvien laitosten tutkimustoimintaan.

Valmistuttuasi datatieteen maisteriohjelmasta voit hakea jatko-opintoihin Helsingin yliopistoon tai muuhun yliopistoon. Helsingin yliopiston datatieteen tutkimusryhmien vankka kansainvälinen maine tarjoaa hyvät mahdollisuudet tulla hyväksytyksi jatko-opintoihin myös muissa huippuyliopistoissa. Tohtoriopinnoissa hankitut taidot ovat hyödyksi paitsi akateemisella tutkijanuralla myös datatieteen tehtävissä teollisuuden palveluksessa. Helsingin yliopiston tohtoriohjelmista sopivia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi seuraavat:

Lisätietoja tohtorikoulutuksesta.

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Luonnontieteellinen osaaminen on Suomessa kansainvälistä huippua. Helsingin yliopistossa matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opetus ja tutkimus on keskittynyt matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan Kumpulan tiedekampukselle, joka on Pohjoismaiden suurin ja monipuolisin luonnontieteellisen osaamisen keskittymä.

Tiedekunnassa toimii viisi ainelaitosta:

 • fysiikan laitos
 • geotieteiden ja maantieteen laitos
 • kemian laitos
 • matematiikan ja tilastotieteen laitos
 • tietojenkäsittelytieteen laitos.

Tiedekunnan korkeatasoinen opetus perustuu tutkimukseen, jonka tekijät ovat tunnettuja ja kansainvälisesti arvostettuja luonnontieteilijöitä. Kampuksella toimii monitieteellisiä, kansainvälisiä tutkimusverkostoja, joiden kokeellinen ja teoreettinen tutkimus muodostavat vahvan perustan opetukselle, jonka keskiössä ovat muun muassa globaalit kestävään kehitykseen ja tietoyhteiskuntaan liittyvät haasteet.

Tutkinnoissa otetaan huomioon työelämän sekä tutkimuksen ja jatkokoulutuksen tarpeet. Tiedekunnan sivuainemahdollisuudet ovat monipuoliset, ja voit liittää tutkintoosi opintoja myös ulkomailla.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voit opiskella suomen kielen lisäksi myös ruotsin ja englannin kielellä.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on tutkimuksellisesti korkeatasoinen, kansainvälinen ja monitieteinen oppimisympäristö. Tiedekunnan modernit tilat ja huippuvarustellut opetuslaboratoriot tarjoavat opiskelijoille dynaamisen ympäristön, jossa pääset perehtymään luonnontieteisiin monipuolisesti. Opetuksessa hyödynnetään niin uusinta teknologiaa kuin pajaoppimisen periaatteita. Lisäksi opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus osallistua Helsingin yliopiston tutkimusasemilla järjestettäville kenttäkursseille ja tutkimusprojekteihin ympäri maailman. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia, tutkimusmenetelmiä hyvin taitavia asiantuntijoita työelämän eri sektoreille.

Kumpulan kampuskirjaston keskeinen sijainti kampuksella sekä Helsingin yliopiston kirjaston sähköiset palvelut takaavat sen, että kurssikirjat, tietokannat ja tieteelliset julkaisut ovat helposti kaikkien opiskelijoiden saatavilla.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.