Aineenopettajaksi pätevöityminen

Aineenopettajan koulutukseen eli opettajan pedagogisten opintojen suoritusoikeutta (60 op) tulee hakea erikseen käyttäytymistieteellisestä tiedekunnasta. Hakukelpoisia perusopetuksen ja lukion tehtäviin suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin ovat biologian, molekyylibiotieteiden ja ympäristötieteiden kandiohjelman opiskelijat. Opetettavana aineena on tällöin biologia.

Opettajan pedagogisten opintojen lisäksi tutkintoon tulee sisällyttää 60 opintopisteen suuruinen toinen opetettava aine. Vallitsevien työmarkkinoiden takia suositeltavin toinen opetettava aine on maantieto, mutta se voi olla muukin koulussa opetettava aine. Opetettavien aineiden opinnot tulee sisältyä jo kandidaatin tutkintoon. Aineenopettajan pätevyyden saa kuitenkin vasta, kun maisterintutkinto ja opettajan pedagogiset opinnot on suoritettu.

Lisää tietoa opettajan pedagogista opinnoista löydät kasvatustieteellisen tiedekunnan sivuilta.

Perusopetuksen ja lukion tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot perustutkinto-opiskelijoille

Hakukelpoisia ovat biologian, molekyylibiotieteiden ja ympäristötieteiden kandiohjelman perustutkinto-opiskelijat. Hakuaika suomenkieliseen aineenopettajan koulutukseen päättyy vuosittain helmi-maaliskuun vaihteessa. Lisätietoa saa kasvatustieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta.

Biologian koulutusohjelman ruotsinkieliset opiskelijat voivat hakea myös ruotsinkieliseen  aineenopettajan koulutukseen (joka on yhteydessä ruotsinkielisen luokanopettajan koulutukseen).

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot perustutkinto-opiskelijoille

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin (60 op) ovat hakukelpoisia tiedekunnan kaikkien kandiohjelmien perustutkinto-opiskelijat. Tarkemmat valintaperusteet ja valintamenettelyn kuvaus

Erilliset opettajan pedagogiset opinnot ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille

Kaikki ylemmän korkeakoulututkinnon (mistä tahansa koulutusohjelmasta valmistuneet) suorittaneet voivat hakea erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin. Opettajankoulutuksen erilliset opinnot

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) antavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden eri kouluasteiden ja oppilaitosten opettajan tehtäviin (peruskoulut, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, kansan-, kansalais- ja työväenopistot). Opettajalta edellytettävät muut kelpoisuusvaatimukset (esimerkiksi opetettavan aineen aineenhallinnan vaatimukset) kuitenkin vaihtelevat oppilaitoksittain. Opettajilta eri kouluasteissa ja oppilaitoksissa vaadituista kelpoisuuksista on koottu tietoja kasvatustieteellisen tiedekunnan verkkosivuille.

Mikäli opettajan pedagogiset opinnot suoritetaan erillisinä opintoina, on kelpoisuus usein todistettava opetettavien aineiden osalta asianomaisen tiedekunnan antamalla vastaavuustodistuksella. Vastaavuustodistus on todistus siitä, että yliopistossa suoritetut opinnot vastaavat aineenopettajalta vaadittavia, jonkin perus- ja lukio-opetuksessa opetettavan aineen opintoja.

Vastaavuustodistus on todistus siitä, että yliopistossa suoritetut opinnot vastaavat aineenopettajalta vaadittavia jonkin opetettavan aineen opintoja perusopetuksessa tai lukiossa. Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta voi antaa vastaavuustodistuksia biologian opinnoista.

 Vastaavuustodistuksen siitä, että opinnot vastaavat aineenopettajalta vaadittavia 60 opintopisteen laajuisia biologian opetettavan aineen opintoja voi saada, kun on suorittanut yleisbiologian perus- ja aineopinnot (voimassa 31.7.2020 asti) * tai 1.8.2017 voimaan astuneiden tutkintovaatimusten mukaiset biologian perus- ja aineopinnot muille aineenopettajille kuin bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijoille (BIO-150 ja BIO-251). Vastaavuustodistuksen siitä, että opinnot vastaavat aineenopettajalta vaadittavia 120 opintopisteen laajuisia biologian opetettavan aineen opintoja voi saada, kun on yleisbiologian perus- ja aineopintojen (60 op) lisäksi suorittanut syventävät opinnot (60 op) jossakin biologisessa pääaineessa/ maisteriohjelmassa. Huom! lukiossa yhdessä opetettavassa aineessa tulee olla vähintään 120 opintopistettä, muissa aineissa voi olla 60 opintopistettä, ks. kelpoisuuksista tarkemmin kasvatustieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta.

Vastaavuustodistusta tarvitsevat esim. tutkinnon suorittamisen jälkeen erilliset perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot suorittavat tai uuden opetettavan aineen opinnot erillisinä opintoina suorittaneet perusopetuksen ja/tai lukion opettajan virkoja hakiessa.

*) Yleisbiologian perus- ja aineopintojen 60 op opintokokonaisuus (opintokokonaisuus 52031 yleisbiologian perus- ja aineopinnot 60 op sivuaineopiskelijoille) on esitetty tiedekunnan opinto-oppaissa:

Opinto-opas 2011-2014: sivu 70

Opinto-opas 2014–2015: sivu 63

Opinto-opas 1.8.2015 alkaen: sivu 65

 

Miten biologian opetettavan aineen opinnot voi suorittaa?

Helsingin yliopiston läsnäolevilla aineenopettajaopiskelijoilla on vapaa suoritusoikeus perus- ja aineopintoihin kuuluville yksittäisille kursseille opetusresurssien puitteissa. Mikäli haluat suorittaa biologian opetettavan aineen pätevyyteen vaadittavat perus- ja aineopintokokonaisuudet (BIO-150 ja BIO-251), kannattaa olla yhteydessä Viikin opiskelijapalveluihin.

Muiden yliopistojen tutkinto-opiskelijat voivat hakea JOO-opinto-oikeutta bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan. Helsingin yliopistossa tai muualla tutkinnon suorittaneet, joilla ei ole enää voimassaolevaa tutkinnonsuoritusoikeutta, voivat suorittaa Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa biologian opintoja. Avoimen yliopiston opintoihin tulee ilmoittautua Avoimeen yliopistoon. Huom! Erillisiin opintoihin ei bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa pääsääntöisesti myönnetä opinto-oikeuksia, mikäli kyseiset opinnot on mahdollista suorittaa Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa.

Miten vastaavuustodistusta haetaan?
Vastaavuustodistusta haetaan e-lomakkeella bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnasta. Mikäli hakijalla on tutkinto/opinnot suoritettu jossain toisessa yliopistossa, tulee lisäksi toimittaa kopio tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusote.

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta perii hakijalta vastaavuustodistuksesta 126 euroa. Maksu perustuu valtioneuvoston asetukseen n:o 1082/2009 yliopistojen eräistä suoritteista perittävistä maksuista.

Vastaavuustodistuksen saa noin kuukauden toimitusajalla (poikkeuksena kesä- ja jouluaika).

Toinen opetettava aine

Tiedekunnassa aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa tutkintonsa suorittavien tulee sisällyttää tutkintoonsa vähintään kaksi opetettavaa ainetta. Kuitenkin ennen 31.7.2008 opintonsa aloittaneet voivat valmistua aineenopettajaksi sisällyttämällä tutkintoonsa vain yhden opetettavan aineen. Myös 31.7.2008 jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat valmistua aineenopettajaksi siten, että sisällyttävät tutkintoonsa vain yhden opetettavan aineen opinnot, mikäli siihen on erityiset perusteet ja tiedekunnan dekaani myöntää siihen hakemuksesta luvan.

Toisen opetettavan aineen voi valita vapaasti peruskoulussa tai lukiossa opetettavista aineista. Kuitenkin työmarkkinoiden kannalta biologian rinnalle toiseksi opetettavaksi aineeksi varmin valinta on maantiede. Perusopetuksen osalta opetettavista aineista on säädetty perusopetuslaissa (628/1998) ja tuntijaosta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1435/2001) sekä lukiokoulutuksen osalta lukiolaissa (629/1998) ja tuntijaosta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (955/2002).