Tutustu tuutorin tehtäviin, pätevyysvaatimuksiin ja rekrytointiin.

Mitä tuutori tekee?

Tuutori

 • perehdyttää yliopisto-opiskeluun ja opiskeluun Avoimessa yliopistossa
 • ohjaa säännöllisiä opintoryhmätapaamisia
 • osallistuu yliopisto-opettajan opetustilanteisiin
 • ohjaa oppiaineen sisällöllisissä kysymyksissä
 • seuraa verkko-oppimisympäristöä
 • toimii oman opintoryhmänsä linkkinä opettajiin, Avoimeen yliopistoon ja yhteistyöoppilaitokseen
 • osallistuu Avoimen yliopiston järjestämään tuutorikoulutukseen.

Avoin yliopisto hyväksyttää ja kouluttaa tuutorin

Avoimen yliopiston tehtävänä on hyväksyttää tuutorit ao. ainelaitoksella. Tätä varten tarvitaan seuraavat tiedot:

 • yhteystiedot
 • tutkintotodistukset
 • CV, josta selviävät erityisesti tuutorin työssä vaadittavat taidot ja valmiudet.

Avoin yliopisto perehdyttää ja kouluttaa tuutorin tehtäväänsä.

Tuutorin pätevyysvaatimukset

Kaikilla tuutoreilla tulisi olla:

 • oppiaineen sisällöllistä tuntemusta, ks. alla olevat muodolliset vaatimukset oppiaineittain
 • kokemusta aikuisen oppimisen ohjaamisesta, kykyä opiskelutaidolliseen ohjaukseen sekä kokemusta ryhmän ohjaamisesta
 • Atk- ja verkon peruskäyttötaidot (internetin käyttö, tekstinkäsittely)
 • halua käyttää aktiivisesti Avoimen yliopiston verkko-oppimisympäristöä.
Oppiaine Pätevyysvaatimukset
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Arvosana erityispedagogiikasta, erityisopettaja tai erityisluokanopettaja
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op Kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai kasvatustieteiden laudatur-opinnot
Motivaatiota perehtyä ja käyttää opetuksen ja tuutoroinnin tueksi rakennettuja verkkoelementtejä osana tuutorointityötä
 

Oppilaitos rekrytoi tuutorin

Oppilaitos

 • rekrytoi tuutorin Avoimen yliopiston ja Helsingin yliopiston tiedekuntien ohjeiden mukaisesti
 • sopii tuutorin kanssa opintoryhmätapaamisten tarkat ajankohdat. Koulutussuunnittelijalta saa tarkemmat tiedot tuutorointiin varattavista tuntimääristä.
 • vastaa tuutorin palkkauksesta.

Tuutoroinnin ohjeelliset palkkiot