Plagiointi ja tenttivilppi

Tenttivilppi ja plagiointi ovat kiellettyjä opintojen kaikissa vaiheissa ja kaikilla opintojaksoilla. Teot ovat rangaistavia ja niihin puututaan lievimmissäkin tapauksissa.

Tenttivilppiä on muistiinpanojen tai lähteiden käyttäminen silloin, kun siitä ei ole sovittu sekä muunlainen lunttaaminen tentissä.

Plagiointi tarkoittaa toisen henkilön ajatusten, tekstin, tutkimustulosten tai kuvallisen aineiston esittämistä omana ilman asianmukaisia viitteitä. Yliopisto-opiskelun perustaitoihin kuuluu se, että osaa tehdä eron oman ja lainatun tiedon välillä. Toisten henkilöiden teksteihin ja töihin on viitattava tieteellisen viittaustavan mukaisesti. Oikeasta viittaustavasta saa tietoa mm. opintojakson opettajalta.

Vilppiin tai plagiointiin syyllistyneen opintosuoritus hylätään ja opiskelija menettää suoritusoikeutensa siihen opintojaksoon, johon hän on ilmoittautunut ja jossa vilppi tai plagiointi on todettu. Asian hallinnollinen käsittely tapahtuu johtokunnan hyväksymän ohjeen mukaisesti. Jos tiedekunnan opiskelija suorittaa opintoja Avoimessa yliopistossa, näiden opintojen yhteydessä herännyt vilppiepäily käsitellään tämän menettelyn mukaisesti.
Vilpillisten opintosuoritusten arvostelua koskeva menettely Avoimessa yliopistossa, pdf (2018)

Tenttivilppiä ja plagiointia koskeva ohjeistus on laadittu huomioon ottaen yliopistolaki, rehtorin päätös nro 172/2011, pdf sekä Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö, pdf.

Helsingin yliopistossa on käytössä plagiaatintunnistusjärjestelmä Urkund. Plagioinnin tunnistaminen ja Urkundin käyttö

Lisätietoa:
Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa, pdf - Tutkimuseettinen neuvottelukunta