Tentit

Opintojakson suoritustapa on ilmoitettu opinto-ohjelmassa. Usein osa opintojakson suoritustapaa on tentti: kirjallinen kuulustelu, jossa voidaan tenttiä luennot ja/tai kirjallisuutta. Muita suoritustapoja ovat muun muassa kirjalliset tehtävät kuten oppimispäiväkirjat ja esseet, verkkokeskustelut ja ryhmätyöt.

Tentti, kirjallisuuskuulustelu ja kotitentti ovat tenttityyppejä, joita Avoin yliopisto järjestää lähi- ja verkkotentteinä. Lähitentin voi tarvittaessa yleensä suorittaa myös etätenttinä toisella paikkakunnalla tai ulkomailla. Katso myös: Opiskelun sanasto.

Tenttien ajankohdat, tentaattorit ja tiedon tenttikirjallisuudesta löydät opinto-ohjelmasta. Opinto-oikeuteen sisältyy tavallisesti kolme vaihtoehtoista tenttipäivää. Tenttiin tulee ilmoittautua viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttipäivää. Tämän jälkeen tenttiin ei voi enää ilmoittautua. 

Ilmoittaudu tenttiin viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttipäivää Omat sivut -palvelussa. Tämän jälkeen tenttiin ei voi ilmoittautua eikä tentti-ilmoittautumisia oteta vastaan.

Mikäli et voikaan osallistua tenttiin, niin muistathan perua tentti-ilmoittautumisesi viimeistään kolme päivää ennen tenttipäivää omat sivut –palvelussa.

Jos tarvitset erityisjärjestelyitä, katso ohjeet: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Ilmoittaudu tenttiin näin

1. Ole ajoissa! Tenttiin tulee ilmoittautua viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttiä:
Jos tenttisi on keskiviikkona, ilmoittaudu viimeistään edellisen viikon sunnuntaina.
Jos tenttisi on maanantaina, ilmoittaudu viimeistään edellisen viikon perjantaina.
Jos tenttisi on lauantaina, ilmoittaudu viimeistään edellisen viikon keskiviikkona. 

2. Kirjaudu Avoimen yliopiston Omat sivut -palveluun 
3. Valitse: Osallistumistiedot  
4. Valitse opintojakson kohdalta haluamasi tenttipäivä. Jos opintojakson suoritustapa on kirjallisuuskuulustelu, tenttiin ilmoittautuminen tapahtuu yleensä opintojaksolle ilmoittautumisen yhteydessä.  
5. Täytä tentti-ilmoittautumislomake.
6. Tentti-ilmoituksen voi perua Omat sivut -palvelussa kolme päivää ennen tenttiä. 

Ohje tentti-ilmoittautumislomakkeen täyttämiseen

 • Kirjallisuuskuulustelu: Valitse kun opinto-ohjelmassa suoritustapana on kirjatentti. Yleensä valinta on automaattinen, eikä sitä voi muuttaa.
 • Tentti: Valitse kun kurssin suoritustapa on jokin muu kuin kirjatentti, esim. tentti, luentokuulustelu, kotitentti tai verkkotentti.

Tentaattorin nimi: Tentaattori on sama henkilö kuin opintojakson opettaja, ellei opinto-ohjelmassa toisin mainita.

Kirjallisuus: Tentittävä kirjallisuus tulee mainita etenkin, jos kyseessä on kirjatentti. Tenttikirjallisuus on ilmoitettu opinto-ohjelmassa. Jos tentittävä kirjallisuus on valinnaista, luettele tentti-ilmoittautumislomakkeessa vain se kirjallisuus, jonka aiot tenttiä.

Kysymysten kieli: Valitse tenttikysymysten kieli. Opintomaksu sisältää joko suomen- tai ruotsinkieliset kysymykset. Jos opintojakson opetuskieli on jokin muu, kattaa opintomaksu kysymykset myös ko. kielellä. Tenttikysymysten laatiminen muilla kielillä on maksullista (75 € /tentti). Lisätietoja saat opinnoistasi vastaavalta koulutusasiantuntijalta.

Erityissopimukset

 • opettajan kanssa tehdyt erityissopimukset
 • tutkintovaatimuksista poikkeava tentittävä kirjallisuus
 • etätenttimiseen liittyvät asiat
 • Huom! Tenttimiseen liittyvistä erityisjärjestelyitä (esim. lisäaika tai erillinen tenttitila) ei merkitä tähän. Katso ohjeet: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Voit perua tentti-ilmoittautumisesi Omat sivut -palvelun Osallistumistiedot-sivulla.

Opinto-oikeuteen sisältyy opintojaksolla mainitut tenttipäivät, jotka voit tarkistaa opinto-ohjelmastasi.

Yhteistyöoppilaitosten opiskelijat ilmoittautuvat tentteihin oppilaitosten omien käytäntöjen mukaisesti.

Helsingissä järjestettävien lähitenttien tenttipaikat julkaistaan kuukausittaisella tenttilistalla. Tarkasta tenttipaikka aina ennen tenttiä, sillä se voi muuttua vielä viime hetkellä.

  Tenttiin saapuessa

  • Tenttitilaisuus alkaa opinto-ohjelmaan merkittynä kellonaikana. 
  • Tiedon tenttipaikasta löydät täältä: Tenttipaikat. Kannattaa tarkastaa tenttipaikka tenttiä edeltävänä päivänä. 
  • Saavu tenttitilaisuuteen ajoissa. Tenttisali avataan noin 15 minuuttia ennen tentin alkua.
  • Tenttiin voi saapua 30 minuuttia tentin ilmoitetusta alkamisajasta. Jos myöhästyt enemmän kuin 30 minuuttia, et voi osallistua tenttiin. 
  • Matkapuhelimet on laitettava pois päältä tai äänettömälle ja jätettävä kassiin tai takin taskuun.
  • Takit ja kassit on jätettävä naulakkoon tai salin seinustalle. Mukaasi voit ottaa ainoastaan kirjoitusvälineet, henkilöllisyystodistuksen tai opiskelijakortin, eväät ja mahdolliset lääkkeet.
  • Kirjallisuutta tai muuta materiaalia sinulla saa olla mukana ainoastaan silloin, kun siihen on annettu erikseen lupa. Tentinvalvojat tarkastavat materiaalin/kirjallisuuden.

  Tentin aikana

  • Tentinvalvojat jakavat tenttikysymykset tenttikuorissa tai erillisillä papereilla. Muista kirjoittaa henkilötietosi selvästi jokaiseen vastauspaperiin.
  • Mahdolliset viivytykset tentin alussa pidentävät käytössäsi olevaa tenttiaikaa. Niistä kerrotaan tentin alussa.
  • Saat avata kuoret ja aloittaa tentin vasta, kun tentinvalvoja antaa luvan.
  • Pyydä kaikissa ongelmatilanteissa apua tentinvalvojilta nostamalta kätesi.
  • Tentin aikana voit käydä wc:ssa tentinvalvojan saattamana. Ilmoita tarpeestasi käydä wc:ssa nostamalla kätesi. 
  • Noudata annettua tenttiaikaa. Tenttiajan ylittäminen on hylkäysperuste.

  Tentin päättyessä

  • Tentistä voi poistua aikaisintaan 30 minuuttia tentin ilmoitetusta alkamisajasta.
  • Kun tentti päättyy, palauta kaikki paperit tentinvalvojalle.
  • Näytä valvojalle voimassa oleva kuvallinen henkilötodistus.
  • Kirjoita nimesi tenttipaikalla olevaan osallistujalistaan. 

  Tenttivilppi ja häiritsevä käytös 

  • Tenttivilppiä on muun muassa älylaitteiden ja materiaalien luvaton käyttäminen tai muu epärehellinen toiminta tenttitilaisuudessa. Tenttivilppi johtaa suorituksen hylkäämiseen ja muihin jatkotoimiin. Lue lisää: Tenttivilppi ja plagiointi
  • Keskusteleminen muiden tenttiin osallistuvien kanssa, häiritseminen ja muu epäasiallinen käytös tenttisalissa ja -tilanteessa on kielletty. Häiriötä aiheuttavan opiskelijan tentti voidaan tarvittaessa keskeyttää.

  Tenttien toteuttamisessa ja opintosuoritusten arvostelussa noudatetaan Helsingin yliopiston yleisiä ohjeistuksia.  

  Verkkotenttien ajankohdat löytyvät opinto-ohjelmista ja opintojakson Moodle-oppimisympäristöstä. Tentti alkaa ja päättyy opinto-ohjelmaan merkittynä kellonaikana.

  Ohjeita verkkotenttiin

  • Tenttiin osallistumiseen tarvitaan tietokone ja verkkoyhteys.
  • Tenttiminen tapahtuu opintojakson Moodle-oppimisympäristössä.
  • Moodleen kirjautuminen vaatii voimassaolevan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksen.
  • Verkkotentin alkamisajankohtana tentin vastaustila aukeaa ja pääset katsomaan kysymykset.
  • Kirjallisuus, oppimateriaali ja verkon lähteet ovat käytössäsi tentin ajan.
  • Tenttiin täytyy valmistautua hyvin, sillä kysymykset ovat laajoja ja edellyttävät usein tiedon soveltamista tai vertailuja.
  • Tenttivastauksen voit kirjoittaa suoraan vastaustilaan tai kirjoittaa sen ensin tekstinkäsittelyohjelmassa ja kopioida sitten vastaustilaan.

  Tarkemmat ohjeet verkkotenttiin osallistumisesta löytyvät opintojakson Moodle-sivuilta.

  Opintosuoritusten arvostelussa ja tenttien toteuttamisessa noudatetaan Helsingin yliopiston ohjeita. Tenttivastauksen plagiointi johtaa suorituksen hylkäämisen lisäksi jatkotoimiin.

  Etätenttiminen tarkoittaa opintojakson suorittamiseen kuuluvan lähitentin tekemistä ulkomailla tai muulla paikkakunnalla kuin Helsingissä. Kaikkia Avoimen yliopiston opintojaksoja ei voi järjestää etätenttinä.

  • Etätentti järjestetään pääsääntöisesti samaan aikaan kuin opintojakson opinto-ohjelmaan kuuluva tentti. 
  • Opiskelija hankkii itse tentinvalvojan ja maksaa tentin järjestämisestä syntyvät kulut.
  • Sopivia tenttipaikkoja ovat viralliset organisaatiot kuten kansalais- ja työväenopistot, kesäyliopistot, yliopistot, lähetystöt, konsulaatit tai muut Suomen edustustot, Suomi-instituutti ja Suomi-koulut.

  Jos haluat tehdä etätentin, ilmoita tenttipalveluihin

  • opintojakson nimi
  • tentin ajankohta
  • etätentin valvova organisaatio
  • etätentin valvojan yhteystiedot

  Ilmoita lisäksi tentti-ilmoittautumisen yhteydessä (kohta: erityissopimukset):

  • tenttipaikka
  • tentinvalvojan yhteystiedot

  Tenttipalvelu päättää, onko tenttipaikka sopiva ja lähettää tenttimateriaalit tentinvalvojalle.

  Avoimen yliopiston tenttitilaisuuksissa voit suorittaa myös muiden oppilaitosten tenttejä.

  Tenttejä järjestetään kyseisen oppilaitoksen ja kuulustelijan suostumuksella.

  Sovi siirtotentin järjestämisestä tenttipalvelun kanssa. Palvelu on maksullista (75 € /tentti).

  Tenttivastauksessa tulee näkyä, että tentittävä kirja tai muu materiaali on luettu ja ymmärretty.

  • Tenttivastauksen pitää vastata otsikkoon tai kysymykseen.
  • Hyvä vastaus on tiivis ja napakka, johdonmukainen ja selkeä.
  • Älä jaarittele, sillä tenttivastauksen pituus ei ratkaise.
  • Kerro asia selkeällä suomen kielellä, kuitenkin oppiaineen keskeisiä käsitteitä ja teorioita käyttäen.
  • Ennen kuin palautat tenttivastaukset, lue ne vielä läpi ja tee tarvittavat korjaukset ja lisäykset.

  Lue tarkasti tenttikysymykset ja mieti, mitä kysytään. Huomaa erityisesti, jos tehtävässä pyydetään vertailemaan, analysoimaan tai pohtimaan ja rakenna sitten vastauksesi sen mukaan.

  Aluksi saattaa tuntua, ettet osaa vastata. Muistissasi on kuitenkin kaikki opiskelemasi asiat - ne pitää vain saada esiin. Siihen auttaa tenttivastausten suunnittelu. Mieti, mitkä asiat kuuluvat mihinkin vastaukseen, missä järjestyksessä ja miten ne kannattaa esittää. Huolehdi myös ajankäytöstä. Suunnittelu kannattaa tehdä erilliselle paperille.

  Ideoita suunnitteluun

  • Asiasisältöjen "keräily":
   Jaa konseptipaperi osiin ja kirjoita jokaiseen osaan yhden kysymyksen otsikko. Kerää kuhunkin kysymykseen liittyvät asiat oikeaan yhteyteen ranskalaisin viivoin. Tai piirrä kuhunkin kysymykseen liittyen käsitekartta, kuva, kaavio - mikä itsellesi tuntuu luontevalta.
  • Laske, minkä verran sinulla on keskimäärin aikaa kunkin vastauksen kirjoittamiseen.
  • Etene helpoimmasta kysymyksestä vaikeimpaan.
  • Suunnittele jokaisen vastauksen kohdalla, miten ja missä järjestyksessä kerrot asiat.
  • Huolehdi, että vastaat kaikkiin kysymyksiin ja tarkista, että mukana on kaikki suunnittelemasi asiat.
  • Jos joku tuntuu vaikealta kysymykseltä, älä jumiudu. Jätä vaikea kysymys lepäämään, se voi kirkastua sillä välin kun kirjoitat muita vastauksia.
  • Jos et muista jotain asiaa minkä "tiedät tietäväsi", unohda pakonomainen pinnistely ja jätä asia hetkeksi lepäämään. Jos kyseessä on pieni yksityiskohta, sen merkitys tuskin on kokonaisuuden kannalta ratkaiseva. Isommat asiat löytyvät muistista yleensä keskittymällä ja päättelemällä.
  • Jos aika uhkaa loppua kesken, kirjoita jäljellä oleviin kysymyksiin lyhyesti olennaiset asiat kokonaisin lausein.
  • Keskity vain omaan vastaamiseesi. Jokaisella on oma tahtinsa ja tyylinsä.
  • Jos väsyttää tai et jaksa keskittyä, pidä pieni tauko.

  Arviointi
  Kirjallinen ilmaisu: Tenttivastaus
  Tenttivilppi ja plagiointi

  Kaikilla on kokemusta jännittämisestä, mutta mistä jännitys johtuu? Miten selvitä jännittämisen kanssa? Katso Helsingin yliopiston opintopsykologi Juha Niemisen puheenvuoro opiskeluun ja tenttimiseen liittyvästä jännityksestä.

  Juha Nieminen: Tenttijännitys! 

  Tenttipalvelu auttaa tentteihin liittyvissä kysymyksissä. 

  Huom! Tenttiin ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston verkkosivujen Omat sivut -palvelussa - ei puhelimitse eikä sähköpostilla. Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttiä. Tämän jälkeen tenttiin ei voi enää ilmoittautua.