Helsingin yliopisto on monitieteinen tutkimusyliopisto, joka kuuluu maailman parhaiden ja kymmenen parhaan eurooppalaisen yliopiston joukkoon. Yliopistossa opiskelee 36 000 tutkinto-opiskelijaa.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan geotieteiden ja maantieteen osasto on alallaan Suomen johtava tutkimus- ja koulutusyksikkö. Osastossa harjoitetaan geofysiikan, geologisen ja maantieteellisen tutkimuksen lisäksi seismologista tutkimusta ja seismologiaan liittyviä viranomaistehtäviä. Osaston henkilöstömäärä on noin 100.

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta hakee
MAANTIETEEN YLIOPISTONLEHTORIA

Yliopistonlehtorin tehtävänä on yhdessä alan professorien kanssa kehittää ja ylläpitää Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen opetuskokonaisuutta. Tutkimuksessa ja opetuksessa korostuvat monitieteisen tutkimusotteen hallinta ja laaja-alainen menetelmäosaaminen. Valittavan henkilön opetusvastuuseen kuuluu maantieteen kvantitatiivisten menetelmien opetusta, ja hänellä tulee olla kokemusta tutkimukseen perustuvasta kvantitatiivisten menetelmien käytöstä. Yliopistonlehtori opettaa maantieteen kursseilla, jotka palvelevat seuraavia koulutusohjelmia:
- Maantieteen kandi- ja maisteriohjelmat
- Urban studies and planning program (USP).

Hän osallistuu kurssien ja kenttäkurssien suunnitteluun ja järjestämiseen, ohjaa erityisesti kandidaatin opinnäytetöitä sekä muita opinnäytetöitä, julkaisee aktiivisesti etenkin kansainvälisissä julkaisusarjoissa ja osallistuu täydentävän rahoituksen hakemiseen sekä laitoksen tutkimusryhmien toiminnan kehittämiseen vahvistaen erityisesti suurten rekisteri- ja tilastoaineistojen hyödyntämistä. Yliopistonlehtorilta edellytetään aktiivisuutta tutkimustoiminnassa sekä siihen liittyvässä yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa ja verkostojen ylläpitämisessä. Yliopistonlehtori suorittaa myös muita hänelle osastolta tai maantieteen koulutusohjelmista annettavia tehtäviä.
Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta alan tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä ohjata opinnäytteitä. Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa. Lisäksi otetaan huomioon opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopistonlehtorilta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Lisäksi hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta. Suomenkielisten opinnäytetöiden ohjaus edellyttää riittävää suomen kielen taitoa.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuuskarttaan ja on noin 4000 – 5000 euroa kuukaudessa.

Hakemukseen on liitettävä yhtenä pdf-tiedostona ansioluettelo, julkaisuluettelo, selvitys kokemuksesta ja ansioista, joilla on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa, sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa valintaan, tai edellä mainitut asiakirjat ja tiedot sisältävä yliopistoportfolio. Tarkempia tietoja yliopistoportfoliosta saa osoitteesta https://www.helsinki.fi/en/faculty-of-science/faculty/join-us/academic-p....

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköisessä järjestelmässä Hae paikkaa-linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevia hakijoita pyydetään jättämään hakemuksensa SAP-HR-portaalissa.

Hakuaika päättyy 31.8.2019.

Lisätietoja antaa professori Markku Löytönen, markku.loytonen(at)helsinki.fi, +358 2941 50781 tai osastonjohtaja Annakaisa Korja, annakaisa.korja(at)helsinki.fi, +358 2941 51606.

Haku päättyy

31.08.2019 23:59 EEST