Helsingin yliopisto on Suomen suurin yliopisto, joka etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Olemme yksi maailman parhaista monitieteellisistä yliopistoista ja 8 000 työntekijän yhteisömme tarjoaa laajat urakehitysmahdollisuudet opetuksen ja tutkimuksen saralla sekä palvelu- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville.
www.helsinki.fi

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta sijaitsee Viikin kampuksella ja missiomme on uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen, jota toteutamme tieteellisen tutkimuksen ja siihen perustuvan opetuksen avulla. Keskeisimmät koulutus- ja tutkimusalamme ovat elintarvike-, maatalous-, metsä- ja ravitsemustieteet sekä niihin liittyvät mikrobiologia ja taloustieteet eli hallussamme on koko luonnonvarojen ketju pellosta pöytään, metsätieteet maaperän kemiasta markkinointiin sekä toiminnan ympäristövaikutukset. Tiedekunnastamme valmistuu monipuolisia bioalan ja liiketoiminnan osaajia elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin.
www.helsinki.fi/fi/maatalous-metsatieteellinen-tiedekunta

Maataloustieteiden osaston tehtävä on maa- ja puutarhatalouden kasvintuotantoa, kotieläintuotantoa sekä näiden teknologiaa ja ympäristövaikutuksia koskeva opetus, tieteellinen tutkimus sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Osaston päätutkimusalat ovat agroteknologia, biotekniikka, kasvintuotantotieteet, kotieläintiede sekä maaperä- ja ympäristötiede. Osastolla työskentelee noin 100 henkeä ja osaston tuottamissa koulutusohjelmissa opiskelee noin 400 perustutkinto- ja 80 jatkotutkinto-opiskelijaa.
www.helsinki.fi/fi/maatalous-metsatieteellinen-tiedekunta/tutkimus/maata...

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan maataloustieteiden osasto hakee

AGROTEKNOLOGIAN YLIOPISTONLEHTORIA

1.1.2021 tai sopimuksen mukaan vakinaiseen työsuhteeseen.

Maatalouden energiakysymykset ja tuotantoteknologia ovat keskeinen osa agroteknologian tutkimusta, joka keskittyy ympäristön kannalta kestävien viljely- ja ruoantuotantoteknologioiden kehittämiseen. Keskiössä ovat teknologiset innovaatiot ja kestävyys, joissa otetaan huomioon teknologian, kasvien, eläinten, ympäristön ja yhteiskunnan välinen vuorovaikutus. Monet maatalouden tulevat suuntaukset edellyttävät uusia teknologioita ja niiden integrointia olemassa oleviin prosesseihin. Koneiden sähköistyminen, automaatio, tietotekniset järjestelmät ja koneäly edustavat teknologisia menetelmiä, joita tarvitaan tulevaisuudessa ympäristön kannalta kestävän viljelyn kehittämiseksi, energia- ja tuotantotehokkuuden parantamiseksi sekä ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Agroteknologian yliopistonlehtorin tehtävänä on alan tutkimus ja opetus maataloustieteiden kandi- ja maisteriohjelmissa (www.helsinki.fi/fi/ohjelmat/kandi/maataloustieteiden-kandiohjelma, www.helsinki.fi/en/programmes/master/agricultural-sciences). Yliopistonlehtori antaa kandidaatti- ja maisteritason kurssiopetusta, ohjaa opinnäytetöitä, osallistuu alan jatkokoulutukseen ja kehittää alan opetusta yhdessä muiden opettajien kanssa. Tehtäviin kuuluu erityisesti maatalouden energiateknologian ja maataloustuotannon teknologioiden tutkiminen ja opettaminen aiheina mm. energian käyttö ja tarve sekä energiatehokkuus maataloustuotannossa, energia-analyysit ja niihin liittyvät päästöanalyysit, maatilatalouden uusiutuvat energiat, kasvin- ja kotieläintuotannon modernit teknologiat sekä tulevaisuuden viljelymenetelmät mukaan lukien tarkkuusviljely ja automaatio. Lisäksi tehtävään valittavan tulee osallistua koulutusohjelmien, yhteisen opetuksen ja muiden tehtävien hoitoon. Tehtävään valittava pääsee kehittämään alan opetusta ja tutkimusta osana maataloustieteiden osaston, maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan, Viikin kampuksen sekä Helsingin yliopiston toimintaa yhteistyössä tutkimuksen ja opetuksen sidosryhmien kanssa. Tehtävä antaa mahdollisuuden opetukseen ja tutkimukseen uusien ja tulevaisuuden maatalousteknologioiden parissa ja digitaalisten menetelmien hyödyntämiseen niin opetuksessa kuin tutkimuksessa.

VALINTAKRITEERIT
Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta alan tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä ohjata opinnäytteitä. Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa. Lisäksi otetaan huomioon opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopistonlehtorilta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Lisäksi hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta. Mikäli tehtävään valittava henkilö ei osaa suomea/ruotsia, häneltä edellytetään valmiutta hankkia riittävä suomen kielen taito kohtuullisessa ajassa. Työnantaja tukee kielen oppimista. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös hyvää englannin kielen taitoa.

MITÄ TARJOAMME
Tarjoamme vastuullisen ja mielenkiintoisen työn monipuolisessa toimintaympäristössä. Tiedekunnassa pääset toteuttamaan alan tutkimukseen perustuvaa, ylintä koulutusta Suomessa ja olet osa kansainvälisesti arvostettua ja laadukasta tieteellistä tutkimustoimintaa. Tehtävä antaa mahdollisuuden kehittää omaa ammattiosaamista monitieteisessä työyhteisössä. Työn tukena ovat osaston ja tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilökunta sekä Viikin kampuksen hallinto- ja tekninen henkilökunta.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa, jolloin bruttopalkka on 3 360–5 000 euroa kuukaudessa. Tehtävä täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

HAKUOHJEET
Hakijaa pyydetään liittämään hakemukseensa seuraavat asiakirjat YHTENÄ PDF-TIEDOSTONA:
- perustelut miksi haet kyseistä tehtävää (enintään 1 sivu)
- ansioluettelo (CV)
- julkaisuluettelo
- tutkimus ja tieteellinen toiminta (enintään 3 sivua)
- opetusansioiden kuvaus (enintään 3 sivua)
- osallistuminen hallintotehtäviin
- selvitys muusta toiminnasta, jonka hakija haluaa saattaa tiedekunnan tietoon

Pyydämme noudattamaan ohjeita opetusansioiden kuvauksesta:
https://www.helsinki.fi/fi/maatalous-metsatieteellinen-tiedekunta/tiedek...

Tiedekunnan yleisohjeet hakuasiakirjoista:
www.helsinki.fi/fi/maatalous-metsatieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/toi...

Liitteet kootaan YHDEKSI pdf-tiedostoksi, joka nimetään seuraavasti:
agroteknologia_sukunimi_etunimi. Muita liitteitä ei tarvita.

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta.

Hakuaika päättyy 14.8.2020

• Lisätietoja tehtävästä antaa professori Laura Alakukku (laura.alakukku(at)helsinki.fi, puh. 02941 58682) ja osaston johtaja, professori Helena Korpelainen (helena.korpelainen(at)helsinki.fi, puh. 02941 58383)

• Lisätietoa rekrytointiprosessista antaa HR-asiantuntija Mirkka Juntunen (mirkka.juntunen(at)helsinki.fi, puh. 0294157583)

Ura Helsingin yliopistossa: https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/toihin-yliopistoon

Haku päättyy

14.08.2020 23:59 EEST