Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja suurin tiedekorkeakoulu, yhteensä 40 000 opiskelijan ja tutkijan kansainvälinen tiedeyhteisö. Kansainvälisissä yliopistovertailuissa Helsingin yliopisto sijoittuu yleensä maailman sadan parhaan yliopiston joukkoon. Helsingin yliopisto etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi.

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta (http://www.helsinki.fi/hum/) on Suomen vanhin ja tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan suurin humanistisen alan opetuksen ja tutkimuksen yksikkö. Se on myös merkittävä kansainvälinen tutkimus-, koulutus- ja kulttuuriyhteisö. Humanistisessa tiedekunnassa tutkitaan ja opetetaan Euroopassa ja muualla maailmassa puhuttavia kieliä ja kirjallisuutta, kaikkiaan lähes 40 kieltä. Lisäksi kehitetään kielitieteen, käännöstieteen ja kirjallisuudentutkimuksen yleistä teoriaa.

Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto on valtakunnallisesti laajin ja monipuolisin suomen ja ruotsin kielen sekä niiden sukukielten ja näillä kielillä kirjoitetun kirjallisuuden tutkimuksen ja yliopisto-opetuksen keskus. Osasto on kansainvälisesti merkittävä fennougristiikan ja nordistiikan yksikkö sekä maailman suurin suomen kielen ja kirjallisuuden tutkimuksen ja yliopisto-opetuksen keskittymä. Osaston tutkimuksen painopistealoja ovat vuorovaikutuksen tutkimus, kognitiivinen kielentutkimus ja konstruktiokielioppi, kielikontaktit, muutos ja vaihtelu, tekstit ja yhteiskunta sekä modernismin genret ja maailmat.

Humanistinen tiedekunta hakee

VUOROVAIKUTUSLINGVISTIIKAN YLIOPISTONLEHTORIA

määräaikaiseen työsuhteeseen 1.1.2021-31.12.2021. Koeaika on kuusi kuukautta. Yliopistonlehtori sijoittuu suomalais-ugrilaiseen ja pohjoismaiseen osastoon.

Vuorovaikutuslingvistiikka kohdistuu kielen rakenteisiin ja vuorovaikutuskäytänteisiin arjen vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutuslingvistiikassa hyödynnetään erityisesti keskustelunanalyysiä sekä funktionaalista kielentutkimusta ja lingvististä antropologiaa. Menestyksekäs hakija on suomen kielen tutkija, jolla on syvällinen puhutun kielen ja vuorovaikutuksen asiantuntemus ja joka tuntee vuorovaikutuslingvistiikan tutkimusperinteen.

Vuorovaikutuslingvistiikan ma. yliopistonlehtori opettaa Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelman Kieli, multimodaalisuus ja vuorovaikutus -opintokokonaisuudessa, joka perustuu viiden tieteenalan yhteistyöhön (suomen kieli, pohjoismaiset kielet, sosiologia, kasvatustiede ja logopedia). Lisäksi yliopistonlehtori opettaa Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelmassa. Yliopistonlehtorin tulee myös harjoittaa itsenäistä tieteellistä tutkimusta, tarkastaa ja ohjata opinnäytteitä sekä hoitaa yhteisesti sovittavia hallintotehtäviä.

Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.
Yliopistoista annetun asetuksen mukaan tässä tehtävässä yliopistonlehtorilta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Lisäksi hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus, pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia ja muut opetustoimessa saavutetut ansiot. Ansioksi katsotaan tutkimusnäytöt ja opetuskokemus vuorovaikutuslingvistiikan alalta.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja
tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Yliopistonlehtorin bruttopalkka on noin 3 300 - 4 500 euroa kuukaudessa riippuen valittavan henkilön ansioista ja kokemuksesta.

Hakemukseen pyydetään liittämään suomeksi yhtenä pdf-tiedostona, joka on nimetty vuorovaikutuslingvistiikka_sukunimi_etunimi seuraavat dokumentit:
1) ansioluettelo,
2) enintään neljäsivuinen selvitys hakijan opetuksellisesta asiantuntijuudesta,
3) enintään kolmesivuinen selvitys hakijan tutkimustoiminnasta ja
4) numeroitu julkaisuluettelo.

Muita liitteitä, kuten suosituskirjeitä tai todistuksia, ei tarvita.

Ks. myös https://www.helsinki.fi/fi/humanistinen-tiedekunta/tiedekunta/ohjeita-op...

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta.

Lisätietoja antaa professori Salla Kurhila, salla.kurhila@helsinki.fi. Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa henkilöstöasiantuntija Minna Arekhau, minna.arekhau@helsinki.fi.

Haku päättyy

16.10.2020 23:59 EEST