Statsvetenskapliga fakulteten är Finlands ledande enhet för samhällsvetenskaplig forskning och utbildning och har det bredaste ämnesutbudet i landet. Fakultetens ämnen klarar sig bra även i internationella jämförelser och är bland de 50 bästa på många områden. Fakulteten har en stark internationell forskningsprofil och internationella utbildningsprogram och studenter. Personalen omfattar 450 anställda och varje år utexamineras 350 kandidater, 400 magistrar och över 40 doktorer från fakulteten. Ytterligare information finns på webbplatsen https://www.helsinki.fi/sv/statsvetenskapliga-fakulteten.

Statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet söker en

UNIVERSITETSLEKTOR I ALLMÄN STATSLÄRA

till en visstidsanställning 1.1.2021 - 31.12.2021.

Till arbetsuppgifterna hör både undervisning och forskning samt deltagande i samhällelig växelverkan.

KVALIFIKATIONER

Av en universitetslektor förutsätts lämplig doktorsexamen, förmåga att meddela högklassig, på forskning baserad undervisning och förmåga att vara handledare för lärdomsprov. Universitetslektorn förväntas undervisa på följande kurser: Magisterseminarium I (vår) & II (höst), Advances in Democratic Theory and Research, Demokratins analysinriktningar, Nordisk politik i ett jämförande perspektiv.

Universitetslektorn ska behärska undervisningsspråket svenska och ska dessutom ha minst nöjaktiga kunskaper i tal och skrift i finska. Arbetet förutsätter också goda kunskaper i engelska.

Vid bedömningen av meriterna hos den som sökt anställningen beaktas

• vetenskapliga publikationer
• övrig vetenskaplig verksamhet
• erfarenhet av undervisning och handledning samt andra meriter inom verksamheten som lärare
• pedagogisk utbildning
• utveckling av undervisningen
• förmåga att producera läromedel
• intervju

LÖN

Bruttolönen för en universitetslektor är 3 400–5 200 per månad beroende på den anställdes meriter och arbetserfarenhet. Anställningen har en sex månaders prövotid.

ANSÖKNINGSFÖRFARANDE

Ansökan med bilagor ska lämnas in i Helsingfors universitets elektroniska ansökningssystem. Klicka på knappen nedan ”Sök jobbet”. Sökande som är anställda vid Helsingfors universitet ska lämna in sin ansökan i SAP HR (https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal).

De sökande ombeds bifoga följande dokument:
• curriculum vitae
• en numrerad publikationsförteckning, där de fem viktigaste publikationerna för anställningen i fråga är markerade med fetstil
• en högst 3 sidor lång redogörelse för de pedagogiska meriterna
• en högst 3 sidor lång redogörelse för den sökandes forskning (aktivitet i forskarsamhället, anskaffning av forskningsfinansiering och internationell forskning)

Noggrannare information om CV och publikationsförteckning: https://www.helsinki.fi/sv/statsvetenskapliga-fakulteten/fakulteten/sok-....

Ansökan ska lämnas i en enda pdf-fil som skall namnges enligt följande: områdeavposition_efternamn_förnamn.pdf. Andra bilagor, t.ex. rekommendationsbrev eller intyg behövs inte.

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR

Ytterligare upplysningar om anställningen och verksamhetsfältet ges av ansvarig för vetenskapsområde Johanna Jääsaari, johanna.jaasaari@helsinki.fi.
Ytterligare upplysningar om rekryteringsprocessen ges av HR-specialist Minna Maunula, minna.maunula@helsinki.fi.

Haku päättyy

04.10.2020 23:59 EEST