Helsingfors universitets humanistiska fakultet (https://www.helsinki.fi/sv/humanistiska-fakulteten) är Finlands äldsta enhet för humanistisk forskning och undervisning och har landets största urval av vetenskapsdiscipliner och ämnen. Fakulteten är också en framstående internationell gemenskap för forskning, utbildning och kultur.

Helsingfors universitets humanistiska fakultet söker en

UNIVERSITETSLEKTOR, FILOSOFI

för tiden 01.09.2018 – 31.07.2019 (vikarie). Området för anställningen är filosofi.

Universitetslektorns uppgift är att undervisa enligt examensfordringarna, handleda och granska examensarbeten, bedriva forskning inom sitt eget område och delta i det övriga arbetet vid ämnesenheten.

Universitetslektorn i filosofi undervisar och handleder på alla nivåer av grundexamensstudierna och forskarstudierna. Universitetslektorn ansvarar för koordineringen av grundkursen, leder proseminarieövningarna och delar av pro gradu-seminariet. Universitetslektorn förväntas ta aktivt del i studentrekrytering, t.ex. gymnasiebesök.

Till uppgifterna som kräver god samarbetsförmåga hör deltagande i planeringen och utvecklingen av undervisningen tillsammans med institutionens och ämnets övriga personal.

Den som anställs ska enligt instruktionen för Helsingfors universitet ha lämplig doktorsexamen, förmåga att meddela högklassig, på forskning baserad undervisning och förmåga att handleda examensarbeten.

Vid bedömningen av de sökandes meriter beaktas både vetenskapliga meriter, exempelvis publikationer och erfarenhet av forskningsprojekt, och särskilt erfarenhet av undervisning och handledning, pedagogiska färdigheter och förmåga att producera läromedel.

Enligt förordningen om universiteten krävs av en universitetslektor att han eller hon behärskar svenska. Dessutom krävs minst nöjaktiga kunskaper i tal och skrift i finska. En internationell sökande eller en finsk medborgare som inte är av finländsk härkomst eller som inte har fått sin skolutbildning på svenska eller finska i Finland kan utan separat ansökan beviljas dispens från dessa språkkunskapskrav. Andra språkkunskaper räknas som merit.

Lönesättningen baserar sig på kravnivåerna 5–7 för undervisnings- och forskningspersonal i universitetens lönesystem. Dessutom betalas en individuell prestationsbaserad lönedel.

De sökande ombeds bifoga följande dokument på svenska, finska eller engelska i en enda pdf-fil:
1) curriculum vitae
2) en högst 5 sidor lång redogörelse för de pedagogiska meriterna
3) en numrerad publikationsförteckning.

Se https://www.helsinki.fi/sv/humanistiska-fakulteten/fakultet/instruktione...

Ansökan med bilagor lämnas in i Helsingfors universitets elektroniska ansökningssystem via länken Sök anställningen. Interna sökande som är anställda vid Helsingfors universitet ska lämna in sin ansökan i SAP HR.

Ansökningstiden går ut den 7.8.2018.

Ytterligare information lämnas av Paavo Pylkkänen, Prefekt, Avdelningen för filosofi, historia och konstforskning, paavo.pylkkanen@helsinki.fi.

Haku päättyy

07.08.2018 23:59 EEST