Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta on maamme monialaisin, kansainvälisesti arvostettu kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen tutkimus- ja koulutusyksikkö. Tutkimus ja opetus tähtäävät ihmisen kulttuurisen ja sosiaalisen potentiaalin toteutumiseen parhaalla mahdollisella tavalla yksilön ja ihmiskunnan hyväksi.

Kasvatustieteellinen tiedekunta on dynaaminen, inspiroiva ja kansainvälinen työ- ja opiskeluympäristö, jossa on laadukas tutkimus- ja opetusinfrastruktuuri. Kannustamme tutkimuksessa, opetuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa eettisyyteen, rohkeuteen ja luovuuteen.

Koulutustarjontamme sisältää sekä opettajan kelpoisuuksia tuottavaa että muihin akateemisiin asiantuntijatehtäviin johtavaa perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta. Noin 600 opiskelijaa suorittaa vuosittain perustutkinnon tiedekunnassamme. Järjestämme opettajan pedagogiset opinnot myös muiden tiedekuntien pääaineopiskelijoille. Noin 600 aineenopettajaksi opiskelevaa suorittaa vuosittain nämä opettajakelpoisuuden tuottavat opinnot tiedekunnassamme.
https://www.helsinki.fi/fi/kasvatustieteellinen-tiedekunta

Kasvatustieteellinen tiedekunta hakee

TEKNOLOGIAKASVATUKSEN APULAISPROFESSORIA/PROFESSORIA

Tehtävä voidaan täyttää toistaiseksi voimassa olevana professorin tai määräaikaisena apulaisprofessorin tehtävänä (tenure track -vakinaistamispolku) hakijan ansioiden ja uravaiheen perusteella.

Teknologiakasvatus on oppimista ja oppiaineita eheyttävää toimintaa, jossa erilaisilla tekniikoilla, mukaan lukien digitaalisten välineiden käytön tekniikoilla luodaan oppilaille mielekkäitä oppimiskokemuksia ja oppimisympäristöjä oppia teknologiaa ja innostua sen opiskelusta. Teknologiakasvatus on kasvatustieteellinen ala, jonka tavoitteena on taata sukupuolesta riippumatta kaikille riittävä teknologinen yleissivistys ja yleissivistävä teknologiaosaaminen. Teknologiakasvatuksen piirissä tapahtuvalla tutkimustoiminnalla on tiivis kytkentä käsityötieteeseen ja käsityökasvatukseen, kotitalouteen, matemaattis-luonnontieteellisiin aineisiin sekä insinööritieteisiin. Helsingin yliopiston sisällä yhteistyökumppanina on LUMA-keskus. Teknologiakasvatuksen alan vahvistamista on suunniteltu yhdessä Aalto-yliopiston kanssa. HY ja Aalto muodostavat ainutlaatuisen yhteisön, joka edistää teknologiakasvatuksen asiaa.

Apulaisprofessorin/professorin tehtävänä on tutkia ja kehittää opetusta ja oppimista teknologiakasvatuksen alalla. Lisäksi apulaisprofessorin/professorin tehtävänä on antaa alaansa liittyvää opetusta, ohjata opinnäytetöitä sekä johtaa ja kehittää alan tutkimusta kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

KELPOISUUSEHDOT

Apulaisprofessorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Lisäksi edellytetään julkaisuilla ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista tieteelliselle uralle.

Professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä, sekä näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Lisäksi professorin tehtävässä tarvitaan taitoa toimia akateemisena johtajana.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan apulaisprofessorin/professorin tulee hallita suomen kieli. Lisäksi hakijalla tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta, mutta häneltä edellytetään valmiutta hankkia riittävä suomen kielen taito kolmen vuoden sisällä tehtävän aloittamisesta. Työnantaja tukee kielen oppimista. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös hyvää englannin kielen taitoa.

VALINTAKRITEERIT

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon sekä tieteelliset että opetukselliset ansiot. Tieteellisiksi ansioiksi katsotaan tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa, ulkomainen tieteellinen työskentely sekä kansainväliset luottamustehtävät. Opetuksellisina ansioina huomioidaan opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte, sekä osallistuminen tohtorikoulutukseen. Lisäksi otetaan huomioon hakijan johtamis- ja vuorovaikutustaidot sekä aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa.

TEHTÄVÄN PALKKAUS

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 7 (apulaisprofessori) ja 8-10 (professori). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Tehtävän bruttopalkka on noin 4 500–8 000 euroa kuukaudessa riippuen valittavan henkilön tieteellisistä ansioista ja urapolun vaiheesta.

HAKEMUKSEN TOIMITTAMINEN

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR -portaalin kautta. Hakemusta ei oteta käsittelyyn, ellei siihen ole liitetty seuraavien ohjeiden mukaisia asiakirjoja. Kaikkien asiakirjojen tulee olla englanninkielisiä ja ne tulee toimittaa yhtenä pdf-tiedostona.

• Helsingin yliopiston ohjeiden mukainen yliopistoportfolio (https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/toihin-yliopistoon/nain-haet-meille...)

• täydellinen julkaisuluettelo, joka on tehty noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta (http://www.aka.fi/fi/rahoitus/nain-haet/hakemuksen-liitteet/julkaisuluet...) sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutyyppiluokittelua (https://confluence.csc.fi/display/tutki/OKM%3An+julkaisutyyppiluokitus)

• tutkimuksen ja opetuksen kehittämissuunnitelma (enintään 2 sivua).

Hakijoita pyydetään varautumaan siihen, että hakuajan päätyttyä heitä pyydetään toimittamaan sähköisen hakujärjestelmän kautta enintään 10 valitsemaansa julkaisua asiantuntijoita varten. Hakuaika päättyy torstaina 30. marraskuuta 2017.

LISÄTIETOA

Lisätietoa työurasta ja tenure track -vakinaistamispolusta https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/toihin-yliopistoon/ura-helsingin-yl...
Lisätietoja tehtävästä ja sen toimintaympäristöstä antaa dekaani Patrik Scheinin, patrik.scheinin(at)helsinki.fi.
Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa HR-asiantuntija Tiina Kärki, tiina.karki(at)helsinki.fi. Rekrytointijärjestelmän tekninen tuki: rekrytointi(at)helsinki.fi.

Hae viimeistään 30.11.2017

Haku päättyy

torstai , marraskuu 30, 2017