Lääketieteellinen tiedekunta edistää korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja vastaa tutkimukseen perustuvasta lääketieteen ja hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian perusopetuksesta ja jatkokoulutuksesta sekä englanninkielisestä Transmed-maisterikoulutusohjelmasta. Opetus- ja tutkimustoiminnan ohella tiedekunta toimii myös terveydenhuollon alan merkittävänä asiantuntijaorganisaationa ja osallistuu alan eettiseen keskusteluun. Tiedekunnan päämääränä on yltää tutkimuksessa maailman parhaiden lääketieteellisten tiedekuntien tasolle ja vakiinnuttaa ja vahvistaa asemaansa lääketieteellisen opetuksen huippuyksikkönä.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta muodostaa yhdessä Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HUS/HYKS) ja Suomen Molekyylilääketieteen instituutin (FIMM) kanssa Akateemisen lääketiedekeskus Helsingin (AMCH). Tämä lääketieteen yksikkö on menestynyt erittäin hyvin kansainvälisissä arvioissa lukeutumalla Euroopan 10 ja maailman 50 parhaan lääketiedekampuksen joukkoon.

Lääketieteelliseen tiedekuntaan kuuluva suu- ja leukasairauksien osasto ylläpitää ja kehittää hammaslääketieteen tutkimusta ja siihen liittyvää peruskoulutusta, tieteellistä jatkokoulutusta, erikoishammaslääkärikoulutusta ja hammaslääkäreiden täydennyskoulutusta.

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan suu- ja leukasairauksien osasto hakee

YLIOPISTONLEHTORIA

1.8.2017 lukien. Tehtävän ala on suuradiologia.

Suuradiologian yliopistonlehtorin tehtäviin kuuluu osallistua suuradiologian perustutkinto- sekä erikoishammaslääkärikoulutukseen. Lisäksi tehtäviin kuuluu opinnäytetöiden ohjaaminen ja tutkimustyö.

Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa teoreettista ja kliinistä opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Lisäksi tehtävään valittavalta edellytetään oikeutta harjoittaa Suomessa hammaslääkärin ammattia laillistettuna hammaslääkärinä tai lupaa toimia hammaslääkärin tehtävissä sekä käytännön perehtyneisyyttä tehtävän alaan, mikä voidaan osoittaa esimerkiksi soveltuvalla erikoishammaslääkäritutkinnolla tai oikeuksilla. Tehtävään valittavalla on velvollisuus hoitaa sivuvirkaa/tointa terveyspalvelujärjestelmässä.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa. Tehtävä täytetään opetuspainotteisena, joten hakijoiden arvioinnissa annetaan erityistä painoa opetuskokemukselle ja opetuksen kehittämiseen liittyvälle kokemukselle, pedagogiselle koulutukselle, taidolle tuottaa oppimateriaalia sekä muille opetustoimessa saavutetuille ansioille. Tarvittaessa hakijoilta voidaan pyytää opetusnäyte.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopistonlehtorilta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Lisäksi hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös hyvää englannin kielen taitoa.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Tehtävään palkataan 4 kuukauden koeajalla.

Hakemuksiin on liitettävä pdf-tiedostoina ansioluettelo, julkaisuluettelo, opetusansioiden kartoituslomake ja opetustaitomatriisi sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa valintaan. Ohjeet ja lomakkeet lääketieteellisen tiedekunnan opetus-/tutkimustehtävää hakeville löytyy tiedekunnan verkkosivuilta
https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/toihi...

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta. Hakuaika päättyy 10.5.2017.

Lisätietoja antaa yliopistonlehtori Marja Ekholm (marja.ekholm(at)helsinki.fi) tai suu- ja leukasairauksien osaston johtaja Leo Tjäderhane (leo.tjaderhane(at)helsinki.fi)

Hae viimeistään 10.05.2017

Haku päättyy

keskiviikko, toukokuu 10, 2017