Helsingin yliopisto www.helsinki.fi/fi kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Yliopistossa on 11 tiedekuntaa ja lisäksi erillisiä laitoksia, joista osa on toisten yliopistojen kanssa yhteisiä. Yliopistossa opiskelee 36 000 tutkinto-opiskelijaa.

Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta on maan johtava oikeustieteellinen koulutusyksikkö. Osa tiedekunnan tutkinnoista suoritetaan Vaasan kaksikielisessä koulutusyksikössä https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/vaas.... Tiedekunnan perustehtävänä on tuottaa kansainvälisesti korkeatasoisen tutkimuksen ja tutkimuslähtöisen opetuksen kautta osaavia ja eettisesti vastuuntuntoisia oikeuden ammattilaisia omaan maahamme ja myös kansainvälisille työmarkkinoille. Oikeustieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa perustutkinnon suomen kielellä, ruotsin kielellä, englannin kielellä sekä kaksikielisenä tutkintona ruotsin ja suomen kielillä. Tiedekunnassa työskentelee opetus- ja tutkimushenkilöstöä runsaat 120 ja opiskelee 2 400 tutkinto-opiskelijaa.

Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta hakee

RAHOITUSOIKEUDEN APULAISPROFESSORIA

määräaikaiseen työsuhteeseen. Tehtävä täytetään Helsingin yliopiston tenure track –vakinaistamispolun mukaisena apulaisprofessorin tehtävänä. Kolmetasoisessa vakinaistamispolkujärjestelmässä yliopisto palkkaa henkilön apulaisprofessoriksi (assistant professor) 3–5 vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen, jonka päättyessä henkilö voidaan siirtää vakinaistamispolulla toiseen 3–5 vuoden määräaikaiseen apulaisprofessorin (associate professor) työsuhteeseen. Apulaisprofessorikauden ajalta tehdyn arvioinnin perusteella menestyksekkäästi tehtävistään suoriutunut henkilö voidaan vakinaistaa professoriksi.

Tehtävään valittavan tulee olla kelpoinen oikeustieteen apulaisprofessorin tehtävään ja hänellä tulee olla ansioita rahoitusoikeuteen liittyvässä opetuksessa ja tutkimuksessa.

Rahoitusoikeuden apulaisprofessorin tehtävän painopiste on rahoitusoikeuteen liittyvässä opetuksessa ja tutkimuksessa. Tehtävän täytössä painotetaan rahoitus- ja pankkialalla ja niiden sääntelyssä käynnissä olevien muutosten ja kehityssuuntien tuntemusta. Apulaisprofessoriksi valittavan tulee tuntea kansainvälisen toimintaympäristön lisäksi myös kotimaista toimintaympäristöä sekä kyetä pitämään yhteyttä sen toimijoihin. Hakijoiden eduksi katsotaan, jos he rahoitusoikeuden lisäksi kykenevät opettamaan laajemminkin siviilioikeuden ja/tai oikeustaloustieteen alalla. Opetusvelvollisuuteen sisältyy sekä perustutkinto- että jatkokoulutusta.

Apulaisprofessorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Lisäksi edellytetään julkaisuilla ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista tieteelliselle uralle.

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon sekä tieteelliset että opetukselliset ansiot. Tieteellisiksi ansioiksi katsotaan tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa, ulkomainen tieteellinen työskentely sekä kansainväliset asiantuntija- ja luottamustehtävät. Opetuksellisina ansioina huomioidaan opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte, sekä osallistuminen tohtorikoulutukseen. Lisäksi otetaan huomioon johtamis- ja vuorovaikutustaidot sekä hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan professorilta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, jolla hän antaa opetusta. Lisäksi hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta. Mikäli tehtävään valittava henkilö ei puhu suomea, hänen tulee hankkia arkikäyttöön vaadittava suomen kielen taito kolmen vuoden sisällä tehtävän aloittamisesta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi hyvää englannin kielen taitoa.

Apulaisprofessorin tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Tehtävän bruttopalkka on noin 4500 - 5200 €/kk riippuen valittavan henkilön tieteellisistä ansioista ja urapolun vaiheesta.

Hakemukseen on liitettävä seuraavat englanninkieliset asiakirjat yhtenä PDF-tiedostona:

• ansioluettelo

• Helsingin yliopiston ohjeiden mukainen yliopistoportfolio (https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/yliopistoportfolio)

• täydellinen julkaisuluettelo ja

• oman tutkimuksen ja opetuksen kehittämissuunnitelma (enintään 2 sivua).

Hakijoita pyydetään varautumaan siihen, että hakuajan päätyttyä heitä pyydetään toimittamaan sähköiseen rekrytointijärjestelmään enintään 10 valitsemaansa julkaisua asiantuntijoita varten.

Lisätietoa työurasta ja tenure track -vakinaistamispolusta löytyy Helsingin yliopiston sivulta: https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/toihin-yliopistoon/helsingin-yliopi....

Hakemus liitteineen jätetään yhtenä PDF-tiedostona Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa –linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta (https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal). Hakuaika päättyy 04.06.2018.

Lisätietoa haettavana olevasta tehtävästä antaa Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani Pia Letto-Vanamo, pia.letto-vanamo(at)helsinki.fi.

Lisätietoa rekrytointijärjestelmästä antaa henkilöstöasiantuntija Eeva Harju, eeva.harju(at)helsinki.fi.

Mahdolliset hakujärjestelmän tekniseen toimintaan liittyvät yhteydenotot: rekrytointi(at)helsinki.fi.

Haku päättyy

04.06.2018 23:59 EEST