Avoin yliopisto (www.helsinki.fi/avoin) on Helsingin yliopiston erillinen laitos, jonka tehtävänä on vastata avoimen yliopiston periaatteiden mukaan järjestettävästä yleissivistävästä ja tutkimukseen perustuvasta yliopistotasoisesta opetuksesta. Avoimessa yliopistossa opiskelee vuosittain noin 38 000 opiskelijaa. Päätoimisia opettajia on 16 ja sivutoimisia lähes 350.

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto hakee

PSYKOLOGIAN YLIOPISTONLEHTORIA

vakituiseen työsuhteeseen 1.2.2021 alkaen

Yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa tutkimukseen perustuvaa opetusta Avoimessa yliopistossa. Hän vastaa psykologian perus- ja aineopintotasoisesta opetuksesta sekä osallistuu psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien lisäopintojen toteuttamiseen. Psykologia on erittäin suosittu oppiaine. Jopa lähes 9 % koko Avoimen yliopiston opintopistemäärästä muodostuu psykologian opinnoista. Perus- ja aineopintoja opiskelee noin 2900 opiskelijaa vuodessa ja he suorittavat noin 12 000 opintopistettä. Opiskelijoiden suuresta määrästä johtuen onkin tärkeää kehittää laadukasta pedagogista opetusta. Tehtävään kuuluu opetuksen lisäksi opiskelijoiden neuvonta, opetuksen uudistaminen, tuntiopettajien ohjaaminen, tiivis yhteydenpito tiedekunnassa olevaan psykologian koulutusohjelmaan sekä osallistuminen Avoimen yliopiston hallintoon ja yleiseen kehittämiseen.

VALINTAKRITEERIT

Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Tehtävässä painottuvat kandidaattitason opetus ja ohjaus.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon kokemus ja osaaminen järjestettäessä laajoja ja pedagogisesti perusteltuja kursseja. Avoimessa yliopistossa painotetaan verkko-opetusta ja digitaalisten oppimisvälineiden hallintaa. Merkittäviä ansioita ovat myös opetettavan alan laaja-alainen tuntemus sekä tieteelliset julkaisut ja muut tutkimus- ja kehittämisansiot.

Tehtävässä edellytetään monipuolista tieto- ja viestintätekniikan käyttöä opetuksessa. Monipuolinen pedagoginen koulutus ja kehittämistyö, esimerkiksi verkko- ja työelämäopintoihin liittyen, katsotaan eduksi, samoin taito tuottaa oppimateriaalia. Lisäksi arvostamme yliopistolliseen aikuiskoulutukseen liittyvää kokemusta sekä Avoimen yliopiston ja jatkuvan oppimisen tuntemusta.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopistonlehtorilta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, jolla hän antaa opetusta (suomi). Lisäksi vaaditaan, että hänellä on ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta. Hakijan tulee kuitenkin ottaa huomioon, että opetus tapahtuu enimmäkseen suomen kielellä. Lisäksi yliopistonlehtorin toivotaan tarvittaessa opettavan myös englannin kielellä.

PALKKA

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistoissa sovellettavan palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Bruttopalkka on noin 3100 – 4300 euroa/kk riippuen valittavan henkilön uravaiheesta.

HAKUOHJEET

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkistä viimeistään 29.11.2020. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta.

Hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat yhtenä pdf-tiedostona: ansioluettelo, selvitys kokemuksesta ja ansioista, joilla on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa, sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa valintaan, tai edellä mainitut asiakirjat ja tiedot sisältävä Helsingin yliopiston ohjeiden mukainen yliopistoportfolio (https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/yliopistoportfolio). Opetustaitoa arvioidaan tarvittaessa myös opetusnäytteellä.

LISÄTIETOA

Lisätietoja tehtävästä antaa varajohtaja Jenni Krapu, 0504489517, jenni.krapu@helsinki.fi. Lisätietoja rekrytointiprosessista ja -järjestelmästä antaa henkilöstöasiantuntija Pirkko Tikkanen, pirkko.tikkanen@helsinki.fi

Haku päättyy

29.11.2020 23:59 EET