Helsingin yliopiston Yliopistopedagogiikan keskus (HYPE) on koko Helsingin yliopistoa palveleva tutkimus- ja kehittämisyksikkö, joka sijaitsee kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Keskuksen tehtävänä on monitieteinen yliopistopedagoginen tutkimus Helsingin yliopistossa sekä siihen pohjautuvan yliopistopedagogisen koulutuksen, pedagogisen asiantuntijuuden palveluiden, opetuksen kehittämisen ja laadunvarmistuksen järjestäminen.

Yliopistopedagogiikan keskus painottaa tutkimuksen ja opetuksen välistä kiinteää yhteyttä ja sen merkitystä Helsingin yliopiston opetuksen korkean laadun perustana. Keskuksessa tehdään kansainvälisen tason tutkimusta yliopisto-opetuksesta ja -oppimisesta. Tutkimuksen avulla kehitetään yliopistokontekstiin ja eri tieteenaloille sopivia opetus- ja opiskelumenetelmiä, jotka edistävät opiskelijoiden itsenäistä ja kriittistä ajattelua ja tukevat heidän asiantuntijaksi kehittymisen prosessiaan. Tutkimuksen avulla edistetään yliopisto-opettajien asiantuntijuutta opetuksessa.
https://www.helsinki.fi/fi/yliopistopedagogiikan-keskus-hype

Yliopistopedagogiikan keskus hakee

YLIOPISTOPEDAGOGIIKAN PROFESSORIA

määräaikaiseen työsuhteeseen 1.1.2019 - 31.7.2023 (sijaisuus).

Yliopistopedagogiikan professorin tehtävä suuntautuu yliopistopedagogiikan alalle yliopisto-opetukseen ja oppimiseen. Tehtävään valittavalla henkilöllä tulee olla valmiudet sitoutua tehtävän alan, Helsingin yliopiston opetuksen, kaikkien tiedekuntien koulutusohjelmien ja työyhteisön kehittämiseen. Tehtävään valittavan henkilön tulee myös olla aktiivinen tieteen kehityksen seuraamisessa, yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa sekä kansainvälisessä yhteistyössä. Tehtävänä on myös kotimaisen ja kansainvälisen tutkimusrahoituksen hankkiminen.

VALINTAKRITEERIT

Professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä, sekä näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Lisäksi professorin tehtävässä tarvitaan taitoa toimia akateemisena johtajana.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää englannin kielen taitoa. Mikäli tehtävään valittava henkilö ei osaa suomea/ruotsia, häneltä edellytetään valmiutta hankkia riittävä suomen kielen taito kolmen vuoden sisällä tehtävän aloittamisesta. Työnantaja tukee kielen oppimista.

Hakijoiden pätevyyttä arvioidaan seuraavien tietojen perusteella:

• tieteelliset julkaisut
• menestyminen tutkimusrahoituksen hankkimisessa
• kokemus tutkimushankkeiden johtamisesta
• kansainvälinen tieteellinen työskentely
• aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa
• opetus- ja ohjauskokemus ja muut opetukselliset ansiot
• johtamis- ja vuorovaikutustaidot
• visio oman tutkimuksen ja alan kehittämisestä
• asiantuntijalausunnot sekä haastattelussa ja opetusnäytteessä menestyminen.

PALKKA

Tehtävän bruttopalkka on 4 800–6 000 euroa kuukaudessa riippuen tehtävään valittavan henkilön kokemuksesta ja ansioista.

HAKUOHJEET

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR -portaalin kautta.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat englanninkieliset asiakirjat yhtenä PDF-tiedostona:

• yliopistoportfolio

• numeroitu julkaisuluettelo

• selvitys (enintään 3 sivua) tieteellisestä toiminnasta (toiminta tiedeyhteisössä, kansainvälinen tieteellinen työskentely, tutkimusrahoituksen hankkiminen ja oma rooli siinä)

• tutkimuksen ja opetuksen kehittämissuunnitelma (enintään 2 sivua).

Ohje liitteiden laatimiseen: https://www.helsinki.fi/fi/kasvatustieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/to.... PDF-tiedosto tulee nimetä seuraavasti: omasukunimi_profhype.

Hakijoita pyydetään varautumaan siihen, että hakuajan päätyttyä heitä pyydetään toimittamaan sähköisen hakujärjestelmän kautta enintään 10 valitsemaansa julkaisua asiantuntija-arviointia varten.

Hakuaika päättyy 11. lokakuuta 2018.

LISÄTIETOA

Lisätietoja tehtävästä ja sen toimintaympäristöstä antaa dekaani Johanna Mäkelä, johanna.m.makela(at)helsinki.fi https://www.helsinki.fi/fi/kasvatustieteellinen-tiedekunta.
Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa HR-asiantuntija Tiina Kärki, tiina.karki(at)helsinki.fi.
Rekrytointijärjestelmän tekninen tuki: rekrytointi(at)helsinki.fi.

Haku päättyy

11.10.2018 23:59 EEST