Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja suurin tiedekorkeakoulu, yhteensä 40 000 opiskelijan ja tutkijan kansainvälinen tiedeyhteisö. Kansainvälisissä yliopistovertailuissa Helsingin yliopisto sijoittuu yleensä maailman sadan parhaan yliopiston joukkoon. Helsingin yliopisto etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi.

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta (http://www.helsinki.fi/hum/ ) on Suomen vanhin ja tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan suurin humanistisen alan opetuksen ja tutkimuksen yksikkö. Se on myös merkittävä kansainvälinen tutkimus-, koulutus- ja kulttuuriyhteisö.

Humanistinen tiedekunta hakee

LUONNOLLISTEN JA KEINOTEKOISTEN KOGNITIIVISTEN JÄRJESTELMIEN PROFESSORIA / APULAISPROFESSORIA

Tehtävä on osa Helsingin yliopiston profilointialuetta Mind and Matter – Foundations of Information, Intelligence and Consciousness (Mieli ja aine – informaation, älyn ja tietoisuuden perusteet), joka pyrkii vahvistamaan yliopiston uusia tieteidenvälisiä tutkimusaloja. Tehtävään valittavan henkilön odotetaan tekevän yhteistyötä muiden vakinaistamispolulla olevien kyseisen alueen professorien kanssa. Mind and Matter -alueella on seitsemän vakinaistamispolun tehtävää: Social and legal implications of AI (Tekoälyn yhteiskunnalliset ja lainopilliset seuraamukset), Natural and artificial cognitive systems (Luonnolliset ja keinotekoiset kognitiiviset järjestelmät), Experimental mind and brain research (Kokeellinen mielen ja aivojen tutkimus), Philosophy of mind and matter (Mielen ja aineen filosofia), Artificial and human intelligence (Teko- ja ihmisäly), Implications of the use of AI on learning and education (Tekoälyn käytön vaikutukset oppimiseen ja koulutukseen) ja Foundations of quantum information, logic, and computing (Kvantti-informaation, logiikan ja tietojenkäsittelyn perusteet).

Tehtävän kuvaus

Tehtävään valittava professori tai apulaisprofessori tutkii luonnollisten ja keinotekoisten kognitiivisten järjestelmien perusteita. Häneltä edellytetään kokeellista tutkimusotetta ja vahvaa tieteellistä näyttöä kognitiotieteen alalla. Hänellä tulisi olla myös kokemusta tieteidenvälisestä työstä kognitiotieteen filosofian, keinoälyn filosofian, kielen- ja puhetieteiden tai kognitiivisen neurotieteen kaltaisilta aloilta. Helsingin yliopistossa ja erityisesti Mind and Matter (Mieli ja aine)
-profiloitumisalueella työskentelee edellä mainittujen alojen tutkijoita, joiden joukossa on mahdollisia sopivia yhteistyökumppaneita.

Tehtävään valittavan tulee tehdä kansainvälisesti korkeatasoista tutkimustyötä. Lisäksi hänellä tulee olla vankka kansainvälinen ja tieteidenvälinen yhteistyöverkosto. Tehtävän opetusala on kognitiotiede. Professorin/apulaisprofessorin tehtäviin kuuluu kognitiotieteen opetus ja sen kehittäminen kielellisen diversiteetin ja digitaalisten ihmistieteiden maisteriohjelmassa sekä kielten kandiohjelmassa. Hän osallistuu myös humanistisen tiedekunnan tohtorikoulutukseen, tekee yhteistyötä muiden Mind and Matter -alueella toimivien ryhmien kanssa, hankkii tutkimusryhmälleen rahoitusta ja osallistuu yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen.

Valintakriteerit

Tehtävään valittava henkilö voidaan nimittää toistaiseksi voimassa olevan professorin tehtävään tai määräaikaiseen apulaisprofessorin tehtävään (tenure track -vakinaistamispolku) hakijan ansioiden ja uravaiheen perusteella. Lisätietoja Helsingin yliopiston urapolusta sekä vakinaistamispolkumallista on osoitteessa https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/helsingin-yliopiston-vakinaistamisp....

Professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa kognitiotieteestä, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä ja kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta. Lisäksi edellytetään kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä sekä näyttöjä alalla tehdystä kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä.

Apulaisprofessorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa kognitiotieteestä, näyttöjä kyvystä itsenäiseen tieteelliseen työhön ja kykyä opettaa yllä mainituissa koulutusohjelmissa. Lisäksi edellytetään tieteellisillä julkaisuilla ja muulla akateemisella toiminnalla osoitettua kykyä ja motivaatiota tieteelliselle uralle.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon

• tutkimusalan (kognitiotiede) asiantuntemus
• kokemus aivoihin ja mieleen keskittyvästä tieteidenvälisestä tutkimuksesta
• korkeatasoiset tieteelliset julkaisut
• kokemus tutkimushankkeiden menestyksekkäästä johtamisesta ja menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa (arvioidaan suhteessa hakijan uravaiheeseen)
• opetuskokemus ja opiskelijoiden ohjaus, pedagoginen koulutus ja muut opetustoimessa saavutetut ansiot
• kansainvälinen tutkimuskokemus, muu kansainvälinen työkokemus ja luottamustehtävät
• hakijan oman tutkimustyön ja yleisesti tutkimusalan kehittämistä koskeva visio
• johtamis- ja vuorovaikutustaidot
• kielitaito
• asiantuntijalausunnot
• haastattelu.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää myös sujuvaa englannin kielen taitoa. Jos valittava henkilö ei osaa suomea, hänen edellytetään hankkivan riittävä suomen kielen taito kohtuullisessa ajassa. Kielen opiskeluun tarjotaan tukea.

Mitä tarjoamme?

Helsingin yliopisto tarjoaa tehtävään valitulle houkuttelevat uranäkymät ensiluokkaisessa tutkimus- ja opetusympäristössä ja edellytykset kansainväliseen yhteistyöhön. Apulaisprofessorin tehtävään valitulle tarjotaan lisäksi mahdollisuus kehittää pätevyyttään siten, että hänet voidaan nimittää vakinaiseen professuuriin. Apulaisprofessorin tehtävän vuotuinen bruttopalkka on noin 50 000–68 500 euroa ja professorin noin 64 000–96 000 euroa.

Helsingin yliopisto tarjoaa työntekijöilleen kattavat palvelut, mukaan lukien työterveyspalvelut ja vakuutukset, liikuntapalvelut ja ammatillisia kehittymismahdollisuuksia. Kansainvälistä henkilökuntaa tuetaan heidän muuttaessaan Suomeen (https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/toihin-yliopistoon).

Hakuohjeet

Hakemukseen pyydetään liittämään englanninkielisinä yhtenä pdf-tiedostona

1) ansioluettelo
2) enintään 5 sivun mittainen selvitys (esimerkiksi yliopistoportfolio) opetuksellisesta asiantuntijuudesta
3) enintään 5 sivun mittainen selostus hakijan tutkimustoiminnasta (toiminta tiedeyhteisössä, tutkimusrahoituksen hankkiminen ja kansainvälinen tieteellinen työskentely)
4) enintään 2 sivun mittainen selostus siitä, miten hakija aikoo tulevaisuudessa edistää tutkimustaan ja mihin ensisijaisesti suuntautua toiminnassaan, jos hänet valitaan tehtävään
5) julkaisuluettelo.

Ks. ohjeet https://www.helsinki.fi/fi/humanistinen-tiedekunta/tiedekunta/ohjeita-op...

Hakijoita pyydetään varautumaan siihen, että hakuajan päätyttyä heitä pyydetään toimittamaan sähköisen hakujärjestelmän kautta enintään 10 valitsemaansa julkaisua asiantuntijoita varten.

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta.

Lisätietoja

Lisätietoja antaa Digitaalisten ihmistieteiden osaston johtaja Martti Vainio, martti.vainio(at)helsinki.fi . Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa henkilöstöasiantuntija Maria Colliander, maria.colliander(at)helsinki.fi.

Rekrytointijärjestelmän tekninen tuki: rekrytointi(at)helsinki.fi

Haku päättyy

06.12.2019 23:59 EET