Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja suurin tiedekorkeakoulu, 40 000 opiskelijan ja tutkijan kansainvälinen tiedeyhteisö. Vertailuissa Helsingin yliopisto sijoittuu yleensä maailman sadan parhaan yliopiston joukkoon. Helsingin yliopisto etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Helsingin yliopisto on sitoutunut tasa-arvoiseen rekrytointiin.

Valtiotieteellinen tiedekunta hakee

POLIITTISEN HISTORIAN APULAISPROFESSORIA TAI PROFESSORIA

Tehtävä voidaan täyttää toistaiseksi voimassa olevan professorin tai määräaikaisen apulaisprofessorin tehtävänä (tenure track) hakijan ansioiden ja uravaiheen perusteella. Lue tarkemmin HY:n vakinaistamispolusta: https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/helsingin-yliopiston-vakinaistamisp....

Poliittinen historia on valtiotieteelliseen tiedekuntaan sijoittuva yhteiskuntatieteellis-historiallinen tieteenala, joka tutkii poliittisten ilmiöiden monikerroksista historiaa sekä menneisyyden läsnäoloa nykyajassa. Tutkimuksen ydinkohteita ovat poliittisen hallinnan ja toiminnan ja niitä jäsentävien instituutioiden ja ajattelutapojen historia sekä yhteiskuntien muutos, vakaus ja konfliktit tarkasteltuna kansallisista, kansainvälisistä ja ylirajaisista näkökulmista. Viime vuosien tutkimushankkeet ovat keskittyneet hyvinvointivaltion ja ns. pohjoismaisen mallin sekä kylmän sodan, kansainvälisten suhteiden, Euroopan yhdentymisen sekä historiapolitiikan historiaan.

Tehtävään valittavalta edellytetään vahvoja näyttöjä itsenäisestä, uusia näkökulmia avaavasta korkean tason tutkimuksesta, joka kytkeytyy edellä esitettyihin läpäiseviin teemoihin. Menestys tehtävässä edellyttää yhteiskuntatieteellisesti jäsentyneiden historiallisten lähestymistapojen tuntemusta. Kyky monitieteiseen yhteistyöhön opetuksessa ja ohjauksessa sekä kiinnostus opetuksen kehittämiseen katsotaan ansioksi. Lisäksi ansioksi luetaan digitoitujen aineistojen tuntemus ja/tai kiinnostus digitaalisten menetelmien kehittämiseen osana tieteenalan tutkimusta ja opetusta.

VALINTAKRITEERIT

Apulaisprofessorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Lisäksi edellytetään julkaisuilla ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista tieteelliselle uralle.

Professorilta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä, sekä näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Lisäksi professorin tehtävässä tarvitaan taitoa toimia akateemisena johtajana.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää englannin kielen taitoa. Mikäli tehtävään valittava henkilö ei osaa suomea/ruotsia, häneltä edellytetään valmiutta hankkia riittävä suomen kielen taito kohtuullisen ajan kuluessa. Työnantaja tukee kielen oppimista.

Hakijoiden pätevyyttä arvioidaan seuraavien tietojen perusteella:

• tieteelliset julkaisut
• menestyminen tutkimusrahoituksen hankkimisessa
• kokemus tutkimushankkeiden johtamisesta
• kansainvälinen tieteellinen työskentely
• aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa
• opetus- ja ohjauskokemus ja muut opetukselliset ansiot
• johtamis- ja vuorovaikutustaidot
• visio oman tutkimuksen ja alan kehittämisestä
• asiantuntijalausunnot
• haastattelu.

PALKKA

Tarjoamme houkuttelevan työpaikan innostavassa, kansainvälisessä ja monitieteisessä ympäristössä. Professorin bruttopalkka on 5600–7600 euroa ja apulaisprofessorin 4550–5500 euroa kuukaudessa riippuen tehtävään valittavan henkilön ansioista ja kokemuksesta.

Helsingin yliopisto tarjoaa työntekijöilleen monipuolisia etuja ja mahdollisuuksia kuten liikunta- ja hyvinvointipalveluita ja mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen. Lue lisätietoja uramahdollisuuksista ja eduista osoitteesta https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/ura-helsingin-yliopistossa. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

HAKUOHJEET

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR -portaalin kautta, https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat englanninkieliset asiakirjat yhtenä PDF-tiedostona:
• Ansioluettelo
• Numeroitu julkaisuluettelo, johon on lihavoitu tämän tehtävän kannalta viisi merkittävintä julkaisua
• Selvitys (enintään 3 sivua) tieteellisestä toiminnasta (kansainvälinen tieteellinen työskentely, tutkimusrahoituksen hankkiminen ja toiminta tiedeyhteisössä)
• Visio (enintään 2 sivua) oman tutkimuksen suuntaamisesta ja alan kehittämisestä
• Opetuskokemusta ja -ansioita koskeva selvitys (enintään 2 sivua).

Tarkempia tietoja ansio- ja julkaisuluettelon tekemisestä sekä opetusansioiden esittämisestä saa verkkosivulta: https://www.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/opet....

Liitteet kootaan yhdeksi pdf-tiedostoksi, joka nimetään seuraavasti:
tehtävän ala_sukunimi_etunimi. Muita liitteitä, kuten suosituskirjeitä tai todistuksia ei tarvita.

Hakijoita pyydetään varautumaan siihen, että tiedekunta voi hakuajan päätyttyä pyytää osaa heistä toimittamaan 5 valitsemaansa julkaisua lähetettäväksi asiantuntijoille.

LISÄTIEDOT

Lisätietoja tehtävästä ja toimintaympäristöstä antaa professori Kimmo Rentola, kimmo.Rentola@helsinki.fi

Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa HR-asiantuntija Minna Maunula, minna.maunula@helsinki.fi

Poliittisessa historiassa on nyt täytettävän tehtävän lisäksi yksi professorin tehtävä, apulaisprofessori sekä kaksi yliopistonlehtoria, joista toinen yhteisenä talous- ja sosiaalihistorian kanssa. Tieteenalalla työskentelee useita tutkijoita ja tohtorikoulutettavia. Poliittisesta historiasta valmistuu vuosittain n. 25 maisteria ja 2-4 tohtoria. Lue lisää poliittisen historian tieteenalasta: https://www.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta/tutkimus/tietee...

Valtiotieteellinen tiedekunta on Suomen johtava yhteiskuntatieteellinen tutkimus- ja koulutusyksikkö, joka on oppiainevalikoimaltaan maan monipuolisin. Tiedekunnan oppiaineet menestyvät hyvin myös kansainvälisessä vertailuissa ollen monilla aloilla 50 parhaan joukossa. Tiedekunnalla on vahva kansainvälinen tutkimusprofiili, kansainvälisiä opetusohjelmia ja opiskelijoita. Henkilökunnan määrä on 450. Tiedekunnasta valmistuu vuosittain 350 kandidaattia, 400 maisteria ja yli 40 tohtoria. Lisätietoja verkkosivuilta: https://www.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta.

Haku päättyy

16.08.2020 23:59 EEST