Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja suurin tiedekorkeakoulu, yhteensä 40 000 opiskelijan ja tutkijan kansainvälinen tiedeyhteisö. Kansainvälisissä yliopistovertailuissa Helsingin yliopisto sijoittuu yleensä maailman sadan parhaan yliopiston joukkoon. Helsingin yliopisto etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi.

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta (http://www.helsinki.fi/hum/) on Suomen vanhin ja tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan suurin humanistisen alan opetuksen ja tutkimuksen yksikkö. Se on myös merkittävä kansainvälinen tutkimus-, koulutus- ja kulttuuriyhteisö.

Humanistinen tiedekunta hakee

POHJOISMAISTEN KIELTEN APULAISPROFESSORIA/PROFESSORIA

Tehtävän ala on pohjoismaiset kielet, erityisesti ruotsin kielen opetus ja tutkimus.

Tehtävä voidaan täyttää toistaiseksi voimassa olevana professorin tai määräaikaisena apulaisprofessorin tehtävänä (tenure track -vakinaistamispolku) hakijan ansioiden ja uravaiheen perusteella.

Pohjoismaisten kielten professori harjoittaa ja ohjaa tieteellistä tutkimustyötä. Ansioksi katsotaan näyttö laaja-alaisesta ruotsin kielen tutkimuksesta. Tehtävään valittava vastaa ruotsinkielisten opiskelijoiden koulutuksesta, muun muassa äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien koulutuksesta ruotsinkielisiin kouluihin. Lisäksi hänen tulee kyetä antamaan omaan tutkimustyöhön perustuvaa opetusta, ohjaamaan opinnäytteitä ja post doc-tutkijoita ja johtamaan tutkimushankkeita. Professorin tehtäviin kuuluu myös yhteiskunnallinen vuorovaikutus erilaisten keskeisten suomenruotsalaisen toimijoiden ja instituutioiden kanssa. Kokemus kansallisesta ja kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä katsotaan eduksi.
Apulaisprofessori/Professori työskentelee Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisessa ja pohjoismaisessa osastossa ja opettaa pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelmassa, kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelmassa ja kielentutkimuksen tohtoriohjelmassa. Professori opettaa muun muassa kielellistä vaihtelua mukaan lukien kieli ja yhteiskunta sekä ruotsinkieliset murteet Suomessa

VALINTAKRITEERIT

Apulaisprofessorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Lisäksi edellytetään julkaisuilla ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista tieteelliselle uralle.

Professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä sekä näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Lisäksi professorin tehtävässä tarvitaan taitoa toimia akateemisena johtajana.
Opetus- ja tutkimustehtävään valittavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, jolla hän antaa opetusta. Pohjoismaisten kielten professuurin opetuskieli on ruotsi. Professorilla tulee myös olla vähintään tyydyttävä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta.
Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon sekä tieteelliset että opetukselliset ansiot. Tieteellisiksi ansioiksi katsotaan tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa, ulkomainen tieteellinen työskentely sekä kansainväliset luottamustehtävät. Opetuksellisina ansioina huomioidaan opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte, sekä osallistuminen tohtorikoulutukseen. Lisäksi otetaan huomioon hakijan johtamis- ja vuorovaikutustaidot sekä aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa.

PALKKA
Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 7 (apulaisprofessori) ja 8-10 (professori). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Professorin tehtävän vuosipalkka on noin 64 000-96 000 euroa ja apulaisprofessorin noin 50 000-68 500 euroa, riippuen valitun henkilön kokemuksesta ja ansioituneisuudesta.

HAKUOHJEET
Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa –napin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta.

Hakemukseen pyydetään liittämään ruotsinkielisinä yhtenä pdf-tiedostona
1) ansioluettelo
2) enintään 5 sivun mittainen selvitys opetuksellisesta asiantuntijuudesta
3) enintään 5 sivun mittainen selostus hakijan tutkimustoiminnasta (toiminta tiedeyhteisössä, tutkimusrahoituksen hankkiminen ja kansainvälinen tieteellinen työskentely)
4) enintään 2 sivun mittainen visio oman tutkimuksen suuntaamisesta ja alan kehittämisestä
5) numeroitu julkaisuluettelo

Ks. ohjeet
https://www.helsinki.fi/fi/humanistinen-tiedekunta/tiedekunta/ohjeita-op...

Liitteet kootaan yhdeksi pdf-tiedostoksi, joka nimetään seuraavasti:
nordiska språk_sukunimi_etunimi. Muita liitteitä, kuten suosituskirjeitä tai todistuksia, ei tarvita.

Hakijoita pyydetään varautumaan siihen, että hakuajan päätyttyä heitä pyydetään toimittamaan sähköisen hakujärjestelmän kautta enintään 10 valitsemaansa julkaisua asiantuntijoita varten.

LISÄTIETOJA.

Lisätietoja tehtävästä antaa suomalais-ugrilaisen ja pohjoismaisen osaston johtaja Hanna Lehti-Eklund, hanna.lehti-eklund(at)helsinki.fi. Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa henkilöstöasiantuntija Maria Colliander maria.colliander(at)helsinki.fi

Lisätietoa työurasta Helsingin yliopistossa ja tenure track -vakinaistamispolusta:
https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/toihin-yliopistoon

Rekrytointijärjestelmän tekninen tuki: rekrytointi(at)helsinki.fi

Haku päättyy

23.09.2019 23:59 EEST