Lääketieteellinen tiedekunta edistää korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja vastaa tutkimukseen perustuvasta lääketieteen ja hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian perusopetuksesta ja jatkokoulutuksesta sekä englanninkielisestä Transmed-maisterikoulutusohjelmasta. Opetus- ja tutkimustoiminnan ohella tiedekunta toimii myös terveydenhuollon alan merkittävänä asiantuntijaorganisaationa ja osallistuu alan eettiseen keskusteluun. Tiedekunnan päämääränä on yltää tutkimuksessa maailman parhaiden lääketieteellisten tiedekuntien tasolle ja vakiinnuttaa ja vahvistaa asemaansa lääketieteellisen opetuksen huippuyksikkönä.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta muodostaa yhdessä Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HUS/HYKS) ja Suomen Molekyylilääketieteen instituutin (FIMM) kanssa Akateemisen lääketiedekeskus Helsingin (AMCH). Tämä lääketieteen yksikkö on menestynyt erittäin hyvin kansainvälisissä arvioissa lukeutumalla Euroopan 10 ja maailman 50 parhaan lääketiedekampuksen joukkoon.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta hakee

KLIINISTÄ OPETTAJAA

osa-aikaiseen (35 %) toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään 1.9.2018 lukien. Tehtävän ala on kliininen kemia ja se on opetuspainotteinen. Tehtävä on kytketty HUSLABin kliinisen kemian erikoislääkärin virkaan. Mikäli erikoislääkärin tehtävään otettu eroaa HUSLABin erikoislääkärin virasta, lakkaa myös palvelussuhde Helsingin yliopistoon.

Molempiin tehtäviin tulee hakea erikseen samanaikaisesti. Valinta HY:n kliinisen opettajan osa-aikaiseen tehtävään ja HUSLABin erikoislääkärin virkaan tehdään samanaikaisesti molemmissa organisaatioissa oman hakuprosessin mukaisesti:
http://www.hus.fi/tyopaikat/sivut/default.aspx?redirected=1

Kliinisen opettajan tehtäviin kuuluu lääketieteellisen perusopetuksen antaminen lääketieteen opiskelijoille kliinisen kemian erikoisalalla sekä opetuksen kehittäminen ja suunnittelu. Tutkimustyö kuuluu toimenkuvaan opetuksesta vapaina jaksoina.

Tehtävään valittavalta edellytetään kliinisen kemian erikoislääkärin tutkintoa tai oikeuksia, Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon opetusansiot, koulutus ja tieteelliset julkaisut.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan kliiniseltä opettajalta vaaditaan, että hän hallitsee opetuskielen. Lisäksi tehtävään valittavalla henkilöllä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Hakemuksiin on liitettävä ansioluettelo, julkaisuluettelo, opetusansioiden kartoituslomake sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa valintaan. Lisäohjeita liitteiden laatimiseksi ja mm. opetusansioiden kartoituslomake https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/toihi...

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta. Hakuaika päättyy 9.8.2018.

Mikäli tehtävän täyttöprosessi HUS:n puolella raukeaa tai jos valmisteluryhmien esitykset poikkeavat toisistaan, HY:n tehtävän täyttöprosessi raukeaa.

Lisätietoja tehtävästä antavat professori, osastonylilääkäri Timo Kouri: puh. 050 427 1252, ylilääkäri Lotta Joutsi-Korhonen: puh. 050 427 2402 ja linjajohtaja, ylilääkäri Tiina Mäki: puh. 050 428 6160.

Haku päättyy

09.08.2018 23:59 EEST