Lääketieteellinen tiedekunta tekee korkeatasoista tutkimusta ja antaa tutkimukseen perustuvaa lääketieteen, hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian perusopetusta ja jatkokoulutusta. Tiedekunnan toiminta keskittyy Meilahden kampusalueelle, jossa on erinomaiset mahdollisuudet tiiviille yhteistyölle sekä yliopistosairaalan että sektoritutkimuslaitosten (Työterveyslaitos, Tervey-den ja hyvinvoinnin laitos) kanssa. Opetus- ja tutkimustoiminnan ohella tiedekunta toimii myös terveydenhuollon alan merkittävänä asiantuntijaorganisaationa ja osallistuu alan eettiseen keskus-teluun. Tiedekunnan päämääränä on yltää tutkimuksessa maailman parhaiden lääketieteellisten tiedekuntien tasolle sekä vakiinnuttaa ja vahvistaa asemansa lääketieteellisen opetuksen sekä psykologi- ja puheterapeuttikoulutuksen huippuyksikkönä.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopistollinen keskussairaala HYKS ja Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM) muodostavat yhdessä Academic Medical Center Helsingin (AMCH). AMCH on menestynyt erittäin hyvin kansainvälisissä arvioissa; olemme Euroopan 10 ja maailman 50 parhaan lääketiedekampuksen joukossa.
.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta hakee osa-aikaista (35 %)

APULAISPROFESSORIA / PROFESSORIA

Tehtävän ala on muistisairaudet.

Tehtävä voidaan täyttää apulaisprofessorina (tenure track -vakinastamispolku) tai professorina hakijan ansioiden ja uravaiheen perusteella.

Muistisairauksien professuuriin liittyy HUS:n osastonylilääkärin virka. Professuuria ja HUS:n osastonylilääkärin virkaa on haettava erikseen.

Vakinaistamispolku (tenure track) -järjestelmään kuuluvaan apulaisprofessorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Lisäksi edellytetään julkaisuilla ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista tieteelliselle uralle.
Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tutkimustyön ja opetusansioiden lisäksi menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa sekä ulkomainen tieteellinen työskentely ja muu kansainvälinen kokemus.

Professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä, sekä näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Lisäksi professorin tehtävässä tarvitaan taitoa toimia akateemisena johtajana.
Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte sekä osallistuminen tohtorikoulutukseen. Lisäksi otetaan huomioon hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa, menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa, ulkomainen tieteellinen työskentely ja kansainväliset luottamustehtävät sekä johtamis- ja vuorovaikutustaidot. Hakijalla tulee olla vähintään yksi loppuunsaatettu väitöskirjatyönohjaus, jotta kyky ohjata opinnäytteitä vastaa lääketieteellisen tiedekunnan vaatimuksia.

Apulaisprofessori / professori vastaa alan perusopetuksesta ja jatko- ja täydennys- koulutuksesta sekä alan tutkimuksesta ja tutkijakoulutuksesta ja osallistuu perusopetukseen muistisairauksien kannalta relevanteilla erikoisaloilla, kuten esimerkiksi neurologiassa, geriatriassa ja psykiatriassa

Tehtäviin kuuluu myös harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, ja siihen perustuen seurata tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Lisäksi tehtäviin sisältyy osaston vastuulla olevia muita tehtäviä.

Tehtävään tarvittava käytännöllinen perehtyneisyys voidaan osoittaa neurologian, geriatrian tai psykiatrian erikoislääkärin tutkinnolla / oikeuksilla.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimus-henkilöstön vaativuustason mukaisesti. Apulaisprofessorin vaativuustaso on 7 ja professorin 8-10. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Lisätietoa tehtävästä ja sen kelpoisuus- ja kielitaitovaatimuksista, palkkauksesta sekä hakuasiakirjojen laatimisohjeista tiedekunnan sivulta https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/toihi...

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään https://rekry.helsinki.fi/start. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta.

Hakuaika apulaisprofessuuriin / professuuriin päättyy 14.toukokuuta 2018.

Apulaisprofessorin / professorin tehtävään liittyvää HUS:n osastonylilääkärin virkaa on haettava erikseen HUS hakuohjeiden mukaisesti (https://hus.taleo.net/careersection/hus1_external/jobsearch.ftl?lang=fi&...).

Mikäli apulaisprofessorin/ professorin tehtävään otettu eroaa HUSin osastonylilääkärin virasta, lakkaa myös palvelussuhde Helsingin yliopistoon.

Mikäli HUS:n virantäyttöprosessi raukeaa tai jos HUS:n ja tiedekunnan valmisteluryhmien esitykset poikkeavat toisistaan, lääketieteellisen tiedekunnan apulaisprofessorin / professorin tehtävänvalintaprosessi raukeaa.

Lisätietoja tehtävästä antaa neurologian professori Timo Erkinjuntti, timo.erkinjuntti(at)
helsinki.fi, puh. 09471 72273 tai Clinicumin johtaja professori Klaus Olkkola, klaus.olkkola (at) helsinki.fi, puh. 040 7583655.

Lisätietoa rekrytointiprosessista antaa HR asiantuntija Tania Sawkins, tania.sawkins(at) helsinki.fi, puh. 02941 26619.

Rekrytointijärjestelmän tekninen tuki: rekrytointi(at)helsinki.fi.

Ks. myös yliopistosta työnantajana: https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/toihin-yliopistoon

Haku päättyy

14.05.2018 23:59 EEST