Helsingin yliopisto – Maailman parhaiden joukossa!
Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Se on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 15 muulla paikkakunnalla Suomessa. Korkeatasoinen tutkimus luo uutta tietoa, jolla koulutetaan eri aloille monipuolisia asiantuntijoita ja jota hyödynnetään yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja elinkeinoelämässä.

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta (http://www.helsinki.fi/hum/ ) on Suomen vanhin ja tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan suurin humanistisen alan opetuksen ja tutkimuksen yksikkö. Se on myös merkittävä kansainvälinen tutkimus-, koulutus- ja kulttuuriyhteisö.

Humanistinen tiedekunta hakee

MIELENFILOSOFIAN PROFESSORIA / APULAISPROFESSORIA

Tehtävä on osa Helsingin yliopiston profilointialuetta Mind and Matter – Foundations of Information, Intelligence and Consciousness (Mieli ja aine – informaation, älyn ja tietoisuuden perusteet), joka pyrkii vahvistamaan yliopiston uusia tieteidenvälisiä tutkimusaloja. Tehtävään valittavan henkilön odotetaan tekevän yhteistyötä muiden vakinaistamispolulla olevien kyseisen alueen professorien kanssa. Mind and Matter -alueella on seitsemän vakinaistamispolun tehtävää: Social and legal implications of AI (Tekoälyn yhteiskunnalliset ja lainopilliset seuraamukset), Natural and artificial cognitive systems (Luonnolliset ja keinotekoiset kognitiiviset järjestelmät), Experimental mind and brain research (Kokeellinen mielen ja aivojen tutkimus), Philosophy of mind and matter (Mielen ja aineen filosofia), Artificial and human intelligence (Teko- ja ihmisäly), Implications of the use of AI on learning and education (Tekoälyn käytön vaikutukset oppimiseen ja koulutukseen) ja Foundations of quantum information, logic, and computing (Kvantti-informaation, logiikan ja tietojenkäsittelyn perusteet). Täytettävä tehtävä sijoittuu teoreettisen filosofian oppiaineeseen, jonka tutkimus keskittyy logiikkaan, filosofian historiaan, tietoteoriaan ja tieteenfilosofiaan.

TEHTÄVÄN KUVAUS

Hakijoilla tulee olla kansainvälinen tutkimusote mielen filosofian alalla sekä tieteidenvälinen lähestymistapa, jolla pyritään vastaamaan filosofian perinteisiin kysymyksiin tukeutumalla empiirisiin tieteisiin fysiikasta kognitiotieteeseen. Lisäksi hakijalla tulee olla näyttöä sekä valmiudesta tehdä yhteistyötä tieteidenvälisissä tutkimusryhmissä yhdellä edellä mainituista aloista että osallistumisesta teoreettisen filosofian oppiaineen jokapäiväiseen toimintaan ja opetukseen. Helsingin yliopistossa ja erityisesti Mind and Matter (Mieli ja aine) -profilointialueella työskentelee edellä mainittujen alojen tutkijoita, joiden joukossa on mahdollisia sopivia yhteistyökumppaneita. Tehtävään valittavan henkilön on osoitettava pystyvänsä antamaan ja kehittämään useiden eri aiheiden opetusta sekä teoreettisen että empiirisesti suuntautuneen mielenfilosofian alalla niin perus- kuin jatko-opiskelijoillekin. Hän osallistuu humanistisen tiedekunnan tohtorikoulutukseen, tekee yhteistyötä muiden Mind and Matter -alueella toimivien ryhmien kanssa, hakee aktiivisesti rahoitusta tutkimusryhmälleen ja osallistuu yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen.

VALINTAKRITEERIT

Tehtävään valittava henkilö voidaan nimittää toistaiseksi voimassa olevan professorin tehtävään tai määräaikaiseen apulaisprofessorin tehtävään (tenure track -vakinaistamispolku) hakijan ansioiden ja uravaiheen perusteella. Lisätietoja Helsingin yliopiston urapolusta sekä vakinaistamispolkumallista on osoitteessa https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/helsingin-yliopiston-vakinaistamisp....

Professorin tehtävään valittavalta edellytetään filosofian alan tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä ja kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta. Lisäksi edellytetään kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä sekä näyttöjä alalla tehdystä kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä.

Apulaisprofessorin tehtävään valittavalta edellytetään filosofian alan tohtorin tutkintoa, näyttöjä kyvystä itsenäiseen tieteelliseen työhön ja teoreettisen filosofian oppiaineessa tarvittavaa opetustaitoa. Lisäksi edellytetään tieteellisillä julkaisuilla ja muulla akateemisella toiminnalla osoitettua kykyä ja motivaatiota tieteelliselle uralle.

Hakijan tutkimusprofiilin on paitsi täydennettävä humanistisen tiedekunnan tutkimustyötä varsinkin filosofian alalla myös liityttävä siihen.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon

• tutkimusalan (mielenfilosofia) asiantuntemus
• kokemus aivoihin ja mieleen keskittyvästä tieteidenvälisestä tutkimuksesta
• korkeatasoiset tieteelliset julkaisut
• kokemus tutkimushankkeiden menestyksekkäästä johtamisesta ja menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa (arvioidaan suhteessa hakijan uravaiheeseen)
• opetuskokemus ja opiskelijoiden ohjaus, pedagoginen koulutus ja muut opetustoimessa saavutetut ansiot
• kansainvälinen tutkimuskokemus
• hakijan oman tutkimustyön ja yleisesti tutkimusalan kehittämistä koskeva visio
• johtamis- ja vuorovaikutustaidot
• kielitaito
• asiantuntijalausunnot
• haastattelu.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää myös sujuvaa englannin kielen taitoa. Jos valittava henkilö ei osaa suomea, hänen edellytetään hankkivan riittävä suomen kielen taito kohtuullisessa ajassa. Kielen opiskeluun tarjotaan tukea.

MITÄ TARJOAMME?

Helsingin yliopisto tarjoaa tehtävään valitulle houkuttelevat uranäkymät ensiluokkaisessa tutkimus- ja opetusympäristössä ja edellytykset kansainväliseen yhteistyöhön. Apulaisprofessorin tehtävään valitulle tarjotaan lisäksi mahdollisuus kehittää pätevyyttään siten, että hänet voidaan nimittää vakinaiseen professuuriin. Apulaisprofessorin tehtävän vuotuinen bruttopalkka on noin 50 000–68 500 euroa ja professorin noin 64 000–96 000 euroa.

Helsingin yliopisto tarjoaa työntekijöilleen kattavat palvelut, mukaan lukien työterveyspalvelut ja vakuutukset, liikuntapalvelut ja ammatillisia kehittymismahdollisuuksia. Kansainvälistä henkilökuntaa tuetaan heidän muuttaessaan Suomeen (https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/toihin-yliopistoon).

HAKUOHJEET

Hakemukseen pyydetään liittämään englanninkielisinä yhtenä pdf-tiedostona

1) ansioluettelo
2) enintään 5 sivun mittainen selvitys (esimerkiksi yliopistoportfolio) opetuksellisesta asiantuntijuudesta
3) enintään 5 sivun mittainen selostus hakijan tutkimustoiminnasta (toiminta tiedeyhteisössä, tutkimusrahoituksen hankkiminen ja kansainvälinen tieteellinen työskentely)
4) enintään 2 sivun mittainen selostus siitä, miten hakija aikoo tulevaisuudessa edistää tutkimustaan ja mihin ensisijaisesti suuntautua toiminnassaan, jos hänet valitaan tehtävään
5) julkaisuluettelo.

Ks. ohjeet https://www.helsinki.fi/fi/humanistinen-tiedekunta/tiedekunta/ohjeita-op...

Hakijoita pyydetään varautumaan siihen, että hakuajan päätyttyä heitä pyydetään toimittamaan sähköisen hakujärjestelmän kautta enintään 10 valitsemaansa julkaisua asiantuntijoita varten.

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta.

LISÄTIETOJA

Lisätietoja tehtävästä antaa filosofian professori Gabriel Sandu, gabriel.sandu(at)helsinki.fi . Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa henkilöstöasiantuntija Hanna Lotti, hanna.lotti(at)helsinki.fi.

Rekrytointijärjestelmän tekninen tuki: rekrytointi(at)helsinki.fi

Haku päättyy

06.12.2019 23:59 EET