Lääketieteellinen tiedekunta edistää korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja vastaa tutkimukseen perustuvasta lääketieteen ja hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian perusopetuksesta ja jatkokoulutuksesta sekä englanninkielisestä Transmed-maisterikoulutusohjelmasta. Opetus- ja tutkimustoiminnan ohella tiedekunta toimii myös terveydenhuollon alan merkittävänä asiantuntijaorganisaationa ja osallistuu alan eettiseen keskusteluun. Tiedekunnan päämääränä on yltää tutkimuksessa maailman parhaiden lääketieteellisten tiedekuntien tasolle ja vakiinnuttaa ja vahvistaa asemaansa lääketieteellisen opetuksen huippuyksikkönä.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta muodostaa yhdessä Helsingin yliopistollisen sairaalan (HUS) ja Helsinki Institute of Life Sciences (HiLIFE) kanssa Akateemisen lääketiedekeskus Helsingin (AMCH). Tämä lääketieteen yksikkö on menestynyt erittäin hyvin kansainvälisissä arvioissa lukeutumalla Euroopan 10 ja maailman 50 parhaan lääketiedekampuksen joukkoon.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta hakee

APULAISPROFESSORIA / PROFESSORIA

Tehtävän ala on logopedia.

Logopedia on tieteenala, jonka tutkimuskohteena ovat puheen, äänen, kielen ja kommunikaation sekä nielemisen häiriöiden ilmenemismuodot, taustatekijät ja kuntoutus. Alan opetuksen ja tutkimuksen keskiössä ovat myös toimintojen kehitys ja arviointi. Helsingin yliopiston logopedisen tutkimuksen erityisenä painoalueena on logopedisten interventioiden vaikuttavuuden ja puheterapiavuorovaikutuksen ominaispiirteiden tutkiminen. Helsingin yliopiston logopediassa tutkitaan laaja-alaisesti erilaisten kommunikoinnin häiriöiden ilmenemismuotoja, arviointia ja kuntoutusinterventioita sekä puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä. Aktiivisia tutkimusryhmiä on afasian, autismin, kuulovikojen, monikielisyyden, muistisairauksien, multimodaalisen kommunikaation, varhaisen kielenkehityksen ja videoidun vuorovaikutuksen tutkimuksen alueilla. Vuorovaikutuksen tutkimusta on toteutettu pitkään monitieteisissä tutkimusryhmissä, ja se on kansainvälisesti tunnettua ja korkeatasoista.

Tehtävä voidaan täyttää apulaisprofessorina (tenure track-vakinaistamispolku) tai professorina hakijan ansioiden ja uravaiheen perusteella.

Apulaisprofessorin tehtävän vaatimukset
Vakinaistamispolku (tenure track) -järjestelmään kuuluvaan apulaisprofessorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Lisäksi edellytetään julkaisuilla ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista tieteelliselle uralle. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tutkimustyön ja opetusansioiden lisäksi menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa sekä ulkomainen tieteellinen työskentely ja muu kansainvälinen kokemus.

Professorin tehtävän vaatimukset
Professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä, sekä näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Lisäksi professorin tehtävässä tarvitaan taitoa toimia akateemisena johtajana. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimus-tulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte sekä osallistuminen tohtorikoulutukseen. Lisäksi otetaan huomioon hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa, menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimises-sa, ulkomainen tieteellinen työskentely ja kansainväliset luottamustehtävät sekä johtamis- ja vuorovaikutustaidot. Professorin tehtävän hakijalla tulee olla vähintään yksi loppuunsaatettu väitöskirja-työnohjaus, jotta kyky ohjata opinnäytteitä vastaa lääketieteellisen tiedekunnan vaatimuksia.

Tehtävät
Logopedian apulaisprofessorin / professorin tehtäviin kuuluu antaa logopediseen tutkimukseen perustuvaa opetusta logopedian koulutusohjelmassa. Hän myös suunnittelee ja kehittää logopedian koulutusta yhdessä koulutusohjelman johtoryhmän kanssa sekä ohjaa monipuolisesti logopedian tieteenalan opinnäytetöitä ja väitöskirjoja.

Tehtävään valittavan tulee harjoittaa tutkimustyötä logopedian tieteenalalla, johtaa omia tutkimusryhmiä, hankkia tutkimusrahoitusta sekä kehittää ja ylläpitää kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Tehtäviin kuuluu myös ohjata tieteellistä tutkimustyötä ja seurata tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Lisäksi tehtäviin sisältyy osaston vastuulla olevia muita tehtäviä.

Hakijalta edellytetään hallintotehtävien vaatiman suomen kielen taidon hankkimista 3-5 vuoden aikana, koska logopedian hallinto- ja opetuskieli Helsingin yliopistossa on ensisijaisesti Suomi.

Tehtävään tarvittava käytännöllinen perehtyneisyys voidaan osoittaa laillistetun puheterapeutin pätevyydellä. Eduksi katsotaan myös täydentävät kliiniset ja teoreettiset koulutukset, jotka liittyvät kommunikoinnin häiriöihin ja niiden tutkimukseen.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimus-henkilöstön vaativuustason mukaisesti. Apulaisprofessorin vaativuustaso on 7 ja professorin 8-10. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Lisätietoa tehtävästä ja sen kelpoisuus- ja kielitaitovaatimuksista, palkkauksesta sekä hakuasiakirjojen laatimisohjeista tiedekunnan sivulta https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/toihi...

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään https://rekry.helsinki.fi/start , Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta.

Hakuaika päättyy 30. syyskuuta 2019.

Lisätietoja tehtävästä antaa Medicumin johtaja, professori Eero Mervaala, eero.mervaala(at)helsinki.fi, puh. 050 4482201 ja logopedian professori Minna Laakso, minna.laakso(at)helsinki.fi, puh. 050 5560796.

Lisätietoa rekrytointiprosessista antaa Henkilöstöasiantuntija Kaija Salenius, kaija.salenius(at) helsinki.fi, puh.050 416 0281.

Rekrytointijärjestelmän tekninen tuki: rekrytointi(at)helsinki.fi.

Haku päättyy

30.09.2019 23:59 EEST