Lääketieteellinen tiedekunta edistää korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja vastaa tutkimukseen perustuvasta lääketieteen ja hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian perusopetuksesta ja jatkokoulutuksesta sekä englanninkielisestä Transmed-maisterikoulutusohjelmasta. Opetus- ja tutkimustoiminnan ohella tiedekunta toimii myös terveydenhuollon alan merkittävänä asiantuntijaorganisaationa ja osallistuu alan eettiseen keskusteluun. Tiedekunnan päämääränä on yltää tutkimuksessa maailman parhaiden lääketieteellisten tiedekuntien tasolle ja vakiinnuttaa ja vahvistaa asemaansa lääketieteellisen opetuksen huippuyksikkönä.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta muodostaa yhdessä HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan ja Helsinki Institute of Life Sciences -tutkimusyksikön (HiLIFE) kanssa Akateemisen lääketiedekeskus Helsingin (AMCH). Tämä lääketieteen yksikkö on menestynyt erittäin hyvin kansainvälisissä arvioissa lukeutumalla Euroopan 10 ja maailman 50 parhaan lääketiedekampuksen joukkoon.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta hakee osa-aikaista (35 %)

APULAISPROFESSORIA / PROFESSORIA

Tehtävän ala on lasten infektiotaudit.

Tehtävä voidaan täyttää apulaisprofessorina (tenure track -vakinaistamispolku) tai professorina hakijan ansioiden ja uravaiheen perusteella.

Lasten infektiotautien professuuriin liittyy HUS:n osastonylilääkärin virka. Professorin tehtävä ja HUSin osastonylilääkärin virka täytetään avoimella haulla samanaikaisesti. HUSin osastonylilääkärin virkaa on haettava erikseen HUSin hakuohjeiden mukaisesti.

Vakinaistamispolku (tenure track) -järjestelmään kuuluvaan apulaisprofessorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Lisäksi edellytetään julkaisuilla sekä muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista tieteelliselle uralle, jossa on osoitettavissa nouseva kehityskulku.
Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tutkimustyön ja opetusansioiden lisäksi menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa sekä tieteellinen työskentely ulkomailla ja muu kansainvälinen kokemus.

Professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista, tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä sekä näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Lisäksi professorin tehtävässä tarvitaan taitoa toimia akateemisena johtajana.
Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte sekä osallistuminen tohtorikoulutukseen. Lisäksi otetaan huomioon hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa, menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa, tieteellinen työskentely ulkomailla ja kansainväliset luottamustehtävät sekä johtamis- ja vuorovaikutustaidot. Hakijalla tulee olla vähintään yksi loppuunsaatettu väitöskirjatyönohjaus, jotta kyky ohjata opinnäytteitä vastaa lääketieteellisen tiedekunnan vaatimuksia.

Apulaisprofessori / professori vastaa lasten infektiotautien opetuksesta lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksessa sekä osallistuu lastentautien opetukseen. Tehtävään valittu vastaa lasten infektiotautien lisäkoulutusohjelmasta, sekä osallistuu osaltaan infektiotautien erikoislääkäri-koulutukseen.
Professuurin tehtäviin kuuluu myös harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, ja siihen perustuen seurata tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Lisäksi tehtäviin sisältyy osaston vastuulla olevia muita tehtäviä.

Tehtävään tarvittava käytännöllinen perehtyneisyys voidaan osoittaa lastentautien erikoislääkärin tutkinnolla / oikeuksilla sekä yliopiston antamalla todistuksella lasten infektiotautien koulutuksesta tai muulla vastaavalla koulutuksella.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimus-henkilöstön vaativuustason mukaisesti. Apulaisprofessorin vaativuustaso on 7 ja professorin 8-10. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Lisätietoa tehtävästä ja sen kelpoisuus- ja kielitaitovaatimuksista, palkkauksesta sekä hakuasiakirjojen laatimisohjeista on saatavissa tiedekunnan sivulta https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/toihi...

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta.

Hakuaika apulaisprofessuuriin / professuuriin päättyy 1. helmikuuta 2021.

Mikäli HUSin virantäyttöprosessi raukeaa tai jos HUSin ja tiedekunnan valmisteluryhmien esitykset poikkeavat toisistaan, lääketieteellisen tiedekunnan apulaisprofessorin / professorin tehtävänvalintaprosessi raukeaa.

Mikäli apulaisprofessorin / professorin tehtävään otettu eroaa HUSin osastonylilääkärin virasta, lakkaa myös palvelussuhde Helsingin yliopistoon. Osastonylilääkärin virkasuhde on voimassa toistaiseksi ja enintään niin kauan, kuin palvelussuhde Helsingin yliopiston professorin tehtävään on voimassa.

Lisätietoja professorin tehtävästä antaa Clinicumin esimies professori Klaus Olkkola, klaus.olkkola(at) helsinki.fi, 040 7583655.

Lisätietoa rekrytointiprosessista antaa HR asiantuntija Tania Sawkins, tania.sawkins(at) helsinki.fi, puh. 02 941 26619.

Haku päättyy

01.02.2021 23:59 EET