Lääketieteellinen tiedekunta edistää korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja vastaa tutkimukseen perustuvasta lääketieteen ja hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian perusopetuksesta ja jatkokoulutuksesta sekä englanninkielisestä Transmed-maisterikoulutusohjelmasta. Opetus- ja tutkimustoiminnan ohella tiedekunta toimii myös terveydenhuollon alan merkittävänä asiantuntijaorganisaationa ja osallistuu alan eettiseen keskusteluun. Tiedekunnan päämääränä on yltää tutkimuksessa maailman parhaiden lääketieteellisten tiedekuntien tasolle ja vakiinnuttaa ja vahvistaa asemaansa lääketieteellisen opetuksen huippuyksikkönä.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta muodostaa yhdessä Helsingin yliopistollisen sairaalan (HUS) ja Helsinki Institute of Life Sciences (HiLIFE) kanssa Akateemisen lääketiedekeskus Helsingin (AMCH). Tämä lääketieteen yksikkö on menestynyt erittäin hyvin kansainvälisissä arvioissa lukeutumalla Euroopan 10 ja maailman 50 parhaan lääketiedekampuksen joukkoon.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta hakee osa-aikaista (35 %)

APULAISPROFESSORIA / PROFESSORIA

Tehtävän ala on kliininen kemia.

Tehtävä voidaan täyttää apulaisprofessorina (tenure track-vakinaistamispolku) tai professorina hakijan ansioiden ja uravaiheen perusteella.

Kliinisen kemian professuuriin liittyy HUS:n ylilääkärin virka. Professorin tehtävä ja HUSin ylilääkärin virka täytetään avoimella haulla samanaikaisesti. HUSin ylilääkärin virkaa on haettava erikseen HUSin hakuohjeiden mukaisesti.

Apulaisprofessorin tehtävän vaatimukset
Vakinaistamispolku (tenure track) -järjestelmään kuuluvaan apulaisprofessorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Lisäksi edellytetään julkaisuilla ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista tieteelliselle uralle.
Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tutkimustyön ja opetusansioiden lisäksi menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa sekä ulkomainen tieteellinen työskentely ja muu kansainvälinen kokemus.

Professorin tehtävän vaatimukset
Professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä, sekä näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Lisäksi professorin tehtävässä tarvitaan taitoa toimia akateemisena johtajana.
Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimus-tulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte sekä osallistuminen tohtorikoulutukseen. Lisäksi otetaan huomioon hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa, menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa, ulkomainen tieteellinen työskentely ja kansainväliset luottamustehtävät sekä johtamis- ja vuorovaikutustaidot. Professorin tehtävään valittavalta tulee olla vähintään yksi loppuunsaatettu väitöskirjatyön ohjaus, jotta kyky ohjata opinnäytteitä vastaa lääketieteellisen tiedekunnan vaatimuksia.

Apulaisprofessori / professori osallistuu / vastaa alan perus-, jatko- ja täydennyskoulutukseen sekä käytännön pienryhmäopetukseen ja luento-opetukseen yhdessä kliinisten opettajien kanssa.

Tehtäviin kuuluu myös harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, ja siihen perustuen seurata tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Lisäksi tehtäviin sisältyy osaston vastuulla olevia muita tehtäviä.

Tehtävään vaaditaan käytännöllinen perehtyneisyys, mikä voidaan osoittaa alan erikoislääkärin tutkinnolla / oikeuksilla.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimus-henkilöstön vaativuustason mukaisesti. Apulaisprofessorin vaativuustaso on 7 ja professorin 8-10. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Lisätietoa tehtävästä ja sen kelpoisuus- ja kielitaitovaatimuksista, palkkauksesta sekä hakuasiakirjojen laatimisohjeista tiedekunnan sivulta https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/toihi...

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään, Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta.

Hakuaika apulaisprofessuuriin / professuuriin päättyy 20. syysuuta 2019.

Mikäli HUSin virantäyttöprosessi raukeaa tai jos HUSin ja tiedekunnan valmisteluryhmien esitykset poikkeavat toisistaan, lääketieteellisen tiedekunnan apulaisprofessorin / professorin tehtävänvalintaprosessi raukeaa.

Mikäli apulaisprofessorin / professorin tehtävään otettu eroaa HUSin ylilääkärin virasta, lakkaa myös palvelussuhde Helsingin yliopistoon. Ylilääkärin virkasuhde on voimassa toistaiseksi ja enintään niin kauan, kuin palvelussuhde Helsingin yliopiston professorin tehtävään on voimassa.

Lisätietoja tehtävästä antavat Medicumin johtaja, professori Eero Mervaala, eero.mervaala(at)helsinki.fi, puh. 050 4482201 sekä professori Satu Mustjoki, satu.mustjoki(at)helsinki.fi.

Haku päättyy

20.09.2019 23:59 EEST