Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta on ainoa Suomessa eläinlääkäreitä kouluttava yksikkö. Eläinlääketieteen kuusivuotinen peruskoulutus koostuu eläinlääketieteen kandidaatin tutkinnosta ja eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnosta. Tiedekunnan koulutusohjelmat on eurooppalaisen eläinlääkärikoulutusta arvioivan ESEVT-järjestelmän mukaisesti hyväksytty. Tiedekunnan tutkimus on arvioitu myös kansainvälisesti laadukkaaksi. Tiedekunnalla on käytössään modernit tilat ja laitteet. Perustutkinto-opiskelijoita tiedekunnassa on noin 450, jatkotutkinto-opiskelijoita 100 ja erikoiseläinlääkärin tutkintoa suorittavia 150. Henkilökuntaa on noin 300. Vuosittain tiedekuntaan otetaan 70 uutta eläinlääketieteen opiskelijaa. Eläinlääketieteellinen tiedekunta rakentuu Yliopistollisesta eläinsairaalasta ja neljästä osastosta: eläinlääketieteellisten biotieteiden osasto, elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto, kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto, kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto. Katso lisätietoa https://www.helsinki.fi/fi/elainlaaketieteellinen-tiedekunta.

Eläinlääketieteellinen tiedekunta hakee

KLIINISTÄ OPETTAJAA

vakinaiseen työsuhteeseen 1.11.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävän ala on eläinlääketieteellinen kliininen laboratoriodiagnostiikka. Tehtävä sijoittuu kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osastolle.

Kliininen opettaja vastaa keskuslaboratorion kliinisen kemian ja hematologian laboratorion toiminnasta, laboratoriodiagnostiikan kehityksestä ja ohjauksesta sekä toimii asiantuntijana laboratoriomenetelmien ja laitteistojen valinnassa. Hän osallistuu kliinisen mikrobiologian laboratorion toimintaan ja neuvoo eläinlääkäreitä laboratorionäytteiden tulosten tulkinnassa ja mikrobilääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä. Tehtäviin kuuluu lisäksi eläinlääketieteellisen kliinisen kemian opetus, muu kliinisen laboratoriodiagnostiikan alaan kuuluva opetus, alan tutkimustyö ja opinnäytetöiden ohjaus.

KELPOISUUSVAATIMUKSET JA ANSIOIDEN ARVIOINTI

Kliinisen opettajan tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Tehtävään voidaan ottaa myös soveltuvan lisensiaatin tutkinnon suorittanut henkilö, joka on erittäin hyvin perehtynyt tehtäväalaan (esim. alan erikoistumistutkinto). Tehtävään valittavalta edellytetään lisäksi Suomessa laillistettua eläinlääkärin tutkintoa (L29/2000).

Ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte.

Kokemus kliinisestä laboratoriotoiminnasta, perehtyneisyys edellä mainittuihin eläinlääketieteellisen laboratoriodiagnostiikan osa-alueisiin ja laboratorion laatujärjestelmien tuntemus katsotaan hakijalle eduksi.

Opetus- ja tutkimustehtävää hoitavan tulee hallita suomen kieli ja hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös hyvää englannin kielen taitoa.

TEHTÄVÄN PALKKAUS

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

HAKEMUKSEN TOIMITTAMINEN JA LISÄTIEDOT

Hakemukseen on liitettävä mieluiten yhtenä pdf-tiedostona yliopistoportfolio, joka sisältää hakijan ansioluettelon, julkaisut ja tieteellisen toiminnan (ml. hankittu tutkimusrahoitus) sekä selvityksen kokemuksesta ja ansioista, joilla on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa.
- Lisätietoa yliopistoportfoliosta:
https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/toihin-yliopistoon/nain-haet-meille....
- Lisätietoa opetustaidon arvioinnista ja arviointimatriisista:
https://www.helsinki.fi/fi/elainlaaketieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/....

Hakemus liitteineen jätetään Helsingin yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta Hae paikkaa -linkistä. Sähköisessä rekrytointijärjestelmässä voi täyttää vain pakolliset (*) kentät. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa tehtävään SAP HR -portaalissa.

Hakijoita pyydetään varautumaan mahdolliseen opetusnäytteen antamiseen perjantaina 29.9.

Lisätietoja tehtävästä antaa Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osaston johtaja, professori Satu Sankari, satu.sankari(at)helsinki.fi, p. 0503175519. Lisätietoa rekrytointijärjestelmästä, yliopistoportfoliosta ja opetustaidon arvioinnista antaa henkilöstöasiantuntija Heidi Kauppinen, heidi.m.kauppinen(at)helsinki.fi, p. 0504155341.

Hae viimeistään 28.08.2017

Haku päättyy

maanantai, elokuu 28, 2017