Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Yliopistossa on 11 tiedekuntaa ja lisäksi erillisiä laitoksia, joista osa on toisten yliopistojen kanssa yhteisiä. Yliopisto on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 15 muulla paikkakunnalla Suomessa.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta sijaitsee Kumpulan kampuksella. Kemian osasto harjoittaa kansainvälisen tason tutkimusta ja antaa kaikkien akateemisten tasojen opetusta laajasti kemian erikoisaloilla sekä vastaa kemian aineenopettajankoulutuksesta. Kemian tutkimusryhmät sijoittuvat ohjelmiin materiaalikemia, synteesi ja analyysi sekä molekyylitiede. Kemian osastossa työskentelee 15 professoria ja yhteensä yli 200 työntekijää. Lisätietoja: https://www.helsinki.fi/fi/matemaattis-luonnontieteellinen-tiedekunta/ti...

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta hakee

KEMIAN YLIOPISTONLEHTORIA

1.10.2019 tai sopimuksen mukaan alkavaan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen kemian osastolle. Tehtävä täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

Yliopistonlehtorin päätetehtävät ovat tutkimus, tutkimukseen perustuva opetus ja opinnäytetöiden ohjaus. Pyydämme hakijaa kuvaamaan, kuinka hänen tutkimuksensa luonnollisesti linkittyy kemian osaston tutkimukseen (https://www.helsinki.fi/fi/matemaattis-luonnontieteellinen-tiedekunta/ti...), ks. hakuohjeet.

Yliopistonlehtori osallistuu kemian luento- ja laboratorio-opetukseen, joka painottuu kandiohjelmiin. Erityisenä opetustehtävänä on yhdessä Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kanssa järjestettävä kemian perusteiden opetus, jota hyödyntävät useat Viikin ja Kumpulan kampusten koulutusohjelmat sekä avoin yliopisto. Merkittävä osa opetuksesta toteutetaan verkko-opetuksena, joten tehtävään valittavalta edellytetään valmiuksia verkko-opetuksen materiaalien kehittämiseen.

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tehtävän alaan liittyvät tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa verkko-opetusmateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tarvittaessa opetusnäyte. Lisäksi otetaan huomioon hakijan aktiivisuus opetuksen kehittämishankkeissa ja tiedeyhteisön toiminnassa.

Yliopistonlehtoriksi valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa. Tehtäviin kuuluvan kemian suomenkielisen opetuksen vuoksi hakijalta vaaditaan hyvää suomen kielen taitoa, minkä lisäksi tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää englannin kielen hallintaa. Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopistonlehtorilta vaaditaan myös, että hänellä tulee olla vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Ruotsin kielen vaatimuksesta voidaan kuitenkin ilman erillistä hakemusta vapauttaa ulkomaalainen, ei-syntyperäinen Suomen kansalainen tai hakija, joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä.

Tehtävien palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Kokonaispalkka on noin 3 800 – 4 500 euroa kuukaudessa.

Hakuohjeet
Hakemukseen on liitettävä
1) tiedekunnan hyväksymän ohjeen mukainen yliopistoportfolio (ks. https://www.helsinki.fi/en/faculty-of-science/faculty/join-us/academic-p...), jonka tulee sisältää selvitys opinnäytetöiden ohjauksesta sekä siitä, miten hakija aikoo kehittää alaa ja opetusta
2) kuvaus siitä, kuinka hakijan tutkimus linkittyy kemian osaston tutkimukseen (1-2 sivua)
3) luettelo niistä julkaisuista ja muista töistä, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköisessä järjestelmässä Hae työpaikkaa -linkin kautta.

Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevia hakijoita pyydetään jättämään hakemuksensa SAP-HR-portaalissa.

Hakuaika päättyy 15.8.2019.

Lisätietopyynnöt
Lisätietoja tehtävästä antavat professori Heikki Tenhu (heikki.tenhu@helsinki.fi, puh. 02941 50334) ja professori Mikko Oivanen (mikko.oivanen@helsinki.fi, puh. 02941 50515).

Haku päättyy

15.08.2019 23:59 EEST