Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Yliopistossa on 11 tiedekuntaa ja lisäksi erillisiä laitoksia, joista osa on toisten yliopistojen kanssa yhteisiä. Yliopistossa opiskelee yli 30 000 tutkinto-opiskelijaa.

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta on ainoa Suomessa eläinlääkäreitä kouluttava yksikkö. Eläinlääketieteen kuusivuotinen peruskoulutus koostuu eläinlääketieteen kandidaatin tutkinnosta ja eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnosta. Tiedekunnan koulutusohjelmat on eurooppalaisen eläinlääkärikoulutusta arvioivan ESEVT-järjestelmän mukaisesti hyväksytty. Tiedekunnan tutkimus on arvioitu myös kansainvälisesti laadukkaaksi. Perustutkinto-opiskelijoita tiedekunnassa on noin 450, jatkotutkinto-opiskelijoita 100 ja erikoiseläinlääkärin tutkintoa suorittavia 150. Henkilökuntaa on noin 300. Vuosittain tiedekuntaan otetaan 70 uutta eläinlääketieteen opiskelijaa. Eläinlääketieteellinen tiedekunta rakentuu Yliopistollisesta eläinsairaalasta ja neljästä osastosta: eläinlääketieteellisten biotieteiden osasto, elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto, kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto, kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto. Katso lisätietoa https://www.helsinki.fi/fi/elainlaaketieteellinen-tiedekunta.

Eläinlääketieteellinen tiedekunta hakee

KAHTA YLIOPISTONLEHTORIA / KLIINISTÄ OPETTAJAA

1.3.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Toinen tehtävistä on vakinainen ja toinen määräaikainen 31.12.2020 asti. Tehtävien ala on eläinlääketieteellinen patologia ja ne sijoittuvat eläinlääketieteellisten biotieteiden osastolle.

Tehtävät voidaan täyttää yliopistonlehtorina tai kliinisenä opettajana hakijoiden ansioista ja uravaiheesta riippuen.

Yliopistonlehtorin / kliinisen opettajan tehtävään kuuluu perus- ja jatko-opiskelijoiden ohjausta ja opetusta sekä tutkimustyötä eläinlääketieteellisen patologian alalla. Lisäksi tehtävään kuuluu diagnostista työtä (pitäen sisällään sytologia- ja biopsianäytteitä sekä eläinten avauksia) sekä opetuksen kehittämiseen ja hallinnollisiin vastuisiin ja muuhun kehittämistyöhön osallistuminen.

KELPOISUUSVAATIMUKSET JA ANSIOIDEN ARVIOINTI

Tehtävään valittavalta edellytetään laillistettua eläinlääkärin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään eläinlääketieteen tohtorin tutkintoa. Kliinisen opettajan tehtävään valittavalta edellytetään joko eläinlääketieteen tohtorin tutkintoa tai että valittava on suorittanut eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnon ja on erittäin hyvin perehtynyt tehtäväalaan (esim. alan kansallinen tai kansainvälinen erikoistumistutkinto).

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte.

KIELITAITO

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Lisäksi hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös hyvää englannin kielen taitoa.

Opetus- ja tutkimustehtävään valittavalta ulkomaalaiselta tai Suomen kansalaiselta, joka ei ole syntyperäinen, edellytetään suomen kielen kohtuullista taitoa viiden vuoden kuluessa tehtävän alkamisesta. Tiedekunta tukee kielen oppimista.

TEHTÄVÄN PALKKAUS

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Tehtävän bruttopalkka on noin 3 100–4 900 euroa. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

HAKEMUKSEN TOIMITTAMINEN

Hakemukseen on liitettävä mieluiten yhtenä pdf-tiedostona yliopistoportfolio, joka sisältää hakijan julkaisuluettelon ja tieteellisen toiminnan (ml. hankittu tutkimusrahoitus) sekä selvityksen kokemuksesta ja ansioista, joilla on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa.

• Lisätietoa yliopistoportfoliosta:
https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/toihin-yliopistoon/nain-haet-meille....
• Lisätietoa opetustaidon arvioinnista ja arviointimatriisista (huomioithan yliopistoportfoliossasi):
https://www.helsinki.fi/fi/elainlaaketieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/....

Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakeeko hakija vain määräaikaista, vain vakinaista vai molempia tehtäviä.

Hakemus liitteineen jätetään Helsingin yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat jättävät hakemuksensa tehtävään SAP HR -portaalissa.

Hakijoita pyydetään varautumaan mahdolliseen opetusnäytteen antamiseen.

LISÄTIETOA

Lisätietoa tehtävästä antaa professori Antti Sukura, antti.sukura(at)helsinki.fi tai p. 0504358741. Lisätietoa rekrytointijärjestelmästä, yliopistoportfoliosta ja opetustaidon arvioinnista antaa henkilöstöasiantuntija Heidi Kauppinen, heidi.m.kauppinen(at)helsinki.fi, p. 0504155341. Mahdolliset hakujärjestelmän tekniseen toimintaan liittyvät yhteydenotot: rekrytointi(at)helsinki.fi.

Ks. myös yliopistosta työnantajana: https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/toihin-yliopistoon.

Hae viimeistään 07.12.2017

Haku päättyy

torstai , joulukuu 7, 2017