Helsingin yliopisto www.helsinki.fi/yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Yliopistossa on 11 tiedekuntaa ja lisäksi erillisiä laitoksia, joista osa on toisten yliopistojen kanssa yhteisiä. Yliopistossa opiskelee 36 000 tutkinto-opiskelijaa.

Yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta http://www.helsinki.fi/oikeustiede/ on maan johtava oikeustieteellinen koulutusyksikkö. Osa tiedekunnan tutkinnoista suoritetaan Vaasan kaksikielisessä koulutusyksikössä http://www.helsinki.fi/oik-vaasa/. Tiedekunnan perustehtävänä on tuottaa kansainvälisesti korkeatasoisen tutkimuksen ja tutkimuslähtöisen opetuksen kautta osaavia ja eettisesti vastuuntuntoisia oikeuden ammattilaisia omaan maahamme ja myös kansainvälisille työmarkkinoille. Oikeustieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa perustutkinnon suomen kielellä, ruotsin kielellä, englannin kielellä sekä kaksikielisenä tutkintona ruotsin ja suomen kielillä. Tiedekunnassa työskentelee opetus- ja tutkimushenkilöstöä runsaat 130 ja opiskelee 2 400 tutkinto-opiskelijaa.

Oikeustieteellinen tiedekunta hakee

JULKISOIKEUDEN PROFESSORIA / APULAISPROFESSORIA

Oikeustieteellisessä tiedekunnassa suomen- ja ruotsinkielisille perustutkinto-opiskelijoille annettava opetus jakautuu oikeusnotaarin koulutusohjelmaan ja oikeustieteen maisterin koulutusohjelmaan. Tehtävään valittavan on annettava opetusta molemmissa koulutusohjelmissa sekä tarpeen mukaan tiedekunnan kansainvälisissä maisteriohjelmissa samoin kuin tiedekunnan Vaasassa toimivassa yksikössä. Lisäksi tehtävään kuuluu perus- ja jatko-opiskelijoiden ohjausta.

Tiedekunnassa annetaan opetusta suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Tehtävään kuuluu opiskelijoiden arviointia kaikilla edellä mainituilla kielillä.

Valintakriteerit
Tehtävään valittava henkilö voidaan nimittää toistaiseksi voimassa olevan professorin tehtävään tai määräaikaiseen apulaisprofessorin tehtävään (tenure track -vakinaistamispolku) hakijan ansioiden ja uravaiheen perusteella. Lisätietoja Helsingin yliopiston urapolusta sekä vakinaistamispolkumallista on osoitteessa https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/ura-helsingin-yliopistossa/helsingi...

Apulaisprofessorin tehtävään valittavalta edellytetään tieteellistä tohtorin tutkintoa, kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Lisäksi edellytetään julkaisuilla ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista tieteelliselle uralle.

Professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä julkisoikeuden alalla, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä, sekä näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Lisäksi professorin tehtävässä tarvitaan taitoa toimia akateemisena johtajana.

Tehtävän täytössä arvostetaan julkisoikeudellisen asiantuntemuksen laaja-alaisuutta. Hakijan eduksi katsotaan tutkimuksellinen aktiivisuus ja kyky antaa opetusta yleisen hallinto-oikeuden, hallintoprosessioikeuden sekä hallinto-oikeutta lähellä olevien oikeudenalojen, kuten sosiaalioikeuden alalla.

Yliopistoasetuksen (770/2009) 1 §:n mukaan Helsingin yliopiston opetustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta. Lisäksi tehtävään valittavalla tulee olla suomen ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää englannin kielen taitoa.

Yliopistoasetuksessa säädetyn kielitaidon ja tehtävän edellyttämän muun kielitaidon hallinta tulee yliopiston johtosäännön 32 §:n mukaan varmistaa hakuasiakirjojen ja mahdollisesti annettavan opetusnäytteen ja haastattelun perusteella ennen kuin tehdään päätös henkilön ottamisesta työsuhteeseen. Samassa johtosäännön pykälässä annetaan mahdollisuus myöntää erivapaus asetuksessa säädetystä kielitaitovaatimuksesta.

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon sekä tieteelliset että opetukselliset ansiot. Tieteellisiksi ansioiksi katsotaan tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa, ulkomainen tieteellinen työskentely sekä kansainväliset asiantuntija- ja luottamustehtävät. Opetuksellisina ansioina huomioidaan opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte, sekä osallistuminen tohtorikoulutukseen. Lisäksi otetaan huomioon johtamis- ja vuorovaikutustaidot sekä hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 7 (apulaisprofessori) ja 8-10 (professori) Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Tehtävän bruttopalkka on noin 5000 - 8000 €/kk riippuen valittavan henkilön ansioista ja urapolun vaiheesta.

Hakemukseen on liitettävä seuraavat suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset asiakirjat yhtenä pdf-tiedostona:

• ansioluettelo
• selvitys opetuskokemuksesta ja -ansioista
• täydellinen julkaisuluettelo
• oman tutkimuksen ja opetuksen kehittämissuunnitelma (enintään 2 sivua)
• tai edellä mainitut asiakirjat ja tiedot sisältävä yliopistoportfolio. Tarkempia tietoja yliopistoportfoliosta saa osoitteesta https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/ura-helsingin-yliopistossa/yliopist...

Hakijoita pyydetään varautumaan siihen, että hakuajan päätyttyä heitä pyydetään toimittamaan enintään 10 valitsemaansa julkaisua asiantuntijoita varten.

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR -portaalin kautta (https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal)

Hakuaika päättyy 10.6.2020.

Lisätietoa työurasta: https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/toihin-yliopistoon

Lisätietoa opetustaidon arvioinnista:
https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/opet...

Lisätietoa tehtävästä antaa dekaani Pia Letto-Vanamo, pia.letto-vanamo(at)helsinki.fi.
Lisätietoa rekrytointiprosessista antaa HR-asiantuntija Minna Boström minna.bostrom(at)helsinki.fi.

Haku päättyy

10.06.2020 23:59 EEST