Lääketieteellinen tiedekunta tekee korkeatasoista tutkimusta ja antaa tutkimukseen perustuvaa lääketieteen, hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian perusopetusta ja jatkokoulutusta. Tiedekunnan toiminta keskittyy Meilahden kampusalueelle, jossa on erinomaiset mahdollisuudet tiiviille yhteistyölle sekä yliopistosairaalan että sektoritutkimuslaitosten (Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) kanssa. Opetus- ja tutkimustoiminnan ohella tiedekunta toimii myös terveydenhuollon alan merkittävänä asiantuntijaorganisaationa ja osallistuu alan eettiseen keskusteluun. Tiedekunnan päämääränä on yltää tutkimuksessa maailman parhaiden lääketieteellisten tiedekuntien tasolle sekä vakiinnuttaa ja vahvistaa asemansa lääketieteellisen opetuksen sekä psykologi- ja puheterapeuttikoulutuksen huippuyksikkönä.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopistollinen keskussairaala HYKS ja Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM) muodostavat yhdessä Academic Medical Center Helsingin (AMCH). AMCH on menestynyt erittäin hyvin kansainvälisissä arvioissa; olemme Euroopan 10 ja maailman 50 parhaan lääketiedekampuksen joukossa.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta hakee osa-aikaista (35 %)

APULAISPROFESSORIA / PROFESSORIA

Tehtävän ala on perinnöllisyyslääketiede.

Tehtävä voidaan täyttää apulaisprofessorina (tenure track-vakinaistamispolku) tai professorina hakijan ansioiden ja uravaiheen perusteella.

Perinnöllisyyslääketieteen professuuriin liittyy HUS:n ylilääkärin virka. Professuuria ja HUS:n ylilääkärin virkaa on haettava erikseen.

Vakinaistamispolku (tenure track) -järjestelmään kuuluvaan apulaisprofessorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Lisäksi edellytetään julkaisuilla ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista tieteelliselle uralle. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tutkimustyön ja opetusansioiden lisäksi menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa sekä ulkomainen tieteellinen työskentely ja muu kansainvälinen kokemus.

Professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä, sekä näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Lisäksi professorin tehtävässä tarvitaan taitoa toimia akateemisena johtajana.

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimus-tulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte sekä osallistuminen tohtorikoulutukseen. Lisäksi otetaan huomioon hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa, menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimises-sa, ulkomainen tieteellinen työskentely ja kansainväliset luottamustehtävät sekä johtamis- ja vuorovaikutustaidot. Hakijalla tulee olla vähintään yksi loppuunsaatettu väitöskirja-työnohjaus, jotta kyky ohjata opinnäytteitä vastaa lääketieteellisen tiedekunnan vaatimuksia.

Apulaisprofessori / professori vastaa perinnöllisyyslääketieteen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen kehittämisestä. Professori osallistuu alan perusopetukseen ja erikoislääkärikoulutukseen. Tehtävä sijoittuu lääketieteellisen genetiikan osastolle.

Professuurin tehtäviin kuuluu myös harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, ja siihen perustuen seurata tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Tehtävään tarvittava käytännöllinen perehtyneisyys voidaan osoittaa esimerkiksi perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkärin tutkinnolla/oikeuksilla sekä alalla hankitulla kliinisellä kokemuksella.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimus-henkilöstön vaativuustason mukaisesti. Apulaisprofessorin vaativuustaso on 7 ja professorin 8-10. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Lisätietoa tehtävästä ja sen kelpoisuus- ja kielitaitovaatimuksista, palkkauksesta sekä hakuasiakirjojen laatimisohjeista tiedekunnan sivulta https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/toihi...

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään https://rekry.helsinki.fi/start , Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta (https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal).

Hakuaika päättyy 25. kesäkuuta 2018.

Apulaisprofessorin / professorin tehtävään liittyvää HUS:n ylilääkärin virkaa on haettava erikseen HUS hakuohjeiden mukaisesti https://hus.taleo.net/careersection/hus1_external/jobsearch.ftl

Mikäli HUS:n virantäyttöprosessi raukeaa tai jos HUS:n ja tiedekunnan valmisteluryhmien esitykset poikkeavat toisistaan, lääketieteellisen tiedekunnan apulaisprofessorin / profes-sorin tehtävänvalintaprosessi raukeaa.

Mikäli apulaisprofessorin / professorin tehtävään otettu eroaa HUS:in ylilääkärin virasta, lakkaa myös palvelussuhde Helsingin yliopistoon.

Lisätietoja tehtävästä antaa Medicumin johtaja, professori Tom Böhling, tom.bohling(at)helsinki.fi, puh. 050 427 1900.

Lisätietoa rekrytointiprosessista antaa HR asiantuntija Tania Sawkins, tania.sawkins(at) helsinki.fi, puh. 02 941 26619.

Rekrytointijärjestelmän tekninen tuki: rekrytointi(at)helsinki.fi.

Ks. myös yliopistosta työnantajana: https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/toihin-yliopistoon

Haku päättyy

25.06.2018 23:59 EEST