Helsingin yliopisto on monitieteinen tutkimusyliopisto, joka kuuluu maailman parhaiden ja kymmenen parhaan eurooppalaisen yliopiston joukkoon. Yliopistossa on noin 36 000 tutkinto-opiskelijaa.

Geotieteiden ja maantieteen osasto on laajasti monitieteinen yksikkö, jossa luonnontieteellisen tutkimuksen lisäksi tehdään myös yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. Osaston tutkimustoiminta liittyy elollisen ja elottoman luonnon prosessien ja elämän historian prosessien, väestön, kulttuurin, asutuksen, talouden, luonnonvarojen kiertokulun sekä ympäristön tilan ja muutosten tutkimukseen ja seurantaan kaikissa ajan ja alueiden mittakaavoissa.

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta hakee
MAANTIETEEN APULAISPROFESSORIA/PROFESSORIA
alana maantieteen opettajankoulutus.

Hakijan ansioiden ja uravaiheen perusteella tehtävä voidaan täyttää joko toistaiseksi voimassa olevana professorin tai määräaikaisena apulaisprofessorin tehtävänä. Apulaisprofessorin vakinaistamispolku muodostuu kahdesta 3–5 vuoden mittaisesta portaasta. Tehtävään voidaan valita myös suoraan toiselle portaalle.

Geotieteiden ja maantieteen osastolla on kansallinen vastuu peruskoulujen ja lukioiden aineenopettajien koulutuksesta maantieteen alalla. Maantieteen opettajankoulutuksen apulaisprofessori/professori vastaa aineenopettajien koulutusohjelman organisoimisesta osastolla: maantieteen opintomoduuleista, opiskelijoiden ohjauksesta ja yliopiston sisäisen yhteistyön koordinoinnista muiden koulutusohjelman kannalta keskeisten tiedekuntien kanssa (kasvatustieteellinen tiedekunta, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta).

Työtehtävät:

Opettajankoulutuksen apulaisprofessori/professori vastaa osaltaan maantieteen kouluopetuksen roolin kehittämisestä kansallisella tasolla edistääkseen maantieteen asemaa suomalaisissa peruskouluissa ja lukioissa. Hänen tulee johtaa tutkimusta ja tehdä yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten tutkimusryhmien ja ohjelmien kanssa, sekä toimia yhteistyössä kuntien, ministeriöiden sekä muiden yliopistojen kanssa. Hakijan tiedepoliittinen kompetenssi katsotaan vahvuudeksi. Professori osallistuu maantieteen kandi- ja maisteriohjelmien sekä Urban Studies and Planning –maisteriohjelman opetukseen.

Valintakriteerit:

Tehtävään valittavalta hakijalta odotetaan osoitettua tutkimusintressiä opetusta ja opetusmenetelmiä kohtaan sekä globaaleihin kysymyksiin, kuten ilmastonmuutokseen, biodiversiteettikriisiin, väestönkasvuun, kaupungistumiseen tai muuttoliikkeeseen, keskittyvää tutkimusta kohtaan. Hakijalla tulee olla opettajan pedagoginen pätevyys sekä suomenkielisessä yliopisto-opetuksessa ja ohjauksessa tarvittava suomen kielen taito.

Apulaisprofessorilta ja professorilta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa. Professoriksi valittavalta edellytetään lisäksi korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä ohjata opinnäytteitä ja antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta maantieteen ja sen opettamisen alalla sekä näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Apulaisprofessoriksi valittavalta edellytetään kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön ja tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa sekä julkaisuilla ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista tieteelliselle uralle.

Tehtävään valittavalta vaaditaan erittäin hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista hallintaa ja vähintään tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi hyvää englannin kielen taitoa. Ruotsin kielen vaatimuksesta voidaan ilman erillistä hakemusta vapauttaa ulkomaalainen, ei-syntyperäinen Suomen kansalainen tai hakija, joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä.

Tehtävän hakeminen:

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköisessä järjestelmässä ”Hae työpaikkaa”-linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevia hakijoita pyydetään jättämään hakemuksensa SAP-HR -portaalissa.

Hakemukseen on liitettävä
1) tiedekunnan hyväksymän ohjeen mukainen yliopistoportfolio (ks. https://www.helsinki.fi/fi/matemaattis-luonnontieteellinen-tiedekunta/ti...), sekä
2) luettelo niistä julkaisuista ja muista töistä, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

Liitteet tulee jättää rekrytointijärjestelmään PDF-tiedostomuodossa.

Hakuaika päättyy 19.12.2019.
Hakijan tulee varautua pyydettäessä myöhemmin toimittamaan sähköisen hakujärjestelmän kautta enintään kymmenen valitsemaansa julkaisuja lähetettäväksi asiantuntijoille.

Lisätiedot:

Lisätietoja antavat osastonjohtaja Annakaisa Korja, annakaisa.korja(at)helsinki, puh. 0294151606 ja professori Sami Moisio, puh. 0294151626, sami.moisio(at)helsinki.fi.

Haku päättyy

19.12.2019 23:59 EET