Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Yliopistossa on 11 tiedekuntaa ja lisäksi erillisiä laitoksia, joista osa on toisten yliopistojen kanssa yhteisiä. Yliopistossa opiskelee yli 30 000 tutkinto-opiskelijaa.

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta on ainoa Suomessa eläinlääkäreitä kouluttava yksikkö. Eläinlääketieteen kuusivuotinen peruskoulutus koostuu eläinlääketieteen kandidaatin tutkinnosta ja eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnosta. Tiedekunnan koulutusohjelmat on eurooppalaisen eläinlääkärikoulutusta arvioivan ESEVT-järjestelmän mukaisesti hyväksytty. Tiedekunnan tutkimus on arvioitu myös kansainvälisesti laadukkaaksi. Perustutkinto-opiskelijoita tiedekunnassa on noin 450, jatkotutkinto-opiskelijoita 100 ja erikoiseläinlääkärin tutkintoa suorittavia 150. Henkilökuntaa on noin 300. Vuosittain tiedekuntaan otetaan 70 uutta eläinlääketieteen opiskelijaa. Eläinlääketieteellinen tiedekunta rakentuu Yliopistollisesta eläinsairaalasta ja neljästä osastosta: eläinlääketieteellisten biotieteiden osasto, elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto, kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto, kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto. Katso lisätietoa https://www.helsinki.fi/fi/elainlaaketieteellinen-tiedekunta.

Eläinlääketieteellinen tiedekunta hakee

KOTIELÄINTEN LISÄÄNTYMISTIETEEN APULAISPROFESSORIA/PROFESSORIA

Tehtävä voidaan täyttää hakijan ansioiden ja uravaiheen perusteella apulaisprofessorin määräaikaisena tehtävänä tenure track -vakinaistamispolun ensimmäiseen tai toiseen vaiheeseen tai pysyvään työsuhteeseen professorina.

Tenure track -vakinaistamispolku muodostuu kahdesta 3–5 vuoden mittaisesta apulaisprofessorin kaudesta. Apulaisprofessorin (tenure track) tehtävä on määräaikainen. Jos apulaisprofessori menestyy työssään ja täyttää ennakkoon sovitut kriteerit, työsuhdetta jatketaan. Tavoitteena on vakinainen professuuri. Lisätietoa työurasta ja tenure track -vakinaistamispolusta: https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/toihin-yliopistoon/ura-helsingin-yl....

Apulaisprofessorin/professorin tehtävänä on harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Tehtävän opetus- ja tutkimusalana on kotieläinten, erityisesti märehtijöiden, lisääntyminen. Apulaisprofessori/ professori vastaa alan tutkimuksesta ja kehittämisestä, tieteellisestä jatkokoulutuksesta, alan perusopetuksesta ja erikoistumiskoulutuksesta. Tehtävä on sijoitettu kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osastolle, joka toimii sekä Mäntsälässä Saaren yksikössä että Helsingissä Viikin kampuksella.

KELPOISUUSVAATIMUKSET JA ANSIOIDEN ARVIOINTI

Apulaisprofessorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Lisäksi edellytetään julkaisuilla ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista tieteelliselle uralle. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tutkimustyön ja opetusansioiden lisäksi menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa sekä ulkomainen tieteellinen työskentely ja muu kansainvälinen kokemus.

Professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä, sekä näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Lisäksi professorin tehtävässä tarvitaan taitoa toimia akateemisena johtajana. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon sekä tieteelliset että opetukselliset ansiot. Tieteellisiksi ansioiksi katsotaan tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa, ulkomainen tieteellinen työskentely sekä kansainväliset luottamustehtävät. Opetuksellisina ansioina huomioidaan opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte, sekä osallistuminen tohtorikoulutukseen. Lisäksi otetaan huomioon hakijan johtamis- ja vuorovaikutustaidot sekä aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa.

Opetustehtävät ja kliininen työ edellyttävät eläinlääketieteellistä peruskoulutusta. Lisäansioksi hakijalle katsotaan alan kansallinen tai kansainvälinen (ECAR tai ACT) erikoistumistutkinto.

KIELITAITO

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan opetus- ja tutkimustehtävää hoitavan tulee hallita suomen kieli ja hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta.

Ulkomaalaiselta tai Suomen kansalaiselta, joka ei ole syntyperäinen, edellytetään suomen kielen kohtuullista taitoa viiden vuoden kuluessa tehtävän alkamisesta. Tavoitteena on, että apulaisprofessori/professori pystyy tällöin ottamaan vastaan suomenkielisiä opintosuorituksia ja osallistumaan tiedekunnan hallinnollisiin tehtäviin. Tiedekunta tukee kielen oppimista. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi hyvää englannin kielen taitoa.

TEHTÄVÄN PALKKAUS

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 7 (apulaisprofessori) ja 8-10 (professori). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Apulaisprofessorin bruttopalkka on noin 4 400–5 400 euroa ja professorin noin 5 400–7 000 euroa hakijan ansioista ja uravaiheesta riippuen.

HAKEMUKSEN TOIMITTAMINEN

Hakemukseen on liitettävä englanninkielinen yliopistoportfolio, joka sisältää hakijan ansioluettelon, julkaisuluettelon ja tieteellisen toiminnan (ml. hankittu tutkimusrahoitus), selvityksen kokemuksesta ja ansioista, joilla on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa; sekä tutkimuksen ja opetuksen kehittämissuunnitelman (enintään 2 sivua). Liitteet pyydetään toimittamaan mieluiten yhtenä pdf-tiedostona.

• Lisätietoa yliopistoportfoliosta:
https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/toihin-yliopistoon/nain-haet-meille....
• Lisätietoa opetustaidon arvioinnista ja arviointimatriisista (huomioithan yliopistoportfoliossasi): https://www.helsinki.fi/fi/elainlaaketieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/....

Hakemus liitteineen jätetään Helsingin yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat jättävät hakemuksensa tehtävään SAP HR -portaalissa.

Hakijoita pyydetään varautumaan siihen, että he toimittavat hakuajan päätyttyä tiedekunnan pyynnöstä enintään kymmenen valitsemaansa julkaisua lähetettäväksi asiantuntijoille. Julkaisut toimitetaan sähköisen hakujärjestelmän kautta.

LISÄTIETOA

Lisätietoa tehtävästä antaa kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osaston johtaja, professori Mari Heinonen, mari.heinonen(at)helsinki.fi, p. 0400687915 ja professori Olli Peltoniemi, olli.peltoniemi(at)helsinki.fi, p. 0405381621. Lisätietoa hakemisesta, rekrytointijärjestelmästä, yliopistoportfoliosta ja opetustaidon arvioinnista antaa henkilöstöasiantuntija Heidi Kauppinen, heidi.m.kauppinen(at)helsinki.fi, p. 0504155341. Mahdolliset rekrytointijärjestelmän tekniseen toimintaan liittyvät yhteydenotot: rekrytointi(at)helsinki.fi.

Ks. myös yliopistosta työnantajana: https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/toihin-yliopistoon.

Hae viimeistään 31.12.2017

Haku päättyy

sunnuntai, joulukuu 31, 2017